Search result for

leimen

(56 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leimen-, *leimen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leimen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leimen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or did you plan to reassemble the stoneware yourselves?Wollen Sie die Scherben etwa selbst zusammenleimenHerbie Goes Bananas (1980)
- Don't know what they're gonna do to you, but since Mr. T. ain't here, I'm gonna be too busy licking' their boots to see!- Keine Ahnung, was sie mit dir machen, aber da Mr. T. nicht hier ist, werd' ich's vor lauter Schleimen auch nicht mitkriegen! Cannonball Run II (1984)
I didn't even let them know who I was... so they couldn't ooze their slimy charm in my direction.Niemand wusste, wer ich war, so konnten sie sich nicht einschleimenGourmet Steele (1985)
What? Trying to suck up first day on the job?Willst du dich einschleimenArmed and Dangerous (1986)
hey, you're looking great! hi, kate.ALF, hör auf zu schleimenGoing Out of My Head Over You (1987)
Who ?Ich gebe doch keine Party, um mich beim Chef einzuschleimenSome Enchanted Evening (1987)
[Kissing sounds]Jetzt geh da raus und fang an, dich einzuschleimenSome Enchanted Evening (1987)
[Laughter] But, somehow he makes it work.Übrigens, wie läuft es, äh... (MACHT KUSSGERÄUSCHE) ...mit dem EinschleimenSome Enchanted Evening (1987)
What's your fantasy relationship, Crockett?In einem Club, bei dem man sich beim Rausschmeißer einschleimen muss. Like a Hurricane (1987)
Can it be something that answers to "hey, lucky" ? Just a thought.Anstatt Zeit damit zu verschwenden, Manieren zu lernen, kann ich mich nicht einfach bei Kate einschleimenWorking My Way Back to You (1987)
What ? Uhhh.Wenn, dann musst du dich bei uns beiden einschleimenWorking My Way Back to You (1987)
Is everybody sucking' up to you 'cause you hauled my ass outta there?Schleimen sich alle bei dir ein, weil du mir den Arsch gerettet hast? Prison (1987)
Bribing the judge, huh ?Warum sollte ich mich einschleimen? Übrigens gefällt mir deine Frisur heute sehr. Can I Get a Witness? (1988)
Alf broke the window.Sie ist super. Nicht einschleimenCan I Get a Witness? (1988)
I'm a goner, ha ha.Ich würde mich nie beim Richter einschleimen. Nein. Niemals. Can I Get a Witness? (1988)
- I think we need some major sucking up.- Aber Sie müssen noch mehr schleimenPretty Woman (1990)
Yes, I would. I've arranged for you to have an apartment, have a car, have a wide variety of stores that'll suck up to you anytime you want to go shopping.Ja, ich besorge dir ein Apartment... ein Auto und zahllose Boutiquen, die so viel schleimen wie du nur willst. Pretty Woman (1990)
You know just when to kiss up.Sie wissen genau, wann Sie sich einzuschleimen haben. The I.Q. Man (1990)
You don't need to suck up like this.Sie brauchen sich nicht so einschleimenMatchmaker Michelle (1991)
I don't know where they learned to kiss up like that but, gosh, I love those shoes.Bis dann, Kinder. Ich weiß nicht, woher sie so gut schleimen können, aber, Mensch, ich liebe diese Schuhe. Rock the Cradle (1991)
WE ALL KNOW WHEN IT'S KISS-UP TIME.Wir wissen alle, wann es Zeit zum Schleimen ist. Working Girl (1991)
He was just sucking up to you.Er wollte sich nur bei euch einschleimenHome Alone 2: Lost in New York (1992)
No, I wouldn´t like it, fawning all over God...In diesem Paradies, nein, alle schleimen sich bei Gott ein... Dream of Light (1992)
- Don't suck up to me, Borland.- Schleimen Sie nicht rum, Borland. What About Bob? (1992)
"Check this out. I'm here to kiss your ass.Hör zu, ich will mich bei dir einschleimenCB4 (1993)
Probably just wanna kiss your ass!Sich bei dir einschleimen, wetten? CB4 (1993)
Kiss up to my uncle, waiting for him to die?Mich bei meinem Onkel einschleimen, darauf warten, dass er stirbt? Greedy (1994)
He is gluing a table together one time.Einmal versucht er einen Tisch zusammenzuleimenYe Olde Shoppe Teacher (1994)
