Search result for

limousins

(63 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limousins-, *limousins*, limousin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา limousins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *limousins*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limousine[N] รถยนต์ขนาดใหญ่(ที่มีกระจกกั้นระหว่างที่นั่งคนขับกับที่นั่งของผู้โดยสาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limousine(ลิม'มะซีน) n. รถเก๋งขนาดใหญ่,รถเก๋งรับส่งคนโดยสารตามท่าอากาศยานและสถานีรถไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
limousine(n) รถยนต์ชนิดหนึ่ง                        

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limousineรถลีมูซีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Limos.Limousinen. Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)
To obtain the seven limousines... my father used up his last favors with Mad Pete Trullo.การได้รับรถยนต์ลิมูซีนเจ็ดคัน พ่อของฉันเป็นผู้มีพระคุณครั้งสุดท้ายกับ แมด พีท ทรูโล The Blues Brothers (1980)
We went to parties all the time in limousines.เราไปปาร์ตี้ตลอดเวลาในรถลีมูซีน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
A limousine.รถลีมูซีน Clue (1985)
It's another limousine, everybody. That can only mean one thing:รถคันยาวมาอีกคันแล้ว ต้องเป็น... Punchline (1988)
Uh, we can meet here at Rob´s, and we can all share a limousine together.เราเจอกันที่บ้านร๊อบก็ได้ แล้วนั่งรถลีมูซีนไปด้วยกัน Never Been Kissed (1999)
He's a retired limousine driver from Woodland hills.เขาปลดเกษียณจากอาชีพคนขับรถลีมูซีน จากวูดแลนด์ฮิลส์ Mr. Monk and the Game Show (2004)
I'm gonna crawl out that hole and call me up a limousine, and me and your baby is going to the prom.ฉันจะลอดรูนั่นออกไปแล้วเรียกรถลิมูซีน ฉันกับลูกแกจะไปงานพรอมด้วยกัน Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
No, I just called for a limousineman It's gonna be here in fifteen minutesไม่หรอก เดี๋ยวฉันจะเรียกรถลีมูซีนมารับ เราจะคอยอยู่ที่นี่ 15 นาที Bobby Z (2007)
I mean, you should be riding in limousines and private planes.พวกนายควรจะได้นั่งลิมูซีน มีเครื่องบินส่วนตัว Alvin and the Chipmunks (2007)
Stay here, and I'll bring the limousine around as quickly as I can.รออยู่นี่นะ ป้าจะรีบไปเอารถลีมูซีนมารับ Resident Evil: Degeneration (2008)
I have a limousine waiting.ไม่เป็นไรฉันมีรถลีมูซีนมารอรับอยู่ Resident Evil: Degeneration (2008)
I drove a limousine on ice..ฉันขับลิมูซีนบนน้ำแข็ง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Three gentlemen in a limousine collided with another vehicle on broad street.มีรถลิโมที่มีผู้ชาย3คนชนกับรถอีกคันหนึ่งที่ถนน Broad Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
It's my dream to zoom down the streets of Ginza in a chartered limousineฝันของผมคือการได้นั่งลีมูซีน ตะเวนไปในย่านกินซ่า The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
- Money used this time - Chartered limousine: 300,000 yen- เงินที่ถูกใช้ไปตอนนี้ - เช่าลิมูซีน: 300,000 เยน The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Please bring the girl to the limousine... and your mission is accomplished.นำเด็กผู้หญิงส่งขึ้นรถลีมูซีน จากนั้น คุณเป็นอิสระ Babylon A.D. (2008)
Saw you step out your fancy stretch limousine there.มองนายซิก้าวมากับความไม่ธรรมดาของนาย ขยายรีมูซีนออกใหญ่เลยหรือ Fighting (2009)
- Your limousine is waiting outside.- ลีมูซีนของคุณจอดรออยู่ข้างนอกค่ะ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Mr. Oren is waiting in his limousine.คุณโอเร็นกำลังรออยู่ในรถรีมูซีนของเขา The Mother Lode (2009)
Yeah, only all the way around, like you see with limousines.ครับ ติดทุกบานอย่างกับรถลีมูซีนเลย Roadkill (2009)
I need a BOLO on a black Cadillac limousine, tag number S- K-five-two-six, letter O.ผมอยากให้ออกตามหารถลีมูซีน คาดิแลค สีดำ ป้ายทะเบียน S - K Dude, Where's My Groom? (2009)
We also know that Jack and Sean had fingerprints in Tito's blood in the limousine.เรายังรู้อีกว่า แจ็คกับฌอนมีลายนิ้วมือ อยู่ในเลือดของทิโต้ ในรถลีโม Dude, Where's My Groom? (2009)
We canvassed all the limousine and taxicab companies in the city.เรากระจายกันตรวจดูรถลิมูซีน รวมทั้งบริษัทรถแท็กซี่ทั่วเมือง The International (2009)
And back into the same limousine.คุณก็เดินจากไปพร้อมกับแม่สาวคนนั้น Iwo Jima (2010)
The limousine arrives in, what, James? 15 minutes?รถลีมูซีนจะเดินทางมาถึงในอีก อะไรนะ เจมส์ ในอีก 15 นาทีใช่ไหม Episode #1.5 (2010)
