Search result for

langgehen

(50 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -langgehen-, *langgehen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา langgehen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *langgehen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
that is the way back to the camper.Ich bin sicher, wir sollten hier entlanggehen. Nein. Das ist der Weg zurück zum Wohnmobil. On the Road Again (1986)
Now I don't know. Should I go that way?Jetzt weiß ich nicht, soll ich da langgehenGung Ho (1986)
It isn't safe to walk in.Hier kann man nicht einmal sicher entlanggehenTriangle at Rhodes (1989)
Now, from another angle Geraldine can be seen coming down Brook Street.Jetzt, aus einem anderen Blickwinkel, sieht man Geraldine die Brook Street entlanggehenWhite Hunter Black Heart (1990)
Here we go.Lass uns hier langgehenReturn to the Blue Lagoon (1991)
- Can we get across? - Yes!Können wir hier sicher langgehenSonatine (1993)
- Let's go that way.- Lass und da langgehenRendezvous in Paris (1995)
I believe we should go this way, Commander.Ich glaube, wir sollten hier entlanggehen, Commander. Twisted (1995)
-l wouldn't walk over there.- Ich würd da nicht langgehenThe Little Kicks (1996)
Hey, sir, don't walk there please.Bitte nicht da langgehenLove, Math and Sex (1997)
We've been testing locks on doors to see if one was open.Was wir bisher gemacht haben, ist wie eine Reihe Autos entlanggehen und solange die Klinken drücken bis zufällig eine Tür offen ist. 23 (1998)
The idea of going to the bar after work with you to dance of holding your hand walking down the street of being with you, I cherish it.Der Gedanke, nach der Arbeit mit dir in die Bar zu gehen und zu tanzen... deine Hand zu halten, während wir die Straße entlanggehen... an dem hänge ich. Er ist wie ein Traum. In Dreams (1999)
You'll find yourself walking along the water, listening as a man sings of his beloved's unfaithful heart.Wenn Sie am Wasser entlanggehen, werden Sie hören, wie ein Mann vom untreuen Herzen seiner Liebsten singt. Tinker Tenor Doctor Spy (1999)
I see some guy walking down the street, you know, with a clear head.Ich sehe jemanden klaren Kopfes die Straße entlanggehenThe Happy Wanderer (2000)
Luke... seeing you walk down the street, it was... it was kind of like seeing one of my own boys alive again.Luke, als ich dich die Straße entlanggehen sah, war das... Es war so, als wäre einer von meinen eigenen Jungs wieder am Leben. The Majestic (2001)
We are going to live in the old house again. And we will walk and sit here every day, soon, I hope, with our children.Wir werden wieder in dem alten Haus wohnen und jeden Tag hier entlanggehen und hier sitzen. Nicholas Nickleby (2002)
He get up out the car, we see him go up the block... like we said, right?Er steigt aus dem Wagen aus, wir sehen ihn den Block entlanggehen,... wir wir's abgesprochen haben, klar? The Hunt (2002)
You've seen how people just turn their carts around when we walk down the isle in the market... and how they look away at the bank.Du hast gesehen, wie die Leute ihren Einkaufswagen umdrehen, wenn wir den Gang im Supermarkt entlanggehen... und wie sie in der Bank weggucken. Latter Days (2003)
- Which one do I take?- Wo soll ich entlanggehenChicken or Beef? (2003)
THAT WOULD BE BAD, DOUG.Ich finde, wir sollten da langgehenDoug Less II (2003)
We can walk down La Seine. It's nice.Wir können an der Seine entlanggehenBefore Sunset (2004)
Why is it, do you suppose, that I can walk through this yard, surrounded by hate, and in total command?Was meinen Sie ... ... warumichhierentlanggehen kann... ... umgebenvonHass... The Longest Yard (2005)
I don't wanna go that way.Da will ich auf keinen Fall langgehenHatchet (2006)
I wouldn't go that way if I were you.Da würde ich an eurer Stelle nicht langgehenBambi II (2006)
You have to be able to palpate the spine to know where to go.Man muss in der Lage sein, seinen Wirbelsäulenverlauf ertasten, um zu wissen, wo man langgehen muss. Que Será Será (2006)
Which way to go?Wo sollen wir langgehenThe Hills Have Eyes II (2007)
Which way do we go, Napoleon?Wo sollen wir langgehen, Napoleon? The Hills Have Eyes II (2007)
Kate-- we will go alongside them.- Nein! Kate-- - Wir werden an ihnen entlanggehenLeft Behind (2007)
No more than 25 people in a beautiful garden somewhere, maybe an acoustic guitar playing while we walk down the aisle.Nicht mehr als 25 Personen Irgendwo in einem schönen Garten , Vielleicht ein Akustikgitarrenspiel während wir den Gang entlanggehenSomething Borrowed (2007)
Which way?Wo wollen wir denn langgehenThe Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
Sir, if you wanted coffee, it's that way.Sir, wenn Sie sich einen Kaffee holen wollen, müssen Sie da langgehenUnder Pressure (2008)
Let's walk this way.Lass uns da langgehenYellow Fever (2008)
I think I can climb along the bank after all.Ich denke, ich kann vielleicht doch hier am Rand entlanggehenEpisode #1.2 (2008)
That blast is going to roast straight out there,Die Druckwelle wird genau da langgehenThe Hurt Locker (2008)
We were not allowed to go here when we were small.Vorsicht, es ist glatt. - Als Kinder durften wir hier nicht langgehenThe Girl with the Dragon Tattoo (2009)
He'll cross the hall..."Er wird den Flur langgehen." Silent Voice (2009)
If we go this way, the Flamidabager should be right down this air shaft.Wenn wir da langgehen, sollte der Flamidabager hier sein. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Nearly half of our people are gone. without wondering if I only catch a bullet for getting us into this mess.Nicht mal die Hälfte meines Volkes ist noch übrig. Die Erde... ein unnützer Haufen Asche. Und ich kann nicht mal die Flure meines Schiffes entlanggehen,... ohne mich zu fragen, ob ich für dieses Schlamassel eine Kugel in den Kopf bekomme. Islanded in a Stream of Stars (2009)
I think we should go this way.Ich würde da entlanggehenBounty Hunters (2010)
- Sasha's? - Don't go there.- Diese Straße solltest du nicht entlanggehenSniff Sniff Gang Bang (2010)
We-we can't head down this path they're clearing for us.Wir können nicht den Weg langgehen, den sie für uns frei räumen. A Good Day's Work (2010)
Alex, I want you to imagine you're walking down a long corridor.Alex, stell dir vor, du würdest einen langen Korridor entlanggehenEchoes (2011)
What it's like to walk down the street, and not look over my shoulder.Ich will die Straße entlanggehen und mich nicht mehr umdrehen müssen. Echoes (2011)
RICK: Watch where you're going, Trask.Passen Sie auf, wo Sie langgehen, Trask. Super (2012)
She'll probably head there.Sie wird wahrscheinlich da langgehenOrigins (2012)
We can't go in with that monster. We gotta find a way around the side.Wir können unmöglich zu dem Monster ins Wasser, wir müssen außen langgehenShark Week (2012)
Around the side?Außen langgehenShark Week (2012)
Where are we gonna go around the side?Wo sollen wir hier außen langgehenShark Week (2012)
Continue your search while I take these droids in for interrogation.Moment mal. Wenn's keine Sonne gibt, woher wissen wir dann, wo wir langgehen müssen? Secret Weapons (2012)
I can't call myself free until I can walk down the street, arm around you.Ich bin erst frei, wenn ich mit dir im Arm die Straße entlanggehen kann. Labor Day (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top