Search result for

lingas

(50 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lingas-, *lingas*, linga
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lingas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lingas*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I haven't heard a wind like that since I left Mullingar!ผมไม่ได้เห็นลมแรงขนาดนั้น ตั้งแต่ผมย้ายจากมัลลิงการ์ล Doubt (2008)
- Linga, how's your mother?- ลิงก้า แม่คุณเป็นยังไงบ้าง? Invictus (2009)
Linga, watch your left.ลิงก้า ระวังซ้ายด้วย! Invictus (2009)
They do that cungalingus, the finga-ligga-linga.ที่พวกเขาทำ cungalingus ที่ Finga-ligga-องคชาติ A Haunted House 2 (2014)
They came from palace... and took Sivalinga... from our village.พวกเขามาจากพระราชวัง ... และเอา Sivalinga ... จากหมู่บ้านของเรา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
So you will go to Pankot Palace to find Sivilinga and bring back to us.ดังนั้นคุณจะไป Pankot พาเลซที่จะหา Sivilinga และนำกลับมา ให้เรา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The landing at Lingayen Gulf was the largest naval operation ever undertaken in the Pacific.การยกพลขึ้นบกที่อ่าวลินกายัน นับเป็นภารกิจทางเรือที่ใหญ่ที่สุด.. ของการรบในแปซิฟิค The Great Raid (2005)
Soclosetofeelingalive#So close to feeling alive Enchanted (2007)
They came from palace and took Sivalinga from our village.Sie kamen vom Palast und nahmen uns Shivalinga weg. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
So you will go to Pankot Palace to find Sivalinga and bring back to us.Deshalb geht ihr zum Pankot-Palast und bringt uns Shivalinga wieder zurück. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It can be choosing the things of Matisse.Sie können diesen Kram über Matisse durchschauen. Das ist Miss Lingard. Dead Man's Mirror (1993)
- How it is?- Mademoiselle Lingard. Dead Man's Mirror (1993)
Beauty queen Lingard, is this architect here?Oh Miss Lingard, ist dieser Architekt da? Dead Man's Mirror (1993)
Good night, Beauty queen Lingard.Oh... guten Abend, Miss Lingard. Dead Man's Mirror (1993)
- It can ask the Beauty queen Lingard.Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie Miss Lingard fragen. Dead Man's Mirror (1993)
To the Mademoiselle Lingard?- Mademoiselle Lingard? Dead Man's Mirror (1993)
- Mr. Poirot... - Mademoiselle Lingard.- Mademoiselle Lingard. Dead Man's Mirror (1993)
- Beauty queen Lingard.- Miss Lingard. Dead Man's Mirror (1993)
A last question, Mademoiselle Lingard.Eine letzte Frage, Mademoiselle Lingard. Dead Man's Mirror (1993)
Good night, Beauty queen Lingard.Guten Abend, Miss Lingard. Dead Man's Mirror (1993)
Come with me, Beauty queen Lingard.Ich denke, Sie kommen besser mit mir, Miss Lingard. Dead Man's Mirror (1993)
How is your bowling arm?Wie geht es Ihrem Bowlingarm? The Rock (1996)
Jill told me about bowling with Bud.Jill erzählte mir von dem Bowlingabend mit Bud. The Bud Bowl (1996)
- Lingala.- Lingala. Ali (2001)
- They speak Lingala.- Die Leute sprechen Lingala. Ali (2001)
Forth Eorlingas!Auf, Eorlingas! The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Six-pack of beer. Night of bowling, skinny-dipping. Uh-uh.Ein Sechserpack Bier... .. ein Bowlingabend, ein bisschen Nacktbaden? What Was Lost: Part 2 - Resurrection (2002)
Mine was Cunnilinga.Meiner war CunnilingaWheel of Fortune (2002)
Forth Eorlingas!Auf, Eorlingas! The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
Anyway, to thank me, my manager let me pick all the songs for glow-in-the-dark disco bowling.Heute hat mir mein Chef erlaubt, alle Songs für den Disco-Bowlingabend auszusuchen. Dog Shelter (2003)
He's better off alone than with this sex toy for the corporate fat cats! What? !Ich hab doch gehört, was Sie da... über den Disco-Bowlingabend sagten. Dog Shelter (2003)
Charles Burlingame, an ex-Navy F4 pilot who worked in the Pentagon, participates in this exercise before retiring to take a job at American Airlines, where, less than a year later, his Boeing 757 allegedly crashes into the building.Charles Burlingame, Ex Navy Pilot, arbeitete im Pentagon. Er nahm an dieser Übung teil, bevor er aus dem aktiven Dienst ausschied, um bei American Airlines anzufangen. Ein Jahr später ist er einer der Piloten, die eine Boeing 757 angeblich ins Pentagon fliegen. Loose Change: Second Edition (2005)
One more strike and I have a turkey!Noch ein Strike und ich habe einen Turkey. (Bowlingausdruck) The Glass Is Always Cleaner (2007)
Tlingan khol da-jatl-a?Tlingan khol da-jatl-a? Chuck Versus the Nemesis (2007)
Where did you say we were?- Wo sind wir doch gleich? - "Kerlingarskard". White Night Wedding (2008)
You could bitch about your boss making you work overtime when it's bowling night.Fluch über deinen Boss, weil er dich am Bowlingabend Überstunden machen lässt. Gran Torino (2008)
There was this kid, a boy in the bowling alley. He was with the guys who broke into our house.Da war dieser Junge in der Bowlinganlage. Complications (2008)
Take my advice and shift into Chatur Ramalingam's roomHören Sie auf meinen Rat, und ziehen Sie in ein anderes Zimmer. Ziehen Sie in Chatur Ramalingams Zimmer. 3 Idiots (2009)
- Hello, Mr. Ramalingam? Yes?Mr. Ramalingam? 3 Idiots (2009)
Chatur Ramalingam will never forget this insultChatur Ramalingam wird diese Demütigung nicht vergessen. 3 Idiots (2009)
I have called my brother Heavenlight, my cousins Katlingat, Elijah and Abubakar, and my friend who runs a bicycle shop in Kiramburu, and also my Uncle Brian and none of them know where the boys might have taken your colleagues.Ich rief meinen Bruder Heavenlight an, meinen Cousin Katlingat, Elijah und Bubakar, meinen Freund mit dem Fahrradladen in Kiramburu, außerdem meinen Onkel Brian. Keiner weiß, wo die Ihre Kollegen hingebracht haben könnten. Bigfooting (2009)
There isn't a single man in this whole bowling alley.Hier ist kein einziger Mann in der ganzen Bowlinganlage. The Great Wife Hope (2009)
So... a roving gang of hooligans destroyed your sprinklers?Also... eine umherstreifende Gang von Hoolingas hat deine Sprinkler zerstört. Truly Content (2010)
I heard it pays well, and God knows when Lingard will be back.Das ist einträglich, habe ich gehört. Und Gott allein weiß, wann Lingard wiederkommt. Almayer's Folly (2011)
And Lingard?- Und Lingard? Almayer's Folly (2011)
Lingard didn't pay formy board.Lingard hat das Pensionat nicht gezahlt. Almayer's Folly (2011)
Do you have news from Lingard?Gibt es Neuigkeiten von Lingard? Almayer's Folly (2011)
Lingard, dead...Tot, Lingard... Almayer's Folly (2011)
Lingard is dead and so is my business.Lingard ist tot, meine Geschäfte sind es auch. Almayer's Folly (2011)
And Lingard's dead.Und Lingard ist tot. Almayer's Folly (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top