Search result for

lacets

(64 entries)
(1.3169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lacets-, *lacets*, lacet
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lacets มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lacets*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
non placet (L.)ไม่ยอมรับ, ไม่รับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arylacetic Acidกรดอาริลอะเซติก [การแพทย์]
Arylacetyladenylateอาริลอะเซทิลาดีไนเลท [การแพทย์]
Arylacetylglutamineอาริลอะเซทิลกลูตามิน [การแพทย์]
Ethylacetateเอธิลอะซีเตท [การแพทย์]
Glutamic Oxalacetic Transaminaseสารทำย่อยในน้ำเหลืองขึ้นสูงในโรคตับอักเสบ [การแพทย์]
Maleylacetoactateสารมาเลอิลอะซิโตอะซิเตต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
... morethanjustaplacetostay....ที่มากกว่าแค่จะหาที่อยู่ 24: Redemption (2008)
Tell me, with the phenylacetic acid solution, you said 150 drops per minute for the first 10 minutes, and then 90 for the remainder.บอกผมที ด้วยสารละลายกรดฟีนิลแอซีติก คุณบอกว่า 150 หยดต่อนาที สำหรับ 10 นาทีครั้งแรก แล้วจากนั้นเหลือเศษ 90 Sunset (2010)
Uh, as far as I can make out, he's writing about phenylacetone cook, right?เอ่อ ตามที่ความเข้าใจของฉัน เขากำลังเขียนถึงขั้นตอนเมทแอมเฟตามีน ถูกไหม Bullet Points (2011)
We're gonna make phenylacetone in a tube furnace.เราจะใช้สารเฟ#63250; นนิลอาซีโตน ในการกลั่น A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Lacer Fallacet suffered from rheumatism, muscular spasms and a loss of taste buds.Lacer Fallacet litt an Rheuma, Muskelzucken und einem Verlust ihrer Geschmacksnerven. The Falls (1980)
Lacer Fallacet, after the Violent Unknown Event, had a dark head, calloused hands and barked in Agreet like a person unwilling to use words.Lacer Fallacet hatte nach dem GUE einen dunklen Kopf, schwielige Hände und bellte auf Agreet wie jemand, der keine Worte gebrauchen will. The Falls (1980)
Lacer Fallacet has not been able to teach her dogs to fly, though she may have witnessed, on a visit to the Ukraine, laboratory tests that suggested dog flight was not impossible.Lacer Fallacet gelang es nicht, ihre Hunde das Fliegen zu lehren, obgleich sie bei einem Besuch in der Ukraine Laborversuchen beigewohnt haben mag, bei denen Hundeflug nicht ausgeschlossen war. The Falls (1980)
It's polyvinyl acetate caulking compound.Es ist Dichtungsmasse aus Polyvinylacetat. Abandoned Family (1992)
You got to use ethyl acetone.Man muss Äthylaceton verwenden. The Jackal (1997)
"Parallel" Customs officers ... the mafiosi thrived under an obliging government, and have ever since.Parallelzölle ...gedeihen Mafias... mit dem Placet der Regierung... und betätigten sich auch später. Social Genocide (2004)
In Placetas, the police are looking for me too. Rogelio!Die Polizei von Placetas sucht mich auch. Che: Part One (2008)
Comandante, this is the Virgin of Caridad del Cobre, the patron saint of Cuba, to help your arrival in Havana.Comandante, diese Jungfrau ist die Schutzpatronin von Kuba, sie hilft Ihnen, nach Havanna zu kommen. Hoffen wir, dass sie uns wenigstens nach Placetas bringt! Che: Part One (2008)
P2P?Phenylaceton? Seven Thirty-Seven (2009)
Tell me with the phenylacetic acid solution you said 150 drops per minute for the first 10 minutes and then 90 for the remainder.Sag mal, bei der Phenylacetat- Säurelösung sagtest du: 150 Tropfen pro Minute während der ersten 10 Minuten,... und dann 90 für die Rückstände. Sunset (2010)
Where's the phenylacetic acid?Wo ist die Phenylacetat-Säure? Salud (2011)
Please show him the phenylacetic acid.Bitte zeigen Sie ihm die Phenylacetat-Säure. Salud (2011)
Look, I get my phenylacetic acid from the barrel with the bee on it.Hören Sie, ich nehme meine... Phenylacetat-Säure immer aus dem Fass mit der Biene drauf. Salud (2011)
Mr. Pinkman was under the impression that the phenylacetic acid would already be synthesized upon his arrival.Mr. Pinkman ging davon aus, dass die Phenylacetat-Säure... bei seiner Ankunft bereits hergestellt sei. Salud (2011)
I'm not letting some infant who can't even synthesize phenylacetic acid teach me my business.Ich lasse mir nicht von einem Anfänger,... der nicht mal Phenylacetat-Säure herstellen kann,... mein Geschäft erklären. Salud (2011)
Now, go get me my phenylacetic acid, asshole.Jetzt hol mir meine Phenylacetat-Säure, Arschloch. Salud (2011)
