Search result for

lai

(140 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lai-, *lai*
English-Thai: Longdo Dictionary
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน
get laid(vi) มีเพศสัมพันธ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laic[N] ฆราวาส, See also: คนสามัญ, Syn. laic, layman
laic[ADJ] ที่เกี่ยวกับฆราวาส, See also: ที่เกี่ยวกับคนสามัญ, Syn. laical, lay
laid[VT] คำกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lay
laid[VI] คำกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lay
lain[VI] คำกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา lie
lair[N] ถ้ำของสัตว์, See also: ที่ซ่อนของสัตว์, Syn. den, hole, covert
lair[N] ที่หลบซ่อน, See also: ที่ซ่อน, Syn. retreat, hideaway
laird[N] เจ้าของที่ดิน
laity[N] คนทั้งหมด (ที่ไม่ใช่พระ), Syn. religious worshipper
laical[N] ฆราวาส, See also: คนสามัญ, Syn. laic, layman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laid(เลด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ lay
lain(เลน) v. กริยาช่อง 3 ของ lie (วาง,นอน)
lair(แลร์) n. ถ้ำสัตว์,ที่หลบซ่อนของสัตว์ป่า,ที่หลบซ่อน,ที่นอน,เตียง vi. จมอยู่ในเลน,ปลักเลน,ติดอยู่
laird(แลร์ด) n. เจ้าของที่ดิน., See also: lairdly adj. ดูlaird lairdship n. ดูlaird, Syn. lord
laissez faire(เลสเซแฟรฺ') n. ทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลควรเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด,ทฤษฎีการไม่ยุ่งเรื่องของผู้อื่น., See also: laissez-faire adj. ดูlaissez faire laisser-faire adj. ดูlaissez faire, Syn. laisser faire
laissez-passer(เลเซพาเซ') n. การอนุญาต,บัตรอนุญาต,พาสปอร์ต pl. laissez-passer, Syn. permit
laity(เล'อิที) n. กลุ่มฆราวาส,กลุ่มผู้ทำงานสักการะบูชา,ผู้ไม่ชำนาญ,ผู้อยู่นอกวงการอาชีพหนึ่ง
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
cable-laidadj. ซึ่งควั่นเกลียว
chaplain(แชพ'เลน) n. อนุศาสนาจารย์,พระคริสเตียน, See also: chaplaincy,chaplainship,chaplainry n.

English-Thai: Nontri Dictionary
laid(vt) pt และ pp ของ lay
lain(vi) pp ของ lie
lair(n) รังสัตว์,ถ้ำสัตว์,ที่ซ่อน
laity(n) ฆราวาส
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi,vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
chaplain(n) พระคริสต์,อนุศาสนาจารย์
claim(n) สิทธิ,คำร้อง,การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ
claim(vt) อ้างสิทธิ,เรียกร้องสิทธิ์,ยืนยัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lai; layบทขับลำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
laid paperกระดาษลายอัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laissez-faire (Fr.)ปล่อยให้ทำไป (นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
laissez-passer (Fr.)๑. ปล่อยให้ผ่านไป (นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม)๒. หนังสือผ่านแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laissez-passerใบผ่าน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
laight[เลท] (vi ) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ latch

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, um, did you get the little suit that I laid out for you,โอ้ เออ ลูกเห็นสูทที่แม่วางไว้ให้หรือยังจ๊ะ Chuck in Real Life (2008)
You'd get laid more often if you told them You lost a kid.คุณปล่อยวางบ่อยเกินไป ถ้าคุณบอกพวดเขาคุณก็จะเสียลูกไป Not Cancer (2008)
If this were just about getting laid, it'd be a lot easier to pick up men or ugly girls.ถ้าเคยเป็นแบบนั้นก็เลิกซะ มันมีทางที่ง่ายกว่าที่จะจับผู้ชาย หรือฆญิงอัปลักษณ์ Lucky Thirteen (2008)
Got a chart laid out with all the bases.ไปเอาชาร์ทที่อยวางอยู่นั่น\ อันล่างสุด The Itch (2008)
I would have laid money you had herpes.ฉันเพิ่งจ่ายเงิน คุณเป็นเริม Last Resort (2008)
Everything's laid out for us.ทุกอย่างวางเตรียมไว้ให้เรา Last Resort (2008)
Yeah. I'll get him half laid.ใช่ ฉันจะให้เขาช่วยงานครึ่งหนึ่ง Pilot (2008)
He laid down his life for me!เขาเอาชีวิตตัวเองมาช่วยหม่อมฉัน Lancelot (2008)
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย Excalibur (2008)
This is different. Once the challenge is laid down...มันต่างกัน การประลองคือ... Excalibur (2008)
This is the lair of General Grievous.นี่มันรังของนายพลกรีวัส Lair of Grievous (2008)
I understand the Jedi have infiltrated your lair.ข้าเข้าใจว่าพวกเจได ได้แทรกซึมเข้ามายังรังของเจ้า Lair of Grievous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laiAccessories were laid out on the shelf for sale.
laiAfter some hesitation, he laid the book on the desk.
laiA shower has laid the dust.
laiAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
laiA submarine cable was laid between the two countries.
laiBetty laid herself on the bed.
laiFather laid his hand on my shoulder.
laiFrom a child I was fond of reading, and all the little money that came into my hands was ever laid out in books.
laiGeneral Motors laid off 76,000 its workers.
laiGeorge was laid off when his company cut back production last year.
laiHeavy taxes are laid on wine.
laiHe has lain there for an hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆราวาส[N] layman, See also: laity, layperson, Syn. ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์, Example: ฆราวาสคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์, Count unit: คน, Thai definition: คนทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่นักบวช, คนผู้อยู่ในครองเรือน
ใบเบิกทาง[N] pass, See also: laissez passer, Syn. บัตรผ่านทาง, หนังสือเบิกทาง, Example: ผู้ขนส่งไม้จะต้องนำใบเบิกทางติดตัวไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจผ่านด่านป่าไม้ จึงจะขนไม้ซุงออกไปได้, Count unit: ฉบับ, แผ่น, Thai definition: หนังสืออนุญาตให้โดยสาร หรือให้ผ่าน, Notes: (ปาก)
บัตรผ่านทาง[N] pass, See also: laissez passer, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: หนังสืออนุญาตให้โดยสาร หรือให้ผ่าน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อังกฤษ[adj.] (Angkrit) EN: English   FR: anglais ; britannique
อ้างสิทธิ์ [v. exp.] (āng sit) EN: claim   
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai …) EN: lay claim to ; vindicate for   
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir

