Search result for

lauds

(285 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lauds-, *lauds*, laud
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lauds มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lauds*)
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cabillaud (n ) cod, codfish

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laud[N] เพลงสรรเสริญ
laud[VT] สรรเสริญ, See also: ยกย่อง, ชมเชย, Syn. praise, eulogize
lauded[ADJ] ที่ยกย่อง
applaud[VT] ปรบมือ, See also: แสดงความสรรเสริญ, ปรบมือ แสดงความชมชอบ
applaud[VI] ปรบมือ, See also: แสดงความสรรเสริญ, ปรบมือ แสดงความชมชอบ, Syn. clap, cheer
applaud[VT] ยกย่องนับถือ, Syn. praise, approve
applaud[VI] ยกย่องนับถือ, Syn. praise, approve
plaudit[N] การปรบมือยกย่องชมเชย, See also: การแสดงความชื่นชมอย่างยินดี, Syn. approval, applause, acclamation
laudable[ADJ] ที่สมควรยกย่อง, See also: ที่สมควรแก่การสรรเสริญ, Syn. praiseworthy, commendable
laudanum[N] สารละลายของฝิ่นผสมแอลกอฮอล์, See also: ยาฝิ่นผสมแอลกอฮอล์
laudation[N] การสรรเสริญ, See also: การสดุดี, การยกย่อง, ถ้อยคำสรรเสริญ, Syn. praise, commendation
laudative[ADJ] ที่แสดงการสรรเสริญ, Syn. laudatory
laudatory[ADJ] ที่แสดงการสรรเสริญ, Syn. laudative
magna cum laude[ADV] เกียรตินิยมอันดับสอง, See also: จากการวัดผล 3 ระดับคือ อันดับหนึ่ง summa cum laude และอันดับสามคือ cum laude
summa cum laude[N] เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, Syn. cum laude, magna cum laude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
applaud(อะพลอด') vt.,vi. ปรบมือให้,ปรบมือ,สรรเสริญ, Syn. cheer,clap, acclaim)
belaud(บิลอด') {belauded,belauding,belauds} vt. ชมเชยอย่างสูง,ยกย่อง
claudicationn. ขาเป๋
cumlaude(คูม เลา'เด) ด้วยเกียรตินิยม
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
laudable(ลอ'ดะเบิล) adj. น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี., See also: laudability n. laudableness n. ดูlaudable, Syn. commendable
laudation(ลอเด'เชิน) n. การสรรเสริญ,การสดุดี,คำสรรเสริญ,คำสดุดี, Syn. praise
laudatory(ลอ'ดะทอรี) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบสรรเสริญ., See also: laudatorily adv., Syn. laudative, praising
laudryman(ลอน'ดรีเมิน,ลาน-) n. คนซักรีดที่เป็นชาย,คนเก็บและส่งเสื้อผ้าซักรีด, See also: laundrywoman n. ดูlaudryman pl. laudrymen
magna cum laude(มาก'นะ คูม ลอ'เด) เกียรตินิยม
plaudit(พอล'ดิท) n. การตบมือแสดงความชื่นชมสรรเสริญ,การแสดงความชื่นชมอย่างกระตือรือร้น, Syn. applause

English-Thai: Nontri Dictionary
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
laud(vt) ยกย่อง,สดุดี,ชมเชย,สรรเสริญ
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
laudanum(n) ทิงเจอร์ฝิ่น
laudation(n) คำสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสดุดี,คำชมเชย
plaudit(n) การโห่ร้อง,การตบมือสรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lame; claudicationอาการกะเผลกเหตุปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
claudication; lameอาการกะเผลกเหตุปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
claudication, intermittentอาการปวดขาเป็นระยะเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent claudicationอาการปวดขาเป็นระยะเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laudatory poetryกวีนิพนธ์สดุดี [TU Subject Heading]
Laudatory poetry, Thaiกวีนิพนธ์สดุดีไทย [TU Subject Heading]
Intermittent Claudicationปวดชาน่องเวลาเดินมากๆหรือออกกำลัง, ปวดขาหรือแขนเมื่อออกแรง [การแพทย์]
Jaw Claudicationขากรรไกรล่างห้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Claude?คล็อด? Gone, Gone, Gone (2012)
- Claude...Claude. Two English Girls (1971)
- Claude!Claude. Two English Girls (1971)
I laud your efforts.ยินดีต้อนรับ The Kingdom of the Winds (2008)
Tell me, is Claudia Mauricio a good roommate?บอกมาซิ คลาวเดีย มาริซิโอ เป็นเพื่อนที่ดีไหม? Breaking and Entering (2008)
You'll want to be quiet now, Claudia.คุณน่าเงียบไว้นะ คราวเดีย Breaking and Entering (2008)
(PEOPLE APPLAUDING)(PEOPLE APPLAUDING) Changeling (2008)
That's why we applaud everyone here for endorsing RIPLEY's status of complete autonomy, both foreign and domestic.นั่น เราต้องขอบคุณทุกคนในห้องนี้ ที่ทำให้ริปลี่ทำงานโดย ไม่ใช้คนควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในและนอกประเทศ WarGames: The Dead Code (2008)
- Aaron, Claudia, did you get that?- อารอน คลอเรีย ได้ยินไม๊ WarGames: The Dead Code (2008)
- Jean Claude, it's your assistant.- ฌอน คลอด ผู้ช่วยคุณค่ะ Taken (2008)
Sorry doesn't cut it, Jean-Claude. Not this time.ขอโทษนะไม่ได้ตัดสาย ณอน คลอดไม่ใช่ตอนนี้ Taken (2008)
Jean Claude.ณอน คลอด Taken (2008)
I got to the bottom of it, Jean Claude.ผมสึบถึงก้นบึ้งมัน ณอน คลอด Taken (2008)
Jean Claude.ฌอน คลอด Taken (2008)
[ Crowd Applauding ][Crowd Applauding] City of Ember (2008)
We, the executive, would like to applaud you for your diligence and your courage.ทางคณะผู้บริหาร.. อยากจะขอชื่นชม.. ในความอุตสาหะ.. Invictus (2009)
Hey, Claudette, Martinez.เฮ้ คลอเด็จ มาร์ติเนส Fighting (2009)
(CROWD applauding)ยกย่องนับถือ Fighting (2009)
You know she graduated cum laude at Yale.รู้ไหม เธอจบกฎหมายจากเยล \ เกียรตินิยมด้วย Drag Me to Hell (2009)
- Fort Lauderdale?- ที่ ฟอร์ต ลอเดอร์เดล เหรอ Up in the Air (2009)
Transcripted on Addic7ed by Gallaudet, Lassie, cRaZyMaGgOt, honeybunny chamallow35บรรยายไทยโดย luffy2529, unwell Service (2009)
We got 15 minutes to get to Fort Lauderdale.เรามีเวลา 15 นาที ที่จะไปถึงฟอร์ด ลอร์เดอดัล VS. (2009)
And I want us to applaud your mother for this big gift.และพ่ออยากให้เราปรบมือแสดงความยินดี ที่แม่ของพวกเธอมอบของขวัญพิเศษนี้มา Dogtooth (2009)
I applaud your courage, General Skywalker, but it's suicideข้าชื่นชมความกล้าของท่าน นายพลสกายวอล์คเกอร์ แต่มันเป็นการฆ่าตัวตาย Mystery of a Thousand Moons (2009)
You don't know the half of it, Claudia Brown !คุณไม่รู้ครึ่งนึงของมัน คลอเดีย บาวล์ Episode #3.1 (2009)
