Search result for

lebte

(74 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lebte-, *lebte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lebte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lebte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you seriously expect us to believe that you were alive 1,400 years from now?Sollen wir wirklich glauben, dass du in 1400 Jahren lebtest? Unidentified Flying Oddball (1979)
He lived in the park back in 1910.Er lebte mal in dem Park. Das war 1910. Don't Go Near the Park (1979)
Our people had lived here a long time when their ship came. We're just a small tribe of pearl divers.Als die Piraten hierher kamen, lebte auf der Insel unser kleiner Stamm der Perlenfischer. Pirates of the 20th Century (1980)
Many years the youth lived with Wolfe in the wild woods.Lange Jahre lebte der Junge mit Wolfe im wilden Wald Die Walküre (1980)
All those who survived, all those who were born in space as you were.Alle, die überlebten, alle, die geboren wurden im Weltraum. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
It would be hard to imagine a Colonial warrior depending on the Cylons for survival, but here I was:Schwer sich vorzustellen, ein Kolonialer Krieger, der es den Zylonen verdankte, dass er überlebte, aber so war's. The Return of Starbuck (1980)
There's a good chance he survived the crash.Es besteht eine gute Chance, dass er den Absturz überlebteThe Furlough (1980)
One night, Stewart borrowed an RAF uniform put on a fake mustache and became the spitting image of Ronald Colman.Eines Abends lieh sich Stewart eine RAF-Uniform, klebte sich einen falschen Bart auf und war Ronald Colman wie aus dem Gesicht geschnitten. The Furlough (1980)
Elizabeth and Hazel's friendship grew stronger and even though Hazel died a few months later her zest for life lived on in my sister.Die Freundschaft zwischen Elizabeth und Hazels wuchs, und als Hazel ein paar Monate später starb, lebte ihre Lebenslust in meiner Schwester fort. The Idol (1980)
There were still chores to do, school to attend and the joys or sorrows that went with such events as bringing home report cards.Sie mussten im Haushalt helfen und zur Schule gehen und erlebten Freud und Leid, wenn Sie Zeugnisse mit nach Hause brachten. The Unthinkable (1980)
Our days swung between hope and despair but somehow we went forward meeting the demands of life in a troubled world proving at home what the war was proving on every front:Wir schwankten täglich zwischen Hoffnung und Verzweiflung, aber irgendwie ging alles weiter und wir lebten unser Leben in diesen schweren Zeiten und bewiesen daheim das, was sich im Krieg an jeder Front zeigte: The Valediction (1980)
Nature was busy around him.Die Natur lebte ein tätiges Leben. Oblomov (1980)
My heart was full, my mind active, I was living.Mein Kopf und mein Herz waren erfüllt, ich lebteOblomov (1980)
Oblomov lived permanently now on the Vyborg side, in the widow Agafya Matveyevna Pshenitsyna's house.Oblomow lebte fortan auf der Wyborger Seite im Hause der Witwe Agafia Matwejewna Pschenizyna. Oblomov (1980)
Zakhar became a drunkard and a beggar, and kept coming to his master's grave.Sachar wurde Trinker, lebte in Not und besuchte das Grab seines Herrn. Oblomov (1980)
It was only when she saw Andryusha that she showed signs of life.Sie lebte nur auf, wenn sie sich mit Andrjuscha traf. Oblomov (1980)
He survives because the US and Russia keep him in the middleEr überlebte, weil die USA und Russland ihn in die Mitte nahmen. Every Man for Himself (1980)
I've dealt with dozens like you.Ich überlebte Dutzende solcher Singvögel. Solo Sunny (1980)
If Jesus was alive today, he'd be very much into Hare Krishna.Wenn Jesus heute lebte, fände er Hare Krishna gut. Atlantic City (1980)
Of experienced and vanquished reality?Von erlebter und eroberter Wirklichkeit. From the Life of the Marionettes (1980)
The Barbarians arrived... He did not survive.Die Barbaren sind gekommen, er überlebte nicht. The Lady Banker (1980)
