Search result for

lande

(104 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lande-, *lande*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
landed[ADJ] ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน, Syn. property-holding
landed[ADJ] ที่เป็นที่ดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
landed(แลน'ดิด) adj. มีที่ดิน,ประกอบด้วยที่ดิน,เป็นเจ้าของที่ดิน
auslander(เอาสเลน' เดอะ) n., German ต่างด้าว, ชาวต่างประเทศ (foreigner)
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden
colandern. ภาชนะกรอง,หม้อกรอง., Syn. cullender
glandered(แกลน'เดิร์ด) adj. เป็นโรค glangers
glanders(แกลน'เดอร์ซ) n. โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้), See also: glanderous adj.
highlandern. คนดอย,คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูง
inlander(อิน'เลินเดอะ) n. ผู้อยู่ภายในประเทศ
islander(ไอ'เลินเดอะ) n. ชาวเกาะ
philander(ฟิแลน'เดอะ) vi. จีบผู้หญิง (อย่างจริงจัง), See also: philanderer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
colander(n) หม้อกรอง,ตะแกรง,กระชอน,ภาชนะกรอง
islander(n) ชาวเกาะ
outlander(n) คนต่างชาติ,คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,ชาวต่างประเทศ
philander(vi) เกี้ยวพาราสี,จีบ,ทำเจ้าชู้
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
slanderous(adj) หมิ่นประมาท,นินทา,ปรามาส,ใส่ร้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About how she's gonna lose her virginity 'cause she finally landed a date with the lacrosse captain.เรื่องเธอจะเสียความบริสุทธิ์ยังไง เพราะเธอออกเดท กับ กัปตัน ลาครอส There Might be Blood (2008)
They floated around, they landed on an organ,พวกมันลอยไปรอบๆ แล้วพวกมันก็ฝังตัวในอวัยวะ Not Cancer (2008)
I came through hell, landed on my feet.แม่หลุดพ้นมาจากนรก ก้าวเดินต่อไปได้ Pilot (2008)
Landed on the most boring post, in the Outer Rim.จอดยานลงบนสถานีที่สุดแสนจะน่าเบื่อ ณ สุดขอบแกแล็กซี่ Destroy Malevolence (2008)
You may not realize it yet, Fives, but you landed on the most boring post in the Outerrim.นายอาจไม่ทันสังเกตุนะ ไฟว์ส ว่านายถูกส่งมาอยู่หน่วยที่น่าเบื่อที่สุด ในเขตขอบนอกเลย Rookies (2008)
I landed some commercials and the show's going great.คือว่า ช่วงนี้ฉันมีโฆษณาเยอะแยะเลย แต่ฉันก็ไม่ค่อยมีแผ่นเสียงเหลือเยอะนัก Scandal Makers (2008)
Mr. Landers!มิสเตอร์แลนเดอร์! Superhero Movie (2008)
Students, this is Lou Landers, visionary scientist and C.E.O. of Amalgamated.นักเรียนทุกคน\ ท่านนี่คือคุณ ลูว์ แลนเดอร์ นักวิทยาศาตร์ผู้มีวิสัยทัศน์ ซี.อี.โอ.ของอะมอลกาเมเดท Superhero Movie (2008)
Mr. Landers!คุณพระ คุณแลนเดอร์! Superhero Movie (2008)
- Thank you. - Mrs. Adams, I'm Lou Landers.ขอบคุณ คุณนาย อดัมส์ ผม ลูแลนเดอร์ Superhero Movie (2008)
Oh, Mr. Landers.โอ คุณ แลนเดอร์ Superhero Movie (2008)
Thank you so much for inviting us, Mr. Landers.ขอบคุณมาก ๆ ที่เชิญเรามา คุณ แลนเดอร์ Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
landeBefore I knew it, the plane had landed.
landeHaving once landed the monster immediately jumped again and was over my head.
landeHe is possessed of a wide landed property.
landeHe landed a big trout.
landeI felt relieved when my plane landed safely.
landeI landed him a blow on the chin.
landeIn the end he landed in jail.
landeIt is not clear whether Lander intended to alter Emmet's style from the beginning.
landeIt is worth noting that Lander made the necessary modifications.
landeLander assumes that rioting and gang behavior are a result of poverty and poor economic conditions.
landeThe airplane landed at Narita Airport.
landeThe airplane landed on Father's farm.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอร์แลนด์[n. prop.] (Ailaēn) EN: Ireland   FR: Irlande [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
เอกสารเข้าเมืองไทย[n. exp.] (ēkkasān khao meūang Thai) EN: Thai immigration arrival card   FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [f]
แฟลนเดิร์ซ[n. exp.] (Flaēndoēs) EN: Flanders   FR: Flandre [f] ; Flandres [fpl]
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer

CMU English Pronouncing Dictionary
LANDE    L AE1 N D
LANDER    L AE1 N D ER0
LANDEN    L AE1 N D AH0 N
LANDED    L AE1 N D AH0 D
LANDES    L AE1 N D Z
LANDELL    L AE0 N D EH1 L
LANDESS    L AE1 N D AH0 S
LANDECK    L AE1 N D IH0 K
LANDERS    L AE1 N D ER0 Z
LANDEROS    L AE1 N D ER0 OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
landed    (v) (l a1 n d i d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Länder(n) |pl.| ประเทศต่างๆ, See also: Land
Ausländer(n) |der, pl. Ausländer| ชาวต่างชาติ
Ausländerin(n) |die, pl. Ausländerinnen| ชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิง
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ภูมิประเทศ เช่น ein bergiges Gelände ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin
Engländer(n) |der, pl. Engländer| ชาวอังกฤษ, See also: Related: die Engländerin/pl. -nen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Landesherrลันเดสแฮร์ เป็นตำแหน่งเจ้าศักดินาในยุคกลาง มีอำนาจเฉกเช่นเจ้าแผ่นดินเหนือดินแดนหนึ่ง ดินแดนนั้นอาจมีสถานะเป็นรัฐอิสระ หรือรัฐบริวารของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landeanflug {m}; Approach {m}approach [Add to Longdo]
Landebahn {f}; Startbahn {f} | Landebahnen {pl}; Startbahnen {pl}runway | runways [Add to Longdo]
Landeerlaubnis {f}clearance to land [Add to Longdo]
Landekopf {m} [mil.]beachhead [Add to Longdo]
Landenge {f}; Isthmus {m}isthmus [Add to Longdo]
Landesamt {n}regional authorities [Add to Longdo]
Landesbibliothek {f}regional library [Add to Longdo]
Landesbibliothek {f}state library [Add to Longdo]
Landesfarben {pl}national colors [Add to Longdo]
Landesgrenze {f}frontier [Add to Longdo]
Landeskunde {f}regional and cultural studies [Add to Longdo]
Landesmeister {m} [sport]national champion [Add to Longdo]
Landesregierung {f}; Regierung {f} | Landesregierungen {pl}; Regierungen {pl}government | governments [Add to Longdo]
Landessprache {f}language of the country; national language [Add to Longdo]
Landestracht {f}national costume [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
コランダー[, koranda-] (n) colander; strainer; sieve [Add to Longdo]
ストレーナー[, sutore-na-] (n) (1) strainer; colander; (2) cocktail strainer [Add to Longdo]
悪し様に[あしざまに, ashizamani] (adv) unfavorably; unfavourably; slanderously [Add to Longdo]
悪たれ口[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking [Add to Longdo]
悪運が強い[あくうんがつよい, akuungatsuyoi] (exp) having the luck to escape trouble (your behaviour has landed you in) [Add to Longdo]
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander [Add to Longdo]
悪口(P);惡口(oK)[あっこう(P);わるくち(P);わるぐち, akkou (P); warukuchi (P); waruguchi] (n,vs) abuse; insult; slander; evil speaking; bad mouth; (P) [Add to Longdo]
隠れキリシタン;隠れ切支丹(ateji)[かくれキリシタン, kakure kirishitan] (n) clandestine Christian (during the Tokugawa period); secret Christian [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反逆[はんぎゃく, hangyaku] Landesverrat, Hochverrat [Add to Longdo]
国境[こっきょう, kokkyou] Landesgrenze, Grenze [Add to Longdo]
国賊[こくぞく, kokuzoku] Landesverraeter, Hochverraeter [Add to Longdo]
国防[こくぼう, kokubou] Landesverteidigung [Add to Longdo]
売国奴[ばいこくど, baikokudo] Landesverraeter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  lande
     land
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top