Search result for

lebe

(79 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lebe-, *lebe*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bumblebee(บัม'เบิมบี) n. ผึ้ง ใหญ่ชนิดหนึ่ง
glebe(กลีบ) n. ที่ดิน,นา
humblebee(ฮัม'เบิลบี) n. ดูbumblebee (ดู) ,ผึ้งป่า,แมลงภู่, Syn. bumblebee
plebeian(พลีบี'เอิน) n.,adj. สามัญชน., See also: plebeianism n.
talebearern. ผู้นินทา,ผู้กลบเกลื่อนความจริง,ผู้ทำนายโชคชะตา., See also: talebearing n., Syn. rumourmonger

English-Thai: Nontri Dictionary
bumblebee(n) แมลงภู่
plebeian(adj) เกี่ยวกับสามัญชน
plebeian(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lebesgues integralปริพันธ์เลอเบก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lebesgue integralปริพันธ์เลอเบก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- His name was Remy LeBeau.- ชื่อของเค้าคือ Remy LeBeau X-Men Origins: Wolverine (2009)
Are you Remy LeBeau?นายคือ Remy LeBeau ใช่มั้ย? X-Men Origins: Wolverine (2009)
Then Remy LeBeau I am.งั้น ผมนี่แหละ Remy LeBeau X-Men Origins: Wolverine (2009)
- Who, Lebec?เลอเบ็ค น่ะเหรอ? Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Lebec!เลอเบ็ค! Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Lieutenant lebec has got the platoon now,ร้อยโท เลเบค คือคนที่จะเข้ามาสั่งการแทนผม Melbourne (2010)
Lebec!เลอเบ็ค! Peleliu Landing (2010)
"Lee Lebeque."ลี เลเบค Fire/Ice (2012)
It's registered to a company called Lebendauer Enterprises.มันลงทะเบียนกับ บริษัท ที่ เรียกว่า ละเบนดอร รัฐวิสาหกิจ Jack Reacher (2012)
It's as if Lebendauer Enterprises were above reproach.มันเหมือนกับว่า ละเบนดอร รัฐวิสาหกิจอยู่เหนือการประณาม Jack Reacher (2012)
Or maybe Lebendauer has the cooperation of key officials.หรืออาจจะ ละเบนดอร มีความ ร่วมมือของเจ้าหน้าที่ที่สำคัญ Jack Reacher (2012)
You are the District Attorney and I've given you compelling evidence to investigate Lebendauer Enterprises.คุณเป็นอัยการเขตและฉันได้ให้ คุณได้รับหลักฐานที่น่าสนใจ เพื่อตรวจสอบ ละเบนดอร รัฐวิสาหกิจ Jack Reacher (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หม่อมห้าม[n.] (mǿmhām) EN: king's plebeian concubine ; royal minor wife ; royal concubine   
รสนิยมต่ำ[v. exp.] (rotniyom tam) EN: have low taste ; have poor taste ; be plebeian   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEBER    L IY1 B ER0
LEBED    L EH1 B EH0 D
LEBEN    L EH1 B AH0 N
LEBEL    L EH1 B AH0 L
LEBEAU    L AH0 B OW1
LEBERT    L EH1 B ER0 T
LEBEDA    L EY0 B EY1 D AH0
LEBECK    L IY1 B EH0 K
LEBED'S    L EH1 B EH0 D Z
LEBEGUE    L EH1 B IH0 G

