Search result for

lapel

(38 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lapel-, *lapel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lapel[N] ส่วนของเสื้อที่ต่อจากปกเสื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lapel(ละเพล') n. ปกคอแบะของเสื้อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
lapel(n) ปกคอเสื้อตอนหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
¶¶ By the sharp lapel of your checkered coat ¶¶# โดยจับที่คอเสื้อโค้ท ลายตาราง # Pilot (2009)
- Inside the lapel of his jacket.-ด้านในปกเสื้อแจ็คเก็ตเขา The International (2009)
Black thin lapel collar... very discreet.สีดำ Prom Queen (2011)
Here's your I.D. card, your key and your lapel pin.นี่บัตรของนาย กุญแจและเข็มกลับรังดุมปก The Roommate Transmogrification (2011)
Your mom used to wear a flower in her lapel.แม่เธอเคยติดดอกไม้ ตรงคอเสื้อด้วยนะ Dangerous Territory (2013)
Classic black, satin notch lapel, bespoke, of course.ชุดดำสุดคลาสสิค ปกคลิบผ้าซาติน จะพูดว่า, แน่นอน One Percent (2013)
And you Mr. Chase, no matter how many whale pins you may have on your lapel, are nothing more than the son of a farmer, who's managed to bullying his way into an officer's tunic.และคุณนายเชสไม่ว่ากี่ หมุดปลาวาฬคุณอาจจะมีอยู่บน ปกของคุณ มีอะไรมากกว่าลูกชาวนาที่ In the Heart of the Sea (2015)
The pin on the lapel, it's also mine.เข็มกลัดตรงปกเสื้อ ก็เป็นของฉันด้วย Guernica (2016)
The lapels should be blue, there's no green in the embroidery.ปกเสื้อของแท้ต้องมีสีฟ้า และไม่แต่งด้วยด้ายสีเขียว Rock Star (2001)
As a matter of fact, can anybody here honestly say they've ever seen Bobby Beers with a jacket with red lapels?และที่สำคัญ มีใครในที่นี้ ...เคยเห็นบ็อบบี้ เบียร์ส ใส่แจ็กเก็ตคอปกแดงบ้าง Rock Star (2001)
- When you'd leave, you'd take a flower and pin it to your lapel.ฉันบอกว่าพอแล้ว เมื่อนายจะออกไป ต้องเอาช่อดอกไม้ไปด้วย และติดมันไว้ที่ปกเสื้อของคุณ The Sunshine State (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lapelShe fastened the medal on the lapel with a pin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอพับ[N] lapel, Thai definition: ชื่อเสื้อนอกที่มีคอพับลงมา
ปก[N] collar, See also: lapel, Syn. ปกเสื้อ, คอเสื้อ, คอเสื้อ, Example: ครูสวมชุดสีน้ำเงินขับผิวผ่องติดเข็มกลัดเพชรเล็กๆ ที่ปกเสื้อเป็นรูปตัวผึ้ง, Thai definition: แผ่นผ้าที่ติดปากกระเป๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง 2 ข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอพับ[n.] (khøphap) EN: lapel   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAPEL    L AH0 P EH1 L
LAPELS    L AH0 P EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lapel    (n) (l @1 p e1 l)
lapels    (n) (l @1 p e1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノッチドラペル[, nocchidoraperu] (n) notched lapel [Add to Longdo]
ピークドラペル[, pi-kudoraperu] (n) peaked lapel [Add to Longdo]
ラペル[, raperu] (n) lapel [Add to Longdo]
胸ぐらを掴む;胸ぐらをつかむ[むなぐらをつかむ, munagurawotsukamu] (exp,v5m) to grab someone by the collar; to grab someone by the lapels [Add to Longdo]
胸倉;胸座;胸ぐら[むなぐら, munagura] (n) collar; lapels [Add to Longdo]
胸搦み[むながらみ, munagarami] (n) (obsc) (See 胸倉) collar; lapels [Add to Longdo]
襟(P);衿(oK);領[えり, eri] (n) neck; collar; lapel; neckband; (P) [Add to Longdo]
襟の折り返し[えりのおりかえし, erinoorikaeshi] (exp,n) lapel [Add to Longdo]
襟章[えりしょう, erishou] (n) lapel badge [Add to Longdo]
折り襟[おりえり, orieri] (n) turned-down collar; lapel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸章[xiōng zhāng, ㄒㄩㄥ ㄓㄤ, ] lapel badge [Add to Longdo]
胸襟[xiōng jīn, ㄒㄩㄥ ㄐㄧㄣ, ] lapel of jacket; heart; aspiration; vision [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] lapel; overlapping part of Chinese gown; same as 襟 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lapel \La*pel"\, n. [Dim. of lap a fold.]
   That part of a garment which is turned back; specifically,
   the lap, or fold, of the front of a coat in continuation of
   collar. [Written also {lappel} and {lapelle}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lapel
   n 1: lap at the front of a coat; continuation of the coat collar

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top