Search result for

levés

(548 entries)
(5.8188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -levés-, *levés*, levé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา levés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *levés*)
English-Thai: Longdo Dictionary
leverage(vi vt ) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
levee[N] เขื่อนป้องกันน้ำท่วม, See also: เขื่อน, Syn. embankment
levee[N] คันนา
levee[N] ที่สำหรับจอดเรือ
levee[VT] สร้างเขื่อนกั้นน้ำ
levee[N] งานเลี้ยงรับรองผู้มีเกียรติ, See also: งานเลี้ยงสโมสรสันนิบาต
level[ADJ] คงที่, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. steady, consistent, unchanging
level[VT] เครื่องมือวัดระดับ
level[VT] ทำให้เรียบ, See also: ทำให้ราบ, ทำให้เสมอ, ทำให้ได้ระดับ, Syn. flatten
level[N] ระดับ (มาตรฐาน, คุณภาพ), See also: ระดับชั้น, Syn. grade, tier
level[ADJ] ระดับเดียวกัน, See also: เสมอกัน, เท่ากัน, Syn. equal
level[N] ระดับตามแนวราบ, See also: แนวนอน, พื้นราบ, ระนาบ, พื้นเรียบ
level[N] ระดับตำแหน่ง, Syn. rank, status
level[ADJ] ราบเรียบ, See also: แบนราบ, แบน, เรียบ, Syn. flat, horizontal
lever[VT] งัด, See also: ง้าง, Syn. jimmy, pry, prize
lever[N] ชะแลง, See also: เหล็กงัด, Syn. jimmy, lever tumbler, crowbar
clever[ADJ] เฉลียวฉลาด, Syn. smart, bright, intelligent
eleven[N] ทีมกีฬาที่มีผู้เล่น 11 คน (เช่น ฟุตบอล)
eleven[N] เลขสิบเอ็ด, See also: จำนวนสิบเอ็ด
leveler[N] ผู้วัดระดับ, Syn. leveller
O level[N] การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)
level at[PHRV] นำไปสู่
level at[PHRV] เล็งไปที่ (การมองหรือการใช้อาวุธ), See also: มองไปที่, จ้องไปที่
level up[PHRV] ยกระดับของ (บางสิ่ง) ให้เท่ากัน, See also: ทำให้(บางสิ่ง)เท่ากัน, Ant. level down
leveller[N] ผู้วัดระดับ, See also: ผู้หาระดับ, เครื่องรังวัดหาระดับ, สิ่งหรืออุปกรณ์ที่วัดหรือหารระดับ, ผู้ที่ต้องการจะล้ม, Syn. leveler
lever up[PHRV] งัดขึ้นด้วย ไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนัก, See also: แงะขึ้น
lever up[PHRV] ยกตัวเองออกมาอย่างลำบาก
leverage[N] การงัด
leverage[N] แรงที่ได้เพิ่มขึ้นจากการงัด
level off[PHRV] ทำให้เรียบ, See also: ทำให้แบน, ทำให้ได้ระดับ
level off[PHRV] รักษาระดับ, See also: ทำให้คงที่, Syn. level out
level off[PHRV] เข้าสู่ระดับคงที่ (เครื่องบิน), See also: รักษาระดับ
level off[PHRV] เข้าสู่ระดับปกติ (ไม่ขึ้นไม่ลง)
level out[PHRV] พยายามคงระดับไว ้(หลังจากการสูงขึ้น), Syn. level off
level out[PHRV] ทำให้เท่าเทียมกัน
lever out[PHRV] งัดออกด้วยไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนักอย่างอื่น, See also: แงะออก
lever out[PHRV] ถอนออกมา, See also: ปลดออก
lever out[PHRV] ดึงออกมาจาก, See also: ถอนตัวจาก
sea level[N] ระดับน้ำทะเล, Syn. water level, horizontality
top-level[ADJ] ซึ่งเป็นระดับสูงสุด, Syn. leading, supreme
cantilever[N] ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
level best[SL] พยายามเต็มที่, See also: ทำสุดความสามารถ
level down[PHRV] ทำให้ลดลงมาอยู่ระดับเดียวกันหรือเท่ากัน, Ant. level up
level with[PHRV] พูดความจริงกับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: บอกความจริงกับ
multilevel[ADJ] ซึ่งมีหลากหลายระดับ
levelheaded[ADJ] สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible
split level[ADJ] เกี่ยวกับการเล่นระดับของอาคารหรือบ้าน
clever-clogs[SL] คนที่มีความรู้มาก
on the level[IDM] จริงใจ, See also: สุจริตใจ
spirit level[N] เครื่องปรับระดับผิวหน้าให้ตรง, Syn. level
ordinary level[N] ระดับ O level

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
eleven(อีเลฟ'เวิน) n.,adj. สิบเอ็ด
eleventh(อีเลฟ'เวินธฺ) adj.,n. ที่สิบเอ็ด,ส่วนที่11
high level languageภาษาระดับสูงหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องรู้ถึงโครงสร้างภายในของเครื่องแต่อย่างใด ภาษาระดับสูงมีอยู่ด้วยกันหลายภาษา เช่น ภาษาซี (C) ภาษาเบสิก (BASIC) และภาษาปาสกาล (PASCAL) เป็นต้น ตรงข้ามกับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ซึ่งเรียกกันว่าเป็นภาษาระดับต่ำ ผู้เขียนจะต้องรู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมเป็นภาษานั้นได้ อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์จะยังไม่สามารถเข้าใจภาษาระดับสูงนี้ได้ แต่จะต้องใช้ตัวแปล (compiler) จัดการแปลเสียก่อน จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งได้ดู computer language ประกอบ
levee(เลฟ'วี) n. เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ,เขื่อน,เนินรอบบริเวณไร่นา ที่จะทดน้ำเข้า,ที่จอดเครื่องบิน,งานสโมสรสันนิบาต,งานต้อนรับผู้มีเกียรติ vt. สร้างเขื่อน, Syn. dike
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
leveler(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
leveller(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
lever(เลฟ'เวอ,ลี'เวอะ) n. ชะแลง,เหล็กงัด,ไม้คาน,คาน,เครื่องงัด,วิธีการ. vt. งัดด้วยไม้หรือเหล็กงัด, Syn. crow
leverage(เลฟ'เวอริจฺ,ลี'เวอริจฺ) n. การงัด,กำลังงัด,พลัง,อิทธิพล,อำนาจกระทำ,อำนาจงัด,ง้าง,อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence,pull
low level languageภาษาระดับต่ำเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) ฉะนั้น คอมพิวเตอร์จะแปลได้ง่ายกว่าภาษาระดับสูงอย่างภาษา FORTRAN, COBOL หรือ C แต่ผู้เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับนี้ จะพบว่าเขียนยากกว่าใช้ภาษาระดับสูง ซึ่งมีลักษณะเหมือนภาษามนุษย์มากกว่า ตัวอย่างของภาษานี้มี ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) อยู่เพียงภาษาเดียว ดู high level language เปรียบเทียบ
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
price leveln. ระดับราคา
sea leveln. ระดับน้ำทะเล, Syn. sea level

English-Thai: Nontri Dictionary
cantilever(n) วงเล็บใหญ่
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง
eleven(adj) สิบเอ็ด
eleven(n) สิบเอ็ด,ทีมฟุตบอล
eleventh(adj) ที่สิบเอ็ด
eleventh(n) 1 ใน 11,ลำดับที่สิบเอ็ด,วันที่สิบเอ็ด
levee(n) เขื่อน,ที่จอดเรือ,สโมสรสันนิบาต,การพระราชทานเลี้ยง
level(adj) ได้ระดับ,ราบ,สม่ำเสมอ,คู่คี่,เท่ากัน
