Search result for

lèves

(602 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lèves-, *lèves*, lève
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lèves มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lèves*)
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
levure chimique (n ) baking power
See also: R. ผงฟู

English-Thai: Longdo Dictionary
leviticus(n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
leverage(vi vt ) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
levy[N] การเกณฑ์ทหาร, Syn. enlistment
levy[N] การจัดเก็บภาษี, Syn. imposing, collecting
levy[VT] เกณฑ์ทหาร, See also: เกณฑ์, Syn. enlist, callup
levy[VI] เก็บภาษี, See also: จัดเก็บภาษี
levy[VT] เก็บภาษี, See also: จัดเก็บภาษี
levy[VI] ยึดทรัพย์สิน, See also: อายัดทรัพย์สิน, Syn. seize property
levee[N] เขื่อนป้องกันน้ำท่วม, See also: เขื่อน, Syn. embankment
levee[N] คันนา
levee[N] ที่สำหรับจอดเรือ
levee[VT] สร้างเขื่อนกั้นน้ำ
levee[N] งานเลี้ยงรับรองผู้มีเกียรติ, See also: งานเลี้ยงสโมสรสันนิบาต
level[ADJ] คงที่, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. steady, consistent, unchanging
level[VT] เครื่องมือวัดระดับ
level[VT] ทำให้เรียบ, See also: ทำให้ราบ, ทำให้เสมอ, ทำให้ได้ระดับ, Syn. flatten
level[N] ระดับ (มาตรฐาน, คุณภาพ), See also: ระดับชั้น, Syn. grade, tier
level[ADJ] ระดับเดียวกัน, See also: เสมอกัน, เท่ากัน, Syn. equal
level[N] ระดับตามแนวราบ, See also: แนวนอน, พื้นราบ, ระนาบ, พื้นเรียบ
level[N] ระดับตำแหน่ง, Syn. rank, status
level[ADJ] ราบเรียบ, See also: แบนราบ, แบน, เรียบ, Syn. flat, horizontal
lever[VT] งัด, See also: ง้าง, Syn. jimmy, pry, prize
lever[N] ชะแลง, See also: เหล็กงัด, Syn. jimmy, lever tumbler, crowbar
clever[ADJ] เฉลียวฉลาด, Syn. smart, bright, intelligent
clevis[N] เหล็กรูปตัวยูมีรูขันน๊อตที่ใช้ติดกับวัตถุอื่น
eleven[N] ทีมกีฬาที่มีผู้เล่น 11 คน (เช่น ฟุตบอล)
eleven[N] เลขสิบเอ็ด, See also: จำนวนสิบเอ็ด
levier[N] ผู้เก็บภาษี
levity[N] ความตลกคะนอง, See also: ความคะนอง, ไม่เอาจริงเอาจัง, Syn. frivolity, flippancy, triviality, giddiness
levity[N] ความเบา (น้ำหนัก)
elevate[VT] ยกระดับขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, ปรับให้สูงขึ้น, Syn. advance, promote, upgrade
elevate[VT] ให้กำลังใจ, Syn. exalt, extol, glorify
leveler[N] ผู้วัดระดับ, Syn. leveller
levy on[PHRV] เรียกเก็บจาก
levy on[PHRV] เรียกเก็บ, See also: ระดม, Syn. levy upon
O level[N] การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)
elevated[ADJ] ซึ่งมีการศึกษาสูง, See also: ซึ่งมีศีลธรรมสูง, Syn. high-minded, noble
elevated[ADJ] ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งอื่น, See also: ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสิ่งอื่น, Syn. raised
elevated[ADJ] เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. high, increase, uplifted
elevated[ADJ] มียศสูงขึ้น, See also: มีตำแหน่งสูงขึ้น, มีสถานะสูงขึ้น
elevator[N] ที่ที่ใช้เก็บเมล็ดพืช เช่น ข้าว, See also: โรงเก็บเมล็ดพืช, Syn. grain elevator
elevator[N] ลิฟต์, Syn. lift
level at[PHRV] นำไปสู่
level at[PHRV] เล็งไปที่ (การมองหรือการใช้อาวุธ), See also: มองไปที่, จ้องไปที่
level up[PHRV] ยกระดับของ (บางสิ่ง) ให้เท่ากัน, See also: ทำให้(บางสิ่ง)เท่ากัน, Ant. level down
leveller[N] ผู้วัดระดับ, See also: ผู้หาระดับ, เครื่องรังวัดหาระดับ, สิ่งหรืออุปกรณ์ที่วัดหรือหารระดับ, ผู้ที่ต้องการจะล้ม, Syn. leveler
lever up[PHRV] งัดขึ้นด้วย ไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนัก, See also: แงะขึ้น
lever up[PHRV] ยกตัวเองออกมาอย่างลำบาก
leverage[N] การงัด
leverage[N] แรงที่ได้เพิ่มขึ้นจากการงัด
leviable[ADJ] ซึ่งเก็บภาษีได้, Syn. taxable
levigate[VT] บดให้ละเอียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate ###A. aggravate)
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
boulevard(บูล'ละวาร์ด') n. ถนนกว้างใหญ่ในเมืองมักมีต้นไม้อยู่ข้างทาง,ถนนสายสำคัญในเมือง
capital levyn. ภาษีเงินทุน
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
elevate(เอล'ละเวท) vt.,adj. ยกขึ้น,เลื่อนตำแหน่ง,บำรุงน้ำใจ, Syn. lift up
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น,เลื่อนขึ้น,มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น,สูงส่ง,มีความรู้สูงขึ้น,ปีติยินดี,ลิงโลด, Syn. lofty,exalted
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height
elevator(เอล'ละเวเทอะ) n. ผู้ยกของ,เครื่องยกของ, Syn. lift
eleven(อีเลฟ'เวิน) n.,adj. สิบเอ็ด
eleventh(อีเลฟ'เวินธฺ) adj.,n. ที่สิบเอ็ด,ส่วนที่11
high level languageภาษาระดับสูงหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องรู้ถึงโครงสร้างภายในของเครื่องแต่อย่างใด ภาษาระดับสูงมีอยู่ด้วยกันหลายภาษา เช่น ภาษาซี (C) ภาษาเบสิก (BASIC) และภาษาปาสกาล (PASCAL) เป็นต้น ตรงข้ามกับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ซึ่งเรียกกันว่าเป็นภาษาระดับต่ำ ผู้เขียนจะต้องรู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมเป็นภาษานั้นได้ อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์จะยังไม่สามารถเข้าใจภาษาระดับสูงนี้ได้ แต่จะต้องใช้ตัวแปล (compiler) จัดการแปลเสียก่อน จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งได้ดู computer language ประกอบ
irrelevant(อิเรล'ละเวินท.) adj. ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น.