Tell Claudia Brown...บอก คลอเดีย บราวน์ Episode #3.3 (2009)
It's not me. It's Claudia Brown.ไม่ใช่ฉัน คลอเดีย บราวน์ Episode #3.5 (2009)
I know you, and I know all about Claudia Brown.ผมรู้จักคุณ และผมรู้เรื่องทั้งหมดของคลอเดีย บราวด์ Episode #3.5 (2009)
I really want to try and forget about Nick Cutter and Claudia Brown.ฉันต้องการจริงๆที่จะพยายามลืมนิค คัทเตอร์ และคลอเดีย บราวด์ Episode #3.5 (2009)
Driver's license in her car says Tarla Grant, from Fort Lauderdale.-จากใบขับขี่ในรถ เธอชื่อ ทอร์ล่า แกร้นท์ มาจาก พอทร์ เล่อเดอร์ดาล Blinded by the Light (2009)
Well, why would she drive down from Fort Lauderdale to jump off this abandoned warehouse?-งั้น ทำไมเธอถึงขับรถมาจากเล่อเดอร์ดาล เพื่อมาโดดที่โกดังร้าง? Blinded by the Light (2009)
That Seattle Grace has grown into one of the most renowned, lauded and sought-after surgical centers in the country.ที่ ซีแอตเติล เกรซ ได้เข้าไปสู่ความมีชื่อเสียง ถูกยกย่อง และ เป็นที่ต้องการ ในประเทศ Good Mourning (2009)
This is me in three years, graduating magna cum laudeนี่คือฉันในอีกสามปีข้างหน้า เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
When a man dates a younger woman it's expected,applauded.เมื่อผู้ชายมีอะไรกับเด็กสาว พวกเขาได้รับการยอมรับ ปรบมือให้ Bolt Action (2009)
Fort Lauderdale PD.- ตำรวจฟอร์ท ลอเดอร์เดล - โทษทีนะ Dude, Where's My Groom? (2009)
Fort Lauderdale brought him in.ฟอร์ท ลอเดอร์เดล พาตัวเขามา Dude, Where's My Groom? (2009)
Why are they applauding?ทำไมพวกเขา ถึงปรบมือล่ะ? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
- [Applauds] - If you turn your attention to the monitor,คุณก็จะเห็นว่าวัตถุทดลองของเรา Social Psychology (2009)
Claudio Vicenze.Claudio Vicenzo. Angels & Demons (2009)
Are you leaving me? Claudia?นี่เธอทิ้งฉันหรือ คลอเดึย The Book of Eli (2010)
Claudia! ?คลาวเดีย ? The Book of Eli (2010)
Claudia!คลาวเดีย ! The Book of Eli (2010)
I graduated USC magna cum laude.เวลาที่พี่อยู่ในFamily ลืมอายุของพี่ไปเลย! Our Family Wedding (2010)
Legatus claudius glaber.เลกาตัส เคาท์ดิอุส แกลบเบอร์ The Red Serpent (2010)
For this legatus claudius glaber and Iต่อหน้า เลกาตัส กลาเบอร์ และข้า The Red Serpent (2010)
Do Legadus Claudius glaber.จากท่านเลกาตัส เคาท์ดิอุส กลาบาร์ Sacramentum Gladiatorum (2010)
And with claudius glaber,และเจ้าคลอเดียส กลาเบอร์ Great and Unfortunate Things (2010)
Claudius gave you approval?คลอเดียสเห็นด้วยกับเจ้าหรอ? Mark of the Brotherhood (2010)
The wife of Legatus Claudius Glaber!ภรรยาของเลกาตัส คลอเดียส กลาเบอร์! Whore (2010)
One of them called. Claudine told me.หนึ่งในนั้นบอก คลอดีนบอกผม I Smell a Rat (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laudWe applauded his honesty.
laudI'm invited to Claudia's party tonight.
laudThe audience applauded the actress.
laudI applaud your decision to quit smoking.
laudAs soon as the new teacher entered the classroom, the students began to applaud.
