Search result for

lebt

(106 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lebt-, *lebt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lebt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lebt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
GoodbyeLebt wohl The Sound of Music (1965)
Farewell.Lebt wohl. Richard III (1995)
He's alive.Er lebtBeginning of the End (2014)
He's alive!Er lebtMurderers' Row (1966)
Alive.Sie lebtThree Colors: Red (1994)
He's alive.Er lebtEpisode #2.1 (2010)
lives.lebtZettl (2012)
The doctor's doing all right, by the look of it.Der Doktor scheint zu wissen, wie man gut lebtZombie (1979)
And you seriously expect us to believe that you were alive 1,400 years from now?Sollen wir wirklich glauben, dass du in 1400 Jahren lebtest? Unidentified Flying Oddball (1979)
You don't know where you're living.Ihr habt vergessen, wo ihr lebtThe Wanderers (1979)
Say, 'Bye-bye, dick, nice knowing you.'Sowas wie: "Lebt wohl Schwänze, war 'ne schöne Zeit". The Wanderers (1979)
I see. What about him?Ich habe einen Onkel, der im Süden lebt, und du kennst ihn. Knockabout (1979)
If you teach me all you know. Your art won't be lost if you drop dead.Wenn Sie mir Kung-Fu beibringen, würde ich dafür sorgen, wenn Sie nicht mehr sind, dass Ihre Technik weiterlebtKnockabout (1979)
He still lives.Er lebt noch! Nightmares (1979)
My wife lives on if in the day she can see you again, Prince.- Meine Frau lebt nur noch für den Tag, an dem sie dich wiedersehen darf, Prinz. Caligula (1979)
I've lived too long, Tiberius, I hate my life.Ich habe schon zu lange gelebt. Ich hasse mein Leben. Caligula (1979)
Well, it could happen any moment, but with care he might last a year or so.Es kann jederzeit passieren. Aber bei guter Pflege lebt er vielleicht noch ein Jahr oder so. Caligula (1979)
Is he alive?Lebt der Junge? Caligula (1979)
Evil lives only if we let him.Das Böse lebt nur, wenn wir es zulassen. Don't Go in the House (1979)
My dad lives in Texas.Mein Vater lebt in Texas. Don't Go Near the Park (1979)
You know Cowboy, it means you've done a lot of living.Du hast schon viel erlebtDon't Go Near the Park (1979)
He lived in the park back in 1910.Er lebte mal in dem Park. Das war 1910. Don't Go Near the Park (1979)
Yeah, and they know how to live forever.- Ja, die wissen, wie man ewig lebtDon't Go Near the Park (1979)
Jeffrey's into everything and Serena's living in a dream world.Jeffrey hat die Finger überall drin, und Serena lebt in einer Traumwelt. The Kinfolk (1979)
Our people had lived here a long time when their ship came. We're just a small tribe of pearl divers.Als die Piraten hierher kamen, lebte auf der Insel unser kleiner Stamm der Perlenfischer. Pirates of the 20th Century (1980)
- Is he alive?- Lebt er noch? Pirates of the 20th Century (1980)
Many years the youth lived with Wolfe in the wild woods.Lange Jahre lebte der Junge mit Wolfe im wilden Wald Die Walküre (1980)
When was it ever known for brother and sister to be lovers?Wann ward es erlebt, daß leiblich Geschwister sich liebten? Die Walküre (1980)
It is known to you today!Heut hast du's erlebtDie Walküre (1980)
Where Sieglinde lives in pleasure or pain, there Siegmund too will dwell.Wo Sieglinde lebt in Lust und Leid, da will Siegmund auch säumen Die Walküre (1980)
She seems lifeless, though she is alive.Leblos scheint sie, die dennoch lebt Die Walküre (1980)
Too many of our sons and daughters did not survive to share the fulfillment of our dream:Zu viele unserer Söhne und Töchter haben nicht überlebt und können unseren Traum nicht erleben. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
All those who survived, all those who were born in space as you were.Alle, die überlebten, alle, die geboren wurden im Weltraum. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
You must really have your head up there in the clouds.Sie haben wohl hinter dem Mond gelebtGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Imagine a fugitive from another world living amongst you with superior knowledge.Stellen sie sich einen Flüchtling aus einer überlegenen Kultur vor, der unter ihnen lebtGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
I have lived my whole life practically in this valley, just like most everybody else in this room.Ich habe mein ganzes Leben im Tal gelebt, wie jeder in diesem Raum. Space Croppers (1980)