level(n) ระดับ,พื้นราบ,ชั้น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน
level(vt) ทำให้ได้ระดับ,เล็งปืน,เพ่งเล็ง,ปรับให้เสมอ
lever(n) คานงัด,ชะแลง,ไม้คาน
leverage(n) อำนาจ,พลัง,การงัด
leveret(n) ลูกกระต่าย
SEA sea level(n) ระดับน้ำทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
portal-cantilever cutting machineเครื่องตัดแบบผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
low level languageภาษาระดับต่ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
leveeคันดิน, ทำนบดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
level plugปลั๊กตรวจระดับน้ำมันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
level premiumเบี้ยประกันภัยอัตราคงที่ มีความหมายเหมือนกับ level rate [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
level rateเบี้ยประกันอัตราคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
levellingการทำระดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
levelระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
level intonationทำนองเสียงคงระดับ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
level lineเส้นระดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
level of analysisระดับการวิเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
level of developmentระดับการพัฒนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of educationระดับการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of enrollmentระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of livingระดับการครองชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of saturationระดับอิ่มตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
level of significanceระดับนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
release fingers; release lever plate; release leversนิ้วคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reference plane; datum; datum horizon; datum level; datum planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
shift lever; gear leverคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
second level addressเลขที่อยู่ระดับที่สอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sea-levelระดับทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
significance levelระดับนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
single-cantilever cutting machineเครื่องตัดคานยื่นเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
subsistence levelระดับยังชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
oil-level indicator; dipstickก้านวัดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accordant summit levelยอดเขาร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
automatic level controlชุดควบคุมระดับอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
access levelระดับการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
base levelระดับอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cantileverคานยื่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cantilever fixed partial denture; fixed cantilever partial dentureฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dipstick; oil-level indicatorก้านวัดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
datum; datum horizon; datum level; datum plane; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
datum horizon; datum; datum level; datum plane; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
datum levelขีดการจ่ายหมด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
datum level; datum; datum horizon; datum plane; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
datum plane; datum; datum horizon; datum level; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
digital signal level-n (DSn)สัญญาณดิจิทัลระดับ n (ดีเอสเอ็น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, fixed cantilever partial; denture, cantilever fixed partialฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
double-cantilever cutting machineเครื่องตัดคานยื่นสองข้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
denture, cantilever fixed partial; denture, fixed cantilever partialฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
DSn (digital signal level-n)ดีเอสเอ็น (สัญญาณดิจิทัลระดับ n) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gear leverคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grade levelระดับความลาดชันสม่ำเสมอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
float levelระดับลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed cantilever partial denture; cantilever fixed partial dentureฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
four levels of meaningความหมายสี่ระดับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended boom single-cantilever cutting machineเครื่องตัดคานยื่นเดี่ยวยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrolyte-level indicatorตัวชี้บอกระดับอิเล็กโทรไลต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Financial leverageการใช้เงินกู้ดำเนินธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Sustainable level of lendingระดับการให้กู้ยืมที่เหมาะสม [เศรษฐศาสตร์]
Multilevel analysisการวิเคราะห์พหุระดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Action levelระดับต้องปฏิบัติ, ระดับอัตราปริมาณรังสี หรือ ความเข้มข้นกัมมันตภาพ ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขหรือป้องกันทันที เพื่อไม่ให้บุคคลได้รับรังสีแบบเรื้อรัง หรือกรณีฉุกเฉิน [นิวเคลียร์]
Clearance levelระดับปล่อยผ่าน, ค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี หรือค่ากัมมันตภาพรังสีรวมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ ให้พ้นจากการควบคุม [นิวเคลียร์]
Emergency action level ระดับต้องปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน, อีเอแอล, เกณฑ์แสดงระดับปฏิบัติกรณีฉุกเฉินทางรังสี โดยกำหนดเป็นค่าเฉพาะเพื่อระบุระดับของเหตุการณ์ฉุกเฉินทางรังสี [นิวเคลียร์]