laudWith one accord the audience stood up and applauded.
laudWe applauded the performer.
laudThe audience applauded him, which means his performance was a success.
laudThe audience applauded for a full five minutes.
laudThe audience applauded the performer.
laudI applaud your decision to study medicine.
laudAs I entered the room, they applauded.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดุดี[V] praise, See also: acclaim, eulogize, laud, Syn. แซ่ซ้อง, ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
โห่ร้อง[V] acclaim, See also: cheer, hail, clamour, applaud, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่
ยกย่องชมเชย[V] praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
ยอ[V] praise, See also: flatter, extol, laud, Syn. เยินยอ, ยกยอ, ยกยอปอปั้น, ป้อยอ, Ant. ตำหนิติเตียน, Example: พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ, Thai definition: กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ
คำสรรเสริญ[N] praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ
คำสรรเสริญเยินยอ[N] praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี
คำสดุดี[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำยกย่อง, Example: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา
คำชม[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ, คำชื่นชม, Ant. คำด่า, คำว่า, Example: พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง
คำยกยอ[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำเยินยอ, คำชม, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ
คำยกย่อง[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำสดุดี, คำชม, คำเยินยอ, คำยกยอ, Example: เราเรียกเขาว่า หลีซื่อฝู่ ซึ่งเป็นคำยกย่องอาชีพคนรถว่ามีเกียรติเท่าช่างชำนาญงาน
คำเยินยอ[N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำชม, คำยกยอ, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย
เปิดหมวกให้[V] praise, See also: admire, eulogize, laud, extol, Syn. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Ant. ตำหนิ, Example: การแสดงครั้งนี้ทุกคนเปิดหมวกให้เขา
สรรเสริญ[V] praise, See also: admire, laud, extol, eulogize, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, สรเสริญ, เทิดทูน, Example: ประชาชนต่างพากันสรรเสริญคุณงามความดีที่เขาทำให้กับสังคม, Thai definition: กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี
น่าชื่นชม[ADJ] praiseworthy, See also: admirable, laudable, commendable, Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่าชื่นชม[V] be praiseworthy, See also: be admirable, be laudable, be commendable, Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, Example: คำพูดของท่านผู้นำน่าชื่นชมมาก
ยกยอ[V] flatter, See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize, Syn. สรรเสริญเยินยอ, ประจบสอพลอ, ยกยอปอปั้น, Example: เขาถูกยกยอจนลอยฟ้า, Thai definition: พูดส่งเสริมให้ดีขึ้น
ยกย่องนับถือ[V] praise, See also: commend, laud, extol, admire, esteem, worship, Syn. ยกย่อง, นับถือ, เคารพนับถือ, Example: ชาวบ้านยกย่องนับถือหลวงพ่อ
ปรบมือ[V] clap, See also: applaud, Syn. ตบมือ, Example: ผู้ชมปรบมือให้ผู้แสดง
ปรบ[V] clap, See also: applaud, Syn. ตบ, ตบมือ, ปรบมือ, Example: คนดูปรบมือแสดงความพอใจกับการแสดง, Count unit: ครั้ง, ที, Thai definition: เอาฝ่ามือตบกันหลายๆ ครั้งให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีเป็นต้น
ชื่นชม[V] admire, See also: praise, commend, eulogize, appreciate, laud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, นิยมชมชอบ, ศรัทธา, ชมชอบ, Example: นึกถึงหนังสือที่เขาเขียนรวมเล่มใหญ่ๆ แล้วก็น่าชื่นชมความสามารถของคนเขียน, Thai definition: กล่าวถึงด้วยความพอใจ
