Search result for

liege

(55 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liege-, *liege*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liege[ADJ] ที่จงรักภักดี, See also: ที่ซื่อสัตย์, Syn. loyal, faithful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liege(ลีจ) n. เจ้า,ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) ,ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์

English-Thai: Nontri Dictionary
liege(n) นาย,เจ้านาย,ขุนนาง
liegeman(n) คนรับใช้,ข้าฝ่าพระบาท,ลูกน้อง,ผู้ติดตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have anxiously awaited your return, my liege.เรารอคอยท่านมานานมา มายลอร์ด... The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Or die trying, my liege.ข้าจะยอมตาย เพื่อทำมัน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Thank you, my liege.ขอบคุณ, ขอบคุณมายลอร์ด. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
My liege.เจ้านาย Rite of Passage (2010)
Of course, my liege.ค่ะ เจ้านาย The Longest Night (2010)
- For my royal liege.- เพื่อถวายพระราชา Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
My liege.ฝ่าบาทของฉัน If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
My liege.ฝ่าพระบาท I Wish I Was the Moon (2011)
My liege.ฝ่าพระบาท Spellbound (2011)
They were feared. Ugh! So you're saying Dyson was a pack-matey, liege-serving warrior dude?พวกเขาน่าเกรงขาม จะบอกว่าไดสันเป็น BrotherFae of the Wolves (2011)
Others went looking for a new liege.บางคนก็หาสังกัดใหม่ BrotherFae of the Wolves (2011)
My Lord father taught me it was death to bare steel against your liege lord.เด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างเจ้าหยามหรอก ท่านพ่อข้าสอนไว้ การเปลือยดาบใส่ ลอร์ดผู้เป็นนาย ต้องโทษถึงตาย The Pointy End (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลีแยช[n. prop.] (Līyaēt) EN: Liege   FR: Liège
ไม้ก๊อก[n.] (māi kǿk) EN: cork   FR: liège [m]
สตองดาร์ ลีแอช = สตองดาร์ด ลีแอช[TM] (Satøngdā Līaēt) EN: Standard Liege   FR: Standard [m] ; Standard de Liège [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIEGE    L IY1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Liege    (n) (l i1 ei1 zh)
liege    (n) (l ii1 jh)
lieges    (n) (l ii1 jh i z)
liegeman    (n) (l ii1 jh m a n)
liegemen    (n) (l ii1 jh m e n)

German-Thai: Longdo Dictionary
liegenพิง, วางอยู่บน, อ้างบน | lag, gelegen |
liegen(n) |etw. lag irgendwo/irgendwie, etw. hat irgendwo/irgendwie gelegen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งวางอยู่(ในแนวนอน) เช่น Chiangmai liegt nördlich von Bangkok. เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพฯ
Liegestuhl(n) |der, pl. Liegestühle| เก้าอี้ผ้าใบ, เก้าอี้ชายหาด
Image:
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
fliegen(vi) |flog, ist geflogen| บิน, ไปด้วยเครื่องบิน
umliegend(adj adv) ล้อมรอบ,ใกล้เคียง เช่น Umliegend stehen Ihnen traumhafte Ski- und Wandergebiete zur Verfügung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liege {f}; Couch {m}couch [Add to Longdo]
Liegegeld {n}demurrage [Add to Longdo]
Liegen {n}recumbency [Add to Longdo]
Liegenschaft {f}; Immobilie {f}; unbewegliches Eigentumimmovable [Add to Longdo]
Liegeplatz {m}place to lie [Add to Longdo]
Liegeplatz {m} | reservierter Liegeplatzberth; moorage | accommodation berth; appropriated berth [Add to Longdo]
Liegeplatz {m}; Ankerplatz {m}moorings {pl} [Add to Longdo]
Liegerad {n}recumbent bicycle [Add to Longdo]
Liegesitz {m}reclining seat [Add to Longdo]
Liegestuhl {m}deckchair [Add to Longdo]
Liegestütz {m} [sport] | Liegestütze {pl} | Liegestütze machenpush-up; press-up | push-ups; press-ups | to do press-ups [Add to Longdo]
Liegewagen {m}couchette [Add to Longdo]
Liegewiese {f}lawn [Add to Longdo]
liegen | liegend | gelegen | er/sie liegt | ich/er/sie lag | er/sie hat/hatte gelegen | ich/er/sie lägeto lie {lay; lain} | lying | lain | he/she lies | I/he/she lay | he/she has/had lain | I/he/she would lie [Add to Longdo]
liegen über | liegt überto overlie | overlies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大君[たいくん, taikun] (n) liege lord; shogunate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烈日[Liè rì, ㄌㄧㄝˋ ㄖˋ, ] Liege, town in Belgium [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
介在[かいざい, kaizai] liegen_zwischen, stehen_zwischen, kommen_zwischen [Add to Longdo]
放置[ほうち, houchi] liegen_lassen, dem_Zufall_ueberlassen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liege \Liege\ (l[=e]j), a. [OE. lige, lege, F. lige, LL. ligius,
   legius, liege, unlimited, complete, prob. of German origin;
   cf. G. ledig free from bonds and obstacles, MHG. ledec,
   ledic, lidic, freed, loosed, and Charta Ottonis de Benthem,
   ann. 1253, "ligius homo quod Teutonic[`e] dicitur ledigman,"
   i. e., uni soli homagio obligatus, free from all obligations
   to others; influenced by L. ligare to bind. G. ledig perh.
   orig. meant, free to go where one pleases, and is perh. akin
   to E. lead to conduct. Cf. {Lead} to guide.]
   1. Sovereign; independent; having authority or right to
    allegiance; as, a liege lord. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       She looked as grand as doomsday and as grave;
       And he, he reverenced his liege lady there.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. serving an independent sovereign or master; bound by a
    feudal tenure; obliged to be faithful and loyal to a
    superior, as a vassal to his lord; faithful; loyal; as, a
    liege man; a liege subject.
    [1913 Webster]
 
   3. (Old Law) Full; perfect; complete; pure. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {Liege homage} (Feudal Custom), that homage of one sovereign
    or prince to another which acknowledged an obligation of
    fealty and services.
 
   {Liege poustie} [L. legitima potestas] (Scots Law), perfect,
    i. e., legal, power; specif., having health requisite to
    do legal acts.
 
   {Liege widowhood}, perfect, i. e., pure, widowhood. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liege \Liege\ (l[=e]j), n.
   1. A free and independent person; specif., a lord paramount;
    a sovereign. --Mrs. Browning.
    [1913 Webster]
 
       The anointed sovereign of sighs and groans,
       Liege of all loiterers and malcontents. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The subject of a sovereign or lord; a liegeman.
    [1913 Webster]
 
       A liege lord seems to have been a lord of a free
       band; and his lieges, though serving under him, were
       privileged men, free from all other obligations,
       their name being due to their freedom, not to their
       service.               --Skeat.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liege
   adj 1: owing or owed feudal allegiance and service; "one's liege
       lord"; "a liege subject"
   n 1: a person holding a fief; a person who owes allegiance and
      service to a feudal lord [syn: {vassal}, {liege},
      {liegeman}, {liege subject}, {feudatory}]
   2: a feudal lord entitled to allegiance and service [syn:
     {liege}, {liege lord}]
   3: city in eastern Belgium; largest French-speaking city in
     Belgium [syn: {Liege}, {Luik}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Liege [liːgə] (n) , s.(f )
   couch
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top