lev-Pref.ซ้าย
levee(เลฟ'วี) n. เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ,เขื่อน,เนินรอบบริเวณไร่นา ที่จะทดน้ำเข้า,ที่จอดเครื่องบิน,งานสโมสรสันนิบาต,งานต้อนรับผู้มีเกียรติ vt. สร้างเขื่อน, Syn. dike
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
leveler(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
leveller(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
lever(เลฟ'เวอ,ลี'เวอะ) n. ชะแลง,เหล็กงัด,ไม้คาน,คาน,เครื่องงัด,วิธีการ. vt. งัดด้วยไม้หรือเหล็กงัด, Syn. crow
leverage(เลฟ'เวอริจฺ,ลี'เวอริจฺ) n. การงัด,กำลังงัด,พลัง,อิทธิพล,อำนาจกระทำ,อำนาจงัด,ง้าง,อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence,pull
leviable(เลฟ'วิอะเบิล) adj. ซึ่งอาจเก็บภาษีได้,ซึ่งต้องเสียภาษี
leviathan(ลิไว'อะเธิน) n. สัตว์ทะเลขนาดใหญ่เช่นปลาวาฬ,สิ่งใหญ่โตที่มีอำนาจมาก (เช่น เรือเดินสมุทร), Syn. giant
levier(เลฟ'วีเออร์) ผู้เรียกเก็บภาษี
levity(เลฟ'วิทิ) n. ความคะนอง,ความตลกคะนอง,ความไม่สำรวม,ความไม่เอาจริงเอาจัง,ความเบา
levo-Pref.ซ้าย
levy(เลฟ'วี) {levied,levying,levies} n. การจัดเก็บ,การชักส่วน,การเกณฑ์,การเก็บภาษี,ทหารเกณฑ์. v. จัดเก็บ,จัดเก็บภาษี,เกณฑ์,เรียกระดม,ชักส่วน,หักเงินส่วนแบ่ง,ยึดทรัพย์สิน,อายัดทรัพย์สิน., See also: levier n. ดูlevy, Syn. asses
low level languageภาษาระดับต่ำเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) ฉะนั้น คอมพิวเตอร์จะแปลได้ง่ายกว่าภาษาระดับสูงอย่างภาษา FORTRAN, COBOL หรือ C แต่ผู้เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับนี้ จะพบว่าเขียนยากกว่าใช้ภาษาระดับสูง ซึ่งมีลักษณะเหมือนภาษามนุษย์มากกว่า ตัวอย่างของภาษานี้มี ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) อยู่เพียงภาษาเดียว ดู high level language เปรียบเทียบ
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
malevolence(มะเลฟ'วะเลินซฺ) n. ความประสงค์ร้าย,ความเกลียด
malevolent(มะเลฟ'ะเลินทฺ) adj. มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,ชั่ว,เลว,เป็นภัย, See also: malevolently adv., Syn. hostile
mendelevium(เมนดะลี'เวียม) n. ธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
price leveln. ระดับราคา
public televisionn. โทรทัศน์เพื่อชุมชน
relevance(เรล'ลิเวินซฺ) , relevancy (เรล'ลิเวินซี) n. ความสัมพันธ์กัน,การเข้าประเด็น,ความเข้าเรื่องกัน, Syn. pertinence
relevant(เรล'ลิเวินทฺ) adj. เข้าประเด็น,ตรงประเด็น,สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่องกัน, See also: relevantly adv., Syn. pertinent,apt,related
sea leveln. ระดับน้ำทะเล, Syn. sea level
televise(เทล'ลีไสฺ') vt.,vi. ถ่ายทอดโทรทัศน์
television(เทล'ละวิชเชิิน) n. โทรทัศน์,การถ่ายโทรทัศน์,ขอบข่ายการถ่ายทอดโทรทัศน์,เครื่องโทรทัศน์., See also: televisional adj. televisionary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
boulevard(n) ถนนหลวง,ถนนใหญ่
cantilever(n) วงเล็บใหญ่
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง
elevate(vt) ยกขึ้น,เงย,เปล่ง(เสียง),แผด(เสียง),เลื่อนยศ,ทำให้สูงขึ้น
elevation(n) เนินเขา,มูนดิน,โคก,การยกระดับ,การเลื่อนฐานะ
elevator(n) ลิฟต์,บันไดเลื่อน,คนยกของ,เครื่องยก
eleven(adj) สิบเอ็ด
eleven(n) สิบเอ็ด,ทีมฟุตบอล
eleventh(adj) ที่สิบเอ็ด
eleventh(n) 1 ใน 11,ลำดับที่สิบเอ็ด,วันที่สิบเอ็ด
irrelevant(adj) นอกเรื่อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น
levee(n) เขื่อน,ที่จอดเรือ,สโมสรสันนิบาต,การพระราชทานเลี้ยง
level(adj) ได้ระดับ,ราบ,สม่ำเสมอ,คู่คี่,เท่ากัน
level(n) ระดับ,พื้นราบ,ชั้น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน
level(vt) ทำให้ได้ระดับ,เล็งปืน,เพ่งเล็ง,ปรับให้เสมอ
lever(n) คานงัด,ชะแลง,ไม้คาน
leverage(n) อำนาจ,พลัง,การงัด
leveret(n) ลูกกระต่าย
levity(n) ความไม่สำรวม,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
levy(n) การเลือกเก็บ,การระดมพล,ส่วนชัก,ทหารเกณฑ์
levy(vt) เลือกเก็บ,เกณฑ์(ทหาร),ระดมพล,เก็บ(ภาษี)
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย
malevolent(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งให้ร้าย,ซึ่งคิดร้าย
relevance(n) ความสัมพันธ์กัน,การเข้าเรื่อง,การเข้าประเด็น
relevant(adj) สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น
SEA sea level(n) ระดับน้ำทะเล
television(n) วิทยุโทรภาพ,โทรทัศน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plevinคำรับประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliation; alleviationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative; alleviative๑. -บรรเทาอาการ, -ประทังอาการ๒. ยาบรรเทาอาการ, ยาประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal-cantilever cutting machineเครื่องตัดแบบผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
levy๑. จังกอบ, ภาษี๒. การเกณฑ์ทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
levy๑. การเก็บภาษี๒. การเกณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
levy compulsory executionการบังคับยึดทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
levying warการมั่วสุมเพื่อก่อความไม่สงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
low level languageภาษาระดับต่ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lev(o)-ซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levant and couchantระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
levatorกล้ามเนื้อยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levator of upper eyelid muscle; musculus levator palpebrae superiorisกล้ามเนื้อลืมตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leveeคันดิน, ทำนบดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
level plugปลั๊กตรวจระดับน้ำมันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
level premiumเบี้ยประกันภัยอัตราคงที่ มีความหมายเหมือนกับ level rate [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
level rateเบี้ยประกันอัตราคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
levellingการทำระดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lev(o)-ซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levocardia; sinistrocardiaหัวใจอยู่ซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levoclination; levotorsion; sinistrotorsionการบิดซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levorotatory-หมุนซ้าย (แสงระนาบเดียว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levotorsion; levoclination; sinistrotorsionการบิดซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levoversion๑. การพลิกซ้าย๒. (จักษุ.) การกลอกซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levelระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
level intonationทำนองเสียงคงระดับ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
level lineเส้นระดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
level of analysisระดับการวิเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
level of developmentระดับการพัฒนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of educationระดับการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of enrollmentระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of livingระดับการครองชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of saturationระดับอิ่มตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
level of significanceระดับนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
release fingers; release lever plate; release leversนิ้วคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevancyความเกี่ยวเนื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevantเกี่ยวกับประเด็น, เกี่ยวเนื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevantเกี่ยวเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relevant evidenceพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevant factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู evidential fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reference plane; datum; datum horizon; datum level; datum planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
replevinการฟ้องเรียกเอาทรัพย์คืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sinistrocardia; levocardiaหัวใจอยู่ซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shift lever; gear leverคันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite master antenna television (SMATV)โทรทัศน์สายอากาศรวมรับจากดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
second level addressเลขที่อยู่ระดับที่สอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sinistrotorsion; levoclination; levotorsionการบิดซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sea-levelระดับทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
significance levelระดับนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Financial leverageการใช้เงินกู้ดำเนินธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Sustainable level of lendingระดับการให้กู้ยืมที่เหมาะสม [เศรษฐศาสตร์]
Multilevel analysisการวิเคราะห์พหุระดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Action levelระดับต้องปฏิบัติ, ระดับอัตราปริมาณรังสี หรือ ความเข้มข้นกัมมันตภาพ ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขหรือป้องกันทันที เพื่อไม่ให้บุคคลได้รับรังสีแบบเรื้อรัง หรือกรณีฉุกเฉิน [นิวเคลียร์]
Clearance levelระดับปล่อยผ่าน, ค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี หรือค่ากัมมันตภาพรังสีรวมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ ให้พ้นจากการควบคุม [นิวเคลียร์]
Emergency action level ระดับต้องปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน, อีเอแอล, เกณฑ์แสดงระดับปฏิบัติกรณีฉุกเฉินทางรังสี โดยกำหนดเป็นค่าเฉพาะเพื่อระบุระดับของเหตุการณ์ฉุกเฉินทางรังสี [นิวเคลียร์]
Low level language ภาษาระดับต่ำ [คอมพิวเตอร์]
Televisionโทรทัศน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High definition televisionโทรทัศน์ความคมชัดสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital televisionโทรทัศน์ดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transistor television receiverโทรทัศน์ทรานซิสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Closed-circuit televisionโทรทัศน์วงจรปิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
high-level languageภาษาระดับสูง
ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่ช่วยให้เราเขียนคำสั่งได้โดยไม่ต้องรู้โครงสร้างและการทำงานภายในคอมพิวเตอร์ ภาษาระดับสูงที่รู้จักกันดีได้แก่ ภาษา C, BASIC, COBOL,FORTRAN, Pascal [คอมพิวเตอร์]
Women on television สตรีในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Women television personalities สตรีในวงการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Women in television broadcasting สตรีที่ทำงานด้านโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
7 Eleven (Thailand)เซเว่น อีเลฟเว่น (ไทย) [TU Subject Heading]
Background Noise Levelระดับเสียงพื้นฐาน
ค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดขณะไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Equivalent Sound Pressure Level ค่าระดับพลังงานเสียงเฉลี่ย
ค่าระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริงตลอดช่วงเวลานั้น และเนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานเสียง ในช่วงเวลาต่างๆ จึงต้องระบุช่วงเวลาตรวจวัดด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Sound Exposure Level ระดับเสียงที่สัมผัส
ตัวเลขจำนวนหนึ่งที่แสดงระดับพลังงานเสียงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หนึ่งๆ ซึ่งถูกย่อให้อยู่ในช่วง 1 วินาที [สิ่งแวดล้อม]
Sound Pressure Level ระดับความดันเสียง
ระดับความดันเสียงแสดงในหน่วยเดซิเบล โดยมีค่าเป็น 20 x log(p/p ref), เมื่อ p = ค่าความดันเสียงเฉลี่ยกำลังสอง และ pref = 2 x 10-5 N/m2 pref ขึ้นกับค่าความดันของขีดกำจัดการได้ยินเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Audience participation television programsรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมีส่วนร่วม [TU Subject Heading]
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [TU Subject Heading]
Cable television advertisingโฆษณาทางโทรทัศน์ตามสาย [TU Subject Heading]
Closed-circuit televisionโทรทัศน์วงจรปิด [TU Subject Heading]
Color televisionโทรทัศน์สี [TU Subject Heading]
Continuity (Motion pictures, television, etc.)ความต่อเนื่อง (ภาพยนตร์, โทรทัศน์, ฯลฯ) [TU Subject Heading]
