Search result for

larked

(165 entries)
(3.103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -larked-, *larked*, lark, larke
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา larked มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *larked*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lark[N] การเล่นสนุก, See also: ความสนุกสนาน, การกระโดดโลดเต้น, Syn. amusement, leisure, play
lark[VI] สนุกสนาน, See also: เล่นซน
malarky[ADJ] ซึ่งไม่จริงใจ (คำสแลง), Syn. malarkey
mudlark[N] คนประกอบอาชีพหาแร่, Syn. boor, slob
skylark[N] นกชนิดหนึ่ง
malarkey[SL] ไร้สาระ
lark about[PHRV] เล่นสนุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เล่นซน, Syn. lark around
meadowlark[N] นกชนิดหนึ่งมีอกสีเหลือง
lark around[PHRV] เล่นสนุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เล่นซน, Syn. lark about, horse about, ramp about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lark(ลาร์คฺ) n. นกเล็กร้องเพราะชนิดหนึ่ง,การเล่นสนุก,ความสนุกสนาน,การกระโดดโลดเต้น vi. สนุกสนาน,เล่นซน
skylark(สคาย'ลาร์ค) n. นกจำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
lark(n) นกล้าค,ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น
skylark(n) การกระโดดโลดเต้น,นกชนิดหนึ่ง,ความคึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clarkeคลาร์ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
clarke of concentrationปริมาณคลาร์ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Clark.คล้าก Lazarus (2010)
Hey, Larkin.He, Larkin. Hell Is for Heroes (1962)
[LAUGHS](CLARK LACHT) Vacation (1983)
-Clark.- ClarkSuperman III (1983)
Clark!ClarkThe Source (1994)
A bunker?(Clark) Taxi. Witness (1994)
Clark?ClarkCanadian Bacon (1995)
Clark.ClarkHeat (2002)
Clark!ClarkRed (2002)
Clark?ClarkRed (2002)
- Mom?(Clark) Mom? Redux (2002)
Clark.ClarkVortex (2002)
Clark, wait.Clark, warte. Vortex (2002)
- Clark.- ClarkCalling (2003)
clark !ClarkAqua (2005)
Clark.ClarkLook, Up in the Sky! The Amazing Story of Superman (2006)
CLARK:CLARKRabid (2009)
CLARK:CLARKHostage (2010)
CLARK:CLARKAll-Star Superman (2011)
CLARK:CLARKMan of Steel (2013)
CLARKE:(CLARKE): Earth Kills (2014)
CLARKE:(CLARKE): His Sister's Keeper (2014)
MAN:CLARKVacation (2015)
Clark.- ClarkThe Lion's Den (2015)
Clark!ClarkBatman v Superman: Dawn of Justice (2016)
Clarke...Clarke... Wanheda: Part 1 (2016)
Clarke.Clarke. Perverse Instantiation: Part Two (2016)
When Clark was toasting us, I looked over at you,และก็ได้เห็นรอยยิ้มอันปลาบปลื้มของคุณ. Committed (2008)
You know, it really means a lot to me that you're finally okay with Clark.เรื่องของคุณกับคลาร์กน่ะเป็นข่าวเก่าไปแล้ว Committed (2008)
Me being uptight about you and Clark is yesterday's news.อาจจะเคยมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของคุณกับเขา แต่ Committed (2008)
Clark Kent.รู้ปล่าวใครแบกฉันกลับ... ไม่ใช่โอลิเวอร์ ควีนหรอก. Committed (2008)
Chloe and Jimmy aren't the only couple that's gone missing, Clark.เราคงต้องลองถามใครสักคนดู. เธอได้อะไรบ้างมั๊ย? Committed (2008)
Clark, my cousin, your best friend, is missing.ที่แขนยังมีน้ำเกลืออยู่เลย Committed (2008)
Clark Kent...ใครจะเชื่อหล่ะ, โลอีส, ไม่มีใครรักกันในเสี้ยววิหรอก. Committed (2008)
Clark, where are you?คลาร์ก นายอยู่ไหนกันแน่? Odyssey (2008)
You're just full of surprises lately, aren't you, Clark?...จะแต่งงานกัน Committed (2008)
Clark, it's Lois. I spoke with the police.คุณไง. Committed (2008)
- Clark, what is it? - It's Lois. I can't find her.ดีใจที่พวกเธอปลอดภัยนะ Committed (2008)
Clark, you got to find Chloe and Jimmy.โลอีส. Committed (2008)
Clark!ข้างหลังนายนี่ไง. Committed (2008)
Clark?คลาร์ก! Committed (2008)
Clark.ตื่นสิ. Committed (2008)
Clark.คลาร์ก. Committed (2008)
- Clark? - Lois, are you okay?โลอีส. Committed (2008)
Look, Clark and Lana went south.ไม่รู้สิ Committed (2008)
Clark was right after all.Clark was right after all. Committed (2008)
Jimmy, get Clark!จิมมี่ ไปเรียกคลาร์ก Odyssey (2008)
This isn't the end of the story, Clark. This is just the beginning.นี่มันไม่ใช่จุดจบคลาร์ก มันเพิ่งจะเริ่มต่างหาก Odyssey (2008)
You two gonna keep stroking each other, or are we gonna go find Clark?นาย 2 คนจะเล่นกันต่อ หรือว่าเราจะหาคลาร์ก? Odyssey (2008)
They're Clark Kent-free zones.ทุกที่ปราศจาก คล๊าก เคนท์ Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
larkMrs. Lark played the piano and the children sang.
