Search result for

langées

(177 entries)
(3.6708 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -langées-, *langées*, langée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา langées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *langées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flange[SL] ช่องคลอด
clanger[SL] ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความสะเพร่า
melange[N] ของที่ผสมปนเปกัน, Syn. hodgepodge, mixture
phalange[N] กระดูกนิ้วมือเท้า, Syn. phalanx
plangent[ADJ] ดังสนั่น, See also: ดังก้อง, Syn. pounding, roaring, beating, striking
phalanger[N] สัตว์มีถุงหน้าท้องตระกูล Diprotodontia, Syn. possum
Michelangelo[N] จิตรกรชื่อดังของอิตาลี
drop a clanger[IDM] เอ่ยถึงสิ่งที่ทำให้อับอาย (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flange(เฟลนจฺ) n. ริมขอบที่เป็นปีกยื่นออก เช่น ครีบท่อนโลหะ
islets of langerhanดูที่ islet cells
phalangeal(ฟะริน'เจียล) adj. เกี่ยวกับหรืออยู่ใกล้คอหอย,เปล่งเสียงจากคอหอย. n. เสียงที่ออกจากคอหอย., Syn. pharyngal
phalanger(ฟะแลน'เจอะ) n.สัตว์มีถุงหน้าท้องในตระกูล Phalangeridae พบในออสเตรเลีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phalangeal-กระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangectomyการตัดกระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanges (พหู.); phalanx (เอก.)กระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx (เอก.); phalanges (พหู.)กระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flangeปีกฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
islets of Langerhansไอส์เล็ตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Michelangelo Buonarrotti, 1475-1564ไมเคิลแอนเจโล บอนนารอตตี, ค.ศ. 1474-1564 [TU Subject Heading]
Approach, Langenbackการผ่าตัดเข้าสู่ข้อเข่าทางด้านหน้าเฉียงใน [การแพทย์]
Cells of Islets of Langerhansเซลล์ของตับอ่อน [การแพทย์]
Flangeเหงือกเสริม [การแพทย์]
Islet of Langerhansไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์, กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ จำนวนหลายแสนกลุ่ม กระจายแทรกอยู่ภายในเนื้อเยื่อของตับอ่อน ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด คือ อินซูลิน และกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interphalangeal Jointsข้อนิ้วมือ, ข้อปลายนิ้ว, ข้อต่ออินเตอร์ฟาแลงเจียล, ข้อระหว่างนิ้วมือ, ข้อต่อนิ้วมือ [การแพทย์]
Interphalangeal Joints of Great Toeข้อปลายนิ้วหัวแม่เท้า [การแพทย์]
Interphalangeal Joints, Proximalข้อกลางนิ้ว, ข้อต่อนิ้วมือส่วนต้น [การแพทย์]
Islets of Langerhansไอส์แลนด์ ออฟ แลนเกอร์ฮานส์, ตับอ่อน; ไอส์แลนด์ ออฟ แลนเกอร์ฮานส์; ตับอ่อนส่วนไร้ท่อ; กลุ่มไอสเล็ตส์ของแลงเกอร์แฮนส์; ไอซ์เลทส์ของแลงเกอร์ฮานซ์; ไอส์เลทของแลงเกอร์ฮานส์; ไอส์เล็ทส์ของลางเกอร์ฮานส์ [การแพทย์]
Joint, Distal Interphalangealข้อปลายนิ้ว, ข้อต่อนิ้วมือส่วนปลาย [การแพทย์]
Joint, Interphalangealข้อนิ้วมือ [การแพทย์]
Joint, Proximal Interphalangealข้อกลางนิ้วมือ [การแพทย์]
Lange, Procedureการตัดโคนกระดูกฝ่าเท้าเพื่อแก้เท้าบิดเข้าใน [การแพทย์]
Langerhans Cellsเซลล์แลงเกอร์ฮาน [การแพทย์]