Crime on televisionอาชญากรรมในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Cultural television programsรายการโทรทัศน์ด้านวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Detective and mystery television programsรายการโทรทัศน์แนวสืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Digital televisionโทรทัศน์ระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Direct broadcast satellite televisionโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม [TU Subject Heading]
Documentary television programsรายการสารคดีทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Dubbing of television programsการพากย์รายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Educational television programsรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Educational television stationsสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Effect of water level onผลกระทบของระดับน้ำ [TU Subject Heading]
Elevated highwaysถนนลอยฟ้า [TU Subject Heading]
Elevator industryอุตสาหกรรมลิฟต์ [TU Subject Heading]
Elevatorsลิฟต์ [TU Subject Heading]
Instructional television programsรายการโทรทัศน์เพื่อความรู้ [TU Subject Heading]
Intelligence levelsระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Interactive televisionsโทรทัศน์รูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ [TU Subject Heading]
Internet televisionโทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Interviewing on televisionการสัมภาษณ์ในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Leveesคันดิน [TU Subject Heading]
Levodopaลีโวโดปา [TU Subject Heading]
Live television programsรายการสดทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Magazine format television programsรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alleviate (vt ) ทำให้บรรเทา
See also: S. relieve,soothe,allay, A. exacerbate,
eleven[อีเลฟ'เวิน] (n ) สิบเอ็ด
elevence[อีเลฟ'เวินซฺ] (adv ) สิบเอ็ด
elevence[อีเลฟ'เวินซฺ] (adv ) สิบเอ็ด
eleventh[อีเลฟ'เวินธฺ] (adj ) ที่สิบเอ็ด
goods elevator (n ) ลิฟต์สำหรับขนสินค้า หรือ ลิฟต์ขนของ
highest level of Dhamma Scholarนักธรรมเอก
levyการบังคับยึดทรัพย์
maglevเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ที่ตัวรถจะถูกยกขึ้นจากรางด้วยแรงแม่เหลฺ็ก การเคลื่อนที่จึงเกิดขึ้นโดยไม่เกิดแรงเสียงทานระหว่างตัวรถและราง มีที่มาจากคำว่า magnetic levitation
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's to wed Madame de Clèves.Er heiratet Madame de Clèves. The Princess of Montpensier (2010)
Very beautiful. And very rich.Die schöne Madame de Clèves! The Princess of Montpensier (2010)
"The Princess of Cleves."Die Prinzessin von Clèves. Farewell, My Queen (2012)
"Le vent se lève."Le vent se lève. The Wind Rises (2013)
"Le vent se lève.""Le vent se lève." The Wind Rises (2013)
"Le vent se lève.""Le vent se lève. The Wind Rises (2013)
Let's stay on this passage and compare it to The Princess of Clèves.Ich würde gerne diese Passage aufnehmen und vergleichen mit der Prinzessin von Clèves. Blue Is the Warmest Color (2013)
I spend hours watching the mountain. It's a human mountain... like a sleeping dog.Ich starre stundenlang auf den Salève, ein lebendiger Berg, ein schlafender Hund... La lune avec les dents (1967)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จอรับภาพ[N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
จัดเก็บ[V] levy, Syn. เรียกเก็บ, Example: รัฐบาลจัดเก็บภาษีศุลกากรกล้องถ่ายรูป 37 เปอร์เซ็นต์
ดูโทรทัศน์[V] watch television, See also: watch TV, Syn. ดูทีวี, Example: เด็กๆ ยังทำการบ้านกันไม่เสร็จจึงอดดูโทรทัศน์
ราบเรียบ[ADV] smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai definition: อย่างราบเสมอกัน
ราบเรียบ[ADJ] smooth, See also: flat, even, level, Example: ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ, Thai definition: ลักษณะที่ราบเสมอกัน
เบื้องล่าง[N] lower level, Syn. ระดับล่าง
ถูกจุด[V] be pertinent, See also: be right to the point, be relevant, Syn. ตรงเป้า, ตรงประเด็น, Example: นักข่าวตั้งคำถามได้ถูกจุดมาก, Notes: (ปาก)
รายการโทรทัศน์[N] television programmes, See also: programs
เคเบิลทีวี[N] cable, See also: cable television, Example: เดี๋ยวนี้บ้านไหนที่ไม่ติดเคเบิลทีวี ถือว่าไม่ทันสมัย, Thai definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก, Notes: (อังกฤษ)
เคเบิลทีวี[N] cable, See also: cable television, Thai definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก
ปัจจัยภายนอก[N] external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยภายใน[N] internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล
สูงส่ง[V] be lofty, See also: be elevated, be noble, be sublime, Syn. เด่น, สูงศักดิ์, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย
แหลมคม[ADJ] sharp, See also: clever, shrewd, Syn. คม, ฉลาด, Ant. ทื่อ, โง่
ชนชั้นล่าง[N] working class, See also: lower level, labourer, Syn. ชนชั้นแรงงาน, ชนชั้นกรรมาชีพ, Ant. ชนชั้นนำ, Example: ในสังคมแบบเอเชีย ผู้ปกครองจะมีอำนาจครอบงำชนชั้นล่างอย่างเด็ดขาด, Thai definition: กลุ่มคนที่มีสถานะด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม
ภาษาสูง[N] high level language, Syn. ภาษาในระดับสูง, Ant. ภาษาต่ำ, ภาษาในระดับต่ำ, Example: งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักจะเขียนด้วยภาษาสูง เช่นภาษาซี หรือภาษาโคบอล, Thai definition: ภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
สถานีโทรทัศน์[N] television station, Example: ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ทั้งหมด 5 สถานี, Count unit: สถานนี, แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่ทำการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพไปสู่โทรทัศน์
สื่อโทรทัศน์[N] television media, Example: รัฐมนตรีฯ คลัง แถลงมาตรการฟื้นฟูความมั่นคงทางสื่อโทรทัศน์ร่วม 1 ชั่วโมง, Thai definition: การทำให้ผู้คนเห็นหรือทราบข้อความ โดยผ่านทางโทรทัศน์