Low level language ภาษาระดับต่ำ [คอมพิวเตอร์]
high-level languageภาษาระดับสูง
ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่ช่วยให้เราเขียนคำสั่งได้โดยไม่ต้องรู้โครงสร้างและการทำงานภายในคอมพิวเตอร์ ภาษาระดับสูงที่รู้จักกันดีได้แก่ ภาษา C, BASIC, COBOL,FORTRAN, Pascal [คอมพิวเตอร์]
7 Eleven (Thailand)เซเว่น อีเลฟเว่น (ไทย) [TU Subject Heading]
Background Noise Levelระดับเสียงพื้นฐาน
ค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดขณะไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Equivalent Sound Pressure Level ค่าระดับพลังงานเสียงเฉลี่ย
ค่าระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริงตลอดช่วงเวลานั้น และเนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานเสียง ในช่วงเวลาต่างๆ จึงต้องระบุช่วงเวลาตรวจวัดด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Sound Exposure Level ระดับเสียงที่สัมผัส
ตัวเลขจำนวนหนึ่งที่แสดงระดับพลังงานเสียงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หนึ่งๆ ซึ่งถูกย่อให้อยู่ในช่วง 1 วินาที [สิ่งแวดล้อม]
Sound Pressure Level ระดับความดันเสียง
ระดับความดันเสียงแสดงในหน่วยเดซิเบล โดยมีค่าเป็น 20 x log(p/p ref), เมื่อ p = ค่าความดันเสียงเฉลี่ยกำลังสอง และ pref = 2 x 10-5 N/m2 pref ขึ้นกับค่าความดันของขีดกำจัดการได้ยินเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Effect of water level onผลกระทบของระดับน้ำ [TU Subject Heading]
Intelligence levelsระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Leveesคันดิน [TU Subject Heading]
Multilevel marketingการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น [TU Subject Heading]
Lowest - Observed - Effect Levelโลเอล
ปริมาณสารเคมีที่น้อยที่สุด เมื่อได้รับทุกวันแล้ว ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Levee คันดิน, ทำนบดิน
ทำนบหรือคันดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก เมื่อน้ำลด โคลนตมที่ทับถมนั้นก็เป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ ในขณะเดียวกันท้องพื้นน้ำก็ตื้นเขินขึ้นเวลาเกิดน้ำท่วมบ่าไหลเชี่ยวกรากจน น้ำทะลุคันดิน ทำให้เกิดไหลท่วมบริเวณหลังคันดินรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
No Observed-Effect Level, NOEL โนเอล
ความเข้มข้นของาสารเคมีสูงสุดจากการศึกษา โยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ต่อโครงสร้าง (morphology) ความสามารถในการทำงาน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือช่วงอายุขัยของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Noise Level Meter มาตรระดับเสียง
เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน ฉบับที่ 651 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า ไอ อี ซี (International Electrotechnical Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเท่ามาตรฐาน ฉบับที่ 651 [สิ่งแวดล้อม]
Freezing Level ระดับเยือกแข็ง
ระดับหนึ่งในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิเท่ากับ 0 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Level of Enrollment ระดับการลงทะเบียนเรียน
การจัดกลุ่มประชากรวัยเรียนโดยจำแนกตามระดับ ชั้น [สิ่งแวดล้อม]
Subsistence Level ระดับพอยังชีพ
ระดับที่เพียงพอจะดำรงชีพอยู่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
River Levee สันดินริมน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Sublevel Stope อุโมงค์ชั้นย่อย
เป็นการทำเหมืองใต้ดิน โดยการเจาะอุโมงค์แนวระดับหลาย ๆ ชั้น แล้วระเบิดออกเป็นชั้นจากชั้นล่างขึ้นไปหาชั้นบน [สิ่งแวดล้อม]
Sublevel Gaving อุโมงค์ชั้นย่อยถล่ม
เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่มีดินหินแร่ไม่แข็งแรง และสามารถพังลงมาได้ง่าย โดยการเจาะอุโมงค์ชั้นย่อยหลายชั้น แล้วระเบิดชั้นบน นำลงไปก่อนชั้นล่าง ดินหินแร่จะพังลงมา จากนั้นจะขนส่งแร่ออกทางอุโมงค์ชั้นย่อย [สิ่งแวดล้อม]
e-ASEAN High Level Task Forceคณะทำงานเฉพาะกิจระดับสูงด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน [การทูต]
High Level Panel on Threats, Challenges and Changeคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยภัยคุกคาม ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง แต่งตั้งโดยนาย Kofi Annan เลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 16 คน มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายก - รัฐมนตรีเป็นประธาน [การทูต]
Ability Levels, Classระดับความสามารถของกลุ่มผู้เรียน [การแพทย์]
Activity Levelระดับการกระทำ [การแพทย์]
Amputation Levelsระดับการตัดแขนขา [การแพทย์]
Anticonvulsant Levelระดับของยาต้านการชัก [การแพทย์]
Awareness Levelความสามารถติดต่อกับโลกภายนอก [การแพทย์]
Bleeding, Threshold Level ofระดับพิกัดของการมีเลือดออก [การแพทย์]
Blood Glucose Level, Peak ofยอดของระดับกลูโคส [การแพทย์]
Blood Level, Desiredระดับเลือดที่ต้องการ [การแพทย์]
Brain Stem Levelระดับก้านสมอง [การแพทย์]
Central Regulatory Levelระดับการควบคุมของระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Cervical Levelไขสันหลังระดับคอ [การแพทย์]
Confidence Levelsระดับความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Conscious Levelระดับความรู้สึกตัว,ระดับความรู้สติ,ระดับความรู้สึก [การแพทย์]
Conventional Levelระดับกฏเกณฑ์ [การแพทย์]
Cortical Levelระดับสมอง [การแพทย์]
Critical Levelระดับอันตราย [การแพทย์]
Decision Level, Medicalค่าที่ใช้ตัดสินการวินิจฉัยโรค [การแพทย์]
Deficient Levelค่าที่แสดงอาการขาด [การแพทย์]
Energy Levelระดับพลังงาน [การแพทย์]
Energy Level, Relativeระดับพลังงานสัมพัทธ์ [การแพทย์]
Fasting Levelระดับที่วัดไว้ก่อนให้ยา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eleven[อีเลฟ'เวิน] (n ) สิบเอ็ด
elevence[อีเลฟ'เวินซฺ] (adv ) สิบเอ็ด
elevence[อีเลฟ'เวินซฺ] (adv ) สิบเอ็ด
eleventh[อีเลฟ'เวินธฺ] (adj ) ที่สิบเอ็ด
highest level of Dhamma Scholarนักธรรมเอก
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And relevé.แล้วก็ยก The Precious Fragmentation (2010)
Chassé, relevé.Chassé, relevéCenter Stage (2000)