larkWe are going to give a welcome meeting in honour of Mr Clark who came to Japan the other day.
larkDr. Clark, may I ask a favor of you?
larkMrs. Lark said 'goodbye' and locked up the piano for another week.
larkEvery Tuesday morning an old lady called Mrs. Lark came to the children sang.
larkIf the sky fall, we shall catch larks. [Proverb]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบฝน[n.] (nok jāp fon) EN: lark   FR: alouette [f]
นกจาบฝนปีกแดง[n. exp.] (nok jāp fon pīk daēng) EN: Indochinese Bushlark ; Rufous-winged Lark   FR: Alouette rousse [f] ; Alouette d'Indochine [f] ; Alouette du Siam [f]
นกจาบฝนเสียงใส[n. exp.] (nok jāp fon sīeng sai) EN: Australasian Bushlark ; Australasian Lark   FR: Alouette de Java [f]
นกจาบฝนสวรรค์[n. exp.] (nok jāp fon sīeng sawan ) EN: Oriental Skylark = Oriental Sky Lark   FR: Alouette gulgule [f] ; Alouette des champs (sud-)asiatique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LARK    L AA1 R K
LARKS    L AA1 R K S
LARKE    L AA1 R K
CLARK    K L AA1 R K
LARKEY    L AA1 R K IY0
CLARKS    K L AA1 R K S
LARKIN    L AA1 R K IH2 N
CLARKE    K L AA1 R K
CLARK'S    K L AA1 R K S
LARKINS    L AA1 R K IH2 N Z
CLARKEN    K L AA1 R K EH0 N
SKYLARK    S K AY1 L AA2 R K
CLARKIN    K L AA1 R K IH2 N
CLARKSON    K L AA1 R K S AH0 N
LARKSPUR    L AA1 R K S P ER2
MALARKEY    M AH0 L AA1 R K IY0
CLARKE'S    K L AA1 R K S
CLARKSTON    K L AA1 R K S T AH0 N
MULLARKEY    M AH0 L AA1 R K IY0
CLARKSBURG    K L AA1 R K S B ER0 G
MEADOWLARK    M EH1 D OW0 L AA2 R K
CLARKSVILLE    K L AA1 R K S V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lark    (v) (l aa1 k)
larks    (v) (l aa1 k s)
larked    (v) (l aa1 k t)
larking    (v) (l aa1 k i ng)
skylark    (v) (s k ai1 l aa k)
titlark    (n) (t i1 t l aa k)
Larkhall    (n) (l aa1 k h oo l)
larkspur    (n) (l aa1 k s p @@ r)
skylarks    (v) (s k ai1 l aa k s)
titlarks    (n) (t i1 t l aa k s)
Clarkston    (n) (k l aa1 k s t @ n)
larkspurs    (n) (l aa1 k s p @@ z)
skylarked    (v) (s k ai1 l aa k t)
skylarking    (v) (s k ai1 l aa k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blabla {n}malarkey [Add to Longdo]
Lerche {f} [ornith.] | Lerchen {pl}lark; skylark | skylarks [Add to Longdo]
Polarkoordinate {f} [math.] | Polarkoordinaten {pl}polar coordinate | polar coordinates [Add to Longdo]
Polarkreis {m}polar circle [Add to Longdo]
Quatsch {m}flubdub; hogwash; malarkey; nonsense; poppycock [Add to Longdo]
Rittersporn {m} [bot.]larkspur; delphinium [Add to Longdo]
Spaß {m}; Scherz {m} | aus Spaß; zum Spaß; im Spaß | zum Spaß | zum Spaßfun | for fun | for a lark | for the fun of it [Add to Longdo]
Wiesenlerche {f}meadowlark [Add to Longdo]
klarkommento get by; to manage [Add to Longdo]
mit etw. klarkommen; mit etw. fertig werdento be able to cope with sth. [Add to Longdo]
mit etw. klarkommento get to grips with sth. [Add to Longdo]
mit jdm. klarkommento be able to deal with sb. [Add to Longdo]
munter wie eine Schwalbegay as a lark [Add to Longdo]
ulkento lark about; to clown [Add to Longdo]
Feldlerche {f} [ornith.](Eurasian) Sky Lark (Alauda arvensis); skylark [Add to Longdo]
Heidelerche {f} [ornith.]Wood Lark (Lullula arborea); woodlark [Add to Longdo]
Clarktaucher {m} [ornith.]Mexican Grebe [Add to Longdo]
Schwarzbauch-Lerchensänger {m} [ornith.]Brown Songlark [Add to Longdo]
Rostbürzel-Lerchensänger {m} [ornith.]Rufous Songlark [Add to Longdo]
Weißschenkelstärling {m} [ornith.]Peruvian Red-breasted Meadowlark [Add to Longdo]
Schwarzschenkelstärling {m} [ornith.]Lesser Red-breasted Meadowlark [Add to Longdo]