ไม่เกี่ยว[V] be unrelated, See also: be unconnected, be irrelevant, Example: เขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวกับคดีจ้างฆ่าหัวคะแนนของพรรคการเมืองใหญ่, Thai definition: ไม่มีส่วนในเรื่องนั้น, ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภาษาระดับสูง[N] high level language, Example: หน้าที่หลักของคอมพายเลอร์นั้นคือการแปลภาษาระดับสูง
ระดับสูง[ADJ] high-grade, See also: high-altitude, high-level, top-level, Syn. ชั้นสูง, ขั้นสูง, Ant. ระดับพื้นฐาน, ระดับต้น, Example: ที่นี่รับสอนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานถึงระดับสูงแบบตัวต่อตัว
ระดับน้ำ[N] water level, Example: ระดับน้ำทางด้านตะวันออกคือน้ำที่มาจากแม่น้ำป่าสัก สูงกว่าด้านที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 20 เซนติเมตร, Count unit: เซนติเมตร
ระดับชั้น[N] degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count unit: ระดับ
อัตราเสี่ยง[N] risk level, Example: การหยดน้ำมันมะกอกลงไปในอาหารแทนน้ำมันพืช สามารถลดอัตราการเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้ถึง 50%
ศัพท์สูง[N] high level lexicon, See also: advanced lexicon, Example: ผู้อ่านน้อยคนนักที่จะสละเวลาค้นหาคำแปลศัพท์สูง ว่ามีความหมายอย่างไร, Count unit: ศัพท์, คำ, Thai definition: คำศัพท์ที่ใช้ในระดับภาษาสูง มักใช้ในงานวรรณคดี หรือวรรณกรรม เป็นต้น
เปรียญธรรม[N] graduation in Buddhist theology, See also: the highest level of Buddhist dhamma, Example: ผู้บวชได้ร่วมมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ
คันโยก[N] lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count unit: อัน
ชั้นครู[N] master level, See also: first-class level, first-rate level, first grade, Syn. ชั้นเอก, Example: พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู, Thai definition: อันดับที่เทียบเท่าครู
โทรทัศน์[N] television, See also: TV, Syn. ทีวี, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหู ทั้งจากหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ
แยบยล[ADJ] clever, See also: smart, ingenious, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้แต่งเสนอแนวคิดโดยใช้กลการประพันธ์ที่แยบยลสอดคล้องกับเนื้อหามีลีลาเฉพาะตัว
แยบยล[ADV] cleverly, See also: smartly, ingeniously, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนี้วางแผนและอำพรางคดีได้อย่างแยบยล
ราบ[ADJ] flat, See also: level, plain, smooth, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ, Count unit: นูน, ขรุขระ, Thai definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
เรียบ[ADJ] smooth, See also: even, plain, level, Ant. ขรุขระ, Example: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
เรียบ[V] be smooth, See also: be even, be plain, be level, Ant. ขรุขระ, Example: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม, Thai definition: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
วิทยุโทรทัศน์[N] television, Syn. โทรทัศน์, วิทยุโทรภาพ, Example: หลังจากนี้ผมจะให้คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เผยแพร่เรื่องศีลธรรมให้มากขึ้น, Count unit: เครื่อง
สูงส่ง[ADJ] lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
อันดับ[N] rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
อันดับ[N] level, See also: sequence, series, Syn. ลำดับ, ขั้น, ระดับ, Example: เราเริ่มงานอันดับแรกด้วยการย้ายพ่อค้าแม่ค้าจากสนามหลวงไปเข้าที่ตั้งใหม่
เลื่อนขั้น[V] promote, See also: elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนฐานะ, Example: ผู้บริหารกำลังประชุมเพื่อตัดสินว่าควรเลื่อนขั้นให้เขาหรือไม่, Thai definition: ย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เลื่อนตำแหน่ง[V] get a promotion, See also: be promoted, elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนฐานะ, Example: เขาทำงานหนักเพราะหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งปลายปีนี้, Thai definition: ได้รับการมอบหมายหน้าที่หรือฐานะการงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม
สัมพันธ์กัน[V] be related, See also: be involved, have to do with, be relevant to, concern, Syn. เกี่ยวข้องกัน, Example: ข้อมูลทั้งสองชุดนี้ต้องสัมพันธ์กัน, Thai definition: ผูกพันกัน, เกี่ยวข้องกัน
หิน[ADJ] cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย[V] be cruel, See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, b, Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: พฤติกรรมของทหารนาซีโหดร้ายดุจคนเถื่อน
โหดร้าย[ADV] brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
เท่าเทียม[V] be equal, See also: be equivalent, be on a level with, be comparable, Syn. ทัดเทียม, เสมอหน้า, เสมอภาค, Example: สมัยปัจจุบันชายและหญิงมีฐานะเท่าเทียมกันเพราะอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก
แบน[ADJ] flat, See also: level, even, Syn. แฟบ, Ant. นูน, พอง, Example: กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
จอแก้ว[N] small screen, See also: TV, telly, the box, television, the tube, Syn. ทีวี, โทรทัศน์, Example: เธอเป็นนางเอกละครจอแก้วที่มีชื่อเสียงเมื่อ 20 ปีก่อน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องรับโทรทัศน์, ทางโทรทัศน์
ภาษี[N] tax, See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle, Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี, Example: รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มภาษีจากร้อยละ 7 มาเป็นร้อยละ 10, Thai definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ภาษีอากร[N] taxation, See also: tax, rate, duty, levy, toll, Syn. ภาษี, ค่าธรรมเนียม, เงินภาษี, Example: เหตุผลของการจัดตั้งกรรมการขึ้นมาก็เพื่อแบ่งแยกอำนาจจัดสรรภาษีอากรเสียใหม่, Thai definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
เกณฑ์ทหาร[V] conscript (for army service), See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist, Example: ชายไทยทุกคนจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, Thai definition: เรียกกองเกินเข้าประจำการ, ขึ้นทะเบียนทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อันดับสูง[n. exp.] (andap sūng) FR: rang élevé [m]
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
เอาลง[v. exp.] (ao long) EN: put something down   FR: enlever