กิตติ[N] praise, See also: laudation, exaltation, Syn. คำสรรเสริญ, คำเยินยอ, คำชมเชย, คำยกยอ, Ant. คำตำหนิ, คำด่าว่า, คำสาปแช่ง, Notes: (บาลี)
การยอ[N] praise, See also: adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration, Syn. การยกยอ, การสรรเสริญเยินยอ, Example: การอภิปรายครั้งนี้ผมขอกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพว่าไม่ใช่การยอพระเกียรติแต่เป็นการนำข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้เก็บรวบรวมไว้มากล่าวกัน, Thai definition: การกล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ เช่น ยอพระเกียรติ
การสรรเสริญ[N] praise, See also: admiration, commendation, laudation, eulogy, Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ, Ant. การดูถูก, การลบหลู่, Example: ืความสำเร็จที่ได้มาโดยการเอาเปรียบผู้อื่นย่อมไม่ได้รับการสรรเสริญ, Thai definition: การกล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น การสรรเสริญพระพุทธคุณ, การกล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี เช่น การสรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, การสรเสริญ ก็ใช้
ชมชอบ[V] applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่อง
ชมเชย[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากให้สังคมยอมรับและชมเชยความสามารถ, Thai definition: ยกย่อง, สรรเสริญ
ตบมือ[V] clap the hands, See also: applaud, Syn. ปรบมือ, Example: ผู้ชมต่างตบมือให้กำลังใจแก่นักแสดง, Thai definition: เอาฝ่ามือตีกันให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีเป็นต้น
ชม[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, เยินยอ, ชมเชย, Ant. ด่า, ว่ากล่าว, ตำหนิ, ติเตียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมชอบ[v.] (chomchøp) EN: applaud   
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud   FR: acclamer ; pousser des vivats
การฟอกเงิน[n. exp.] (kān føk ngoen) EN: money laudering   FR: blanchiment d'argent [m]
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
โคล้ด โมเนต์[n. prop.] (Khlōt Mōnē) EN: Claude Monet   FR: Claude Monet
น่าชื่นชม[adj.] (nācheūnchom) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable   FR: admirable
นกจาบฝน[n.] (nok jāp fon) EN: Alaudidae   
ปรบมือ[v. exp.] (propmeū) EN: applaud ; clap   FR: applaudir ; frapper des mains ; taper dans les mains
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = sanrasoēn) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol   FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
เสียงปรบมือ[n. exp.] (sīeng prop meū) EN: applause   FR: applaudissements [mpl]
ตบมือ[v.] (topmeū) EN: applaud ; clap one's hands   FR: applaudir
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud   FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger
เยินยอ[v.] (yoēnyø) EN: praise ; laud   FR: encenser ; flatter
ยก[v.] (yok) EN: praise ; eulogize ; laud ; grant ; extol   FR: louer ; rendre hommage
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; adulate ; laud   FR: flatter ; enjôler ; aduler
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem   FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUD    L AO1 D
LAUDS    L AO1 D Z
CLAUD    K L AO1 D
LAUDE    L AO1 D
GLAUDE    G L AO1 D
LAUDER    L AO1 D ER0
LAUDER    L AW1 D ER0
CLAUDE    K L AO1 D
LAUDON    L AO1 D AH0 N
LAUDED    L AO1 D AH0 D
APPLAUD    AH0 P L AO1 D
LAUDING    L AO1 D IH0 NG
LAUDISE    L AO1 D AY2 Z
PLAUDIT    P L AO1 D AH0 T
FURLAUD    F ER0 L OW1
