Search result for

leihen

(87 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leihen-, *leihen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leihen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leihen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You keep forgetting you're a prisoner.Ich pflege Gefangenen nicht meine Rüstung zu leihenUnidentified Flying Oddball (1979)
You see how I exhausted myself to make your wedding holy.Seht ihr, wie euer Cäsar sich verausgabt, nur um eurem Bund die höhere Weihe zu verleihenCaligula (1979)
Serena, if you could put up with it just until Ben leaves I'll let you borrow my powder-blue sweater.Serena, wenn du das aushalten könntest, bis Ben wieder weg ist, darfst du meinen taubenblauen Pulli leihenThe Furlough (1980)
All I had hoped to do was to introduce a little style into an ordinarily dull event.Ich wollte nur einer langweiligen Feier etwas mehr Stil verleihenThe Valediction (1980)
Could I borrow your guitar?Könnte ich Ihre Gitarre leihenAirplane! (1980)
- Can you loan me 50 bucks?- Kannst du mir 50 Mäuse leihenAtlantic City (1980)
The boardwalk filled with hundreds of Betty Grable look-alikes... from all over America selling war bonds.Hunderte Doppelgängerinnen von Betty Grable auf der Strandpromenade. Aus ganz Amerika. Sie verkauften KriegsanleihenAtlantic City (1980)
- I can give you my bike.Nun... ich kann dir mein Fahrrad leihenThe Taming of the Scoundrel (1980)
Could you lend me a dime?Könnten Sie mir einen Dime leihenBronco Billy (1980)
Would you be kind enough to lend me a dime?Wären Sie so nett, mir einen Dime zu leihenBronco Billy (1980)
If I could just borrow a wedge or something.Wenn ich einen Schläger leihen könnte. Caddyshack (1980)
You can borrow one of mine if you want.Du kannst dir eine von mir leihenFame (1980)
/laughter') lt is not great wealth alone that builds the library,... ..founds the college... ..that is to diffuse a high learning and culture among a people./Gelächter') Nicht Wohlstand allein ist es, der Bibliotheken baut,... ..der die Hochschulen stiftet,... ..die einem Volk Wissen und Kultur verleihenHeaven's Gate (1980)
Of course, I at once decided not to attempt any profound or difficult matter,... ..lest having given the dry bones at best but a long tongue.Ich nahm natürlich sofort von profunden und schwierigen Themen Abstand,... ..um dem trockenen Gerippe nicht noch unnötigen Atem zu verleihenHeaven's Gate (1980)
It gives a man a certain...Sie verleihen einem Mann etwas... Herbie Goes Bananas (1980)
"Odd" is right. Next time they borrow the car, tell your husband.Nächstes Mal, wenn sie den Wagen leihen, sagen Sie ihrem Mann Bescheid. Seems Like Old Times (1980)
Oh, damn! Although I don't know him, I have to help this lad get that Kim.Ich werde dir Zauberkräfte verleihenThe Young Master (1980)
General Berger has decided to present the Medal of Honour, in the name of the Emperor, to Corporal Hoferik from your regiment for exemplary bravery in battle against the hated enemy.General Berger hat beschlossen, dem Korporal Hoferik aus Ihrem Regiment für seine heldenhaften Taten im Kampf den Orden Signum Laudis zu verleihenThe Medal (1980)
He needs to borrow more money.Er will sich mehr Geld leihenStardust Memories (1980)
Why don't you be a good guy and give all those bonds back, huh?Seien Sie doch ein netter Kerl und geben all diese Anleihen zurück, ja? When Time Ran Out... (1980)
We'll loan it to you.Wir leihen sie dir. The Gold Watch (1981)
- Cindy said she'd lend me her car.- Cindy wird mir ihren Wagen leihenThe Hot Rod (1981)
Actually, what I came for was to borrow some of Jim-Bob's books on aviation, if you know what I mean.Nein. Eigentlich wollte ich mir von Jim-Bob Bücher über die Luftfahrt leihen, falls du weißt, was ich meine. The Last Ten Days (1981)
