Search result for

laqués

(76 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laqués-, *laqués*, laqué
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา laqués มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *laqués*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
claque[N] คนที่ติดตามชื่นชม
plaque[N] แผ่นเหล็กหรือหินสลัก, Syn. plate, slab, tablet
plaque[N] คราบแบ็กทีเรียบนผิวฟัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
claquern. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
claqueurn. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
plaque(เพลค,พลาค) n. แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ,สารสะสมบนผิวหน้าซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่แบคทีเรียเจริญได้หรือเกิดหินปูนขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
plaque(n) แผ่นโลหะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaqueดวง, แผ่น, จุดแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaqueคราบจุลินทรีย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental plaqueคราบฟัน [TU Subject Heading]
Arteriosclerotic Plaqueหลอดเลือดแข็ง [การแพทย์]
Atheromatous Plaqueแผ่นอเธอโรมา [การแพทย์]
Dental Plaqueคราบฟัน [การแพทย์]
En Plaqueแบนราบ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าม้า[N] claque, See also: shill, Example: การแสดงดนตรีครั้งแรกของนักร้องหน้าใหม่ ผู้จัดต้องหาหน้าม้าไว้คอยปรบมือเชียร์หน้าเวที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับจ้างปรบมือให้การแสดงหรือนักแสดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันไหน[X] (an nai) FR: quel ? ; lequel ? ; laquelle ?
อันไหนก็ได้[X] (an nai kødāi) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
ช่างชุบ[n.] (chang chup) EN: electroplater ; plater   FR: plaqueur [m]
เชลแล็ก[n.] (chēllaek) EN: shellac   FR: gomme-laque [f]
ชุบ[v.] (chup) EN: plate ; gold ; gild   FR: plaquer ; argenter ; dorer
ชุบเงิน[adj.] (chup ngoen) EN: silver-plated   FR: plaqué argent ; argenté
ชุบทอง[adj.] (chup thøng) FR: doré ; plaqué or
ใด[X] (dai) EN: which ; what ; who   FR: lequel ; laquelle ; lesquels ; lesquelles
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
แก้วตา[xp] (kaēotā) EN: one's beloved   FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
เคลือบ[v.] (khleūap) EN: enamel ; coat ; cover ; plate ; glaze ; varnish ; gloss over   FR: émailler ; laquer ; vernir ; vernisser
เขิน[n.] (khoēn) EN: lacquerware (made in north of Thailand)   FR: objet en laque (du nord de la Thaïlande) [m]
ครั่ง[n.] (khrang) EN: sealing wax ; sealing lac ; lac   FR: cire à cacheter [f] ; gomme-laque [f]
เกล็ดเลือด[n. exp.] (klet leūat) EN: platelet ; bood platelet   FR: plaquette de sang [f]
ลั่น[v.] (lan) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack   FR: claquer
ลงรัก[v.] (longrak) EN: lacquer ; cover with lacquer   FR: laquer
ไม้อัด[n.] (māi at) EN: plywood   FR: contreplaqué [m]
มะพลับ[n.] (maphlap) EN: persimmon ; date plum   FR: kaki [m] ; plaquemine [f]
หมูย่าง[n. exp.] (mū yāng) EN: roasted pork ; barbecued pork   FR: porc laqué [m]
ไหน[X] (nai) EN: where ; which ; what   FR: où ? ; quel ? ; quelle ? ; lequel ? ; laquelle ?
...ในข้อใด[X] (...nai khø dai) FR: quel ? ; quelle ? ; lequel ? ; laquelle ?
หน้าม้า[n.] (nāmā) EN: claque   
น้ำมันชักเงา[n.] (nāmman chak ngāo) EN: varnish ; lacquer   FR: vernis [m] ; laque [f]
เหนื่อยมาก[adj.] (neūay māk) EN: dog-tired   FR: épuisé ; claqué ; crevé
โอ[n.] (ō) EN: small bowl ; lacquered bowl   FR: récipient en laque [m]
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายชื่อ [n. exp.] (pāi cheū) EN: door plate   FR: plaque adresse [f]
ป้ายชื่อถนน[n. exp.] (pāi cheū thanon) EN: street sign   FR: plaque indicatrice du nom de rue [f]
ป้ายทะเบียนรถ[n. exp.] (pāi thabīen rot) EN: licence plate   FR: plaque d'immatriculation [f]
แผ่น[n.] (phaen) EN: sheet ; plate ; slice   FR: feuille [f] ; plaque [f] ; plaquette [f] ; tranche [f]
แผ่นเลขหมายรถยนต์ [n. exp.] (phaen lēk māi rot yon) EN: number plate ; license plate   FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
แผ่นเปลือกโลก[n. exp.] (phaen pleūak lōk) EN: tectonic plate   FR: plaque tectonique [f]
พลับ[n.] (phlap) EN: persimmon   FR: kaki [m] ; plaquemine [f]
รัก[n.] (rak) EN: Calotropis gigantea ; Crown flower   FR: arbre à laque [m] ; sumac [m]
รัก[n.] (rak) EN: lacquer   FR: laque de Chine [f] ; laque noire [f]
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last   FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)
ทำเสียงดัง[v. exp.] (tham sīengdang) FR: faire du bruit ; claquer
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทิ้งคู่รัก[v. exp.] (thing khūrak) FR: abandonner un amoureux ; plaquer un amoureux (fam.)
ทองชุบ[n.] (thøngchup) EN: plated gold   FR: or plaqué [m]
ทองวิทยาศาสตร์[n. exp.] (thøng witthayāsāt) EN: plated gold   FR: or plaqué [m]
ทฤษฎีเพลตเทคโทนิคส์ [n. exp.] (thritsadī phlēt thēkthōnik) EN: theory of plate tectonics ; plate tectonics theory   FR: tectonique des plaques
ตบ[X] (top) EN: hit with the palm ; crush with the palms of both hands ; slap ; clap ; pat ; swat   FR: frapper de la main ; taper ; claquer
ตบหน้า[v. exp.] (top nā) EN: slap in the face ; humilier   FR: gifler ; souffleter (vx) ; donner une claque (à qqn) ; claquer
ตบสลบไสล[v. exp.] (top salopsalai) EN: slap (you) silly   FR: donner une claque

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAQUE    P L AE1 K
PLAQUES    P L AE1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
claque    (n) (k l a1 k)
plaque    (n) (p l aa1 k)
claques    (n) (k l a1 k s)
plaques    (n) (p l aa1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
懸仏[かけぼとけ, kakebotoke] (n) round plaque carrying the image of a Buddha (usually hammered from behind) used in temples and shrines [Add to Longdo]
歯垢[しこう, shikou] (n) (dental) plaque [Add to Longdo]
歯糞;歯屎;歯くそ[はくそ, hakuso] (n) (See 歯垢) (dental) plaque [Add to Longdo]
歯滓;歯かす[はかす, hakasu] (n) (obsc) (See 歯垢) (dental) plaque [Add to Longdo]
沈金[ちんきん, chinkin] (n) gold-inlaid laquerware (using powdered gold in etched grooves) [Add to Longdo]
沈金彫;沈金彫り[ちんきんぼり, chinkinbori] (n) gold-inlaid laquerware [Add to Longdo]
塗板;塗り板[とばん(塗板);ぬりばん;ぬりいた, toban ( nuri ita ); nuriban ; nuriita] (n) (1) (塗り板 is now obs.) (See 黒板) blackboard; (2) (ぬりいた only) board used for laquering [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top