Well, see, this camp is run on donations, and if we have a winning team we're going to have a lot of people supporting us.Dieses Camp lebt von Spenden und wenn wir ein Gewinnerteam haben, werden uns viele Leute unterstützen. Spaceball (1980)
Between Arnie's food and his sister's romantic malnutrition, you could be in for the night of your life.Zwischen Arnies Essen und der romantischen Unterernährung seiner Schwester erlebt ihr die Nacht eures Lebens. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
It would be hard to imagine a Colonial warrior depending on the Cylons for survival, but here I was:Schwer sich vorzustellen, ein Kolonialer Krieger, der es den Zylonen verdankte, dass er überlebte, aber so war's. The Return of Starbuck (1980)
She's alive.Sie lebtThe Return of Starbuck (1980)
The child lives.Das Kind lebtThe Super Scouts: Part 2 (1980)
He's been through a lot.Er hat genug erlebtThe Furlough (1980)
There's a good chance he survived the crash.Es besteht eine gute Chance, dass er den Absturz überlebte. The Furlough (1980)
One night, Stewart borrowed an RAF uniform put on a fake mustache and became the spitting image of Ronald Colman.Eines Abends lieh sich Stewart eine RAF-Uniform, klebte sich einen falschen Bart auf und war Ronald Colman wie aus dem Gesicht geschnitten. The Furlough (1980)
You two in your second childhood?Erlebt ihr eure Kindheit neu? The Furlough (1980)
Well, I used to live in the museums in New York.Ich habe in den Museen von New York praktisch gelebtThe Idol (1980)
Oh, well, I've had my share of dull moments but I try to make every experience an adventure.Ich habe auch viele schlimme Momente erlebt, aber ich versuche, jedes Erlebnis als Abenteuer zu sehen. The Idol (1980)
It lives for hundreds of years and then it builds a funeral pyre made of branches and leaps into the flames.Er lebt Hunderte von Jahren, baut dann einen Scheiterhaufen aus Zweigen und springt in die Flammen. The Idol (1980)
And if one student, just Elizabeth learns from me to treasure or challenge life a little more then I will have put back into the world some of the joy and excitement I've known and my life will have been of some value.Wenn auch nur eine Schülerin, wie Elizabeth, von mir lernt, das Leben mehr zu schätzen, dann habe ich der Welt einen Teil der Freude zurückgegeben, die ich erlebt habe, und mein Leben wird einen Sinn gehabt haben. The Idol (1980)
This is the baby's first home where it lives and grows, safe and warm, for nine months.Er ist das erste Zuhause des Babys. Hier lebt und wächst es 9 Monate lang, sicher und warm. The Idol (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angeklebter Strafzettel für Verkehrssünden; Knöllchen {n}ticket; traffic ticket; speeding ticket [Add to Longdo]
ankleben | anklebend | angeklebtto stick on | sticking on | stuck on [Add to Longdo]
auferstehen; wieder beleben; wiederbeleben [alt] | auferstehend; wiederbelebend | auferstanden; wieder belebt | erstand auf; belebte wiederto revive | reviving | revived | revived [Add to Longdo]
auffrischen; beleben | auffrichend; belebend | aufgefrischt; belebtto freshen | freshening | freshened [Add to Longdo]
auseinander leben; auseinanderleben [alt] | auseinander lebend; auseinanderlebend [alt] | auseinander gelebt; auseinandergelebt [alt]to drift apart | drifting apart | drifted apart [Add to Longdo]
beklebtlabels [Add to Longdo]
beleben | belebend | belebt | nicht belebtto enliven | enlivening | enlivened | unenlivened [Add to Longdo]
beleben; vitalisieren | belebend; vitalisierend | belebt; vitalisiertto vitalize | vitalizing | vitalized [Add to Longdo]
beleben | belebend | belebtto vivify | vivifying | vivified [Add to Longdo]
belebt; emsig; rege; geschäftig; rührig {adj}bustling [Add to Longdo]
belebtvariegated [Add to Longdo]
wieder belebtresuscitated [Add to Longdo]
wieder belebtrevivified [Add to Longdo]
eingeklebtpasted into [Add to Longdo]
erleben; erfahren; Erfahrung machen; durchmachen | erlebend; erfahrend; Erfahrung machend; durchmachend | erlebt; erfahren; Erfahrung gemacht; durchgemachtto experience | experiencing | experienced [Add to Longdo]
erlebtundergone [Add to Longdo]
erlebt neure-experiences [Add to Longdo]
erlebt wiederrelives [Add to Longdo]
erlebt; unterziehtundergoes [Add to Longdo]
erlebte neure-experienced [Add to Longdo]
erlebte wiederrelived [Add to Longdo]
fortgelebtlived on [Add to Longdo]