I came here to beg Arthur to lend us some money.Um Arthur zu bitten uns Geld zu leihenArthur (1981)
Can you lend me some dough?Kannst du mir Kohle leihenDiva (1981)
I have to borrow money- now in my best years I want to work.Mir Geld ausleihen, jetzt, in den allerbesten Jahren und Tagen, wo ich arbeiten will. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
Just lend me your knees.Leihen Sie mir kurz Ihre Schenkel. The Woman Next Door (1981)
Gloria!Gloria Davis zu verleihen! Gloria! Cannibal Ferox (1981)
- But Hendrik if you need money I can lend you fifty marks.Hendrik, braucht du Geld? Ich kann dir 50 Mark bis zum Ersten leihenMephisto (1981)
But the thing is, I I was wondering if you could lend me a little money, to get by this month.Aber ich wollte fragen ob du mir etwas Geld leihen kannst, bis zum Monatsende. Mommie Dearest (1981)
As the final event of this prestigious evening, we bestow our organisation's highest award of merit upon a woman known not only as an Academy Award winning actress, but also as a businesswoman held in high regard for her charitable, civic and professional contributions.Und zum Abschluss dieses Abends verleihen wir die höchste Auszeichnung unserer Organisation einer Frau, die nicht nur als Schauspielerin mit mehreren Academy Awards bekannt ist, sondern auch als angesehene Geschäftsfrau dank ihrer Beiträge im wohltätigen, sozialen und professionellen Bereich. Mommie Dearest (1981)
It is an honour for me to present this award of recognition to a truly great lady, Miss Joan Crawford.Es ist mir eine Ehre, diese Auszeichnung einer wahrhaft großartigen Frau zu verleihen, Miss Joan Crawford. Mommie Dearest (1981)
We'll be heading for ruined. I'm already ruined. I'm getting out.Wer soll uns Geld für Saatgut und Ackergeräte leihenBuddy Goes West (1981)
- Save your money. Put it into war bonds.- Steck ihn in die KriegsanleihenThe Skin (1981)
Can you lend me your coat for a second?Können Sie mir eine Sekunde den Mantel leihenRich and Famous (1981)
Oh, no...can you lend it to me?Könnte ich mir das mal ausleihenThe Cabbage Soup (1981)
Borrow all the money you want.Die leihen einem, soviel man will. Stripes (1981)
Well, I'm afraid I will need to borrow your private jet now, Steele.Jetzt muss ich mir leider Ihren Jet ausleihenSteele Waters Run Deep (1982)
You're not gonna lend her any money.Du wirst ihr kein Geld leihenThe Entity (1982)
- Can I borrow a piece?- Kann ich eine Kanone leihen48 Hrs. (1982)
Can I borrow it? Thanks. Thanks.- Kann ich mir das ausleihenCat People (1982)
If you worked, you'd have some money to lend him.Hättest du gearbeitet, könntest du ihm Geld leihenDiner (1982)
Either way is a useful way to help Mrs. Herbert to a... more profitable bargain... and thereby to help her demonstrate her loss... in the knowledge that a larger sum would make... for a larger monument for her husband.Wie dem auch sei, es wird dazu dienen, Mrs. Herbert zu einem vorteilhafteren Geschäft zu verhelfen, und dazu, ihrem Verlust Ausdruck zu verleihen, in dem Bewusstsein, dass eine größere Summe ein größeres Denkmal zu Ehren ihres Gatten ermöglicht. The Draughtsman's Contract (1982)
He's so pleased that he's awarding you the Order of St Gudrun the Inquisitive.Er wird Ihnen dafür den Orden der Wissbegierigen St. Gudrun verleihenEvil Under the Sun (1982)
In November, His Grace wished to borrow some money.Es ist so: Im November wollte Ihr Bruder Geld leihenFanny and Alexander (1982)
I need your money, every red cent you can spare.- Du mußt mir Geld leihenFitzcarraldo (1982)
Daniels will you lend Mr. Gandhi a shilling for a taxi?Daniels können Sie Mr. Gandhi einen Schilling für ein Taxi leihenGandhi (1982)
