Search result for

legal

(154 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legal-, *legal*
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legal[ADJ] เกี่ยวกับกฎหมาย, See also: เกี่ยวกับศาลกฎหมาย
legal[ADJ] ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
legal[ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ถูกกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. licit, legitimate, lawful, Ant. illicit, illegal, unlawful
legally[ADV] อย่างถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย, Syn. lawfully, de jure
legality[N] ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย
legalize[VT] ทำให้ถูกกฎหมาย, See also: การให้อำนาจตามกฎหมาย, Syn. authorization, validity, legitimization, enactment, legislation
legalization[N] การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: การให้อำนาจตามกฎหมาย, Syn. authorization, validity, legitimization, enactment, legislation, Ant. proscription, outlaw

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legal(ลี'เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย,ตามกฎหมาย,แห่งนิตินัย., See also: legals n. สิทธิตามกฎหมาย,พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย.
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย
legal sizeเป็นขนาดของกระดาษพิมพ์ขนาดหนึ่ง นิยมใช้เฉพาะในสหรัฐ กว้าง 8.5 นิ้ว ยาว 14 นิ้วดู A4, letter size เปรียบเทียบ
legal tendern. ตั๋วเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
legal-size(ลี'กัลไซซ) adj. (กระดาษ) ซึ่งมีขนาดประมาณ81/2 x13 นิ้ว
legalise(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
legality(ลิแกล'ลิที) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,การปฏิบัติตามกฎหมาย,หน้าที่หรือความรับผิดชอบด้วยกฎหมาย
legalize(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
illegal(อิลี'เกิล) adj. ผิดกฎหมาย,ผิดกฎ,ผิดกติกา, See also: illegality n., Syn. illicit