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
อัตราเสี่ยง[n. exp.] (attrā sīeng) EN: risk level   FR: niveau de risque [m]
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even   FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying   FR: voler à basse altitude [m]
บ่อเลี้ยงปลา[n. exp.] (bø līeng plā) EN: fish pond   FR: bassin d'élevage [m]
บ่ง[v.] (bong) EN: pick off ; extricate   FR: extraire ; enlever
บุ้ย[v.] (bui) EN: protrude the lips ; pout ; pucker the lips   FR: faire signe des lèvres
ชะแลง[n.] (chalaēng) EN: crowbar ; lever   FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-sut) EN: mega clever   FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชั้น [n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank   FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ช่างซ่อมโทรทัศน์[n. exp.] (chang sǿm thōrathat) EN: television repairman   FR: réparateur de télévision [m]
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ชั้นผู้ใหญ่[n. exp.] (chan phūyai) EN: senior level   
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ชาดแต้มปาก[n. exp.] (chāt taēm pāk) EN: lipstick   FR: rouge à lèvres [m]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เชื้อหมัก[n.] (cheūamak) EN: yeast   FR: levure [f]
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate   
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards   FR: porter la tête haute ; relever le front
ช้อน[v.] (chøn) EN: lift ; raise   FR: lever
ช่องโทรทัศน์[n. exp.] (chǿng thōrathat) EN: TV channel   FR: chaîne de télévision [f]
ช้อนตา[v. exp.] (chøn tā) EN: raise one's eyes   FR: lever les yeux
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up   FR: lever ; relever ; tenir haut
ชูรส[v.] (chūrot) EN: enhance the flavor ; season   FR: épicer ; relever ; assaisonner
ดาราทีวี[n. exp.] (dārā thīwī) EN: t.v. star   FR: vedette de la télévision [f]
ดอน[n.] (døn) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence   FR: plateau [m] ; élévation [f] ; terre haute [f]
โด่ง[adj.] (dong) EN: rising ; ascending ; high   FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
ดูทีวี[v. exp.] (dū thīwī) EN: watch TV   FR: regarder la télévision
ดูโทรทัศน์[v. exp.] (dū thōrathat) EN: watching television   FR: regarder la télévision
ฟาร์มเลี้ยง[n. exp.] (fām līeng) FR: ferme d'élevage [f]
ฟาร์มเลี้ยงหมู[n. exp.] (fām līeng mū) FR: porcherie [f] ; élevage de porc [m]
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (fām līeng sat) FR: ferme d'élevage [f]
ฟ้าสาง[v.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: le jour se lève
ฝืนหัวเราะ[v. exp.] (feūn hūarǿ) FR: rire du bout des lèvres ; rire jaune
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ห้าทุ่ม = ๕ ทุ่ม[n. exp.] (hā thum) EN: eleven in the evening   FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié

CMU English Pronouncing Dictionary
LEV    L EH1 V
LEVY    L IY1 V IY0
LEVA    L EH1 V AH0
LEVE    L IY1 V
LEVY    L EH1 V IY0
LEVI    L IY1 V AY0
LEVIS    L IY1 V AY2 Z
LEVIE    L IY1 V IY0
LEVIT    L EH1 V IH2 T
LEVAN    L EH1 V AH0 N
LEVEE    L EH1 V IY0
LEVEL    L EH1 V AH0 L
LEVER    L IY1 V ER0
LEVIS    L EH1 V AH0 S
LEVEY    L IH0 V EY1
CLEVE    K L IY1 V
CLEVA    K L IY1 V AH0
LEVER    L EH1 V ER0
PLEVA    P L EY1 V AH0
LEVAL    L AH0 V AA1 L
LEVAY    L EH1 V EY0
ALEVE    AH0 L IY1 V
LEVEN    L IY1 V AH0 N
LEVIN    L EH1 V IH2 N
KLEVE    K L IY1 V
LEVEES    L EH1 V IY0 Z
LEVI'S    L IY1 V AY0 Z
LEVINE    L AH0 V IY1 N
LEVICK    L EH1 V IH0 K
ELEVEN    AH0 L EH1 V AH0 N
LEVERT    L EH1 V ER0 T
LEVERS    L EH1 V ER0 Z
ELEVEN    IY1 L EH0 V AH0 N
LEVINS    L EH1 V IH2 N Z
LEVECK    L EH1 V IH0 K
LEVETT    L EH1 V EH0 T
KLEVEN    K L IY1 V AH0 N
LEVENS    L IY1 V AH0 N Z
LEVENE    L EH1 V IY0 N
CLEVER    K L EH1 V ER0
CLEVIE    K L IY1 V IY0
LEVANA    L IH0 V AE1 N AH0
LEVITT    L EH1 V IH2 T
LEVELL    L EY0 V EY1 L
LEVANT    L AH0 V AE1 N T
LEVELS    L EH1 V AH0 L Z
CLEVEN    K L IY1 V AH0 N
LEVIEN    L EH1 V IY0 AH0 N
LEVIES    L EH1 V IY0 Z
ALLEVA    AA0 L EY1 V AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Levi    (n) (l ii1 v ai)
levy    (v) (l e1 v ii)
Leven    (n) (l e1 v n)
levee    (n) (l e1 v ii)
level    (v) (l e1 v @ l)
lever    (v) (l ii1 v @ r)
levis    (n) (l ii1 v ai z)
Levine    (n) (l @ v ai1 n)
Levant    (n) (l i1 v a1 n t)
clever    (j) (k l e1 v @ r)
eleven    (n) (i1 l e1 v n)
levant    (v) (l i1 v a1 n t)
levees    (n) (l e1 v i z)
levels    (v) (l e1 v @ l z)
levers    (v) (l ii1 v @ z)
levied    (v) (l e1 v i d)
levies    (v) (l e1 v i z)
levity    (n) (l e1 v i t ii)
A-level    (n) - (ei1 - l e v @ l)
O-level    (n) - (ou1 - l e v @ l)
elevate    (v) (e1 l i v ei t)
elevens    (n) (i1 l e1 v n z)
levants    (v) (l i1 v a1 n t s)
levered    (v) (l ii1 v @ d)
leveret    (n) (l e1 v @ r i t)
levying    (v) (l e1 v i i ng)
Unilever    (n) (y uu1 n @ l ii1 v @ r)
Yakovlev    (n) (y a1 k @ v l e v)
Krikalev    (n) (k r i1 k @ l e v)
A-levels    (n) - (ei1 - l e v @ l z)
Clevedon    (n) (k l ii1 v d @ n)
O-levels    (n) - (ou1 - l e v @ l z)
cleverer    (j) (k l e1 v @ r @ r)
cleverly    (a) (k l e1 v @ l ii)
elevated    (v) (e1 l i v ei t i d)
elevates    (v) (e1 l i v ei t s)
elevator    (n) (e1 l i v ei t @ r)
eleventh    (n) (i1 l e1 v n th)
levanted    (v) (l i1 v a1 n t i d)
levelled    (v) (l e1 v @ l d)
leveller    (n) (l e1 v l @ r)
leverage    (n) (l ii1 v @ r i jh)
leverets    (n) (l e1 v @ r i t s)
levering    (v) (l ii1 v @ r i ng)
levitate    (v) (l e1 v i t ei t)
levities    (n) (l e1 v i t i z)
relevant    (j) (r e1 l @ v @ n t)
televise    (v) (t e1 l i v ai z)
Cleveland    (n) (k l ii1 v l @ n d)
Levantine    (n) (l @1 v a1 n t ai n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: เกณฑ์ English: level

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