CMU English Pronouncing Dictionary
LAI    L AY1
LAIL    L EY1 L
LAIR    L EH1 R
LAID    L EY1 D
LAIS    L EY1 Z
LAIN    L EY1 N
LAIB    L EY1 B
LAIT    L EY1
LAINO    L EY1 N OW0
LAIRD    L EH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lai    (n) (l ai1)
laic    (j) (l ei1 i k)
laid    (v) (l ei1 d)
lain    (v) (l ei1 n)
lair    (n) (l e@1 r)
laird    (n) (l e@1 d)
lairs    (n) (l e@1 z)
laity    (n) (l ei1 @ t ii)
lairds    (n) (l e@1 d z)
laicize    (v) (l ei1 i s ai z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laib {n} | Laibe {pl} | Laib Brot {n}; Brotlaib {n} | Brotlaibe {pl}loaf | loaves | loaf of bread | loaves of bred [Add to Longdo]
Laibchen {pl} [Ös.]small, round cakes [Add to Longdo]
Laibung {f}reveal [Add to Longdo]
Laibung {f} (Fenster; Tür)embrasure [Add to Longdo]
Laibung {f}; Unterseite {f} einer Decke; Unterseite {f} eines Gewölbessoffit [Add to Longdo]
Laich {n} [biol.]spawn [Add to Longdo]
Laichen {n} [biol.]spawning [Add to Longdo]
Laichgründe {pl}spawning grounds [Add to Longdo]
Laichkraut {n} [bot.]pondweed [Add to Longdo]
Laie {m} | Laien {pl} | blutiger Laielayman; layperson | laymen | complete layman [Add to Longdo]
Laie {m}laity [Add to Longdo]
Laizismus {m}laicism [Add to Longdo]
laichen; ablaichento spawn; to spat [Add to Longdo]
laienhaft {adv}amateurishly [Add to Longdo]
laienhaftunaware [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
salaire(n) |m| เงินเดือน, ค่าจ้าง เช่น Le salaire minimum est fixé par le gouvernement du Québec., See also: S. la paie ,

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
くるり棒[くるりぼう, kururibou] (n) (obsc) (See 殻竿) flail (for threshing grain) [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lái, ㄌㄞˊ, / ] to come; to arrive; to come round; ever since; next, #36 [Add to Longdo]
来自[lái zì, ㄌㄞˊ ㄗˋ, / ] to come from (a place); From: (in email header), #581 [Add to Longdo]
来说[lái shuō, ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] to interpret a topic (from a certain point of view); now we come to talk about it, ..., #593 [Add to Longdo]
来到[lái dào, ㄌㄞˊ ㄉㄠˋ, / ] to come; to arrive, #963 [Add to Longdo]
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin, #1,255 [Add to Longdo]
[lái, ㄌㄞˊ, / ] Chenopodium album, #3,879 [Add to Longdo]
来临[lái lín, ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] approach; come closer, #5,068 [Add to Longdo]
下岗[xià gǎng, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄤˇ, / ] laid-off, #5,616 [Add to Longdo]
[Lài, ㄌㄞˋ, / ] surname Lai, #6,226 [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] to depend on; reliance; to renege (on promise); to disclaim; to rat (on debts); to blame sb else, #6,226 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token [Add to Longdo]
プレーンテキスト[ぷれーんてきすと, pure-ntekisuto] plain text [Add to Longdo]
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] plain text version [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] plaintext [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
素人[しろうと, shirouto] Laie, Dilettant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top