We were alive.Wir lebten. The Big Red One (1980)
Do you know how to get to the place where we lived with Paddy?Weißt du, wie wir zu dem Ort kommen, an dem wir mit Paddy lebten? The Blue Lagoon (1980)
You missing, he was alive...Du warst verschwunden, er lebte... Bronco Billy (1980)
That field was an old paupers' graveyard when my granddaddy was alive.Das Feld war ein Armenfriedhof als mein Opa noch lebteBrubaker (1980)
- Who lived there in 1909?- Wer lebte dort 1909? The Changeling (1980)
Your family lived there until 1906.Ihre Familie lebte da bis 1906. The Changeling (1980)
One of them was still alive when we got here, even though the rats had eaten off half his face.Einer von den Burschen lebte noch, obwohl ihm die Ratten das halbe Gesicht zerfressen hatten. The Exterminator (1980)
Melorder and his wife rarely lived together after he was sterilised.Melorder und seine Frau lebten selten zusammen, seit er sterilisiert war. The Falls (1980)
Now Carlos lived in the greenhouse to keep his turkey company.Nun lebte Carlos im Gewächshaus, um seiner Pute nahe zu sein. The Falls (1980)
They ended up in the freezing water, and against expectation, survived.Sie landeten im eisigen Wasser und überlebten wider Erwarten. The Falls (1980)
Before long she met Van Hoyten, the Head of the Ornithological Department of Amsterdam zoo and they were living together at the time of the VUE.Bald darauf traf sie Van Hoyten, den Leiter der ornithologischen Abteilung des Amsterdamer Zoos, und zum Zeitpunkt des GUE lebten sie zusammen. The Falls (1980)
He survived the jump, but under the bridge the light registered less than f11.Er überlebte den Sprung, aber unterhalb der Brücke herrschten Lichtverhältnisse von unter f11. The Falls (1980)
She suffered from phantom pregnancies like Mary the First of England, whose Portrait with a Parrot was pasted on Agostina's bathroom mirror.Sie litt an eingebildeten Schwanger- schaften wie Mary I. Von England, deren Porträt mit Papagei an Agostinas Badezimmerspiegel klebteThe Falls (1980)
He made a living through petty thieving, mimicry,Er lebte von Diebstählen, Schauspielern, Lateinstunden, The Falls (1980)
We used to live together.Wir lebten zusammen. Gloria (1980)
Many years ago, when I lived in London, I was known as Varelli.Vor vielen Jahren, als ich noch in London lebte, war mein Name Varelli. Inferno (1980)
Bach was one of the greatest composers who ever lived.Bach war einer der größten Komponisten, die je lebten. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
I knew I wouldn't find him among the stately mansions of the privileged.(Ich wusste, dass er nicht bei den Reichen lebte.) Little Lord Fauntleroy (1980)
Bevis brought me nothing but unhappiness in life.Dieser Sohn. Er brachte mir nur Unglück, solange er lebte,.. Little Lord Fauntleroy (1980)
Oh, we lived in Queens, but, uh, my mother was taken from me... in an automobile accident when I was younger.Wir lebten in Queens, aber meine Mutter ist bei einem Autounfall gestorben. Ich war damals noch klein. Maniac (1980)
"POCHET, Charles-Hubert, 1949-1980...Pochet, Charles-Hubert, lebte von 1949 bis 1981. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Once it lived on an animuleLebte einst auf einem Tiere Popeye (1980)
I mean, he knows that we lived together in Israel but he doesn't know the...Er weiß zwar, dass wir in Israel zusammenlebten, aber er weiß nicht... Stardust Memories (1980)
It looked like an accident. His car had hit a tree.Sein Wagen klebte an einem Baum. 3 hommes à abattre (1980)
It looked like it was breathing, like it was alive.Es war nicht so grün, und es sah aus, als ob es lebteContamination (1980)
Did you see the heart he attached to it?Hast du das Herz gesehen, das er da draufklebteThe Party (1980)
I've known all different kinds of people. Hung out with them, lived with them, watched them act things out in their own little ways.Ich kenne alle möglichen Leute, ich lebte mit ihnen, hab' sie beobachtet. Permanent Vacation (1980)
