Search result for

lever

(104 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lever-, *lever*
English-Thai: Longdo Dictionary
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)
leverage(vi vt ) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lever[VT] งัด, See also: ง้าง, Syn. jimmy, pry, prize
lever[N] ชะแลง, See also: เหล็กงัด, Syn. jimmy, lever tumbler, crowbar
lever up[PHRV] งัดขึ้นด้วย ไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนัก, See also: แงะขึ้น
lever up[PHRV] ยกตัวเองออกมาอย่างลำบาก
leverage[N] การงัด
leverage[N] แรงที่ได้เพิ่มขึ้นจากการงัด
lever out[PHRV] งัดออกด้วยไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนักอย่างอื่น, See also: แงะออก
lever out[PHRV] ถอนออกมา, See also: ปลดออก
lever out[PHRV] ดึงออกมาจาก, See also: ถอนตัวจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lever(เลฟ'เวอ,ลี'เวอะ) n. ชะแลง,เหล็กงัด,ไม้คาน,คาน,เครื่องงัด,วิธีการ. vt. งัดด้วยไม้หรือเหล็กงัด, Syn. crow
leverage(เลฟ'เวอริจฺ,ลี'เวอริจฺ) n. การงัด,กำลังงัด,พลัง,อิทธิพล,อำนาจกระทำ,อำนาจงัด,ง้าง,อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence,pull
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
lever(n) คานงัด,ชะแลง,ไม้คาน
leverage(n) อำนาจ,พลัง,การงัด
leveret(n) ลูกกระต่าย
cantilever(n) วงเล็บใหญ่
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
leverคาน, เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยแท่งวัตถุแข็งแกร่งที่ถูกทำให้หมุนรอบจุดหมุนหรือฟัลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leverคานงัด, คาน, คานแขวนกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Leveredถูกงัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you get value, you get leverage against him.คุณก็จะได้ประโยชน์.. คุณงัดข้อกับเค้าได้ Adverse Events (2008)
If the police were to gain leverage over one of you everyone's money would be at stake.เพราะถ้าตำรวจ จับพวกคุณได้สักคน ...เงินทุกคนจะระเหยไปหมด The Dark Knight (2008)
After all, we are going to require a little leverage to make Daddy read.แล้วเราก็จะได้ถือไพ่เหนือกว่า คุณพ่อจะได้ยอมอ่านหนังสือให้เราไง Inkheart (2008)
It's not about the surgeries, Ted! We can use this as leverage to get Chad back.เราใช้นี่เอาตัวแช้ดกลับมาได้ Burn After Reading (2008)
We gotta get more leverage-y. Okay.เราต้องเสียบเข้าไปให้ลึกกว่านี้ Pineapple Express (2008)
Especially when they found out that you'd leveraged them within an inch of a felon.46,730 when they found out that you'd leveraged them within an inch of a felon. ระยำเอ๋ย... Loyal and True (2008)
She escaped. We knew if you found out we wouldn't have any leverage.เรารู้ว่าหากคุณรู้ความจริงเราจะไม่มีอำนาจสั่งคุณได้ Scylla (2008)
We get him, we use him as leverage against the government.ต่อสู้กับรัฐบาล Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
We'll use this as leverage.ดาฟเน่ไม่ได้อยู่ที่นี่ แมท Chapter Five 'Exposed' (2009)
They're using him as leverage to make Jibraan do what they want.เค้าใช้น้องชายให้จีบร่าน ทำในสิ่งที่เค้าอยากให้ทำ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Madameresident, since your husband was the only leverage that Dubaku had left, it's safe to say that he is trying to lee the country now.ท่านประธานาธิบดี สามีของท่านเป็นอำนาจ ต่อรองเดียวที่ดูบากูมี แต่ตอนนี้ไม่แล้ว และผมคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
It was the only leverage we had.มันเป็นทางเดียวที่เรามี Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leverAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.
leverPress down on the lever.
leverThe screw, the lever, the wedge, the pulley, etc. are called simple machines.
leverThey lifted the rock by means of a lever.
leverYou can adjust the seat height by moving the adjustment lever up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันโยก[N] lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count unit: อัน
งัด[V] pry, See also: lever, lift, move, force, prise, prize, Syn. แงะ, แซะ, ไข, ง้าง, เปิด, Ant. ปิด, เก็บ, Example: คนงานกำลังงัดฝาหีบด้วยชแลง, Thai definition: ทำให้เผยอหรือเคลื่อนที่โดยใช้วัตถุยาวคัด
ชะแลง[N] crowbar, See also: lever, Example: เขาค่อยๆ เลื่อนล้อให้เข้าหาศูนย์กลางของท่อนไม้ โดยใช้ชะแลงเหล็กช่วยงัด, Thai definition: เครื่องมือชนิดหนึ่ง ทำด้วยท่อนเหล็กมีปลายแบน สำหรับงัดสิ่งของหรือขุดดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
เอาลง[v. exp.] (ao long) EN: put something down   FR: enlever
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
บ่ง[v.] (bong) EN: pick off ; extricate   FR: extraire ; enlever
ชะแลง[n.] (chalaēng) EN: crowbar ; lever   FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-sut) EN: mega clever   FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVER    L EH1 V ER0
LEVER    L IY1 V ER0
LEVERT    L EH1 V ER0 T
LEVERS    L EH1 V ER0 Z
LEVERICH    L EH1 V ER0 IH0 K
LEVERTON    L IH0 V ER1 T AH0 N
LEVERING    L EH1 V ER0 IH0 NG
LEVERONE    L EH0 V ER0 OW1 N IY0
LEVERAGE    L IY1 V ER0 IH0 JH
LEVERAGE    L EH1 V ER0 IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lever    (v) (l ii1 v @ r)
levers    (v) (l ii1 v @ z)
levered    (v) (l ii1 v @ d)
leveret    (n) (l e1 v @ r i t)
leverage    (n) (l ii1 v @ r i jh)
leverets    (n) (l e1 v @ r i t s)
levering    (v) (l ii1 v @ r i ng)
Leverkusen    (n) (l ei1 v @ k uu z n)

