Search result for

links

(57 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -links-, *links*, link
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
links[N] สนามกอล์ฟ, Syn. golf course, golf links

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clinkstonen. หินแกร่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
links(n) สนามกอล์ฟ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Embedded in it were links to maps, blueprints of the area.ในนั้นมีลิ้งไปยัง แผนที่,พิมพ์เขียวของจัตตุรัส Vantage Point (2008)
NSA is listening to the phones and computer links of anyone who's been near the house.NSA ดักฟังโทรศัพท์ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ ของทุกคนที่อยู่บริเวณนั้น Body of Lies (2008)
It seems that your links with america served as something.คุณคงดีใจที่ฉันเครียกับพวกอเมริกันแล้ว Quantum of Solace (2008)
But recently we have broken those links.แต่ปัจจุบัน เราได้ทำลายสายสัมพันธ์นั้น Home (2009)
The more links there are to your site, the better your rankings in the search engines are gonna be.เอาเว็บไซท์คุณ ใส่ชื่อไว้ในหลาย ๆ เว็บชี้แนะ และชมภาพยิ่งคุณ ยิ่งคุณมีลิงค์เยอะเท่าไร The Girlfriend Experience (2009)
you can be sure there won't be any links to frobisher.คงไม่มีให้สาวถึงโฟรบิเช่อร์แน่ London. Of Course (2009)
Law enforcement never links his kill cyclesการบังคับใช้กฏหมายไม่ได้รวมถึงวงรอบของการฆ่าของมันเลย Dirty Harry (2009)
There's no evidence that links him to the disappearances.ยังไม่มี หลักฐานอะไรเพิ่มเติม ที่ลากเขา ไปพัวพัน กับคนหายเหล่านั้น Night of Desirable Objects (2009)
we can't have any missing links so we won't be eliminated from the world jamเราช่วยกันการเชื่อมโยงใดๆ หายไป เพื่อให้เราเคยชินถูกตัดออกจากเวิรค์แจม Step Up 3D (2010)
They still make you search, but you can do an empty search and get links to pages with every student's picture.แต่คุณก็หาได้เลย แล้วก็จะได้ลิ๊งเวบรูปนักเรียนทุกคน The Social Network (2010)
To his favorite cousin, he left gold cuff links.สร้อยข้อมือทอง สำหรับลูกพี่ลูกน้องคนโปรด You Gotta Get a Gimmick (2010)
I can't see anything that links Burgess to the Midlands.ผมมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่เชื่อมโยง ไปยังเบอร์เกสคดีตอนกลางประเทศเลย Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
linksI meet him on occasions at the club or at the golf links.
linksNB: Pictures may have become dead links.
linksThe world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.
linksThis shaft links with a piston.
linksTruthfully at that time I didn't have the first idea about such talk; family links, blood relations or whatever.
linksWould you like to exchange links?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนามกอล์ฟ[n. exp.] (sanām køp) EN: golf course ; golf links   FR: terrain de golf [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LINKS    L IH1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
links    (v) (l i1 ng k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Linksverkehr(n) |der| การจราจร โดยขับทางซ้ายของถนน (ใช้ในเมืองไทย), See also: A. der Rechtsverkehr,
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Linksabbieger {m}car/cyclist turning left [Add to Longdo]
Linksabbiegerspur {f}left-hand turn lane [Add to Longdo]
Linksextremismus {m}left-wing extremism [Add to Longdo]
Linksextremist {m}left-wing extremist [Add to Longdo]
Linksgewinde {n} [techn.]left-hand thread [Add to Longdo]
Linksgewinde {n} (Seiltrommel)left-hand groove [Add to Longdo]
Linkshänder {m}; Linkshänderin {f}left-hander [Add to Longdo]
Linkshänder {pl}lefties [Add to Longdo]
Linkshänder {m}; Rechtsausleger {m} [sport] (Boxen)southpaw [Add to Longdo]
Linksintellektuelle {m,f}; Linksintellektuellerleft-wing intellectual [Add to Longdo]
Linkskurve {f}left turn; left-hand bend [Add to Longdo]
Linksradikale {m,f}; Linksradikalerleft-wing radical [Add to Longdo]
Linksradikalismus {m}left-wing radicalism [Add to Longdo]
Linksruck {m} [pol.]swing to the left [Add to Longdo]
Linkssteuerung {f}left-hand drive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カフスボタン[, kafusubotan] (n) cuff links (wasei [Add to Longdo]
カフリンクス[, kafurinkusu] (n) cuff links [Add to Longdo]
ゴルフリンク[, gorufurinku] (n) golf links [Add to Longdo]
ゴルフ場[ゴルフじょう, gorufu jou] (n) golf links; golf course; club [Add to Longdo]
リンクス[, rinkusu] (n) (1) links; (2) lynx [Add to Longdo]
[はし, hashi] (n,adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain) [Add to Longdo]
無縁社会[むえんしゃかい, muenshakai] (n) society in which individuals are isolated and have weak personal links between each other [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひだり, hidari] links [Add to Longdo]
左上[ひだりうえ, hidariue] links_oben (z.B.Briefumschlag) [Add to Longdo]
左側[ひだりがわ, hidarigawa] links, linke_Seite [Add to Longdo]
左利き[ひだりきき, hidarikiki] Linkshaender [Add to Longdo]
左右[さゆう, sayuu] links_und_rechts, beherrschen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Links \Links\ (l[i^][ng]ks), n. [The pl. form of {Link}, but
   often construed as a singular.]
   A tract of ground laid out for the game of golf; a golfing
   green.
   [1913 Webster]
 
      A second links has recently been opened at Prestwick,
      and another at Troon, on the same coast. --P. P.
                          Alexander.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 links
   n 1: a golf course that is built on sandy ground near a shore
      [syn: {links}, {golf links}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 links [liŋks]
   left
   on the left
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 links [liŋks]
   left; on the left
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top