Langeria's Signการตรวจพบในคอกระดูกต้นขาหักมีลักษณะข้อตะโพกงอขา [การแพทย์]
Metacarpo Phalangeal Joint of the Thumbข้อโคนนิ้วของนิ้วหัวแม่มือ [การแพทย์]
Metacarpophalangealข้อโคนนิ้วมือ [การแพทย์]
Metacarpophalangeal Dislocationsข้อโคนนิ้วหลุด [การแพทย์]
Metacarpophalangeal Jointบริเวณข้อระหว่างฝ่ามือกับนิ้วมือ, ข้อต่อโคนนิ้วหัวแม่มือ, ข้อต่อเมตาคาร์โปฟาแลงเจียล, ข้อต่อเมตาคาร์โปฟาแลงเจียล, ข้อต่อที่ข้อของฝ่ามือ, ข้อโคนนิ้ว, ข้อต่อโคนนิ้ว, ข้อโคนนิ้วมือ [การแพทย์]
Metatarsophalangeal Jointข้อโคนนิ้วเท้า, ข้อต่อเมตาทาร์โสฟาแลงเจียล [การแพทย์]
Middle Interphalangeal Jointข้อกลางนิ้ว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; jumble   FR: mélange [m]
เจือ[v.] (jeūa) EN: mix ; mingle ; blend   FR: mélanger
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate   FR: mélanger ; ajouter
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
การผสม[n.] (kān phasom) FR: mélange [m] ; mixture [f]
การปนกัน[n. exp.] (kān pon kan) FR: mélange [m]
คละ[n.] (khla) EN: mixture   FR: assortiment [m] ; mélange [m]
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed   FR: assortir ; mélanger
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; unsorted ; unassorted   FR:langé
เคล้า[v.] (khlao) EN: mix ; mingle ; blend ; combine   FR: mêler ; mélanger
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser
คน[v.] (khon) EN: stir ; mix ; blend ; mingle   FR: remuer ; mélanger
คนขายขนมปัง[n.] (khonkhāi khanom pang) EN: baker   FR: boulager [m] ; boulangère [f]
ก๊อกปรับทางน้ำม[n. exp.] (kǿk prap thāng nām) EN: adjustable faucet   FR: mélangeur [m]
กระดูกนิ้วมือ[n.] (kradūk niū meū) EN: phalange (of the finger) ; phalanx   FR: phalange (du doigt) [f]
กระดูกนิ้วมือส่วนกลาง[n. exp.] (kradūk niū meū sūan klāng) EN: middle phalange   FR: phalangine [f]
กระดูกนิ้วมือส่วนปลาย[n. exp.] (kradūk niū meū sūan plāi) EN: distal phalange   FR: phalangette [f] ; phalange distale [f]
กระดูกนิ้วมือส่วนต้น[n. exp.] (kradūk niū meū sūan ton) EN: proximal phalange   FR: phalange [f] ; phalange proximale [f]
กระดูกนิ้วเท้า[n.] (kradūk niū thāo) EN: phalange (of the toe) ; phalanx   FR: phalange (de l'orteil) [f]
เกร็ด[n.] (kret) EN: branch ; miscelany ; medley   FR: mélange [m] ; collection [f]
กวน[v.] (kūan) EN: mix ; stir ; whip   FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
ล้วน[adj.] (lūan) EN: exclusive ; sole ; pure ; unmixed ; absolute   FR: pur ; sans mélange ; exclusif ; absolu
ผ้าอ้อม[n.] (phā-øm) EN: diaper ; sheets for baby   FR: couche [f] ; lange [m] ; pointe [f] (vx)
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; blend ; combine ; merge ; mingle   FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
ปนกัน[v.] (pon kan) EN: mix   FR: mélanger
ประสม[v.] (prasom) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together   FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
ประสมสี[v. exp.] (prasom sī) EN: mix colours   FR: mélanger les couleurs
ระคน[v.] (rakhon) EN: mix ; blend ; mingle ; intermingle   FR: mélanger ; mêler