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hebelwirkung {f}lever action [Add to Longdo]
Hebel {m} | Hebel {pl}lever | levers [Add to Longdo]
Hebelarm {m}lever arm [Add to Longdo]
Hebelgesetz {n}lever rule [Add to Longdo]
Stufennummer {f}lever number [Add to Longdo]
Montageverletzung {f}lever damage [Add to Longdo]
Montiereisen {n} (Reifen)lever (tyre) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
カンチレバー;カンティレバー[, kanchireba-; kanteireba-] (n,adj-no) cantilever [Add to Longdo]
シフトレバー[, shifutoreba-] (n) shift lever [Add to Longdo]
スロットルレバー[, surottorureba-] (n) throttle lever [Add to Longdo]
ピンレバーウォッチ[, pinreba-uocchi] (n) pin lever watch [Add to Longdo]
レバー[, reba-] (n) (1) lever; joystick; (2) {food} (See 肝臓) liver; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力臂[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ, ] lever arm (i.e. perpendicular distance from the fulcrum to the line of force) [Add to Longdo]
手扳葫芦[shǒu bān hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] lever hoist pulley [Add to Longdo]
手板葫芦[shǒu bǎn hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] lever pulley block [Add to Longdo]
杠杆[gàng gǎn, ㄍㄤˋ ㄍㄢˇ, / ] lever; pry bar; crowbar [Add to Longdo]
槓杆[gàng gǎn, ㄍㄤˋ ㄍㄢˇ, / ] lever [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, / ] lever-knife [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lever \Le"ver\ (l[=e]"v[~e]r or l[e^]v"[~e]r; 277), n. [OE.
   levour, OF. leveor, prop., a lifter, fr. F. lever to raise,
   L. levare; akin to levis light in weight, E. levity, and
   perh. to E. light not heavy: cf. F. levier. Cf. {Alleviate},
   {Elevate}, {Leaven}, {Legerdemain}, {Levee}, {Levy}, n.]
   1. (Mech.) A rigid piece which is capable of turning about
    one point, or axis (the fulcrum), and in which are two or
    more other points where forces are applied; -- used for
    transmitting and modifying force and motion. Specif., a
    bar of metal, wood, or other rigid substance, used to
    exert a pressure, or sustain a weight, at one point of its
    length, by receiving a force or power at a second, and
    turning at a third on a fixed point called a fulcrum. It
    is usually named as the first of the six mechanical
    powers, and is of three kinds, according as either the
    fulcrum F, the weight W, or the power P, respectively, is
    situated between the other two, as in the figures.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.)
    (a) A bar, as a capstan bar, applied to a rotatory piece
      to turn it.
    (b) An arm on a rock shaft, to give motion to the shaft or
      to obtain motion from it.
      [1913 Webster]
 
   {Compound lever}, a machine consisting of two or more levers
    acting upon each other.
 
   {Lever escapement}. See {Escapement}.
 
   {Lever jack}. See {Jack}, n., 5.
 
   {Lever watch}, a watch having a vibrating lever to connect
    the action of the escape wheel with that of the balance.
    
 
   {Universal lever}, a machine formed by a combination of a
    lever with the wheel and axle, in such a manner as to
    convert the reciprocating motion of the lever into a
    continued rectilinear motion of some body to which the
    power is applied.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lever \Lev"er\ (l[=e]"v[~e]r), a. [Old compar. of leve or lief.]
   More agreeable; more pleasing. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {To be lever than}. See {Had as lief}, under {Had}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lever \Lev"er\, adv.
   Rather. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      For lever had I die than see his deadly face.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lever
   n 1: a rigid bar pivoted about a fulcrum
   2: a simple machine that gives a mechanical advantage when given
     a fulcrum
   3: a flat metal tumbler in a lever lock [syn: {lever}, {lever
     tumbler}]
   v 1: to move or force, especially in an effort to get something
      open; "The burglar jimmied the lock": "Raccoons managed to
      pry the lid off the garbage pail" [syn: {pry}, {prise},
      {prize}, {lever}, {jimmy}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 lever
   liver
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 lever [ləve]
   lever; lift; raise
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 lever
   liver
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lever [levər]
   liver
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top