Et douce, une femme bien élevée.Et douce, une femme bien élevée. The Mystery of the Blue Train (2005)
Pliè down, relevè up, and turn.Plié: runter. Relevé: hoch. Und drehen. Cat Among the Pigeons (2008)
And relevé.Und relevéThe Precious Fragmentation (2010)
Frank Cleven.Frank Clevén. Del 1 (2010)
Cleven Frank lives in Eskilstuna, is married and has one daughter.Das ist Frank Clevén. Er wohnt in Eskilstuna. Ist verheiratet und hat eine Tochter. Del 1 (2010)
But you were at the motel with Frank Cleven.Aber Sie waren im Motel. Mit Frank Clevén. Del 1 (2010)
Plié and straighten... and plié and straighten... and relevé and down.Plié, und aufrecht. Relevé ganz nach oben. Frances Ha (2012)
Against us tyranny's ♪ Contre nous de la tyrannie bloody standard is raised ♪ L'étendard sanglant est levé# Contre nous de la tyrannie. # L'étendard sanglant est levéSerial (Bad) Weddings (2014)
Do you hear in the countrysides ♪ Entendez-vous dans vos campagnes# L'étendard sanglant est levéSerial (Bad) Weddings (2014)
Then go to Pierre Levée and tell Saint-Pol.Dann geht Ihr nach Pierre-Levée und warnt Saint-Pol. Le général du roi (2014)
When I was leaving Pierre Levée, we were surrounded.Als ich heute Morgen aus Pierre-Levée aufbrechen wollte, haben uns 3 bis 4000 Blaue eingekreist. Le général du roi (2014)
They told me what happened at Pierre Levée.Man sagte mir, was in Pierre-Levée geschah. Le général du roi (2014)
Plié, relevé into tombé forward, shifting here, here, settling back into fourth.Plié relevé zum tombé nach vorne, wechseln, hier, hier und zurück in die Vierte. Bulling Through (2015)
Relevé.RelevéThe Lego Batman Movie (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราบเรียบ[ADV] smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai definition: อย่างราบเสมอกัน
ราบเรียบ[ADJ] smooth, See also: flat, even, level, Example: ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ, Thai definition: ลักษณะที่ราบเสมอกัน
เบื้องล่าง[N] lower level, Syn. ระดับล่าง
แหลมคม[ADJ] sharp, See also: clever, shrewd, Syn. คม, ฉลาด, Ant. ทื่อ, โง่
ชนชั้นล่าง[N] working class, See also: lower level, labourer, Syn. ชนชั้นแรงงาน, ชนชั้นกรรมาชีพ, Ant. ชนชั้นนำ, Example: ในสังคมแบบเอเชีย ผู้ปกครองจะมีอำนาจครอบงำชนชั้นล่างอย่างเด็ดขาด, Thai definition: กลุ่มคนที่มีสถานะด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม
ภาษาสูง[N] high level language, Syn. ภาษาในระดับสูง, Ant. ภาษาต่ำ, ภาษาในระดับต่ำ, Example: งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักจะเขียนด้วยภาษาสูง เช่นภาษาซี หรือภาษาโคบอล, Thai definition: ภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ภาษาระดับสูง[N] high level language, Example: หน้าที่หลักของคอมพายเลอร์นั้นคือการแปลภาษาระดับสูง
ระดับสูง[ADJ] high-grade, See also: high-altitude, high-level, top-level, Syn. ชั้นสูง, ขั้นสูง, Ant. ระดับพื้นฐาน, ระดับต้น, Example: ที่นี่รับสอนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานถึงระดับสูงแบบตัวต่อตัว
ระดับน้ำ[N] water level, Example: ระดับน้ำทางด้านตะวันออกคือน้ำที่มาจากแม่น้ำป่าสัก สูงกว่าด้านที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 20 เซนติเมตร, Count unit: เซนติเมตร
ระดับชั้น[N] degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count unit: ระดับ
อัตราเสี่ยง[N] risk level, Example: การหยดน้ำมันมะกอกลงไปในอาหารแทนน้ำมันพืช สามารถลดอัตราการเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้ถึง 50%
ศัพท์สูง[N] high level lexicon, See also: advanced lexicon, Example: ผู้อ่านน้อยคนนักที่จะสละเวลาค้นหาคำแปลศัพท์สูง ว่ามีความหมายอย่างไร, Count unit: ศัพท์, คำ, Thai definition: คำศัพท์ที่ใช้ในระดับภาษาสูง มักใช้ในงานวรรณคดี หรือวรรณกรรม เป็นต้น
เปรียญธรรม[N] graduation in Buddhist theology, See also: the highest level of Buddhist dhamma, Example: ผู้บวชได้ร่วมมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ
คันโยก[N] lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count unit: อัน
ชั้นครู[N] master level, See also: first-class level, first-rate level, first grade, Syn. ชั้นเอก, Example: พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู, Thai definition: อันดับที่เทียบเท่าครู
แยบยล[ADJ] clever, See also: smart, ingenious, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้แต่งเสนอแนวคิดโดยใช้กลการประพันธ์ที่แยบยลสอดคล้องกับเนื้อหามีลีลาเฉพาะตัว
แยบยล[ADV] cleverly, See also: smartly, ingeniously, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนี้วางแผนและอำพรางคดีได้อย่างแยบยล
ราบ[ADJ] flat, See also: level, plain, smooth, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ, Count unit: นูน, ขรุขระ, Thai definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
เรียบ[ADJ] smooth, See also: even, plain, level, Ant. ขรุขระ, Example: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
เรียบ[V] be smooth, See also: be even, be plain, be level, Ant. ขรุขระ, Example: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม, Thai definition: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
อันดับ[N] rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
อันดับ[N] level, See also: sequence, series, Syn. ลำดับ, ขั้น, ระดับ, Example: เราเริ่มงานอันดับแรกด้วยการย้ายพ่อค้าแม่ค้าจากสนามหลวงไปเข้าที่ตั้งใหม่
เท่าเทียม[V] be equal, See also: be equivalent, be on a level with, be comparable, Syn. ทัดเทียม, เสมอหน้า, เสมอภาค, Example: สมัยปัจจุบันชายและหญิงมีฐานะเท่าเทียมกันเพราะอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก
แบน[ADJ] flat, See also: level, even, Syn. แฟบ, Ant. นูน, พอง, Example: กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
เกรด[N] grade, See also: level, standard, rank, Syn. ระดับ, Example: ในชั้นเรียนจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน, Count unit: ชั้น, ระดับ, Notes: (อังกฤษ)