German-Thai: Longdo Dictionary
lebenใช้ชีวิตอยู่, มีชีวิต
Leben(n) |das, pl. Leben| ชีวิต
lebendig(adj) มีชีวิตอยู่ เช่น Der gefangene Fisch ist noch lebendig. ปลาที่จับมาได้ยังมีชีวิตอยู่เลย, See also: S. am Leben,
Lebensdauer(n) |die, nur Sg.| อายุการใช้งาน เช่น Diese Waschmaschine hat ca. 5 Jahre Lebensdauer. = เครื่องซักผ้าตู้นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยประมาณ
lebensfeindlich(adj) ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต , See also: A. lebensfreundlich
lebenslang(adj) ตลอดชีวิต ชั่วชีวิต
Lebenslauf(n) |der, pl. Lebenläufe| ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป, ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
Lebensstandard(n) |der| คุณภาพชีวิต
Lebewesen(n) |das| สิ่งมีชีวิต, See also: die Kreatur
am Lebenยังมีชีวิตอยู่, See also: S. lebendig,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebendes Bild | lebendige Bildertableau | tableaus [Add to Longdo]
Lebemann {m}playboy; swinger [Add to Longdo]
Lebedame {f}demimondaine [Add to Longdo]
Leben {n} | Leben {pl} | sein Leben einsetzen; unter Einsatz seines Leben tun | ums Leben kommen | aus dem Leben gegriffen | behütetes Leben | künstliches Lebenlife | lives | to risk one's life (to do ...) | to lose one's life | taken from real life | sheltered life | A-life [Add to Longdo]
Leben {n} | einmal im Lebenlifetime | once-in-a-lifetime [Add to Longdo]
Leben {n}livings [Add to Longdo]
Lebendfutter {n}live food [Add to Longdo]
Lebendgestein {n} | vorgehältertes Lebendgesteinlife rock | cured life rock [Add to Longdo]
Lebendigkeit {f}agility [Add to Longdo]
Lebendigkeit {f}liveliness [Add to Longdo]
Lebendigkeit {f}spryness [Add to Longdo]
Lebensabend {m}evening of life [Add to Longdo]
Lebensabend {m} | Lebensabende {pl} | seinen Lebensabend verbringeneventide | evenings of life | to spend one's retirement; to spend one's remaining years [Add to Longdo]
Lebensabschnitt {m}stage of life; period of one's life [Add to Longdo]
Lebensalter {n}age [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スミツキトノサマダイ[, sumitsukitonosamadai] (n) bluespot butterflyfish (Chaetodon plebeius); blueblotch butterflyfish [Add to Longdo]
タマカイ[, tamakai] (n) giant grouper (Epinephelus lanceolatus); brindle bass; bumblebee grouper; Queensland grouper [Add to Longdo]
ハックルベリー[, hakkuruberi-] (n) huckleberry [Add to Longdo]
花蜂[はなばち, hanabachi] (n) bumblebee [Add to Longdo]
丸花蜂;円花蜂[まるはなばち;マルハナバチ, maruhanabachi ; maruhanabachi] (n) (uk) bumblebee [Add to Longdo]
黒丸花蜂[くろまるはなばち;クロマルハナバチ, kuromaruhanabachi ; kuromaruhanabachi] (n) (uk) Bombus ignitus (species of bumblebee) [Add to Longdo]
尊卑[そんぴ, sonpi] (n) high and low; aristocrat and plebeian [Add to Longdo]
平民[へいみん, heimin] (n) commoner; plebeian [Add to Longdo]
平民的[へいみんてき, heiminteki] (adj-na) common; plebeian [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
列别杰夫[Liè biè jié fū, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄝˋ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, / ] Lebedev or Lebedyev (Russian name) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勇む[いさむ, isamu] lebendig_sein, lebhaft_sein, ermutigt_sein, in_gehobener_Stimmung_sein [Add to Longdo]
[めい, mei] Leben [Add to Longdo]
履歴書[りれきしょ, rirekisho] Lebenslauf [Add to Longdo]
晩年[ばんねん, bannen] Lebensabend [Add to Longdo]
[かつ, katsu] LEBEN, AKTIVITAET [Add to Longdo]
生きる[いきる, ikiru] leben, lebendig_sein [Add to Longdo]
生ける[いける, ikeru] leben, lebendig_sein [Add to Longdo]
生命[せいめい, seimei] Leben [Add to Longdo]
生命保険[せいめいほけん, seimeihoken] Lebensversicherung [Add to Longdo]
生態[せいたい, seitai] Lebensweise [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top