Search result for

leihen

(87 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leihen-, *leihen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leihen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leihen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Could you lend me money?Kannst du mir Geld leihenThe Night Heaven Fell (1958)
I wanted to ask you if I could borrow the van.Ich wollte dich bitten, mir den Wagen zu leihenPremier mai (1958)
The entire apparatus to give it the required boost... is in my laboratory.Die gesamte Apparatur, die dem Ganzen die nötige Verstärkung verleihen sollte befindet sich in meinem Laboratorium. Fiend Without a Face (1958)
I needed to stimulate my brain... to the extent that I could detach thought from my conscious... to give it a separate entity of its own.Ich musste mein Gehirn soweit stimulieren dass ich einzelne Gedanken von meinem Bewusstsein trennen konnte um ihnen ein eigenständiges Dasein zu verleihenFiend Without a Face (1958)
It's a great power to grant.Sie verleihen eine große Macht. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
- You should have borrowed.- Sie sollten leihenEve Wants to Sleep (1958)
- We have to borrow.- Leihen. - Was leihenEve Wants to Sleep (1958)
Borrow a criminal from station no 9!Einen Verbrecher aus der Neun leihenEve Wants to Sleep (1958)
On our way all the oil from the car has leaked out.Unterwegs hat mir ÖI ausgeflossen und ich wollte von euch leihenEve Wants to Sleep (1958)
NOW, YOU GO BACK TO THE LOT. TURN THE RADIO OFF. KEEP AN EXTRA EYE OPEN ALL THE TIME.Meine Aufgabe ist es, einem Schauspieler das bizarre Äußere zu verleihen, das seine Rolle verlangt. How to Make a Monster (1958)
Not for this idiocy, no.- Könnten Sie mir Geld leihenThe Inn of the Sixth Happiness (1958)
That's why I thought you'd lend me the money.Aus diesem Grund dachte ich, dass Sie mir das Geld leihen würden. Out There - Darkness (1959)
Eddie asked me to loan him $50. I refused.Eddy bat mich, ihm 59 Dollar zu leihen, aber ich habe abgelehnt. Out There - Darkness (1959)
I hope we can borrow some money on it.Hoffe, damit können wir Geld leihenAnatomy of a Murder (1959)
The Prince of Gonzague turned the courtyard of his town house into a veritable banking establishment.Ausgelöst durch Staatsanleihen. Gonzague hatte sein Palais in eine Bank verwandelt. Le Bossu (1959)
The maybe you borrow it?- Aber vielleicht leihenThe Bridge (1959)
W ü you rden me then a Ausr ü pation borrow?Würden Sie mir darauf eine Ausrüstung leihenThe Hanging Tree (1959)
- Borrow one!- Leihen Sie sich eine. The Mouse That Roared (1959)
You lend money to transient labourers to bind them for life.Sie leihen den Arbeitern etwas Geld. Anschließend, verpflichten Sie sie ihr ganzes Leben für Sie zu arbeiten. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
Can you loan me a bag of white flour?Könnten Sie mir einen Sack Mehl leihenThe Human Condition I: No Greater Love (1959)
- I can loan you some.Ich kann es dir leihenBlack Orpheus (1959)
Sorry, but those crooks aren't interested in this.Diese Halsabschneider leihen mir nichts für mein Grammofon. Black Orpheus (1959)
Quiet, everyone!Aber sie leihen es mir nicht. Black Orpheus (1959)
Oh, gracious! How that child has grown!Diese Figuren verleihen dem Film eine gewisse Komik, aber es sind keine Figuren von der Stange... Sleeping Beauty (1959)
Why, Merryweather! Whatever is the matter, dear? After today, she'll be a Princess... and we won't have any Briar Rose.Ohne sie würde die Handlung nicht funktionieren, sie verleihen dem Film Gewicht und Komik. Sleeping Beauty (1959)