geschäftig; fleißig; beschäftigt; belebt; emsig; rührig {adj} | geschäftiger; fleißiger; beschäftigter; belebter; emsiger; rühriger | am gechäftigsten; am fleißigsten; am beschäftigsten; am belebtesten; am emsigsten; am rührigstenbusy | busier | busiest [Add to Longdo]
haften; kleben; ankleben (an) | haftend; klebend; anklebend | gehaftet; geklebt; angeklebt | haftet; klebt | haftete; klebteto adhere (to) | adhering | adhered | adheres | adhered [Add to Longdo]
haften; haften bleiben; haftenbleiben [alt] (an; auf) | haftend; haften bleibend; haftenbleibend | gehaftet; haften geblieben | haftet; klebtto stick {stuck; stuck} (to) | sticking | stuck | sticks [Add to Longdo]
kleben; festkleben | klebend; festklebend | geklebt; festgeklebtto stick {stuck; stuck} | sticking | stuck [Add to Longdo]
kleben | klebend | geklebtto paste | pasting | pasted [Add to Longdo]
klebtcleaves [Add to Longdo]
klebtecleaved [Add to Longdo]
klebtepasted [Add to Longdo]
klebtetaped [Add to Longdo]
leben | lebend | gelebt | du lebst | er lebt | lebte | getrennt leben | in den Tag hinein leben | in Saus und Braus lebento live | living | lived | you live | he lives | lived | to live apart | to live for the moment | to live on the fat of the land [Add to Longdo]
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive [Add to Longdo]
leblos; unbelebt {adj} | lebloser; unbelebter | am leblosesten; am unbelebtesteninanimate | more inanimate | most inanimate [Add to Longdo]
lebt wieder aufrekindles [Add to Longdo]
lebte wieder aufrekindled [Add to Longdo]
leimen; kleben | leimend; klebend | geleimt; geklebt | er/sie leimt; er/sie klebt | ich/er/sie leimte; ich/er/sie klebte | er/sie hat/hatte geleimt; er/sie hat/hatte geklebtto glue | gluing | glued | he/she glues | I/he/she glued | he/she has/had glued [Add to Longdo]
neu beleben | neu belebend | neu belebt | belebt neuto reanimate | reanimating | reanimated | reanimates [Add to Longdo]
neu beleben | neu belebend | neu belebt | belebt neuto reinvigorate | reinvigorating | reinvigorated | reinvigorates [Add to Longdo]
überklebtpasted over [Add to Longdo]
überleben; durchstehen; überstehen | überlebend; durchstehend; überstehend | überlebt; durchgestanden; überstanden | überlebt | überlebteto survive | surviving | survived | survives | survived [Add to Longdo]
überleben | überlebend | überlebt | überlebteto outlive | outliving | outlives | outlived [Add to Longdo]
verkleben; verklumpen; zusammenkleben; sich zusammenballen; agglutinieren; verbinden | verklebend; verklumpend; zusammenklebend; sich zusammenballend; agglutinierend; verbindend | verklebt; verklumpt; zusammengeklebt; zusammengeballt; agglutiniert; verbundento agglutinate | agglutinating | agglutinated [Add to Longdo]
verbringen; verleben | verbringend; verlebend | verbracht; verlebt | er/sie verbringt; er/sie verlebt | ich/er/sie verbrachte; ich/er/sie verlebte | er/sie hat/hatte verbracht; er/sie hat/hatte verlebtto spend {spent; spent} | spending | spent | he/she spends | I/he/she spent | he/she has/had spent [Add to Longdo]
verkleben | verklebend | verklebt | verklebt | verklebteto stick together | sticking together | stuck together | sticks together | stuck together [Add to Longdo]
verklebtclotty [Add to Longdo]
vorhanden sein; bestehen; existieren; leben | vorhanden seiend; bestehend; existierend; lebend | vorhanden gewesen; bestanden; existiert; gelebt | es ist vorhanden; es besteht; es existiert; es lebt | es war vorhanden; es bestand; es existierte; es lebte | es ist/war vorhanden gewesen; es hat/hatte bestanden; es hat/hatte existiert; es hat/hatte gelebtto exist | existing | existed | it exists | it existed | it has/had existed [Add to Longdo]
wieder beleben; beleben; wiederbeleben [alt] | wiederbelebend | wiederbelebt | belebt wiederto resuscitate | resusciating | resusciated | resuscitates [Add to Longdo]
wiederbeleben; wiedererstarken | wiederbelebend; neu belebend | wieder belebt; neu belebt | belebt neuto reinvigorate | revitalizing | revitalized | revitalizes [Add to Longdo]
wiederbelebtrevived [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木石[ぼくせき, bokuseki] Baeume_und_Steine, unbelebte_Natur [Add to Longdo]
[か, ka] (EINZEL)GEGENSTAND, (NUMERALKLASSIFIKATOR FUER UNBELEBTE, GEGENSTAENDE UND ABSTRAKTA) [Add to Longdo]
繁華街[はんかがい, hankagai] belebte_Geschaeftsstrasse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  lebt [leːpt]
     lives
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top