Search result for

lach

(79 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lach-, *lach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lachrymal[ADJ] เกี่ยวกับน้ำตา
lachrymose[ADJ] ขี้แย, See also: โยเย, เจ้าน้ำตา, Syn. dolourous, tearful, weeping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lachrymal(แลค'ระเมิล) adj. เกี่ยวกับน้ำตา,ทำให้เกิดน้ำตา., Syn. lachrymatory
lachrymation(แลคระเม'เชิน) n. การหลั่งน้ำตา, Syn. lachrimation, Syn. weeping
appalachia(แอพพะเล'เซีย) n. ชื่อเทือกเขาในสหรัฐอเมริกา. -Appalachia adj.
malachite(แมล'ละไคทฺ) n. แร่สีเขียว

English-Thai: Nontri Dictionary
lachrymal(adj) เกี่ยวกับน้ำตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lachesการละเลยไม่ใช้สิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lachryma-jobiเดือย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lachlan.ล็อคแลน Midnight Lamp (2012)
Weaver, lachlan weaver.วีเวอร์ ลาคแลน วีเวอร์ Desert Cantos (2009)
I... i spoke to mr. Murch, and he spoke of, um... lachlan's death.ฉันคุยกับคุนมุชแล้ว แล้วเค้าพูดถึง เอ่อ... Desert Cantos (2009)
Thank you, Lachlan.ขอบคุณนะ ล็อคแลน Can't See the Fae-Rest (2011)
Lachlan?ล็อคแลน ? Can't See the Fae-Rest (2011)
Lachlan?ล็อคแลน? Can't See the Fae-Rest (2011)
It was Lachlan.ล็อคแลน Masks (2011)
Thank you. Lachlan.ขอบคุณนะ ล็อคแลน Masks (2011)
Lachlan came for her. He called her chattel.ล็อคแลนมาเอาเธอไป บอกว่าเป็นทรัพย์สิน Scream a Little Dream (2011)
Lachlan is an unknown quantity.ล็อคแลนเป็นยังไงก็ไม่รู้ Scream a Little Dream (2011)
Mostly just trying to stay off Lachlan's radar. Ugh! Have you dined with any herbalists?ส่วนมากก็หลบหน้าล็อคเเลนค่ะ กินสมุนไพรแปลกๆ บ้างไหม Mirror, Mirror (2011)
That's all there is to tell, Lachlan!มีบอกแค่นี้แหล่ะ ล็อคเเลน Mirror, Mirror (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่หยุด[adv.] (dōi mai yut) FR: sans relâche ; d'arrache-pied
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie   FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous   FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
คนขี้ขลาด[n. exp.] (khon khīkhlāt) EN: coward   FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
คนขลาด[n. exp.] (khon khlāt) EN: coward   FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
หลวม[adj.] (lūam) EN: roomy ; wide ; too large ; lax ; loose   FR: large ; ample ; lâche ; vaste ; trop grand
ไม่หยุดหย่อน[adv.] (mai yutyøn) EN: tirelessly ; nonstop ; without letup ; without slackening   FR: sans relâche ; sans arrêt ; non-stop (anglic.)
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate   FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave   FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer

CMU English Pronouncing Dictionary
LACH    L AE1 CH
LACHE    L AE1 CH
LACHER    L AE1 K ER0
LACHMAN    L AE1 K M AH0 N
LACHLAN    L AE1 K L AH0 N
LACHICA    L AE1 CH IH0 K AH0
LACHNEY    L AE1 K N IY0
LACHMAR    L AE1 K M AA0 R
LACHANCE    L AA1 CH AH0 N S
LACHARITE    L AE1 CH ER0 AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lachrymal    (j) (l a1 k r i m l)
lachrymose    (j) (l a1 k r i m ou s)

