Search result for

kt

(61 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kt-, *kt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
bucktoothn. ฟันยื่น,ฟันเป็ด -pl.buckteeth
cocktail(คอค'เทล) {cocktailed,cocktailing,cocktails} n. เหล้าผสมหลายชนิดที่เขย่าในหม้อน้ำแข็ง vi. ดื่มเหล้าค็อกเทล.
desktop(เดส'ทอพ) adj. เล็กพอสำหรับตั้งบนโต๊ะ -n. ภาพหลังฉากบนจอระบบพีซี พื้นหลังจอภาพหมายถึง พื้นหลังของจอภาพ ศัพท์นี้ใช้ทั้งกับแมคอินทอชและพีซี เมื่อใช้ระบบวินโดว์ หรือ โอเอส/ทู เราอาจกำหนดเลือกให้พื้นหลังของจอภาพมีสีใด ๆ หรือมีภาพใด ๆ ก็ได้ เช่น เราอาจกำหนดลวดลาย (pattern) ภาพเคลื่อนไหว (screen saver) ภาพ (wallpaper) ฯ ส่วนของแมคอินทอช ก็อาจกำหนดเลือกเองได้เช่นเดียวกันใน Control Panel ซึ่งอยู่ใน System Folder ดู pattern, wallpaper และ screen saver ประกอบ
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
hekto-Pref. "hecto"
hektogram(-ทะแกรม) n. ดูhectogram

English-Thai: Nontri Dictionary
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
cocktail(n) เหล้าค็อกเทล
milktooth(n) ฟันน้ำนม
necktie(n) เน็คไท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lotte Entertainment, KTB network presentLotte Entertainment, KTB network\present A Millionaire's First Love (2006)
Okay, file kta3506.โอเค ไฟล์หมายเลข KTA 3506 The Big Bang Job (2010)
* KTX* KTEpisode #1.11 (2010)
The passengers boarding the KTX* and the regular trains are totally different too.- รถด่วนเกาหลีซึ่งมีระบบที่ไวมาก ผู้โดยสารที่ขึ้นKTX จะรู้ว่ามันต่างจากรถไฟปกติมาก Episode #1.11 (2010)
KTLA killed the feed before it went ugly, but the cameras kept rolling.เคทีแอลเอ ทำลายภาพ วงจรปิดก่อนมันจะถูกเผยแพร่ แต่กล้องก็ยังถ่ายภาพต่อ Pilot (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบซิคตัส[TM] (Bēsiktas) EN: Besiktas   FR: Besiktas [m]
ฉลามครีบดำ [n. exp.] (chalām khrīp dam) EN: Blacktip Reef Shark   
การเช็คสต๊อก[n. exp.] (kān chek satǿk) EN: stocktaking   
การนับสต๊อก[n. exp.] (kān nap satǿk) EN: stocktaking   
การทำบัญชีของคงคลัง[n. exp.] (kān tham banchī khøng khongkhlang) EN: stocktaking   
การตรวจยอด[n. exp.] (kān trūat yøt) EN: stocktaking   
ลูกทุ่ง[n.] (lūkthung) EN: Thai country music ; folk music ; country music ; lukthung   
เน็คไท = เนคไท[n.] (nekthai) EN: necktie ; tie   FR: cravatte [f]
นิทานพื้นบ้าน[n. exp.] (nithān pheūnbān) EN: folktale ; regional folktale   FR: légende populaire [f]
นกกางเขนน้ำ[n. exp.] (nok kāngkhēn nām) EN: forktail   

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Aktien(n) |pl.| หุ้น
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Markt(n) |der, pl. Märkte| ตลาด
Oktober(n) |der| เดือนตุลาคม
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
Projekt(n) |das, pl. Projekte| โครงการ
Punkt(n) |der, pl. Punkte| คะแนน, จุด
direkt(Adv. Adj.) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kto. : Kontoacct, a/c : account [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
おっかない[, okkanai] (adj-i) (1) (col) (ktb [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
くたばっちまえ[, kutabacchimae] (exp) (X) (vulg) (ktb [Add to Longdo]
くたばれ[, kutabare] (exp) (X) (vulg) (ktb [Add to Longdo]
ぐうぐう寝ちゃう[ぐうぐうねちゃう, guuguunechau] (v5u) (ktb [Add to Longdo]
べ;ぺ;べえ[, be ; pe ; bee] (aux) (1) (ktb [Add to Longdo]
やっかむ[, yakkamu] (v5m,vi) (col) (ktb [Add to Longdo]
わかし[, wakashi] (n) (ktb [Add to Longdo]
アクティブデスクトップ[, akuteibudesukutoppu] (n) {comp} Active Desktop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デスクトップ[ですくとっぷ, desukutoppu] desktop [Add to Longdo]
デスクトップコンピュータ[ですくとっぷこんぴゅーた, desukutoppukonpyu-ta] desktop computer [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] desktop conferencing [Add to Longdo]
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
バックトラック[ばっくとらっく, bakkutorakku] backtrack (vs) [Add to Longdo]
共通デスクトップ環境[きょうつうデスクトップかんきょう, kyoutsuu desukutoppu kankyou] CDE, Common Desktop Environment [Add to Longdo]
後戻り[あともどり, atomodori] backtrack (vs) [Add to Longdo]
自席のパソコン[じせきのパソコン, jisekino pasokon] (one's own) desktop computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kt
   n 1: the unit of measurement for the proportion of gold in an
      alloy; 18-karat gold is 75% gold; 24-karat gold is pure
      gold [syn: {karat}, {carat}, {kt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top