English-Thai: Nontri Dictionary
legal(adj) ถูกกฎหมาย,เกี่ยวกับกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย
legality(n) การปฎิบัติตามกฎหมาย
legalize(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ปฎิบัติตามกฎหมาย
illegal(adj) ที่ผิดกฎหมาย,ที่ผิดกฎ,ที่ผิดกติกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal abortionการทำให้แท้งที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legal aidการช่วยเหลือทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal assetsทรัพย์สินของผู้ตายที่จะใช้ชำระหนี้ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal assumptionข้อสันนิษฐานของกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal capitalทุนตามกฎหมาย, ทุนจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal causeนิติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal costs extensionการขยายความคุ้มครองคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การกระทำทารุณ (ที่เป็นเหตุฟ้องหย่า) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legalกฎระเบียบ [การแพทย์]
legal ageบรรลุนิติภาวะ [การทูต]
Legal aidความช่วยเหลือทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Legal assistance to juvenile delinquentsความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เยาวชนที่กระทำผิด [TU Subject Heading]
Legal assistance to refugeesความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัย [TU Subject Heading]
Legal assistance to the poorความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนยากจน [TU Subject Heading]
Legal assistance to womenความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สตรี [TU Subject Heading]
Legal compositionการเขียนทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Legal consultantsที่ปรึกษาทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Legal correspondenceการโต้ตอบทางกฎหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chloe is barely legal, and she is getting herself hitched to the first guy who's shown her any attention, present company excepted.แต่ก็ยังพยายามที่จะทำให้มันราบรื่นที่สุดเพื่อผู้ชา ѧзѹҺ蹷شͼ áʹ㹵, ˹Фա Committed (2008)
And you so much as cast a shadow on that kid... try to turn some legal screw and get custody, I will finish this job.และเธอมากเกินกว่า จะเป็นเงาเด็กนั่นได้ แหกตาดูข้อกฏหมาย และผู้ดูแล ฉันจะทำงานนี้ให้จบซะ Pilot (2008)
We must now find a legal way around this instantly.เราต้องหาวิธีทางกฏหมาย หลบเลี่ยงเรื่องนี้ เดี๋ยวนี้เลยเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
The only way forward is by legal means.ทางเดียวที่จะเดินหน้ากับเรื่องนี้ ต้องเป็นทางกฏหมาย The Other Boleyn Girl (2008)
We were about to have all the legal weed we wanted.เราจะไปในที่ที่กัญชาถูกกฎหมาย อย่างที่เราต้องการ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
If you like weed so much, why don't you just legalize it?ถ้าท่านชอบกัญชามาก ๆ ทำไมท่านไม่ทำให้ถูกกฎหมายล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
They need the legal guardianship of a U.S. citizen.เขาต้องการผู้คุ้มครองตามกฎหมาย ที่เป็นพลเมือง สหรัฐอเมริกา 24: Redemption (2008)
Well, have Legal call them again and get a release for it.งั้นให้ฝ่ายกฎหมายโทรไปอีกที แล้วทิ้งไปให้หมดเลย Marley & Me (2008)
Essentially, it's an attempt to legalize dirty tricks.มันก็คือแรงพยายามที่จะดู ข้อกฎหมายต่อกลสกปรกนั่น Frost/Nixon (2008)
Look, when you're in office, you gotta do a lot of things sometimes that are not always, in the strictest sense of the law, legal, but you do them because they're in the greater interests of the nation!นี่ เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่ง คุณต้องทำเรื่องต่าง ๆ มากมาย บางครั้งก็ไม่ได้ ถูกกฎหมายแบบเคร่งครัดสุด ๆ เสมอไป แต่คุณก็ทำ Frost/Nixon (2008)
But in the future... you must find a way to earn it legally.แต่ในอนาคต... คุณต้องหาเงินให้ถูกกฏหมาย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
If marijuana is not legal within the next five years...ถ้ากัญชายังไม่ถูกกม.ภายใน 5 ปี Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legalAll human beings are legally equal.
legalChildren can't smoke; it's not legal.
legalI don't know how to legally get around those regulations.
legalIn legal documents difficult words and phrases are often used.
legalIn legal terms, children are called "issue."
legalIt is better for you to act by legal means.
legalI went to the lawyer for legal help.
legalLegal changes threaten online sales in digital commerce.
legalLegal services will be provided by lawyers and other experts to be appointed the government.
legalMuch legal language is obscure to a layman.
legalShe decided to take legal advice.
legalShe has legally divorced her husband.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการกฎหมาย[N] legal profession, Syn. แวดวงกฎหมาย, Example: พวกที่อยู่ในวงการกฎหมายรู้ดีว่าคดีนี้จะลงเอยอย่างไร, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่ใช้กฎหมาย
เอกสารทางกฎหมาย[N] legal document, Thai definition: เอกสารซึ่งเป็นหลักฐานแสดงสิทธิและความรับผิดชอบระหว่างคู่กรณีสองฝ่าย
โดยถูกกฎหมาย[ADV] legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
โดยชอบด้วยกฎหมาย[ADV] legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. โดยถูกกฎหมาย, Example: เด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยนิตินัย[ADV] legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. ตามกฎหมาย, Example: เขาเป็นสามีของเธอโดยนิตินัย
โดยสุจริต[ADV] honestly, See also: legally, faithfully, bona fide, in good faith, Syn. อย่างสุจริต, ซื่อสัตย์, Example: พวกเราทำงานโดยสุจริต
บทลงโทษ[N] penalty, See also: legal punishment, penal code, Syn. บทกำหนดโทษ, ข้อบัญญัติโทษ, Example: ในมาเลเซียข้าราชการไม่กล้าคอร์รัปชั่นเพราะมีบทลงโทษที่รุนแรง, Count unit: ข้อ
กรมบังคับคดี[N] Legal Execution Department
ข้อกฎหมาย[N] matters of law, See also: legal provision, Example: การปฏิรูปการเมืองตรงนี้ไม่ได้เกิดจากข้อกฎหมายที่บังคับไว้แต่เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความที่เกี่ยวกับการใช้บังคับหรือการตีความกฎหมาย, Notes: (กฎ)
ข้อบัญญัติ[N] code of law, See also: legal code, Syn. กฎหมาย, Example: กรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุพ.ศ.2538, Count unit: ข้อ, Thai definition: กฎหมายที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตราขึ้นเพื่อใช้บังคับในเขตขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา, Notes: (กฎ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; legislation   
ช่องว่างแห่งกฎหมาย[n. exp.] (chǿngwāng haeng kotmāi) EN: legal loophole   
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay kotmāi) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful   FR: légitime
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
โดยชอบด้วยกฎหมาย[adv.] (dōi chøp dūay kotmāi) EN: legally   
โดยนิตินัย[adv.] (dōi nitinai) EN: legally ; de jure ; by right   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGAL    L IY1 G AH0 L
LEGALS    L IY1 G AH0 L Z
LEGALLY    L IY1 G AH0 L IY0
LEGALISM    L IY1 G AH0 L IH2 Z AH0 M
LEGALESE    L EH1 G AH0 L IY2 S
LEGALIZE    L IY1 G AH0 L AY2 Z
LEGALITY    L IY0 G AE1 L AH0 T IY0
LEGALIZED    L IY1 G AH0 L AY2 Z D
LEGALISTIC    L EH2 G AH0 L IH1 S T IH0 K
LEGALITIES    L IY0 G AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legal    (j) (l ii1 g l)
legally    (a) (l ii1 g @ l ii)
legalism    (n) (l ii1 g @ l i z @ m)
legality    (n) (l ii1 g a1 l i t ii)
legalize    (v) (l ii1 g @ l ai z)
legalized    (v) (l ii1 g @ l ai z d)
legalizes    (v) (l ii1 g @ l ai z i z)
legalistic    (j) (l ii2 g @ l i1 s t i k)
legalizing    (v) (l ii1 g @ l ai z i ng)
legalization    (n) (l ii2 g @ l ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungsberechtigte {m,f}; Erziehungsberechtigterlegal guardian [Add to Longdo]
Gerichtskosten {pl}legal charges [Add to Longdo]
Gerichtskosten {pl}legal expenses [Add to Longdo]
Geschäftsfähigkeit {f}legal capacity [Add to Longdo]
Handlungsfähigkeit {f} (rechtlich)legal capacity [Add to Longdo]
Jugendschutz {m}legal protection for children and young persons [Add to Longdo]
Justizbehörde {f} | Justizbehörden {pl}legal authority | legal authorities [Add to Longdo]
Kalenderjahr {n}legal year [Add to Longdo]
Legalisierung {f} | Legalisierungen {pl}legalization | legalizations [Add to Longdo]
Pflichtteil {n}legal portion [Add to Longdo]
Prozesskosten {pl}legal costs [Add to Longdo]
Prozesskostenhilfe {f}legal aid [Add to Longdo]
Rechtsabteilung {f}legal department [Add to Longdo]
Rechtsangelegenheit {f}legal matter [Add to Longdo]
Rechtsanspruch {m}legal claim [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
イリーガル[, iri-garu] (n) {comp} illegal [Add to Longdo]
イリガリティー[, irigaritei-] (n) illegality [Add to Longdo]
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation") [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) [Add to Longdo]
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
ダーティー[, da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal) [Add to Longdo]
ドラッグ[, doraggu] (n) (1) drag; (n,vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) {comp} to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P) [Add to Longdo]
パラリーガル[, parari-garu] (n) paralegal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
例假[lì jià, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄚˋ, ] legal holiday; menstrual period [Add to Longdo]
依法[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, ] legal (proceedings); according to law [Add to Longdo]
法人[fǎ rén, ㄈㄚˇ ㄖㄣˊ, ] legal person (legal), i.e. entity as opposed to legal individual 自然人; lawyer; sb in the legal profession [Add to Longdo]
法制[fǎ zhì, ㄈㄚˇ ㄓˋ, ] legal system and institutions [Add to Longdo]
法制日报[Fǎ zhì rì bào, ㄈㄚˇ ㄓˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Legal daily, newspaper published by PRC Ministry of Justice [Add to Longdo]
法定[fǎ dìng, ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ, ] legal; statutory; rightful [Add to Longdo]
法家[Fǎ jiā, ㄈㄚˇ ㄐㄧㄚ, ] Legalist school of philosophy in pre-Han times, including Shang Yang 商鞅 and Han Feizi 韓非子|韩非子 [Add to Longdo]
法律约束力[fǎ lǜ yuē shù lì, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] legal force (i.e. binding in law) [Add to Longdo]
法理[fǎ lǐ, ㄈㄚˇ ㄌㄧˇ, ] legal principle; jurisprudence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]
法定納本[ほうていのうほん, houteinouhon] legal deposit [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]
有効[ゆうこう, yuukou] legal (an), effective, valid [Add to Longdo]
リーガル[りーがる, ri-garu] legal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legal \Le"gal\ (l[=e]"gal), a. [L. legalis, fr. lex, legis, law;
   prob. orig., that which lies or is fixed (cf. L. lectus bed),
   and if so akin to E. lie, law: cf. F. l['e]gal. Cf. {Lie} to
   be prostrate, {Loyal}, {Leal}.]
   1. Created by, permitted by, in conformity with, or relating
    to, law; as, a legal obligation; a legal standard or test;
    a legal procedure; a legal claim; a legal trade; anything
    is legal which the laws do not forbid.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.)
    (a) According to the law of works, as distinguished from
      free grace; or resting on works for salvation.
    (b) According to the old or Mosaic dispensation; in
      accordance with the law of Moses.
      [1913 Webster]
 