German-Thai: Longdo Dictionary
lächeln(vi) |lächelte, hat gelächelt, über etw.(A)/jmdn.| ยิ้ม เช่น Was lächelst du? เธอยิ้มอะไร
lachen(vi) |lachte, hat gelacht, über etw.(A)/jmdn.| หัวเราะ เช่น Das ist nicht zum Lachen. นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาหัวเราะนะ
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
Lachs(n) |der, pl. Lachse| ปลาแซลมอน
flach(adj) ราบ, เรียบ
jmdn. auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht| หัวเราะเยาะ
auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht, jmdn.| หัวเราะเยาะ เช่น Er hat mich ausgelacht. เขาหัวเราะเยาะฉัน
Trennfläche(n) |die, pl. Trennflächen| พื้นผิวสองผิวที่ต่อกัน รอยต่อระหว่างผิวสองผิวที่อาจเป็นคนละชนิดก็ได้ เช่น An der Trennfläche zwischen der Alu-Platte und der Stahlplatte wird zusammengeschweißt. ตรงแนวต่อระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับแผ่นเหล็กจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lache {f}laugh [Add to Longdo]
Lache {f} (Pfütze)pool; puddle [Add to Longdo]
Lachen {n} | ein kurzes Lachenlaughter | a ripple of laughter [Add to Longdo]
Lacher {m}laugher [Add to Longdo]
Lachlust {f}risibility [Add to Longdo]
Lachfältchen {n} | Lachfältchen {pl}laughter line | laughter lines [Add to Longdo]
Lachgas {n}laughing gas; nitrous oxide [Add to Longdo]
Lachkrampf {m}; Lachanfall {m} (bekommen) | einen Lachkrampf bekommenlaughing fit; violent fit of laughter | to have a laughing fit [Add to Longdo]
Lachmuskel {m}risible muscle [Add to Longdo]
Lachsalve {f} | Lachsalven {pl}burst of laughter; gale of laughter | bursts of laughter; gales of laughter [Add to Longdo]
Lachsrosa {n}salmon pink [Add to Longdo]
Lachsschinken {m} [cook.]smoked, rolled fillet of ham [Add to Longdo]
lachen (über); jdn. auslachen; jdn. anlachen | lachend; auslachend; anlachend | gelacht; ausgelacht; angelacht | er/sie lacht | ich/er/sie lachte | er/sie hat/hatte gelacht | ich/er/sie lachteto laugh (at sb.) | laughing | laughed | he/she laughs | I/he/she laughed | he/she has/had laughed | I/he/she would laugh [Add to Longdo]
lachend {adv}laughingly [Add to Longdo]
lachlustigrisible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパラチア山脈[アパラチアさんみゃく, aparachia sanmyaku] (n) Appalachian mountains; Appalachians [Add to Longdo]
クラドセラケ[, kuradoserake] (n) Cladoselache (genus of extinct shark) [Add to Longdo]
フタボシイソハゼ[, futaboshiisohaze] (n) Lachdebrere's pygmy goby (Eviota lachdeberei) [Add to Longdo]
フリルドシャーク;フリルド・シャーク[, furirudosha-ku ; furirudo . sha-ku] (n) frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) [Add to Longdo]
マラカイト[, marakaito] (n) malachite [Add to Longdo]
マラカイトグリーン[, marakaitoguri-n] (n) malachite green [Add to Longdo]
マラキ書[マラキしょ, maraki sho] (n) Malachi (book of the Bible) [Add to Longdo]
ラブカ科[ラブカか, rabuka ka] (n) Chlamydoselachidae (family of frilled sharks whose sole extant genus is Chlamydoselachus) [Add to Longdo]
ラブカ属[ラブカぞく, rabuka zoku] (n) Chlamydoselachus (genus containing only the frilled shark and the Southern African frilled shark in the family Chlamydoselachidae) [Add to Longdo]
偽瓢虫[てんとうむしだまし;テントウムシダマシ, tentoumushidamashi ; tentoumushidamashi] (n) (1) (uk) handsome fungus beetle (any beetle of family Endomychidae); (2) (col) (See 二十八星瓢虫) 28-spotted ladybird (Epilachna vigintioctopunctata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催泪剂[cuī lèi jì, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] lachrymator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  lach [lɑx]
     laugh
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top