เกลี่ย[V] equalize, See also: spread out, level down, average, Syn. ปรับ, เฉลี่ย, กระจาย, Example: เมื่อหว่านเมล็ดหญ้าแล้ว ควรใช้คราดเกลี่ยดินกลบบางๆ ช่วยให้เมล็ดหญ้าฝังในดิน, Thai definition: กระจายออกไปให้เสมอกัน
เกลี้ยง[ADJ] smooth, See also: flat and smooth, clean, level, even, flatten, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. ด่าง, Example: ส่วนต่างๆ ที่เปล่งปลั่งกลมกลึงพื้นผิวของพระวรกายที่เกลี้ยง เรียบและตึงเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดรูปร่างและรูปทรงที่ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์
เกรด[N] grade, See also: level, rank, Syn. ระดับ, Example: กลุ่มนี้สอบวิชาช่างเครื่องยนต์ได้เกรดเอทุกคน, Count unit: เกรด, Thai definition: ชั้นหรืออันดับสูงต่ำของคะแนน, Notes: (อังกฤษ)
เกรด[V] grade, See also: even, level, Example: ก่อนจะมีการแข่งแรลลี่ ต้องเตรียมเกรดสภาพเส้นทาง เตรียมความพร้อมของรถ, Thai definition: ทำให้ดินราบ
ขั้นดี[N] optimum, See also: good level, Syn. เกณฑ์ดี, Ant. ขั้นเลว, Example: รายได้จากการขายอาหารจัดว่าอยู่ในขั้นดีพอสมควร, Thai definition: มีคุณสมบัติเพียงพอเป็นที่น่าพอใจแล้ว
ขั้น[N] stage, See also: grade, step, level, Syn. ระดับ, ตำแหน่ง, Example: เขามาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะความมานะอุตสาหะเป็นแรมปี, Count unit: ขั้น, Thai definition: สถานภาพหรือลำดับขั้นตอนในขณะนั้น เช่น ในขั้นนี้
ขั้นสูง[N] advanced stage, See also: high grade, high level, Syn. ระดับสูง, Ant. ขั้นต่ำ, Example: เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าฝึกอบรมที่เป็นแบบขั้นสูง เพื่อคุณภาพของเขาเอง
กล้องวัดระดับ[N] surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องระดับ, Count unit: ตัว, Thai definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
คัด[V] force, See also: prize, lever, Example: เมื่อรวบรวมไม้ซุงได้จำนวนมากพอแล้วจึงคัดหรือกลิ้งไม้ซุงนั้นลงน้ำเรียกกันว่า การคัดไม้ลงน้ำ, Thai definition: งัดให้เผยอหรือเคลื่อนที่
แคล่วคล่อง[ADV] skillful, See also: adroitly, cleverly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Example: หล่อนพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วมากทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียน, Thai definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ
งัด[V] pry, See also: lever, lift, move, force, prise, prize, Syn. แงะ, แซะ, ไข, ง้าง, เปิด, Ant. ปิด, เก็บ, Example: คนงานกำลังงัดฝาหีบด้วยชแลง, Thai definition: ทำให้เผยอหรือเคลื่อนที่โดยใช้วัตถุยาวคัด
แงะ[V] prise, See also: pry, prize, open, lever, Syn. งัด, งัดแงะ, Example: เขาทำกุญแจหายจึงต้องแงะลิ้นชัก, Thai definition: งัดให้เผยอขึ้น
พิทูร[ADJ] clever, See also: well versed, erudite, wise, Syn. วิทูร, ฉลาด, รอบรู้, ชำนาญ
เพียงตา[ADV] as high as the eyes level, Example: พระภูมินาเป็นศาลที่ปลูกขึ้นในนา โดยปักเสาขึ้นเสาหนึ่งสูงเสมอเพียงตาเพื่อคารวะ, Thai definition: อย่างเสมอตา, อยู่ในระดับสายตา
โพธ[N] cleverness, See also: intelligence, Syn. ความรู้, ความเข้าใจ, ความฉลาด, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
เปรื่อง[V] smarten, See also: clever, sharp, be astute, be sagacious, Syn. เชี่ยวชาญ, หลักแหลม, คม, รอบรู้, ฉลาด, ปราดเปรื่อง, เปรื่องปราด, Ant. โง่, Example: ท่านเปรื่องในเรื่องการเมืองของไทยอยู่แล้ว งานครั้งนี้คงไม่มีปัญหา
เปรื่องปราด[ADJ] smart, See also: brilliant, clever, intelligent, astute, shrewd, sagacious, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เก่ง, เชี่ยวชาญ, เปรื่อง, ปราดเปรื่อง, Ant. โง่, Example: ท่านเป็นนักปกครองที่เปรื่องปราดคนหนึ่งแห่งยุค
ลง[V] land (airplane), See also: ebb (tide or level of sea on the shore), Ant. ขึ้น, Example: เครื่องบินโดยสารของสายการบินต่างประเทศบินชนโรงงานทอผ้า ใกล้ท่าอากาศยาน ขณะลงจอด เป็นเหตุให้ผู้โดยสาร และเจ้าพนักงานเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ไปสู่เบื้องต่ำ หรือไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับขึ้น
เล็ง[V] aim at, See also: point, level, Syn. เพ่งมอง, หมาย, หมายเฉพาะ, Example: เขาเล็งที่ตรงนี้เอาไว้แล้วมันเหมาะที่จะทำเป็นห้างสรรพสินค้า, Thai definition: มองจ้องตรงไปอย่างมีจุดหมาย
เลี่ยน[V] smooth, See also: be flat, be even, be level, Syn. โล่ง, เตียน, Example: เขาดายหญ้าในสนามจนเลี่ยนไปหมด ดูสะอาดตามากกว่าเดิม, Thai definition: เตียนจนเกลี้ยง
วัดวา[V] be equal to, See also: be on a par, be evenly matched, be roughly on the same level, Syn. เทียบ, เปรียบ, Example: ความยากลำบากของคุณก็พอวัดวากับของผม, Thai definition: พอเท่าๆ กัน, พอเสมอกัน
วิสารท[ADJ] clever, See also: wise, skilled, bold, courageous, Syn. แกล้วกล้า, ชำนาญ, ฉลาด, เก่ง, หลักแหลม, Ant. โง่, เขลา, Notes: (บาลี)
อักษรสูง[N] high-level consonant, See also: high-class letter, Count unit: ตัว, Thai definition: พยัญชนะที่คำเป็นมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา ผันได้ 3 เสียง มี 2 รูป คือ ผันด้วยวรรณยุกต์ ่ เป็นเป็นเสียงเอก ผันด้วยวรรณยุกต์ ้ เป็นเสียงโท คำตายพื้นเสียงเป็นเสียงเอก ผันด้วยด้วยวรรณยุกต์ ้ เป็นเสียงโท
สิบเอ็ด[N] eleven, Syn. 11, Example: ฉันเลี้ยงปลาทองและปลาเงินไว้รวมกันสิบเอ็ดตัว, Thai definition: จำนวนสิบบวกหนึ่ง
เสมอหน้า[ADV] equal, See also: on a par with, on a level with, Syn. เท่าเทียม, เท่ากัน, Example: หัวหน้าปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเสมอหน้ากัน, Thai definition: มีฐานะเท่ากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อันดับสูง[n. exp.] (andap sūng) FR: rang élevé [m]
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
เอาลง[v. exp.] (ao long) EN: put something down   FR: enlever
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
อัตราเสี่ยง[n. exp.] (attrā sīeng) EN: risk level   FR: niveau de risque [m]
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even   FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying   FR: voler à basse altitude [m]