We could borrow clothes from the chorus girls.Wir könnten uns die Kleider leihenSome Like It Hot (1959)
- We can rent some at the bathhouse.- Man kann welche ausleihenSome Like It Hot (1959)
I could manage a small loan.- Ich könnte Ihnen etwas leihenOur Man in Havana (1959)
I had to lend you $3 for that pendant of St. Seraphina.Ich musste dir $3 für diesen Anhänger von St. Seraphina leihenOur Man in Havana (1959)
May I borrow this?- Darf ich mir das ausleihenOur Man in Havana (1959)
NEXT WEEK, A DISTING U ISH ED ACTOR LEN DS US HIS TALENTS AS MR. BU RG ESS MEREDITH ST ARS IN TIME ENOUGH A T LAST.Nächste Woche leihen wir uns das Talent eines fabelhaften Darstellers, denn Burgess Meredith spielt in: The Lonely (1959)
"in the opera house... "it is my pleasure to confer upon you... "as Chief Steward to His Imperial Majesty...im Opernhaus beschert haben, ist es mir ein Vergnügen, Ihnen als Oberhaushofmeister Seiner Kaiserlichen Hoheit diesen Ehrenorden zu verleihen." A Breath of Scandal (1960)
However, His Imperial Majesty has authorised me... to bestow upon you the Order of Aspern, Second Class.Wie auch immer, Seine Kaiserliche Majestät hat mich ermächtigt, Ihnen den Orden 2. Klasse von Aspern zu verleihenA Breath of Scandal (1960)
If you lend it to me,Wenn Sie es mir leihen, kriegen Sie 5.000, wenn ich den Fall gewinne. Carry On Constable (1960)
You mean you'd really be prepared to loan me to another man? In order to get him out of my system?- Du wärst wirklich bereit, mich einem anderen Mann zu leihen, damit ich ihn mir später aus dem Kopf schlage? The Grass Is Greener (1960)
Oh, can you lend me a couple of dollars? I'm short.Können Sie mir zwei Dollar leihenLet's Make Love (1960)
Can I borrow that scatter-gun?Kann ich mir mal die Schrotflinte ausleihenThe Magnificent Seven (1960)
If Jein wants to borrow the car of permanent I'm so sorry but not give them d.Jane will bestimmt wieder meine Lockenwickler leihenThe Millionairess (1960)
Here's the money, do not want them, thanks to avermeli provided but I do not want them.Nehmen Sie! Danke fürs Leihen, aber ich will's nicht. Ja, das ist gut. The Millionairess (1960)
- Could you let me have some more?- Könntest du mir mehr leihenOcean's 11 (1960)
Listen, have you been paid yet?Kannst du mir Geld leihen? Wirst du heute bezahlt? Rocco and His Brothers (1960)
Well, do you want a loan?- Soll ich dir was leihenThe Sundowners (1960)
And, since we obviously can't afford a brand-new life, suppose we give the old one a paint job or something?Und da wir uns offensichtlich kein neues Leben leisten können, sollten wir dem alten einen neuen Anstrich verleihenThe Man in the Bottle (1960)
- Could you lend me ten?- Kannst du mir zehn Francs leihenParis Belongs to Us (1961)
Could you lend me some money until Longren returns?Könnten Sie mir bitte bis Longrens Rückkehr ein bisschen Geld leihenAlye parusa (1961)
Can I borrow it?Kann ich mir das mal leihenBreakfast at Tiffany's (1961)
I thought you wanted someone to tidy the place, a woman's touch for...Ich dachte, Sie suchten jemand, um Ihrer Wohnung ein weibliches Ambiente zu verleihenCarry on Regardless (1961)
I'd swim across the river, to the little church by the jetty and ask Don Rigato to lend me a cassock.Den Fluss überqueren, zur kleinen Kirche am Ufer laufen und von Don Rigato einen Talar ausleihenDon Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Then why lend me books?- Warum leihen Sie mir Bücher? Léon Morin, Priest (1961)