The two of you have been dating long enough for you to have slimed your way into her panties and I am sure you did just that at least once or twice in my own house. Probably while I was at home.Ihr beide habt euch so lange miteinander verabredet, bis du dich in ihre Hose schleimen konntest, und ich bin sicher, dass du das mindestens ein- oder zweimal getan hast, in meinem Hause, vermutlich während ich daheim war. Mallrats (1995)
You're right, Lise.Ich kann mich bei ihm einschleimen... so wie religiöse Menschen sich bei Gott einschleimenRadioactive Man (1995)
Sucking up to the boss.Den Boss anschleimenDear God (1996)
Nail Daddy and those other low-lifes? I don't mean "nail 'em".Daddy und diese Idioten leimenThe First Wives Club (1996)
I mean, just teach and help them.Nicht "leimen". The First Wives Club (1996)
We gotta...slaughter him.Wir müssen Bill leimenThe First Wives Club (1996)
- Stop groveling.- Hör schon auf, dich einzuschleimenStop the Presses (1996)
Transporter burn. "I'm all right, Captain." Always kissing up to the officers aren't you, Muniz?Schlimmere Wunden. "Ich bin OK, Captain." Immer am RumschleimenThe Ship (1996)
How much ass do I have to kiss to make partner?Wie sehr muss ich denn noch schleimen, um Teilhaber dieser Firma zu werden? Liar Liar (1997)
- l'll put in two words: "kiss up." - [laughs]Zwei Wörter: "Sich einschleimen." - Al. Totally Tool Time (1997)
But as we say in the car business you don't have to kiss ass once you close the deal.Aber wie heißt es so schön im Autohandel? Ist das Geschäft perfekt, muss man nicht mehr schleimenBreaking Up Is Easy to Do: Part 3 (1997)
Well, 'cause I guess you gotta kiss ass.- Warum nicht? Weil man schleimen muss, damit sie einen ranlassen. Gods and Monsters (1998)
'Cause they're sucking up.Weil sie rumschleimenThe Old College Try (1998)
You gotta be pretty desperate to suck up to an auto shop teacher.Man muss sehr verzweifelt sein, um beim Werkstatt-Prof zu schleimenThe Old College Try (1998)
Maybe you wanna go a little early and, you know, kiss up?Willst du nicht früher hingehen und dich etwas einschleimenPaternal Affairs (1998)
"I hate your big dumb combat boots and the way you read my mindIch hasse Deine Art, mich anzuglotzen. Und Dich ständig einzuschleimen10 Things I Hate About You (1999)
We have to brown-nose the customers, then we get abused by some mini fucking Hitler... who just gives us stick all day.Wir schleimen den ganzen Tag rum und müssen uns von diesem Bonsai-Napoleon anwichsen lassen, der hier die ganze Zeit 'n Dicken macht. Human Traffic (1999)
This is a great chance for me to, you know, suck up.Das ist 'ne große Chance mich einzuschleimenHungry Man (1999)
Hon, I know you're not one of those ambitious guys who's always looking for his next big break. And I love that about you.- Schatz, ich weiß, du bist keiner dieser Ehrgeizlinge, die nur daran denken, sich nach oben zu schleimenWhite Collar (1999)
Suave, cool with all the moves of a slick ballroom dancer.Eine öligschleimende Masse Mensch mit den aalglatten Bewegungen eines Eintänzers. 2001: A Space Travesty (2000)
- Call me when he makes it official.- Es wird hart, sich einzuschleimen What Women Want (2000)
Who the hell do you think you are indulge yourself with my son!Was hast du dir dabei gedacht, dich bei meinem Sohn einzuschleimen? ! The Bench (2000)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anleimen | anleimend | angeleimtto glue on | gluing on | glued on [Add to Longdo]
sich einschleimento brownnose [Add to Longdo]
leimen; kleben | leimend; klebend | geleimt; geklebt | er/sie leimt; er/sie klebt | ich/er/sie leimte; ich/er/sie klebte | er/sie hat/hatte geleimt; er/sie hat/hatte geklebtto glue | gluing | glued | he/she glues | I/he/she glued | he/she has/had glued [Add to Longdo]
verleimento glue (together) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  leimen [laimən]
     to glue
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top