Can I borrow your vacuum cleaner?Dürfte ich mir mal lhren Staubsauger leihen? Meiner ist im Eimer. The Troops & Troop-ettes (1982)
I could give you maybe $30.Ich könnte dir vielleicht $30 leihenHonkytonk Man (1982)
Well, would it be okay for me to borrow your guitar?Würden Sie mir Ihre Gitarre leihenHonkytonk Man (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Anleihe {f}; Obligation {f}; Bond {m}; Schuldverschreibung {f} | Anleihen {pl}; Obligationen {pl}; Bonds {pl}; Schuldverschreibungen {pl} | Staatsanleihe {f} | Obligationen mit verzögerter Verzinsungbond; bond issue | bonds | government bond | deferred bonds [Add to Longdo]
Anleihen {pl}; Kreditbeanspruchung {f}borrowings [Add to Longdo]
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project) [Add to Longdo]
Leihe {f} | Leihen {pl}loan | loans [Add to Longdo]
mehr Nachdruck verleihento reinforce [Add to Longdo]
Orden {m} | Orden {pl} | jdm. einen Orden für etw. verleihen | einen Orden bekommen | Orden tragenmedal; decoration | medals; decorations | to decorate sb. for sth. | to be decorated; to receive a decoration | to wear one's decorations [Add to Longdo]
Schillern verleihento schillerize [Add to Longdo]
Staatsanleihe {f} | Staatsanleihen {pl}government loan | government loans [Add to Longdo]
das Wahlrecht verleihen | das Wahlrecht verleihend | verleiht das Wahlrecht | verlieh das Wahlrechtto franchise | franchising | franchises | franchised [Add to Longdo]
Zwangsanleihe {f} | Zwangsanleihen {pl}forced loan | forced loans [Add to Longdo]
ausleihento lend and borrow [Add to Longdo]
ausleihen (bis zu ... Bücher)to borrow up to ... books [Add to Longdo]
ausleihen (für ... Wochen)to borrow for ... weeks [Add to Longdo]
beleihen | beleihend | beleihst | beleihtto grant a loan | granting a loan | grant a loan | grants a loan [Add to Longdo]
leihen; entleihen (von; aus) | leihend; entleihend | geliehen; entliehento borrow (from) | borrowing | borrowed [Add to Longdo]
jdm. etw. leihen; jdm. etw. ausleihen | leihend | geliehen | er/sie leihe | ich/er/sie lieh | er/sie hat/hatte geliehento lend sb. sth. | lending | lent | he/she lends | I/he/she lent | he/she has/had lent [Add to Longdo]
jdm. etw. leihen; etw. an jdn. verleihen; ausleihen | leihend; verleihend; ausleihend | geliehen; verliehen; ausgeliehento loan | loaning | loaned [Add to Longdo]
leihen; mieten; charternto hire [Add to Longdo]
mieten; leihen; anstellen; einstellen | mietend | gemieted | mietet | mieteteto hire | hiring | hired | hires | hired [Add to Longdo]
neu leihento reloan [Add to Longdo]
(einen Preis) verleihen; zuerkennen; zusprechento award (a prize) [Add to Longdo]
verleihen; ausleihen; leihen; borgen | verleihend | verliehen | er/sie verleiht | ich/er/sie verlieh | er/sie hat/hatte verliehen | ich/er/sie verlieheto lend {lent; lent} (out) | lending | lent | he/she lends | I/he/she lent | he/she has/had lent | I/he/she would lend [Add to Longdo]
verleihen | verleihend | verleihtto impart | imparting | imparts [Add to Longdo]
verleihen (Preis; Titel)to bestow [Add to Longdo]
verleihen; erteilen (Titel)to confer [Add to Longdo]
jdm. etw. veleihen; jdm. etw. übertragento vest sth. in sb. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
借りる[かりる, kariru] entleihen, leihen, mieten [Add to Longdo]
拝借[はいしゃく, haishaku] -leihen, -borgen [Add to Longdo]
貸し出す[かしだす, kashidasu] ausleihen, verleihen [Add to Longdo]
貸す[かす, kasu] verleihen, leihen, vermieten [Add to Longdo]
貸与[たいよ, taiyo] verleihen, ausleihen [Add to Longdo]
貸借[たいしゃく, taishaku] Soll_und_Haben, leihen_und_verleihen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  leihen [laiən]
     hire; lent}; to borrow; to lend {lent
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Leihen [laiən] (n) , pl.
     loans
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top