Uh, as far as I can make out, he's writing about phenylacetone cook, right?Soweit ich es nachvollziehen kann,... schreibt er über Phenylaceton-Kochen, stimmt's? Bullet Points (2011)
I was right about the glue-- a polyvinyl acetate polymer dissolved in toluene.Ich hatte recht mit dem Kleber... Polyvinylacetat Polymer in Toluol aufgelöst. The Angel of Death (2011)
Benzyl cyanide and some deaminating agents, too.Phenylacetonitril und Deaminierungsmittel. Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
The canisters Martin procured during the sting - _ - contain a mixture of dimethyl ether and polyvinyl acetate.Die Kanister, die Martin während der Aktion beschafft hat, enthalten eine Mischung aus Dimethylether und Polyvinylacetat. Betrayal (2014)
Nitrocellulose, butyl acetate, dibutyl phthalate, camphor, Red No. 7 and Red No. 34.Nitrozellulose, Butylacetat, Dibutylphthalat, Kampfer, Rot Nummer 7 und Rot Nummer 34. The Putter in the Rough (2015)
Placet's mother passed away.Placets Mutter ist gestorben. The Invitation (1973)
Mister Placet, there's a call for you.Herr Placet, ein Anruf für Sie! The Invitation (1973)
Hello, yes, ... Rémy Placet.Hallo, hier spricht Rémy PlacetThe Invitation (1973)
My friends, the painful task is mine to ... report to you that colleague Placet's mother passed away this morning.Ich habe die schmerzliche Pflicht... Ihnen mitzuteilen, dass... Placets Mutter heute früh verstorben ist. The Invitation (1973)
Mister Placet's request for a leave.Herr Placet um einen Arbeitsunterbruch. The Invitation (1973)
Mister Placet's case is exceptional, of course.Herr Placets Fall geht über das Normale hinaus. The Invitation (1973)
We are all invited at mister Placet's.Herr Placet läd uns alle ein. The Invitation (1973)
Mister Collard, we are all invited at mister Placet's.Herr Collard, Herr Placet läd uns alle ein. The Invitation (1973)
We are all invited at mister Placet's.Herr Placet läd uns alle ein. The Invitation (1973)
Mister Rémy Placet-Blanchard is pleased to invite you to a small reception. Saturday the 16th, as of 3 p.m. at his new place:Herr Rémy Placet-Blanchard... bittet Sie, am Samstag, den 16. Um 15 Uhr am Empfang... teilzunehmen, den er in seinem neuen Heim The Invitation (1973)
Sir, is this mister Placet's place? Yes, miss.Entschuldigen Sie, wohnt hier Herr PlacetThe Invitation (1973)
You were right, mister Placet?Stimmt doch, Herr PlacetThe Invitation (1973)
Placet isn't the Royal Palace of England.Placet ist nicht die Queen. The Invitation (1973)
What a nice surprise, mister Placet.Welch Überraschung, Herr PlacetThe Invitation (1973)
Stop it, René. Do you know, my dear Placet, when you left, we were concerned.Als Sie gingen, mein lieber Placet, da machten wir uns alle Sorgen um Sie. The Invitation (1973)
Lovely, this large room, Placet, the folding doors to the terrace.Der Raum ist wundervoll, Placet, die Türen auf die Terrasse, The Invitation (1973)
Don't you think he changed a lot?Placet ist so anders, nicht wahr? The Invitation (1973)
Come on, mister Placet, show us how to dance.Herr Placet, machen Sie's vor. The Invitation (1973)
Things go really well, you know ... no, PlacetPlacet hat die Sache... wirklich gut organisiert. The Invitation (1973)
I follow mister Placet's will.- Das sagen Sie! Ich führe Herrn Placets Befehle aus. The Invitation (1973)
Yes, it is, it's my fault.Aber nein, Herr Placet. Es ist mein Fehler! Mein Fehler! The Invitation (1973)
Don't worry, dear Placet, really.Machen Sie sich keine Sorgen, Herr PlacetThe Invitation (1973)
Goodbye, mister Placet.Auf Wiedersehen, Herr PlacetThe Invitation (1973)
Do you want to say goodbye to mister Placet?Wir gehen. Verabschiede dich von PlacetThe Invitation (1973)
Goodbye, mister Placet.Auf Wiedersehen, Herr PlacetThe Invitation (1973)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่วง[n.] (būang) EN: loose ; noose ; lasso ; lariat   FR: boucle [f] ; lasso [m] ; lacet [m]
เชือกผูกรองเท้า[n.] (cheūak phūk røngthāo) EN: shoelace   FR: lacet (de chaussure) [m]
เชือกรองเท้า[n.] (cheūak røngthāo) EN: shoelace   FR: lacet (de chaussure) [m]
แก้เชือกผูกรองเท้า[v. exp.] (kaē cheūak phūk røngthāo) FR: défaire les lacets ; délacer ses chaussures
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang   FR: attraper au lasso ; prendre au lacet

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ethylacetat {n} [chem.]ethyl acetate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top