levure (n ) yeast

Japanese-English: EDICT Dictionary
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
アービトレーションレベル[, a-bitore-shonreberu] (n) {comp} arbitration level [Add to Longdo]
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
アウトラインレベル[, autorainreberu] (n) {comp} outline level [Add to Longdo]
アクセスレベル[, akusesureberu] (n) {comp} access level [Add to Longdo]
イレブる[, irebu ru] (v5r) to go to a Seven-Eleven [Add to Longdo]
イレブン(P);イレヴン[, irebun (P); irevun] (n) (See 十一・1) eleven; (P) [Add to Longdo]
イレブンナイン[, irebunnain] (n) eleven nines; 99.999999999 percent [Add to Longdo]
インターネットテレビ[, inta-nettoterebi] (n) {comp} Internet television; Internet TV [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]
インタラクティブテレビ[, intarakuteibuterebi] (n) {comp} interactive television [Add to Longdo]
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
エネルギー準位[エネルギーじゅんい, enerugi-jun'i] (n) energy level [Add to Longdo]
エラーレベル[, era-reberu] (n) {comp} error level [Add to Longdo]
エレベ[, erebe] (n) (abbr) elevation [Add to Longdo]
エレベーション[, erebe-shon] (n) elevation [Add to Longdo]
エレベーター(P);エレベータ[, erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P) [Add to Longdo]
エレベーターホール[, erebe-ta-ho-ru] (n) elevator landing; elevator hall [Add to Longdo]
エンタープライズサーバレベルの[, enta-puraizusa-bareberu no] (n) {comp} enterprise-server-level [Add to Longdo]
エンタープライズレベル[, enta-puraizureberu] (n) {comp} enterprise-level [Add to Longdo]
エントリーレベル[, entori-reberu] (n) {comp} entry-level [Add to Longdo]
オルシコン[, orushikon] (n) orthicon (early form of television camera tube) [Add to Longdo]
カウチポテト[, kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P) [Add to Longdo]
カラーバー[, kara-ba-] (n) color bars (television test pattern); colour bars [Add to Longdo]
カレッジレベル[, karejjireberu] (n) college level [Add to Longdo]
カンチレバー;カンティレバー[, kanchireba-; kanteireba-] (n,adj-no) cantilever [Add to Longdo]
カントリーエレベーター[, kantori-erebe-ta-] (n) country elevator [Add to Longdo]
クリアビジョン[, kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei [Add to Longdo]
ケーブルTV[ケーブルティービー, ke-burutei-bi-] (n) {comp} cable television [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[, ke-buruterebi] (n) cable television [Add to Longdo]
ケーブルテレビジョン[, ke-buruterebijon] (n) cable television [Add to Longdo]
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish [Add to Longdo]
コマンドレベル[, komandoreberu] (n) {comp} command level [Add to Longdo]
コレステロール値[コレステロールち, koresutero-ru chi] (n) cholesterol level [Add to Longdo]
ゴールデンアワー[, go-ruden'awa-] (n) prime time television (wasei [Add to Longdo]
ゴールデンタイム[, go-rudentaimu] (n) prime-time television (wasei [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[, shisutemu no enaji-se-bureberu] (n) {comp} system energy saver level [Add to Longdo]
システムテレビ[, shisutemuterebi] (n) system television [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] (n) {comp} system work load level [Add to Longdo]
シフトレバー[, shifutoreba-] (n) shift lever [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一声[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, / ] sound; first tone of putonghua (high level tone) [Add to Longdo]
一般见识[yī bān jiàn shi, ㄧ ㄅㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] to lower oneself to sb's level; to argue with someone less well-informed [Add to Longdo]
三亚[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三亚市[Sān yà shì, ㄙㄢ ㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] Sanya prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三明[Sān míng, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
三明市[Sān míng shì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
三门峡[Sān mén xiá, ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] Sanmenxia prefecture level city in Henan [Add to Longdo]
三门峡市[Sān mén xiá shì, ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] Sanmenxia prefecture level city in Henan [Add to Longdo]
上杭[Shàng háng, ㄕㄤˋ ㄏㄤˊ, ] Shanghang county level city in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian [Add to Longdo]
上饶[Shàng ráo, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ, / ] Shangrao prefecture level city and county in Jiangxi [Add to Longdo]
上饶市[Shàng ráo shì, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ ㄕˋ, / ] Shangrao prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
下级[xià jí, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧˊ, / ] low ranking; low level; an underclass [Add to Longdo]
下达[xià dá, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄚˊ, / ] to transmit down (a chain of command); to pass down (to lower level) [Add to Longdo]
不相干[bù xiāng gān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ, ] be irrelevant; have nothing to do with [Add to Longdo]
不着边际[bù zhuó biān jì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ, / ] not to the point; wide of the mark; neither here nor there; irrelevant [Add to Longdo]
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), Chinese National TV [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
中央电视台[zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV) [Add to Longdo]
中央电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television) [Add to Longdo]
中山[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, ] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place [Add to Longdo]
中山市[Zhōng shān shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to (Dr Sun Yat-Sen's birth-place) [Add to Longdo]
中级[zhōng jí, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˊ, / ] middle level (in a hierarchy) [Add to Longdo]
中卫[Zhōng wèi, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] Zhongwei prefecture level city in Ningxia [Add to Longdo]