ระคน[X] (rakhon) EN: mixed ; mingled ; combined with ; intermingled   FR:langé ; mêlé
รวมมิตร[n. exp.] (rūam mit) FR: assortiment [m] ; mélange [m]
สารผสม[n.] (sānphasom) EN: mixture   FR: mélange [m] ; mixture [f]
ยำ[v.] (yam ) EN: mix ; blend   FR: mélanger

CMU English Pronouncing Dictionary
LANGE    L AE1 NG
LANGER    L AE1 NG ER0
LANGEN    L AE1 NG AH0 N
LANGEL    L EY1 NG G AH0 L
FLANGE    F L AE1 N JH
LANGERS    L AE1 NG ER0 Z
MELANGE    M EH1 L AE0 NG
LANGE'S    L AE1 NG Z
FLANGES    F L AE1 N JH AH0 Z
DELANGE    D EH1 L EY0 N JH
ERLANGER    EH1 R L AE0 NG G ER0
LANGEVIN    L EY1 NG G IH0 V IH2 N
BOLANGER    B OW1 L AH0 N JH ER0
LANGELLA    L AE0 N JH EH1 L ER0
BELANGER    B EH1 L AH0 NG ER0
PHALANGE    F AH0 L AE1 N JH
ERLANGEN    ER0 L AE1 NG G AH0 N
ERLANGER    EH1 R L AE0 NG ER0
MUTLANGEN    M AH0 T L AE1 NG G AH0 N
PHALANGES    F AH0 L AE1 N JH IY0 Z
SCHLANGEN    SH L AE1 NG AH0 N
LANGERMAN    L AE1 NG ER0 M AH0 N
PHALANGES    F AH0 L EY1 N JH AH0 Z
BELLANGER    B EH1 L AE2 NG G ER0
BOULANGER    B AW1 L AH0 NG ER0
COLANGELO    K OW0 L AA0 NG G EH1 L OW0
SCHLANGER    SH L AE1 NG ER0
LANGELIER    L EY1 N JH L IY0 ER0
LANGELAND    L EY1 NG G AH0 L AH0 N D
LANGENFELD    L EY1 NG G AH0 N F EH0 L D
LANGENBACH    L EY1 NG G AH0 N B AA0 K
LANGENBERG    L AE1 NG AH0 N B ER0 G
LANGENDORF    L EY1 NG G AH0 N D AO0 R F
BOULANGERIE    B UW2 L AE1 NG G ER0 IY0
MICHELANGELO    M IH2 K AH0 L AE1 N JH AH0 L OW2
MICHELANGELO    M AY2 K AH0 L AE1 N JH AH0 L OW2
LANGENDERFER    L EY1 NG G AH0 N D ER0 F ER0
MICHELANGELO'S    M AY2 K AH0 L AE1 N JH AH0 L OW2 Z
MICHELANGELO'S    M IH2 K AH0 L AE1 N JH AH0 L OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flange    (n) (f l a1 n jh)
clanged    (v) (k l a1 ng d)
clanger    (n) (k l a1 ng @ r)
flanges    (n) (f l a1 n jh i z)
slanged    (v) (s l a1 ng d)
Erlangen    (n) (@@1 l a ng @ n)
clangers    (n) (k l a1 ng @ z)
m_elange    (n) (m ei1 l aa n zh)
plangent    (j) (p l a1 n jh @ n t)
m_elanges    (n) (m ei1 l aa n zh i z)
phalanges    (n) (f @1 l a1 n jh ii z)
Michelangelo    (n) (m ai1 k @ l a1 n jh @ l ou)

German-Thai: Longdo Dictionary
lange, See also: lang
langen, See also: lang
Länge(n) |die, pl. Längen| ความยาว
verlangen(vt) |verlangte, hat verlangt| เรียกร้อง, อยากได้
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen
langen(vi slang) |langte, hat gelangt| เพียงพอ เช่น 20 Euro langt mir nicht. ยี่สิบยูโรไม่พอสำหรับฉัน, See also: S. reichen,

French-Thai: Longdo Dictionary
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカッション[, esukasshon] (n) (1) escutcheon; (2) ornamental plate or flange [Add to Longdo]
フランジ[, furanji] (n) flange [Add to Longdo]
フランジ継手;フランジ継ぎ手[フランジつぎて, furanji tsugite] (n) flange fitting [Add to Longdo]
ランゲルハンス[, rangeruhansu] (n) Langerhans [Add to Longdo]
ランゲルハンス島[ランゲルハンスとう, rangeruhansu tou] (n) islets of Langerhans [Add to Longdo]
指結び[ゆびむすび, yubimusubi] (n) possum; phalanger [Add to Longdo]