บ่ง[v.] (bong) EN: pick off ; extricate   FR: extraire ; enlever
ชะแลง[n.] (chalaēng) EN: crowbar ; lever   FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-sut) EN: mega clever   FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชั้น [n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank   FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ชั้นผู้ใหญ่[n. exp.] (chan phūyai) EN: senior level   
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards   FR: porter la tête haute ; relever le front
ช้อน[v.] (chøn) EN: lift ; raise   FR: lever
ช้อนตา[v. exp.] (chøn tā) EN: raise one's eyes   FR: lever les yeux
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up   FR: lever ; relever ; tenir haut
ชูรส[v.] (chūrot) EN: enhance the flavor ; season   FR: épicer ; relever ; assaisonner
โด่ง[adj.] (dong) EN: rising ; ascending ; high   FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
ฟ้าสาง[v.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: le jour se lève
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ห้าทุ่ม = ๕ ทุ่ม[n. exp.] (hā thum) EN: eleven in the evening   FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd   
แจ้ง[n.] (jaēng) FR: relevé [m]
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
จดตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (jot tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
ไก่โห่[n.] (kaihō) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; potron-minet [m]
การเก็บตัวอย่าง[n. exp.] (kān kep tūayāng) EN: taking a sample   FR: prélèvement d'un échantillon [m]
การเก็บตัวอย่างดิน[n. exp.] (kān kep tūayāng din) EN: soil sampling   FR: prélèvement d'un échantillon de sol [m] ; prélèvement de sol [m]
การคัดค้านระดับรัฐ[n. exp.] (kān khatkhān radap rat) EN: state-level ban   
การลักพา[n.] (kān lakphā) EN: abduction   FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum sutyøt) EN: summit ; top level talks   FR: sommet [m] (ellipt.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
กสิกร[n.] (kasikøn) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter   FR: fermier [m] ; agriculteur [m] ; paysan [m] ; planteur [m] ; éleveur [m]
เก็บ[v.] (kep) EN: collect ; pick ; gather   FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
ขบถ[n.] (khabot) FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVE    L IY1 V
ALEVE    AH0 L IY1 V
LEVEY    L IH0 V EY1
LEVEE    L EH1 V IY0
LEVEL    L EH1 V AH0 L
KLEVE    K L IY1 V
LEVEN    L IY1 V AH0 N
LEVER    L EH1 V ER0
LEVER    L IY1 V ER0
CLEVE    K L IY1 V
LEVERS    L EH1 V ER0 Z
KLEVEN    K L IY1 V AH0 N
KLEVER    K L EH1 V ER0
LEVETT    L EH1 V EH0 T
LEVENE    L EH1 V IY0 N
LEVENS    L IY1 V AH0 N Z
LEVEES    L EH1 V IY0 Z
LEVELS    L EH1 V AH0 L Z
LEVELL    L EY0 V EY1 L
LEVECK    L EH1 V IH0 K
CLEVER    K L EH1 V ER0
CLEVEN    K L IY1 V AH0 N
LEVERT    L EH1 V ER0 T
ELEVEN    IY1 L EH0 V AH0 N
ELEVEN    AH0 L EH1 V AH0 N
SLEVEN    S L IY1 V AH0 N
LEVEQUE    L AH0 V IY1 K
LEVELED    L EH1 V AH0 L D
LEVEL'S    L EH1 V AH0 L Z
BLEVENS    B L IY1 V AH0 N Z
ELEVENS    AH0 L EH1 V AH0 N Z
ELEVENS    IY1 L EH0 V AH0 N Z
LEVERONE    L EH0 V ER0 OW1 N IY0
LEVERSON    L EH1 V ER0 S AH0 N
LEVENSON    L EH1 V AH0 N S AH0 N
LEVERAGE    L IY1 V ER0 IH0 JH
WOOLEVER    W UH1 L EH2 V ER0
LEVELLED    L EH1 V AH0 L D
LEVERAGE    L EH1 V ER0 IH0 JH
LEVELING    L EH1 V L IH0 NG
ELEVEN'S    AH0 L EH1 V AH0 N Z
LEVERAGE    L EH1 V R AH0 JH
LEVEILLE    L EH1 V AY0 L
CLEVERLY    K L EH1 V ER0 L IY0
ELEVENTH    AH0 L EH1 V AH0 N TH
LEVERICH    L EH1 V ER0 IH0 K
LEVERING    L EH1 V ER0 IH0 NG
LEVELERS    L EH1 V AH0 L ER0 Z
LEVELERS    L EH1 V L ER0 Z
LEVELING    L EH1 V AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Leven    (n) (l e1 v n)
levee    (n) (l e1 v ii)
level    (v) (l e1 v @ l)
lever    (v) (l ii1 v @ r)
clever    (j) (k l e1 v @ r)
eleven    (n) (i1 l e1 v n)
levees    (n) (l e1 v i z)
levels    (v) (l e1 v @ l z)
levers    (v) (l ii1 v @ z)
A-level    (n) - (ei1 - l e v @ l)
O-level    (n) - (ou1 - l e v @ l)
elevens    (n) (i1 l e1 v n z)
levered    (v) (l ii1 v @ d)
leveret    (n) (l e1 v @ r i t)
Unilever    (n) (y uu1 n @ l ii1 v @ r)
A-levels    (n) - (ei1 - l e v @ l z)
Clevedon    (n) (k l ii1 v d @ n)
O-levels    (n) - (ou1 - l e v @ l z)
cleverer    (j) (k l e1 v @ r @ r)
cleverly    (a) (k l e1 v @ l ii)
eleventh    (n) (i1 l e1 v n th)
levelled    (v) (l e1 v @ l d)
leveller    (n) (l e1 v l @ r)
leverage    (n) (l ii1 v @ r i jh)
leverets    (n) (l e1 v @ r i t s)
levering    (v) (l ii1 v @ r i ng)
Cleveland    (n) (k l ii1 v l @ n d)
cleverest    (j) (k l e1 v @ r i s t)
elevenses    (n) (i1 l e1 v n z i z)
elevenths    (n) (i1 l e1 v n th s)
levellers    (n) (l e1 v l @ z)
levelling    (v) (l e1 v @ l i ng)
sea-level    (n) - (s ii1 - l e v @ l)
Leverkusen    (n) (l ei1 v @ k uu z n)
cantilever    (n) (k a1 n t i l ii v @ r)
cleverness    (n) (k l e1 v @ n @ s)
high-level    (j) - (h ai1 - l e v @ l)
cantilevers    (n) (k a1 n t i l ii v @ z)
water-level    (n) - (w oo1 t @ - l e v @ l)
level-headed    (j) - (l e2 v l - h e1 d i d)
spirit-level    (n) - (s p i1 r i t - l e v @ l)
water-levels    (n) - (w oo1 t @ - l e v @ l z)
overleveraged    (n) (ou1 v @ l e1 v @ r ei jh d)
spirit-levels    (n) - (s p i1 r i t - l e v @ l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: เกณฑ์ English: level

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert

Japanese-English: EDICT Dictionary
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL [Add to Longdo]
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
アービトレーションレベル[, a-bitore-shonreberu] (n) {comp} arbitration level [Add to Longdo]
