หรือคุณหมายถึง laße?
Search result for

lasse

(65 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lasse-, *lasse*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
declasse(เดคละเซ') adj. ซึ่งถูกลดตำแหน่งหรือฐาน
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ
molasses(มะแลส'ซิซ) n. น้ำเชื่อมหวานข้นที่เป็นส่วนที่เหลือจากการตกผลึกของน้ำตาล, Syn. syrup
paillasse(แพลแยส'แพล'แยส) n. ฟูกฟาง
sunglasses(ซัน'กลาสซิส) n. แว่นตากันแดด

English-Thai: Nontri Dictionary
molasses(n) น้ำอ้อย,กากน้ำตาล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Lasser, you said you walked outside just before it exploded?คุณ ลาสเซอร์ คุณบอกว่าคุณเดินออกมาข้างนอก ก่อนที่มันจะระเบิดหรอ The Three Bad Wolves (2011)
Mr. Lasser, we have a lot of people out here investigating the explosion.คุณ ลาสเซอร์ พวกเรามีคนเยอะแยะที่นี่ กำลังสอบสวนการระเบิด The Three Bad Wolves (2011)
We ran your motorcycle plate, registered to an Angelina Lasser.เราเช็คเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์แล้ว จดทะเบียนในชื่อแองเจลลิน่า ลาสเซอร์ The Three Bad Wolves (2011)
Yes, his brothers were killed two years ago, and we believe Angelina Lasser was responsible.ครับ พี่น้องเขา ถูกฆ่าเมื่อสองปีที่แล้ว และเราคิดว่าแองเจลิน่า แลสเซอร์ เป็นคนทำ The Three Bad Wolves (2011)
I just want to let you know that we are sending your case files on the Lasser arson to a Seattle lab to get a second opinion.ผมแค่อยากบอกให้คุณรู้ไว้ ว่าเรากำลังส่ง แฟ้มคดีลอบวางเพลิงบ้านลาสเซอร์ ไปที่แล็ปซีแอตเทิล เพื่อขอความเห็นที่สอง The Three Bad Wolves (2011)
Angelina Lasser is a monster.แองเจลลิน่า เลสเซอร์เป็นปีศาจ The Three Bad Wolves (2011)
Thank you for calling Raz bus line. ♪ ♪ Wenn sie verstehen was ich sage, dann lassen sie mich mal wissen...ขอบคุณที่ใช้บริการ ราซ บัส ไลน์ หากคุณเข้าใจ.. Cat and Mouse (2012)
Cora's not the most communicative of lasses.คอร่าไม่ได้มีการสื่อสารกับคนรอบข้างแบบหญิงสาวแรกรุ่นหรอกนะ Tiny (2013)
Rainier, Mt. St. Helens, Mt. Lassen,ใกล้ๆ ภูเขาเบเกอร์, ภูเขาเรเนียร์ ภูเขาเซนต์เฮเลนส์, ภูเขาลาสเซน Volcanalis (2013)
Are those lasses' tits real?นมสาวๆพวกนั้นของจริงรึเปล่า Goal! The Dream Begins (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.   FR: se lasser de qqn
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān chan neung) EN: first-class service   FR: service de première classe [m]
ชั้น [n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank   FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้นเฟิร์สคลาส [n. exp.] (chan foēs khlās) EN: first class   FR: première classe [f]
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chan kammāchīp) EN: proletariat   FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕[xp] (chan matthayomseuksā pī thī hā) FR: cinquième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de cinquième année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖[xp] (chan matthayomseuksā pī thī hok) FR: sixième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de sixième année de l'enseignement secondaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LASSEN    L AE1 S AH0 N
LASSER    L AE1 S ER0
LASSETER    L AE1 S IY0 T ER0
LASSEIGNE    L AH0 S EY1 N Y
LASSETTER    L AE1 S EH0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lasses    (n) (l a1 s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
lassenยอมให้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาช่วย)
lassenวางไว้ ปล่อยไว้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาแท้) | ließ, gelassen |
lassen|läßt, ließ, hat gelassen, ตามด้วยกิริยาที่ไม่ผันรูปท้ายประโยค| เป็นกริยาช่วยใช้บ่งว่า กรรมของประโยคถูกกระทำ ซึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งของ Passivbildung เช่น Man ließ drei Häuser bauen. = Es wurden drei Häuser gebaut.
lassen(vt) |läßt, ließ, hat gelassen, ตามด้วยกิริยาที่ไม่ผันรูป| อนุญาต, ปล่อยให้ทำ เช่น Er läßt mich nicht weiter schlafen. เขาไม่ปล่อยให้ฉันนอนต่อ
verlassenออกจาก, ละทิ้ง | verließ, verlassen |
etw. außer acht lassenเพิกเฉย, ละเลย, See also: nicht beachten
etw. gefallen lassen(phrase) ยอมรับ หรือ ไม่ต่อต้านให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น หรือ ยอมทนให้เกิดขึ้น เช่น Demonstration gefallen lassen = ยอมให้มีการประท้วงเกิดขึ้น
loslassen(vt) |läßt los, ließ los, hat losgelassen| ปล่อย(จากมือ) เช่น Hey Franz! Laß meinen Stift bitte los! , See also: A. festhalten,
entlassen(vt) |entließ, hat entlassen| ไล่ออก(จากงาน) เช่น Der Chef hat heute einen Angestellten entlassen. วันนี้หัวหน้าไล่พนักงานออกหนึ่งคน , See also: S. jmdn. feuern, Related: kündigen,
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lassen | lassend | gelassen | du lässt (läßt [alt]) | er/sie lässt (läßt [alt]) | ich/er/sie ließ | er/sie hat/hatte gelassen | jdn. etwas wissen lassento let {let; let} | letting | let | you let | he/she lets | I/he/she let | he/she has/had let | to let sb. know sth. [Add to Longdo]
lassen; erlauben; zulassento let {let; let} [Add to Longdo]
lassen; vermuten; annehmento assume [Add to Longdo]
lassendleaving standing [Add to Longdo]
Lassen Sie das Spaßen!Stop joking! [Add to Longdo]
Lassen Sie den Kopf nicht hängen.Don't be down in the mouth. [Add to Longdo]
Lassen Sie mich an der Ecke aussteigen.Drop me at the corner. [Add to Longdo]
Lassen Sie sich nicht abhalten!Don't let me disturb you! [Add to Longdo]
Lassen Sie sich nicht entmutigen.Don't get discouraged. [Add to Longdo]
Lassen Sie sich nicht täuschen.Don't let yourself be fooled. [Add to Longdo]
Lassen wir das Thema fallen.Let's drop the subject. [Add to Longdo]
Lassen wir das Ganze lieber sein.Let's drop the whole thing. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
アドレスクラス[, adoresukurasu] (n) {comp} address classes [Add to Longdo]
オペラグラス[, operagurasu] (n) opera glasses [Add to Longdo]
グラサン[, gurasan] (n) (abbr) (sl) (See サングラス) sunglasses [Add to Longdo]
サラセミア[, sarasemia] (n) thalassemia; thalassaemia [Add to Longdo]
サングラス[, sangurasu] (n) sunglasses; (P) [Add to Longdo]
パッサージ[, passa-ji] (n) passage; glassed-over arcade [Add to Longdo]
フィールドグラス[, fi-rudogurasu] (n) field-glasses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Lasse \Lasse\ (l[a^]s), a. & adv.
     Less. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top