I can't help but read the books you lend me. But I know they're bad for me.Ich kann nicht aufhören, die Bücher zu lesen, die Sie mir leihen, obwohl ich weiß, dass sie mir schaden. Léon Morin, Priest (1961)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Anleihe {f}; Obligation {f}; Bond {m}; Schuldverschreibung {f} | Anleihen {pl}; Obligationen {pl}; Bonds {pl}; Schuldverschreibungen {pl} | Staatsanleihe {f} | Obligationen mit verzögerter Verzinsungbond; bond issue | bonds | government bond | deferred bonds [Add to Longdo]
Anleihen {pl}; Kreditbeanspruchung {f}borrowings [Add to Longdo]
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project) [Add to Longdo]
Leihe {f} | Leihen {pl}loan | loans [Add to Longdo]
mehr Nachdruck verleihento reinforce [Add to Longdo]
Orden {m} | Orden {pl} | jdm. einen Orden für etw. verleihen | einen Orden bekommen | Orden tragenmedal; decoration | medals; decorations | to decorate sb. for sth. | to be decorated; to receive a decoration | to wear one's decorations [Add to Longdo]
Schillern verleihento schillerize [Add to Longdo]
Staatsanleihe {f} | Staatsanleihen {pl}government loan | government loans [Add to Longdo]
das Wahlrecht verleihen | das Wahlrecht verleihend | verleiht das Wahlrecht | verlieh das Wahlrechtto franchise | franchising | franchises | franchised [Add to Longdo]
Zwangsanleihe {f} | Zwangsanleihen {pl}forced loan | forced loans [Add to Longdo]
ausleihento lend and borrow [Add to Longdo]
ausleihen (bis zu ... Bücher)to borrow up to ... books [Add to Longdo]
ausleihen (für ... Wochen)to borrow for ... weeks [Add to Longdo]
beleihen | beleihend | beleihst | beleihtto grant a loan | granting a loan | grant a loan | grants a loan [Add to Longdo]
leihen; entleihen (von; aus) | leihend; entleihend | geliehen; entliehento borrow (from) | borrowing | borrowed [Add to Longdo]
jdm. etw. leihen; jdm. etw. ausleihen | leihend | geliehen | er/sie leihe | ich/er/sie lieh | er/sie hat/hatte geliehento lend sb. sth. | lending | lent | he/she lends | I/he/she lent | he/she has/had lent [Add to Longdo]
jdm. etw. leihen; etw. an jdn. verleihen; ausleihen | leihend; verleihend; ausleihend | geliehen; verliehen; ausgeliehento loan | loaning | loaned [Add to Longdo]
leihen; mieten; charternto hire [Add to Longdo]
mieten; leihen; anstellen; einstellen | mietend | gemieted | mietet | mieteteto hire | hiring | hired | hires | hired [Add to Longdo]
neu leihento reloan [Add to Longdo]
(einen Preis) verleihen; zuerkennen; zusprechento award (a prize) [Add to Longdo]
verleihen; ausleihen; leihen; borgen | verleihend | verliehen | er/sie verleiht | ich/er/sie verlieh | er/sie hat/hatte verliehen | ich/er/sie verlieheto lend {lent; lent} (out) | lending | lent | he/she lends | I/he/she lent | he/she has/had lent | I/he/she would lend [Add to Longdo]
verleihen | verleihend | verleihtto impart | imparting | imparts [Add to Longdo]
verleihen (Preis; Titel)to bestow [Add to Longdo]
verleihen; erteilen (Titel)to confer [Add to Longdo]
jdm. etw. veleihen; jdm. etw. übertragento vest sth. in sb. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
借りる[かりる, kariru] entleihen, leihen, mieten [Add to Longdo]
拝借[はいしゃく, haishaku] -leihen, -borgen [Add to Longdo]
貸し出す[かしだす, kashidasu] ausleihen, verleihen [Add to Longdo]
貸す[かす, kasu] verleihen, leihen, vermieten [Add to Longdo]
貸与[たいよ, taiyo] verleihen, ausleihen [Add to Longdo]
貸借[たいしゃく, taishaku] Soll_und_Haben, leihen_und_verleihen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  leihen [laiən]
     hire; lent}; to borrow; to lend {lent
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Leihen [laiən] (n) , pl.
     loans
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top