But first I'm going to go back to where I was born, the building that my mother and father lived in.Davor will ich an meinen Geburtsort. Das Haus, in dem meine Eltern lebten. Permanent Vacation (1980)
A serpent, a serpent stretched out its head. A serpent lived in paradise, more cunning than all the other beasts of the field. And it began to speak, and spoke to Adam and Eve.Schlange streckte den Kopf hervor eine Schlange lebte im Paradies, und die war listiger als alle Tiere des Feldes und fing an zu sprechen zu Adam und Eva zu sprechen Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angeklebter Strafzettel für Verkehrssünden; Knöllchen {n}ticket; traffic ticket; speeding ticket [Add to Longdo]
auferstehen; wieder beleben; wiederbeleben [alt] | auferstehend; wiederbelebend | auferstanden; wieder belebt | erstand auf; belebte wiederto revive | reviving | revived | revived [Add to Longdo]
erlebte neure-experienced [Add to Longdo]
erlebte wiederrelived [Add to Longdo]
geschäftig; fleißig; beschäftigt; belebt; emsig; rührig {adj} | geschäftiger; fleißiger; beschäftigter; belebter; emsiger; rühriger | am gechäftigsten; am fleißigsten; am beschäftigsten; am belebtesten; am emsigsten; am rührigstenbusy | busier | busiest [Add to Longdo]
haften; kleben; ankleben (an) | haftend; klebend; anklebend | gehaftet; geklebt; angeklebt | haftet; klebt | haftete; klebteto adhere (to) | adhering | adhered | adheres | adhered [Add to Longdo]
klebtecleaved [Add to Longdo]
klebtepasted [Add to Longdo]
klebtetaped [Add to Longdo]
leben | lebend | gelebt | du lebst | er lebt | lebte | getrennt leben | in den Tag hinein leben | in Saus und Braus lebento live | living | lived | you live | he lives | lived | to live apart | to live for the moment | to live on the fat of the land [Add to Longdo]
leblos; unbelebt {adj} | lebloser; unbelebter | am leblosesten; am unbelebtesteninanimate | more inanimate | most inanimate [Add to Longdo]
lebte wieder aufrekindled [Add to Longdo]
leimen; kleben | leimend; klebend | geleimt; geklebt | er/sie leimt; er/sie klebt | ich/er/sie leimte; ich/er/sie klebte | er/sie hat/hatte geleimt; er/sie hat/hatte geklebtto glue | gluing | glued | he/she glues | I/he/she glued | he/she has/had glued [Add to Longdo]
überleben; durchstehen; überstehen | überlebend; durchstehend; überstehend | überlebt; durchgestanden; überstanden | überlebt | überlebteto survive | surviving | survived | survives | survived [Add to Longdo]
überleben | überlebend | überlebt | überlebteto outlive | outliving | outlives | outlived [Add to Longdo]
verbringen; verleben | verbringend; verlebend | verbracht; verlebt | er/sie verbringt; er/sie verlebt | ich/er/sie verbrachte; ich/er/sie verlebte | er/sie hat/hatte verbracht; er/sie hat/hatte verlebtto spend {spent; spent} | spending | spent | he/she spends | I/he/she spent | he/she has/had spent [Add to Longdo]
verkleben | verklebend | verklebt | verklebt | verklebteto stick together | sticking together | stuck together | sticks together | stuck together [Add to Longdo]
vorhanden sein; bestehen; existieren; leben | vorhanden seiend; bestehend; existierend; lebend | vorhanden gewesen; bestanden; existiert; gelebt | es ist vorhanden; es besteht; es existiert; es lebt | es war vorhanden; es bestand; es existierte; es lebte | es ist/war vorhanden gewesen; es hat/hatte bestanden; es hat/hatte existiert; es hat/hatte gelebtto exist | existing | existed | it exists | it existed | it has/had existed [Add to Longdo]
Er erlebte sein blaues Wunder.He got the shock of his life. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木石[ぼくせき, bokuseki] Baeume_und_Steine, unbelebte_Natur [Add to Longdo]
[か, ka] (EINZEL)GEGENSTAND, (NUMERALKLASSIFIKATOR FUER UNBELEBTE, GEGENSTAENDE UND ABSTRAKTA) [Add to Longdo]
繁華街[はんかがい, hankagai] belebte_Geschaeftsstrasse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  lebte [leːptə]
     lived
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top