指骨[しこつ, shikotsu] (n) (1) phalanx (phalange) of the hand; (2) (See 趾骨) phalanx (phalange) of the foot [Add to Longdo]
袋鼯鼠[ふくろももんが;フクロモモンガ, fukuromomonga ; fukuromomonga] (n) (uk) sugar glider (species of flying phalanger, Petaurus breviceps) [Add to Longdo]
鍔;鐔[つば, tsuba] (n) (1) guard on sword, polearms, etc.; flange; (2) brim; visor (e.g. of a hat) [Add to Longdo]
膵島[すいとう, suitou] (n) islets of Langerhans (pancreatic cells which produce insulin) [Add to Longdo]
趾骨[しこつ, shikotsu] (n) (See 指骨) phalanx (phalange) of the foot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凸缘[tū yuán, ㄊㄨ ㄩㄢˊ, / ] flange [Add to Longdo]
凸耳[tū ěr, ㄊㄨ ㄦˇ, ] flange; lug [Add to Longdo]
埃尔朗根[Āi ěr lǎng gēn, ㄞ ㄦˇ ㄌㄤˇ ㄍㄣ, / ] Erlangen (town in Bavaria) [Add to Longdo]
埃尔朗根纲领[Āi ěr lǎng gēn gāng lǐng, ㄞ ㄦˇ ㄌㄤˇ ㄍㄣ ㄍㄤ ㄌㄧㄥˇ, / ] Felix Klein's Erlangen program (1872) on geometry and group theory) [Add to Longdo]
米开朗基罗[Mǐ kāi lǎng jī luó, ㄇㄧˇ ㄎㄞ ㄌㄤˇ ㄐㄧ ㄌㄨㄛˊ, / ] Michelangelo [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
久しい[ひさしい, hisashii] -lange, lange_Zeit [Add to Longdo]
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
久し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
人事[じんじ, jinji] Personalangelegenheit(en) [Add to Longdo]
取り戻す[とりもどす, torimodosu] wiedererlangen [Add to Longdo]
大刀[たいとう, taitou] langes_Schwert [Add to Longdo]
太刀[たち, tachi] langes_Schwert [Add to Longdo]
宵っ張り[よいっぱり, yoippari] lange_aufbleiben [Add to Longdo]
寿[ことぶき, kotobuki] Glueckwunsch, langes_Leben [Add to Longdo]
幾ら[いくら, ikura] wieviel?, wie_lange?, wie_teuer? [Add to Longdo]
思慕[しぼ, shibo] Sehnsucht, das_Verlangen [Add to Longdo]
惰気[だき, daki] Traegheit, Langeweile [Add to Longdo]
慕情[ぼじょう, bojou] das_Verlangen, Sehnsucht [Add to Longdo]
暇取る[ひまどる, himadoru] Zeit_kosten, lange_dauern [Add to Longdo]
更かす[ふかす, fukasu] lange_aufbleiben [Add to Longdo]
[もと, moto] Buch, Ursprung, Haupt-, dieser, (Numeralkl.f.Schriftrollen und, lange, runde Gegenstaende) [Add to Longdo]
永い[ながい, nagai] -lange, lange_Zeit [Add to Longdo]
浮かぬ顔[うかぬかお, ukanukao] langes_Gesicht, enttaeuschtes_Gesicht [Add to Longdo]
渇望[かつぼう, katsubou] heftiges_Verlangen, -Durst [Add to Longdo]
焦がれる[こがれる, kogareru] sich_sehnen, verlangen, schmachten [Add to Longdo]
獲る[える, eru] gewinnen, bekommen, erlangen [Add to Longdo]
珍客[ちんきゃく, chinkyaku] langerwarteter_Gast, willkommener_Gast [Add to Longdo]
[へび, hebi] Schlange [Add to Longdo]
行列[ぎょうれつ, gyouretsu] -Zug, Prozession, Schlange [Add to Longdo]
要望[ようぼう, youbou] Verlangen, Begehren [Add to Longdo]
長い間[ながいあいだ, nagaiaida] lange (Zeit) [Add to Longdo]
長久[ちょうきゅう, choukyuu] lange_Dauer, Ewigkeit [Add to Longdo]
長寿[ちょうじゅ, chouju] langes_Leben [Add to Longdo]
長居[ながい, nagai] (zu) lange_bleiben [Add to Longdo]
長年[ながねん, naganen] lange_Jahre, viele_Jahre [Add to Longdo]
長時間[ちょうじかん, choujikan] lange_Zeit, viele_Stunden [Add to Longdo]
長蛇の列[ちょうだのれつ, choudanoretsu] lange_Schlange, lange_Menschenschlange [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top