   3. (Law) Governed by the rules of law as distinguished from
    the rules of equity; as, legal estate; legal assets.
    --Bouvier. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {Legal cap}. See under {Cap}.
 
   {Legal tender}.
    (a) The act of tendering in the performance of a contract
      or satisfaction of a claim that which the law
      prescribes or permits, and at such time and place as
      the law prescribes or permits.
    (b) That currency, or money, which the law authorizes a
      debtor to tender and requires a creditor to receive.
      It differs in different countries.
 
   Syn: Lawful; constitutional; legitimate; licit; authorized.
     See {Lawful}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legal
   adj 1: established by or founded upon law or official or
       accepted rules [ant: {illegal}]
   2: of or relating to jurisprudence; "legal loophole"
   3: having legal efficacy or force; "a sound title to the
     property" [syn: {legal}, {sound}, {effectual}]
   4: relating to or characteristic of the profession of law; "the
     legal profession"
   5: allowed by official rules; "a legal pass receiver"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 legal
  adj.
 
   Loosely used to mean ?in accordance with all the relevant rules?, esp. in
   connection with some set of constraints defined by software. ?The older =+
   alternate for += is no longer legal syntax in ANSI C.? ?This parser
   processes each line of legal input the moment it sees the trailing
   linefeed.? Hackers often model their work as a sort of game played with the
   environment in which the objective is to maneuver through the thicket of
   ?natural laws? to achieve a desired objective. Their use of legal is
   flavored as much by this game-playing sense as by the more conventional one
   having to do with courts and lawyers. Compare {language lawyer},
   {legalese}.
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 legal
   legal
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 legal
   legal
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 legal [leːgaːl]
   legal; legally
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top