中卫市[Zhōng wèi shì, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] Zhongwei prefecture level city in Ningxia [Add to Longdo]
中辣[zhōng là, ㄓㄨㄥ ㄌㄚˋ, ] hot; medium level of spiciness [Add to Longdo]
丹东[Dān dōng, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning [Add to Longdo]
丹东市[Dān dōng shì, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ ㄕˋ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning [Add to Longdo]
[guāi, ㄍㄨㄞ, ] (of a child) obedient, well-behaved; clever [Add to Longdo]
乖觉[guāi jué, ㄍㄨㄞ ㄐㄩㄝˊ, / ] perceptive; alert; clever; shrewd [Add to Longdo]
九台[Jiǔ tái, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
九台市[Jiǔ tái shì, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ ㄕˋ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
九江[Jiǔ jiāng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄤ, ] Jiujiang prefecture level city in Jiangxi; also Jiujiang county [Add to Longdo]
九江市[Jiǔ jiāng shì, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄤ ㄕˋ, ] Jiujiang prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
乳山[Rǔ shān, ㄖㄨˇ ㄕㄢ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
乳山市[Rǔ shān shì, ㄖㄨˇ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
五家渠[Wǔ jiā qú, ˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang [Add to Longdo]
五家渠市[Wǔ jiā qú shì, ˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ ㄕˋ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang [Add to Longdo]
五常[Wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] Wuchang county level city in Harbin 哈爾濱|哈尔滨, Heilongjiang [Add to Longdo]
五常市[Wǔ cháng shì, ˇ ㄔㄤˊ ㄕˋ, ] Wuchang county level city in Harbin 哈爾濱|哈尔滨, Heilongjiang [Add to Longdo]
井冈山[Jǐng gāng shān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄤ ㄕㄢ, / ] Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi [Add to Longdo]
井冈山市[Jǐng gāng shān shì, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄤ ㄕㄢ ㄕˋ, / ] Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi [Add to Longdo]
亳州[Bó zhōu, ㄅㄛˊ ㄓㄡ, ] Bozhou prefecture level city in Anhui [Add to Longdo]
亳州市[Bó zhōu shì, ㄅㄛˊ ㄓㄡ ㄕˋ, ] Bozhou prefecture level city in Anhui [Add to Longdo]
仁化[Rén huà, ㄖㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Renhua county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong [Add to Longdo]
仁化县[Rén huà xiàn, ㄖㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Renhua county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong [Add to Longdo]
[zè, ㄗㄜˋ, ] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (classical Chinese) [Add to Longdo]
仄声[zè shēng, ㄗㄜˋ ㄕㄥ, / ] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (the third tone of classical Chinese) [Add to Longdo]
仙桃[Xiān táo, ㄒㄧㄢ ㄊㄠˊ, ] Xiantao sub-prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
仙桃市[Xiān táo shì, ㄒㄧㄢ ㄊㄠˊ ㄕˋ, ] Xiantao sub-prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] clever [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level [Add to Longdo]
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal [Add to Longdo]
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program [Add to Longdo]
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level [Add to Longdo]
パッチレベル[ぱっちれべる, pacchireberu] patch level [Add to Longdo]
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブレベル[もにた の えなじーせーぶれべる, monita no enaji-se-bureberu] display energy saver level [Add to Longdo]
ユーザレベル[ゆーざれべる, yu-zareberu] user level [Add to Longdo]
レベル[れべる, reberu] level [Add to Longdo]
レベルセット[れべるせっと, reberusetto] level set [Add to Longdo]
レベル指示語[レベルしじご, reberu shijigo] level indicator [Add to Longdo]
レベル番号[レベルばんごう, reberu bangou] level-number [Add to Longdo]
ローカルテレビ[ろーかるてれび, ro-karuterebi] local television [Add to Longdo]
下位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level [Add to Longdo]
技術面で[ぎじゅつめんで, gijutsumende] on a technical level [Add to Longdo]
局所レベル[きょくしょレベル, kyokusho reberu] local level [Add to Longdo]
高いレベル[たかいレベル, takai reberu] high level [Add to Longdo]
高レベル[こうレベル, kou reberu] high level [Add to Longdo]
高位レベル[こういレベル, koui reberu] higher level [Add to Longdo]
高級言語[こうきゅうげんご, koukyuugengo] high-level language [Add to Longdo]
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV [Add to Longdo]
高品位テレビ[こうひんテレビ, kouhin terebi] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
高品位テレビジョン[こうひんいテレビジョン, kouhin'i terebijon] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
実行レベル[じっこうレベル, jikkou reberu] run level [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]
上位層[じょういそう, jouisou] upper level, upper layer [Add to Longdo]
制御切れレベル[せいぎょぎれレベル, seigyogire reberu] control break level [Add to Longdo]
第一レベルドメイン[だいいちレベルドメイン, daiichi reberudomein] top-level domain [Add to Longdo]
達成のレベル[たっせいのレベル, tasseino reberu] level of performance [Add to Longdo]
中間言語レベル[ちゅうかんげんごレベル, chuukangengo reberu] intermediate language level [Add to Longdo]
調整水準[ちょうせいすいじゅん, chouseisuijun] coordination level [Add to Longdo]
低レベル[ていレベル, tei reberu] low level [Add to Longdo]
低級言語[ていきゅうげんご, teikyuugengo] low-level language [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] low-level language [Add to Longdo]
独立データ記述項[どくりつデータきじゅつこう, dokuritsu de-ta kijutsukou] 77-level-description-entry [Add to Longdo]
内容モデル入れ子水準[ないようモデルいれこすいじゅん, naiyou moderu irekosuijun] content model nesting level [Add to Longdo]
内容体系水準[ないようたいけいすいじゅん, naiyoutaikeisuijun] content architecture level [Add to Longdo]
標準[ひょうじゅん, hyoujun] standard (a-no), average, level, norm [Add to Longdo]
評定水準[ひょうていすいじゅん, hyouteisuijun] rating level [Add to Longdo]
文書概要水準[ぶんしょがいようすいじゅん, bunshogaiyousuijun] document profile level [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
該当[がいとう, gaitou] relevant_sein, passen, zutreffen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top