Search result for

ladle

(55 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ladle-, *ladle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ladle[VT] ตัก (ด้วยทัพพี), Syn. dip, lade
ladle[N] ทัพพี
ladle out[PHRV] ตักออกด้วยทัพพี
ladle out[PHRV] ให้อย่างอิสระ, See also: มอบให้อย่างเสรี, Syn. dish out, hand out
ladle from[PHRV] ตักออกด้วยทัพพี (หรือช้อนขนาดใหญ่)จาก, See also: เทออกด้วยทัพพี, Syn. ladle out of
ladle into[PHRV] ตักด้วยทัพพีใส่ใน
ladle out of[PHRV] ตักออกด้วยทัพพี (หรือช้อนขนาดใหญ่) จาก, See also: เทออกด้วยทัพพี, Syn. ladle from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ladle(เลด'เดิล) n. ทัพพี,ทัพพีด้ามยาว vt. ตักหรือเทด้วยทัพพี
ladleful(เล'เดิลฟูล) n. ปริมาณเต็มที่ทัพพี pl. ladlefuls

English-Thai: Nontri Dictionary
ladle(n) ทัพพี,จวัก
ladle(vt) ตักออกมา,ถ่ายออกมา,เทออกมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- ...magnificent Golden Ladle!ความสง่างาม... ทัพพีทองคำ Kung Fu Panda Holiday (2010)
Present them with the Golden Ladle.แล้วมอบทัพพีทองคำให้เขา Kung Fu Panda Holiday (2010)
The chef you select will receive the Golden Ladle.พ่อครัวที่ท่านเลือกจะได้รับมอบทัพพีทองคำ Kung Fu Panda Holiday (2010)
The Golden Ladle!ทัพพีทองคำ Kung Fu Panda Holiday (2010)
You think your fancy palace ladle is better than mine?มันดีกว่าของป๋าเรอะ Kung Fu Panda Holiday (2010)
This is not my "A" ladle.นี่ไม่ใช่ทัพพีเพียงอันเดียวของข้า.. Kung Fu Panda Holiday (2010)
The Golden Ladle?ทัพพีทองคำ Kung Fu Panda Holiday (2010)
Stan, no, ladle. Right there--ladle.สแตน ไม่ ทัพพี อยู่ตรงข้างขวา Silent Night (2011)
Why would I be afraid of someone who can't even pick up a ladle and is also not able to quarrel with his wife?ทำไมฉันต้องกลัวคนที่ยังไม่สามารถจะยกทัพพีได้เลยเนี่ยะ แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทะเลากะเมียตัวเองได้อีก Episode #1.9 (2011)
Drop that ladle, Cohen-Chang!วางกระบวยนั่นลงซะโคเฮนชาง Prom-asaurus (2012)
Or-- ooh, a ladle?หรือทัพพีประมาณนี้น่ะ An Evil Within (2012)
I may be too old to stir the gumbo, but I can still lick the ladle, that's for sure.ผมอาจจะแก่จนทำกับข้าวไม่ไหว แต่ผมก็ยังพอจะเลียตะหลิวได้นะ Bad Grandpa (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คด[V] ladle, See also: dip up, dish up, Syn. ตัก, Example: แม่ครัวคดข้าวจากหม้อแล้วส่งให้เด็กๆ ที่ยืนรออยู่, Thai definition: ตักข้าวสุกออกจากหม้อหรือภาชนะอื่นๆ
ตวัก[N] ladle made of coconut shell, Syn. กระจ่า, จวัก, จ่า, Example: สมัยก่อนเราใช้ตวักตักอาหาร, Count unit: ด้าม, Thai definition: เครื่องใช้ตักข้าวและแกง ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้าม รูปคล้ายทัพพี
ทรพี[N] ladle, See also: spoon, brass ladle, Syn. ทัพพี, Example: แม่ใช้ทรพีตักข้าวในหม้อใส่จาน, Count unit: อัน, คัน, เล่ม, Thai definition: เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า ทำด้วยทองเหลือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทัพพี[N] ladle, See also: long-handle ladle, Syn. ทรพี, Example: ยายเดินออกไปวางทัพพี และคว่ำขันบาตรไว้ริมนอกชาน, Count unit: คัน, เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า ทำด้วยทองเหลืองเป็นต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จวัก[N] dipper, See also: ladle, scoop, Syn. ตวัก, จ่า, กระจ่า, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องใช้ตักข้าวและแกง ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้าม รูปคล้ายทัพพี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คด[v.] (khot) EN: ladle ; dip up ; dish up   