CLAUDET    K L AO0 D EH1 T
CLAUDIA    K L AO1 D IY0 AH0
CLAUDIO    K L AO1 D IY0 OW2
CLAUDIE    K L AO1 D IY0
CLAUDSON    K L AO1 D S AH0 N
APPLAUDS    AH0 P L AO1 D Z
CLAUDIAN    K L AO1 D IY0 AH0 N
CLAUDINA    K L AO1 D IY0 N AH0
PLAUDITS    P L AO1 D AH0 T S
LAUDANUM    L AO1 D AH0 N AH0 M
LAUDABLE    L AO1 D AH0 B AH0 L
CLAUDINE    K L AO0 D IY1 N
DELAUDER    D EH1 L AW0 D ER0
CLAUDIUS    K L AO1 D IY0 AH0 S
APPLAUDED    AH0 P L AO1 D AH0 D
CLAUDETTE    K L OW0 D EH1 T
LAUDICINA    L AO0 D IY0 CH IY1 N AH0
LAUDATORY    L AO1 D AH0 T AO2 R IY0
GALLAUDET    G AE1 L AH0 D EH0 T
LAUDERBACK    L AW1 D ER0 B AE0 K
APPLAUDING    AH0 P L AO1 D IH0 NG
LAUDERDALE    L AO1 D ER0 D EY2 L
LAUDERBAUGH    L AO0 D ER1 B AO0
LAUDENSLAGER    L AW1 D AH0 N S L EY0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laud    (v) (l oo1 d)
Claud    (n) (k l oo1 d)
lauds    (v) (l oo1 d z)
Claude    (n) (k l oo1 d)
lauded    (v) (l oo1 d i d)
applaud    (v) (@1 p l oo1 d)
lauding    (v) (l oo1 d i ng)
plaudit    (n) (p l oo1 d i t)
applauds    (v) (@1 p l oo1 d z)
laudable    (j) (l oo1 d @ b l)
laudably    (a) (l oo1 d @ b l ii)
laudanum    (n) (l oo1 d @ n @ m)
plaudits    (n) (p l oo1 d i t s)
applauded    (v) (@1 p l oo1 d i d)
laudatory    (j) (l oo1 d @ t @ r ii)
applauding    (v) (@1 p l oo1 d i ng)
Fort Lauderdale    (n) - (f oo2 t - l oo1 d @ d ei l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausplauderer {m}whistle-blower [Add to Longdo]
Beifall {m}plaudit [Add to Longdo]
Beifall spenden; applaudieren; klatschento applaud [Add to Longdo]
Beifallspender {m}applauder [Add to Longdo]
Geplauder {n}chitchat [Add to Longdo]
Geplauder {n}small talk [Add to Longdo]
ausgeplaudertdivulged [Add to Longdo]
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}laud | lauds [Add to Longdo]
Plauderei {f}chat [Add to Longdo]
Plauderei {f}; Plausch {m}; Schwatz {m}gossip [Add to Longdo]
Plauderer {f}conversationalist [Add to Longdo]
im Plaudertonin a conversational tone [Add to Longdo]
Plausch {m}; Plauderei {f}; Klatsch {m}; Tratsch {m}chin-wag [Add to Longdo]
Unterhaltung {f}; Plauderei {f}; Schwatz {m}chat [Add to Longdo]
applaudierendapplauding [Add to Longdo]
applaudiertapplauds [Add to Longdo]
applaudierteapplauded [Add to Longdo]
ausgeplaudertblabbed [Add to Longdo]
ausplappernd; ausplauderndblabbing [Add to Longdo]
ausplaudernto blab [Add to Longdo]
ausplaudern | ausplauderndto divulge | divulging [Add to Longdo]
ausplaudernto tattle [Add to Longdo]
ausplauderndpeaching [Add to Longdo]
bewundernswertapplaudable [Add to Longdo]
bewundernswert {adv}applaudably [Add to Longdo]
geklönt; plaudertechatted [Add to Longdo]
geplauderthad a chat [Add to Longdo]
geplaudertnattered [Add to Longdo]
klönen; plaudernto chat [Add to Longdo]
klönend; plauderndchatting [Add to Longdo]
klönt; plaudertchats [Add to Longdo]
labern; plaudern; plappern | labernd; plaudernd; plapperndto prattle | prattling [Add to Longdo]
lauter Beifallplaudit [Add to Longdo]
lautes Klatschenplaudits [Add to Longdo]
loben | lobend | lobt | lobteto laud | lauding | lauds | lauded [Add to Longdo]
lobenswert; löblich; rühmlich {adj}laudable [Add to Longdo]
lobenswert; löblich; rühmlich {adv}laudably [Add to Longdo]
plaudern; sich unterhalten | plaudernd; sich unterhaltend | plaudertto have a chat; to chat | having a chat; chatting | has a chat; chats [Add to Longdo]