アウトラインレベル[, autorainreberu] (n) {comp} outline level [Add to Longdo]
アクセスレベル[, akusesureberu] (n) {comp} access level [Add to Longdo]
イレブる[, irebu ru] (v5r) to go to a Seven-Eleven [Add to Longdo]
イレブン(P);イレヴン[, irebun (P); irevun] (n) (See 十一・1) eleven; (P) [Add to Longdo]
イレブンナイン[, irebunnain] (n) eleven nines; 99.999999999 percent [Add to Longdo]
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
エネルギー準位[エネルギーじゅんい, enerugi-jun'i] (n) energy level [Add to Longdo]
エラーレベル[, era-reberu] (n) {comp} error level [Add to Longdo]
エンタープライズサーバレベルの[, enta-puraizusa-bareberu no] (n) {comp} enterprise-server-level [Add to Longdo]
エンタープライズレベル[, enta-puraizureberu] (n) {comp} enterprise-level [Add to Longdo]
エントリーレベル[, entori-reberu] (n) {comp} entry-level [Add to Longdo]
カレッジレベル[, karejjireberu] (n) college level [Add to Longdo]
カンチレバー;カンティレバー[, kanchireba-; kanteireba-] (n,adj-no) cantilever [Add to Longdo]
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish [Add to Longdo]
コマンドレベル[, komandoreberu] (n) {comp} command level [Add to Longdo]
コレステロール値[コレステロールち, koresutero-ru chi] (n) cholesterol level [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[, shisutemu no enaji-se-bureberu] (n) {comp} system energy saver level [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] (n) {comp} system work load level [Add to Longdo]
シフトレバー[, shifutoreba-] (n) shift lever [Add to Longdo]
スロットルレバー[, surottorureba-] (n) throttle lever [Add to Longdo]
セブンイレブン[, sebun'irebun] (n) Seven-Eleven [Add to Longdo]
ゼロメートル[, zerome-toru] (n) sea level (wasei [Add to Longdo]
ソースレベル互換[ソースレベルごかん, so-sureberu gokan] (n) {comp} source level compatible [Add to Longdo]
データリンクレベル[, de-tarinkureberu] (n) {comp} data link level [Add to Longdo]
ディメンションレベル[, deimenshonreberu] (n) {comp} dimension level [Add to Longdo]
トップレベル[, toppureberu] (n) top-level [Add to Longdo]
トップレベルドメイン[, toppureberudomein] (n) {comp} toplevel domain [Add to Longdo]
ハイエンド[, haiendo] (adj-f) high-end; high end; high level [Add to Longdo]
ハイレベル[, haireberu] (adj-na,n) high-level; (P) [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] (n) {comp} High-level Data Link Control; HDLC [Add to Longdo]
ハイレベルレンゲージ[, haireberurenge-ji] (n) high-level language [Add to Longdo]
バイオセーフティーレベル[, baiose-futei-reberu] (n) biosafety level [Add to Longdo]
バイナリレベル互換[バイナリレベルごかん, bainarireberu gokan] (n) {comp} binary level compatibility [Add to Longdo]
バッファリングレベル[, baffaringureberu] (n) {comp} buffering level [Add to Longdo]
パッチレベル[, pacchireberu] (n) {comp} patch level [Add to Longdo]
ピークレベルメータ[, pi-kureberume-ta] (n) {comp} density meter; peak level meter [Add to Longdo]
ピンレバーウォッチ[, pinreba-uocchi] (n) pin lever watch [Add to Longdo]
ブロックレベルバックアップ[, burokkureberubakkuappu] (n) {comp} block level backup [Add to Longdo]
ホーン[, ho-n] (n) (1) horn; (2) phon (unit of loudness level of sound); (P) [Add to Longdo]
ボードレベル[, bo-doreberu] (n) board-level [Add to Longdo]
マイナーレーベル[, maina-re-beru] (n) minor level [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一声[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, / ] sound; first tone of putonghua (high level tone) [Add to Longdo]
一般见识[yī bān jiàn shi, ㄧ ㄅㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] to lower oneself to sb's level; to argue with someone less well-informed [Add to Longdo]
三亚[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三亚市[Sān yà shì, ㄙㄢ ㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] Sanya prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三明[Sān míng, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
三明市[Sān míng shì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
三门峡[Sān mén xiá, ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] Sanmenxia prefecture level city in Henan [Add to Longdo]
三门峡市[Sān mén xiá shì, ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] Sanmenxia prefecture level city in Henan [Add to Longdo]
上杭[Shàng háng, ㄕㄤˋ ㄏㄤˊ, ] Shanghang county level city in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian [Add to Longdo]
上饶[Shàng ráo, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ, / ] Shangrao prefecture level city and county in Jiangxi [Add to Longdo]
上饶市[Shàng ráo shì, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ ㄕˋ, / ] Shangrao prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
下级[xià jí, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧˊ, / ] low ranking; low level; an underclass [Add to Longdo]
下达[xià dá, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄚˊ, / ] to transmit down (a chain of command); to pass down (to lower level) [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
中山[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, ] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place [Add to Longdo]
中山市[Zhōng shān shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to (Dr Sun Yat-Sen's birth-place) [Add to Longdo]
中级[zhōng jí, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˊ, / ] middle level (in a hierarchy) [Add to Longdo]
中卫[Zhōng wèi, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] Zhongwei prefecture level city in Ningxia [Add to Longdo]
中卫市[Zhōng wèi shì, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] Zhongwei prefecture level city in Ningxia [Add to Longdo]
中辣[zhōng là, ㄓㄨㄥ ㄌㄚˋ, ] hot; medium level of spiciness [Add to Longdo]
丹东[Dān dōng, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning [Add to Longdo]
丹东市[Dān dōng shì, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ ㄕˋ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning [Add to Longdo]
