Search result for

lies

(76 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lies-, *lies*, lie , ly
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
manyplies(เมน'นิพลิซ) n. =omasum
pearliesn. เสื้อผ้าติดลูกกระดุมไข่มุก
sliest(สไล'อิสทฺ) adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของ sly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lies don't hurt you!อย่าทำร้ายเธอ! Committed (2008)
Lies hurt the ones you love!ฉันต่างหากที่โกหก ช็อตฉันสิ! Committed (2008)
How many lies is she hiding behind?อยากรู้จัง Committed (2008)
Stuff about... lies begetting lies.เขาพูดถึงความลับ,ฆาตรกรรม,และความสัมพันธ์ Committed (2008)
- No. Your lies are. - Okay, okay, I take it back, then.แกจะฆ่าเขานะ! Committed (2008)
That is the mechanism of control, the lies that brought us here under false pretenses.นัั้นเป็นการควบคุมแบบกลไก สิ่งมีชีวิตที่ให้เรามาที่นี้ มันหลอกเรา Dead Space: Downfall (2008)
That whole story was lies. He stabbed a man.เรื่องทั้งหมดโกหก//เค้าแทงคนอื่น Birthmarks (2008)
What kind of man lies about starving children to save his own skin?ผู้ชายเเบบไหนกันที่โกหกเรื่องลูกที่อดอาหาร เพื่อช่วยตัวของเขาเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
That your and Arthur's path lies together is but the truth.นั่นเป็นหนทางของเจ้าและอาร์เธอร์ ที่จะต้องเจอร่วมกันแต่มันเป็นเรื่องจริง Valiant (2008)
No more lies. No more deceit.จะไม่มีการโกหกหรือหลอกลวงกันอีกต่อไป Lancelot (2008)
Ealdor lies beyond the ridge of Aesctir.เอลดอร์อยู่ตรงแนวเทือกเขาของเอสเทียร์ The Moment of Truth (2008)
At the very heart of the Old Religion lies the magic of life and death itself.แก่นของความเชื่อลัทธิเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมของเวทย์มนต์แห่งชีวิตและความตาย Le Morte d'Arthur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liesChildren should be taught not to tell lies.
liesI am not having any of those lies.
liesYou know where the problem lies.
liesHe told deliberate lies.
liesShe lies here beside me.
liesMy dog often lies on the grass.
liesThe secret of influencing people lies not so much in being a good talker as in being a good listener.
liesMy home town lies 10 miles south of New York.
liesHe never tells lies.
liesCuzco lies about 3,500 meters above sea level, and you can still see many Incas there.
liesReject all its lies and vulgarity.
liesFred is always telling lies.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl   FR: couvre-plat [m]
ฝ่ายพันธมิตร[n.] (fāi phanthamit) EN: ally ; alliance ; allies   
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som phak bung) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies   
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangchai samnakngān) EN: office equipment ; office supplies ; office materials   FR: équipement de bureau [m]
แหล่งสินค้า[n. exp.] (laeng sinkhā) EN: source of supplies   FR: source d'approvisionnement [f]
ลาบ[n.] (lāp) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable   FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบหมู[n. exp.] (lāp mū) EN: spicy minced pork salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบเนื้อ[n. exp.] (lāp neūa) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)   
แมงหางแดง[n. exp.] (maēng hāng daēng) EN: Damselflies   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIES    L AY1 Z
LIESE    L IY1 Z
LIESCH    L IY1 SH
LIESER    L IY1 S ER0
LIESIN    L IY1 S IH2 N
LIESKE    L IY1 S K IY0
LIESON    L IY1 S AO0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lies    (v) (l ai1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
ließ, See also: lassen
schließlichสุดท้ายนี้
ein Konto abschließenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto schließenปิดบัญชีธนาคาร
Schließfach(n) |das, pl. Schließfächer| ตู้ใส่ของตามสถานีรถไฟหรือตามมหาวิทยาลัย,ล็อกเกอร์, See also: S. Spind,
ausschließlich(adj adv) เว้นไว้แต่, ซึ่งกีดกัน, ปราศจาก, ไร้ เช่น ausschließlich Mehrwertsteuer เว้นไว้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: S. ohne, A. einschließlich,
ausschließlich(adj adv) เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว, เพียง เช่น ausschließlich für den Zweck เพียงเพื่อจุดประสงค์นี้เท่านั้น , See also: S. nur, A. einschließlich,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lies michreadme [Add to Longdo]
belügtlies to [Add to Longdo]
liestreads [Add to Longdo]
Lügen haben kurze Beine. [Sprw.]Lies have short legs. [Add to Longdo]
Lügen haben kurze Beine. [Sprw.]Lies don't travel far. [Add to Longdo]
Lies die Liste der häufig gestellten Fragen!RTFAQ : Read the frequently asked questions list! [Add to Longdo]
Lies das feine (schreckliche) Handbuch!RTFM : Read the fine (fucking) manual! [Add to Longdo]
Lies das feine (schreckliche) Handbuch nochmal!RTFMA : Read the fine (fucking) manual again! [Add to Longdo]
Lies das Handbuch!RTM : Read the manual! [Add to Longdo]
Lies die Programm-Hilfe!RTOH : Read the online-help! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
できる限り早い;出来る限り早い[できるかぎりはやい, dekirukagirihayai] (adj-i) as soon as possible; at the earliest time [Add to Longdo]
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
みんみん[, minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery) [Add to Longdo]
クシクラゲ類;櫛水母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
シダ植物;羊歯植物[シダしょくぶつ(シダ植物);しだしょくぶつ(羊歯植物), shida shokubutsu ( shida shokubutsu ); shidashokubutsu ( shida shokubutsu )] (n) pteridophyte (any plant of division Pteridophyta, inc. ferns and fern allies) [Add to Longdo]
スパニッシュフライ[, supanisshufurai] (n) (1) Spanish fly (Lytta vesicatoria); (2) Spanish fly (crushed dried Spanish flies sometimes used as an aphrodisiac); cantharides [Add to Longdo]
トビケラ目;飛螻蛄目[トビケラもく(トビケラ目);とびけらもく(飛螻蛄目), tobikera moku ( tobikera me ); tobikeramoku ( hi okera me )] (n) (See 飛螻蛄) Trichoptera (the order of insects comprising the caddisflies) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, / ] lies; to lie [Add to Longdo]
谗邪[chán xié, ㄔㄢˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] lies and slander; malicious calumny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  lies [lis]
     groin
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top