plaudern | plaudernd | plaudertto natter | nattering | natters [Add to Longdo]
plaudern | plaudernd | plaudert | plauderteto prate | prattling | prates | prated [Add to Longdo]
plauschen; plaudern; klatschen; tratschento chin-wag [Add to Longdo]
plaudertprattles [Add to Longdo]
plaudert ausblabs [Add to Longdo]
plaudert auspeaches [Add to Longdo]
plaudert ausdivulges [Add to Longdo]
plauderte auspeached [Add to Longdo]
plaudertenprattled [Add to Longdo]
schwatzen; plaudernto gossip [Add to Longdo]
summa cum laude; mit höchstem Lob (akademische Bewertung)summa cum laude [Add to Longdo]
verplaudernto talk away; to chat away [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
applaudir(vi) |j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent| ปรบมือ, See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา finir|

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプロード[, apuro-do] (vs) to applaud [Add to Longdo]
リアルオーディオ[, riaruo-deio] (n) {comp} RealAudio [Add to Longdo]
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
雲雀(P);告天子[ひばり(P);こくてんし(告天子);こうてんし(告天子), hibari (P); kokutenshi ( koku ten ko ); koutenshi ( koku ten ko )] (n) (1) skylark (Alauda arvensis); (2) (こうてんし only) Mongolian lark (Melanocorypha mongolica); (P) [Add to Longdo]
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) [Add to Longdo]
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud [Add to Longdo]
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable [Add to Longdo]
殊勝[しゅしょう, shushou] (adj-na,n) admirable; laudable; (P) [Add to Longdo]
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life [Add to Longdo]
賞する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to praise; to extol; to laud; (2) to appreciate; to admire [Add to Longdo]
賞賛して措かない[しょうさんしておかない, shousanshiteokanai] (adj-i) applaud highly; extol [Add to Longdo]
賞嘆;称嘆;賞歎;称歎[しょうたん, shoutan] (n,vs) laudation; acclaim [Add to Longdo]
褒め称える;誉め称える[ほめたたえる, hometataeru] (v1,vt) to admire; to praise; to applaud [Add to Longdo]
褒め立てる[ほめたてる, hometateru] (v1) to praise; to extol; to applaud [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫好[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, ] applaud; cheer [Add to Longdo]
吹捧[chuī pěng, ㄔㄨㄟ ㄆㄥˇ, ] to flatter; to laud sb's accomplishments; adulation [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize [Add to Longdo]
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成 [Add to Longdo]
托勒玫[Tuō lè méi, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄟˊ, ] Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成; also written 托勒密 [Add to Longdo]
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, / 滿] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down [Add to Longdo]
牧神午后[mù shén wǔ hòu, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ ˇ ㄏㄡˋ, / ] Prélude à l'après-midi d'un faune, by Claude Debussy based on poem by by Stéphane Mallarmé [Add to Longdo]
夸奖[kuā jiǎng, ㄎㄨㄚ ㄐㄧㄤˇ, / ] to praise; to applaud; to compliment [Add to Longdo]
鼓掌[gǔ zhǎng, ㄍㄨˇ ㄓㄤˇ, ] to applaud [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リアルオーディオ[りあるおーでいお, riaruo-deio] RealAudio [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
口走る[くちばしる, kuchibashiru] sich_verplaudern, sich_versprechen [Add to Longdo]
漫談[まんだん, mandan] Plauderei [Add to Longdo]
談笑[だんしょう, danshou] Geplauder, ungezwungene_Unterhaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top