You are not having my granddaughter in the back of a limousine!หนูจะต้องไม่คลอดหลานแม่ ท้ายรถลีมูซีนนี่หรอกนะ Give Me the Blame (2012)
No complaints from the taxi and limousine commission.ไม่มีเรื่องร้องเรียนจาก คณะกรรมการแท็กซี่และลีมูซีน C.O.D. (2012)
Beverly Hills Hotel, private limousine.โรงแรมเบเวอร์ ฮิลล์ รถลิมูซีนส่วนตัว Saving Mr. Banks (2013)
The limousine has disappeared...รถลีมูซีนได้หายไป ... White House Down (2013)
Limousines cost money.ลิมูซีนใช้เงินเยอะ Pawn Sacrifice (2014)
What am I, Mamie Eisenhower in a limousine?ฉันเป็นใครกัน มามี่ ไอเซนฮาวร์ในรถลิมูซีนเหรอ Rules Don't Apply (2016)
It's a guard class limousineเป็นลีมูซีนกันกระสุน The Fate of the Furious (2017)
It was a light blue limousine.Es war eine hellblaue Limousine. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Bright blue limousine, Chevrolet.Hellblaue Limousine, Chevrolet. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Stolen bright blue limousine, Chevrolet.Gestohlen hellblaue Limousine Marke Chevrolet. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Let's say you want a limousine.Sie wollen eine Limousine. Let's Make Love (1960)
- I still have to put petrol in the limousine.- Ich muss die Limousine noch volltanken. Seven Thieves (1960)
A large gray sedan... an American car...Große graue Limousine. Amerikanischer Wagen. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
Start search immediately. A large gray sedan, American-made, license number GX 737.Fahndung einleiten gegen graue Limousine, amerikanischer Wagen. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
A large gray sedan, license GX 737...Große graue Limousine, Kennzeichen GX 737." The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
A large American car, license plate unknown... has just passed a checkpoint, apparently bound for Neustadt.(Funk:) "Amerikanische Limousine, Kennzeichen nicht erkannt, hat Kontrollpunkt passiert. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
- And the limo?Die Limousine. Shoot the Piano Player (1960)
The gentleman who owns the car has offices across the street.Sind Sie von einer schwarzen Limousine bespritzt worden? Ja, das kann man wohl sagen. That Touch of Mink (1962)
With a limousine like that?Mit so einer Limousine? Cheryomushki (1963)
When we arrive in Rochester there'll be a limousine at the airport to take us directly to the Mayo Clinic.Bei unserer Ankunft in Rochester wartet eine Limousine auf uns, die uns zur Mayo-Klinik bringt. Send Me No Flowers (1964)
[Sighs] Money. My good man, I'll take that black limousine and two of those red convertibles, please. Thank you.Mein Herr, ich kaufe diese schwarze Limousine und zwei von den roten Cabrios. Don't Bank on Herman (1965)
Say, did you send a limousine for a Mr. SampsonSchickten Sie gestern eine Limousine für Mr. Sampson Harper (1966)
- Anything on the limousine?- Die Limousine? Harper (1966)
[LAUGHS SMUGLY] So, he keeps me in that stuffy, old bottle all day long until the ashtrays in one of his limousines gets filled up. And then it's zap, out of the bottle.Er hält mich den ganzen Tag in dieser muffigen alten Flasche... bis ein Aschenbecher in einer seiner Limousinen voll ist... und dann heißt es: "Raus aus der Flasche"... eine neue Limousine... und... zurück in die alte Buddel. Jeannie or the Tiger (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limousinCar? Ah, if you mean that limousine I chartered it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถบัสลีมูซีน[X] (rotbas līmūsīn) EN: limousine bus   FR: service limousine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMOUSINE    L IH1 M AH0 Z IY2 N
LIMOUSINES    L IH1 M AH0 Z IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limousine    (n) (l i1 m @ z ii n)
limousines    (n) (l i1 m @ z ii n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Limousine {f} | Limousinen {pl}limousine; limo; saloon car [Br.] | limousines [Add to Longdo]
Limousine {f}sedan [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リムジン(P);リムジーン[, rimujin (P); rimuji-n] (n) (1) limousine (stretched car); (2) (abbr) (See リムジンバス) shuttle bus (usu. to airport) (wasei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top