Langschwanzstärling {m} [ornith.]Long-tailed Meadowlark [Add to Longdo]
Lerchenstärling {m} [ornith.]Eastern Meadowlark [Add to Longdo]
Wiesenstärling {m} [ornith.]Western Meadowlark [Add to Longdo]
Golandweber {m} [ornith.]Clarke's Weaver [Add to Longdo]
Kiefernhäher {m} [ornith.]Clark's Nutcracker [Add to Longdo]
Clarks Anemonenfisch {m} (Amphiprion clarkii) [zool.]Clark's clown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ蝲蛄[アメリカざりがに;アメリカザリガニ, amerika zarigani ; amerikazarigani] (n) (uk) (See 日本ザリガニ) red swamp crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
スカイラーク[, sukaira-ku] (n) skylark [Add to Longdo]
ラーク[, ra-ku] (n) (1) {comp} lurk; (2) Lark (cigarette brand) [Add to Longdo]
雲雀(P);告天子[ひばり(P);こくてんし(告天子);こうてんし(告天子), hibari (P); kokutenshi ( koku ten ko ); koutenshi ( koku ten ko )] (n) (1) skylark (Alauda arvensis); (2) (こうてんし only) Mongolian lark (Melanocorypha mongolica); (P) [Add to Longdo]
海老蟹;蝦蟹[えびがに;エビガニ, ebigani ; ebigani] (n) (uk) (col) (See アメリカザリガニ) crayfish (esp. red swamp crayfish, Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
灰色星烏;灰色星鴉[はいいろほしがらす;ハイイロホシガラス, haiirohoshigarasu ; haiirohoshigarasu] (n) (uk) Clark's nutcracker (Nucifraga columbiana) [Add to Longdo]
熊の実;熊之実;隈魚[くまのみ;クマノミ, kumanomi ; kumanomi] (n) (uk) clownfish (Amphiprioninae spp., esp. the yellowtail clownfish, Amphiprion clarkii); anemone fish [Add to Longdo]
森雲雀[もりひばり;モリヒバリ, morihibari ; morihibari] (n) (uk) woodlark (Lullula arborea) [Add to Longdo]
千鳥草[ちどりそう;チドリソウ, chidorisou ; chidorisou] (n) (1) (uk) (See 手形千鳥) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea); (2) (See 飛燕草) rocket larkspur (Consolida ajacis) [Add to Longdo]
飛燕草[ひえんそう;ヒエンソウ, hiensou ; hiensou] (n) (uk) rocket larkspur (Consolida ajacis) [Add to Longdo]
百年河清[ひゃくねんかせい, hyakunenkasei] (exp) waiting for one hundred years for the waters of the Yellow River to clear; waiting in vain for an unlikely event; waiting for pigs to fly; When the sky falls, we shall catch larks [Add to Longdo]
浜雲雀[はまひばり;ハマヒバリ, hamahibari ; hamahibari] (n) (uk) shore lark (Eremophila alpestris); horned lark [Add to Longdo]
牧場鳥[まきばどり;マキバドリ, makibadori ; makibadori] (n) (uk) meadowlark; field lark [Add to Longdo]
牧場田雲雀[まきばたひばり;マキバタヒバリ, makibatahibari ; makibatahibari] (n) (uk) meadow pipit (Anthus pratensis); titlark [Add to Longdo]
揚げ雲雀[あげひばり, agehibari] (n) soaring skylark [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克拉克[Kè lā kè, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄎㄜˋ, ] Clark (person name) [Add to Longdo]
百灵[bǎi líng, ㄅㄞˇ ㄌㄧㄥˊ, / ] lark [Add to Longdo]
百灵鸟[bǎi líng niǎo, ㄅㄞˇ ㄌㄧㄥˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] skylark [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] see 蝲蛄, fresh-water crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
蝲蛄[là gǔ, ㄌㄚˋ ㄍㄨˇ, ] fresh-water crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
云雀[yún què, ㄩㄣˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] lark; skylark [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] wagtail; lark [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
北極圏[ほっきょくけん, hokkyokuken] noerdlicher_Polarkreis [Add to Longdo]
南極圏[なんきょくけん, nankyokuken] suedlicher_Polarkreis [Add to Longdo]
極地圏[きょくちけん, kyokuchiken] Polarkreis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Lark \Lark\, v. i. [imp. & p. p. {Larked} (l[aum]rkt); p. pr. &
     vb. n. {Larking}.]
     To sport; to frolic. [Colloq.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top