[guāi, ㄍㄨㄞ, ] (of a child) obedient, well-behaved; clever [Add to Longdo]
乖觉[guāi jué, ㄍㄨㄞ ㄐㄩㄝˊ, / ] perceptive; alert; clever; shrewd [Add to Longdo]
九台[Jiǔ tái, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
九台市[Jiǔ tái shì, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ ㄕˋ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
九江[Jiǔ jiāng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄤ, ] Jiujiang prefecture level city in Jiangxi; also Jiujiang county [Add to Longdo]
九江市[Jiǔ jiāng shì, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄤ ㄕˋ, ] Jiujiang prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
乳山[Rǔ shān, ㄖㄨˇ ㄕㄢ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
乳山市[Rǔ shān shì, ㄖㄨˇ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
五家渠[Wǔ jiā qú, ˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang [Add to Longdo]
五家渠市[Wǔ jiā qú shì, ˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ ㄕˋ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang [Add to Longdo]
五常[Wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] Wuchang county level city in Harbin 哈爾濱|哈尔滨, Heilongjiang [Add to Longdo]
五常市[Wǔ cháng shì, ˇ ㄔㄤˊ ㄕˋ, ] Wuchang county level city in Harbin 哈爾濱|哈尔滨, Heilongjiang [Add to Longdo]
井冈山[Jǐng gāng shān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄤ ㄕㄢ, / ] Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi [Add to Longdo]
井冈山市[Jǐng gāng shān shì, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄤ ㄕㄢ ㄕˋ, / ] Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi [Add to Longdo]
亳州[Bó zhōu, ㄅㄛˊ ㄓㄡ, ] Bozhou prefecture level city in Anhui [Add to Longdo]
亳州市[Bó zhōu shì, ㄅㄛˊ ㄓㄡ ㄕˋ, ] Bozhou prefecture level city in Anhui [Add to Longdo]
仁化[Rén huà, ㄖㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Renhua county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong [Add to Longdo]
仁化县[Rén huà xiàn, ㄖㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Renhua county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong [Add to Longdo]
[zè, ㄗㄜˋ, ] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (classical Chinese) [Add to Longdo]
仄声[zè shēng, ㄗㄜˋ ㄕㄥ, / ] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (the third tone of classical Chinese) [Add to Longdo]
仙桃[Xiān táo, ㄒㄧㄢ ㄊㄠˊ, ] Xiantao sub-prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
仙桃市[Xiān táo shì, ㄒㄧㄢ ㄊㄠˊ ㄕˋ, ] Xiantao sub-prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] clever [Add to Longdo]
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] clever; witty; intelligent [Add to Longdo]
伶悧[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] variant of 伶俐, clever; witty; intelligent [Add to Longdo]
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 齿 / ] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab [Add to Longdo]
低层[dī céng, ㄉㄧ ㄘㄥˊ, / ] low level [Add to Longdo]
低放射性废物[dī fàng shè xìng fèi wù, ㄉㄧ ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ˋ, / ] low level waste [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level [Add to Longdo]
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level [Add to Longdo]
パッチレベル[ぱっちれべる, pacchireberu] patch level [Add to Longdo]
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブレベル[もにた の えなじーせーぶれべる, monita no enaji-se-bureberu] display energy saver level [Add to Longdo]
ユーザレベル[ゆーざれべる, yu-zareberu] user level [Add to Longdo]
レベル[れべる, reberu] level [Add to Longdo]
レベルセット[れべるせっと, reberusetto] level set [Add to Longdo]
レベル指示語[レベルしじご, reberu shijigo] level indicator [Add to Longdo]
レベル番号[レベルばんごう, reberu bangou] level-number [Add to Longdo]
下位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level [Add to Longdo]
技術面で[ぎじゅつめんで, gijutsumende] on a technical level [Add to Longdo]
局所レベル[きょくしょレベル, kyokusho reberu] local level [Add to Longdo]
高いレベル[たかいレベル, takai reberu] high level [Add to Longdo]
高レベル[こうレベル, kou reberu] high level [Add to Longdo]
高位レベル[こういレベル, koui reberu] higher level [Add to Longdo]
高級言語[こうきゅうげんご, koukyuugengo] high-level language [Add to Longdo]
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]
実行レベル[じっこうレベル, jikkou reberu] run level [Add to Longdo]
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]
上位層[じょういそう, jouisou] upper level, upper layer [Add to Longdo]
制御切れレベル[せいぎょぎれレベル, seigyogire reberu] control break level [Add to Longdo]
第一レベルドメイン[だいいちレベルドメイン, daiichi reberudomein] top-level domain [Add to Longdo]
達成のレベル[たっせいのレベル, tasseino reberu] level of performance [Add to Longdo]
中間言語レベル[ちゅうかんげんごレベル, chuukangengo reberu] intermediate language level [Add to Longdo]
調整水準[ちょうせいすいじゅん, chouseisuijun] coordination level [Add to Longdo]
低レベル[ていレベル, tei reberu] low level [Add to Longdo]
低級言語[ていきゅうげんご, teikyuugengo] low-level language [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] low-level language [Add to Longdo]
独立データ記述項[どくりつデータきじゅつこう, dokuritsu de-ta kijutsukou] 77-level-description-entry [Add to Longdo]
内容モデル入れ子水準[ないようモデルいれこすいじゅん, naiyou moderu irekosuijun] content model nesting level [Add to Longdo]
内容体系水準[ないようたいけいすいじゅん, naiyoutaikeisuijun] content architecture level [Add to Longdo]
標準[ひょうじゅん, hyoujun] standard (a-no), average, level, norm [Add to Longdo]
評定水準[ひょうていすいじゅん, hyouteisuijun] rating level [Add to Longdo]
文書概要水準[ぶんしょがいようすいじゅん, bunshogaiyousuijun] document profile level [Add to Longdo]
文書体系水準[ぶんしょたいけいすいじゅん, bunshotaikeisuijun] document architecture level [Add to Longdo]
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level [Add to Longdo]
論理レベル[ろんりレベル, ronri reberu] logic level [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top