กระบวย[n.] (krabūay) EN: dipper ; scoop ; coconut shell ladle   FR: louche [f]
ตัก[v.] (tak) EN: fetch ; ladle ; scoop ; dip ; draw ; get   FR: puiser ; vider
ตักข้าวต้ม[v. exp.] (tak khāo tom) EN: ladle porridge   FR: servir la bouillie à la louche
ทัพพี [n.] (thapphī) EN: ladle ; long-handle ladle   FR: louche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LADLE    L EY1 D AH0 L
LADLED    L EY1 D AH0 L D
LADLES    L EY1 D AH0 L Z
LADLEY    L AE1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ladle    (v) (l ei1 d l)
ladled    (v) (l ei1 d l d)
ladles    (v) (l ei1 d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmelzenanalyse {f}ladle analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レードル[, re-doru] (n) ladle [Add to Longdo]
貝杓子[かいじゃくし, kaijakushi] (n) shell ladle [Add to Longdo]
掬い取る[すくいとる, sukuitoru] (v5r) to dip or scoop up; to ladle out [Add to Longdo]
掬う[すくう, sukuu] (v5u,vt) to scoop; to ladle out; (P) [Add to Longdo]
汲む[くむ, kumu] (v5m,vt) (1) to draw (water); to ladle; to dip; to scoop; to pump; (2) to have a drink together; (3) to consider; to sympathize with; to sympathise with; (P) [Add to Longdo]
金魚掬い[きんぎょすくい, kingyosukui] (n) festival game in which participants try to catch goldfish in a shallow paper ladle [Add to Longdo]
金杓子[かなじゃくし, kanajakushi] (n) metal ladle [Add to Longdo]
決る;抉る;刳る;杓る[しゃくる;さくる(決る;抉る;刳る)(ok), shakuru ; sakuru ( kimaru ; eguru ; ko ru )(ok)] (v5r,vt) (1) (uk) to dig out; to gouge out; to hollow out; (2) to scoop; to ladle; to bail; (3) to jerk (one's chin) [Add to Longdo]
穴杓子[あなじゃくし, anajakushi] (n) perforated ladle [Add to Longdo]
御玉;お玉[おたま, otama] (n) egg; ladle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sháo, ㄕㄠˊ, ] ladle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ladle \La"dle\, n. [AS. hl[ae]del, fr. hladan to load, drain.
   See {Lade}, v. t.]
   1. A cuplike spoon, often of large size, with a long handle,
    used in lading or dipping.
    [1913 Webster]
 
       When the materials of glass have been kept long in
       fusion, the mixture casts up the superfluous salt,
       which the workmen take off with ladles. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Founding) A vessel to carry liquid metal from the furnace
    to the mold.
    [1913 Webster]
 
   3. The float of a mill wheel; -- called also {ladle board}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gun.)
    (a) An instrument for drawing the charge of a cannon.
    (b) A ring, with a handle or handles fitted to it, for
      carrying shot.
      [1913 Webster]
 
   {Ladle wood} (Bot.), the wood of a South African tree
    ({Cassine Colpoon}), used for carving.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ladle \La"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Ladled}; p. pr. & vb. n.
   {Ladling}.]
   To take up and convey in a ladle; to dip with, or as with, a
   ladle; as, to ladle out soup; to ladle oatmeal into a kettle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ladle
   n 1: a spoon-shaped vessel with a long handle; frequently used
      to transfer liquids from one container to another
   v 1: put (a liquid) into a container by means of a ladle; "ladle
      soup into the bowl"
   2: remove with or as if with a ladle; "ladle the water out of
     the bowl" [syn: {ladle}, {lade}, {laden}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top