Search result for

kramen

(53 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kramen-, *kramen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kramen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kramen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
your sins by penance.Sündentilgung, also das... Sakrament der Buße. Nightmares (1979)
Since we are prepared to lay down our lives in the pursuit of this enterprise, we must seek final absolution from God now, Lest we be denied the redemption of the blessed last sacrament at the moment of death.Da wir bereit sind, für diese Mission unser Leben zu geben, müssen wir jetzt die letzte Absolution von Gott erbeten, falls uns die Erlösung durch die Sterbesakramente im Augenblick des Todes versagt bleibt. The Final Conflict (1981)
How can guys like us take the sacraments with what we do?Wie können Leute wie wir die Sakramente empfangen? Prince of the City (1981)
They're not gonna dig out the war paint... and saddle up and go against Carter's hacienda.Die kramen keine Kriegsbemalung raus, satteln auf und reiten zu Carters Hacienda. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
Don't bother me now. You a garbage man?Aufregender Job, in Mülleimern rumzukramenThe ComDads (1983)
They've preserved the might and majesty, even mystery of the Church of Rome and the sanctity of the Sacrament, the indivisible oneness of the Trinity but if they'd let me wear a little rubber thing on the end of my cock we wouldn't be in the mess we are now.Sie haben Macht und Ansehen und auch das Mysterium der römischen Kirche... und die Heiligkeit des Sakraments erhalten, die unteilbare Dreieinigkeit... Doch ließen sie mich dieses Stück Gummi auf meiner Schwanzspitze tragen, wären wir nicht in dieser Lage. The Meaning of Life (1983)
The boy works for more than he eats.Der Bub arbeitet doch sakrament ein Mehreres, als er isst. Alpine Fire (1985)
He wants us to deliver the last rites.Wir sollen die Sakramente spenden. Firewalker (1986)
I wonder if you and the reformers can convince yourselves that the nature of the sacraments is more important than whether those who receive them live or die!Kein Wunder, wenn du und die Reformisten sich selbst überzeugen, dass die Natur der Sakramente wichtiger ist als der Umstand, ob die, die sie empfangen, leben oder sterben! Lady Jane (1986)
The schism, the new learning, the nature of the sacraments.Das Schisma, die neue Gelehrtheit, die Natur der Sakramente. Lady Jane (1986)
And all the offices and sacraments and rites of his most holy Church restored to the Mass priests and the conjurors of Rome!Und die Liturgie, Sakramente und Riten seiner heiligsten Kirche Roms Messpriestern und Mitverschwörern wiedergegeben wird! Lady Jane (1986)
How many are the sacraments?Wie viele Sakramente gibt es? Lady Jane (1986)
There are two, the sacraments of baptism and of the Last Supper.Es gibt zwei, die Sakramente der Taufe und des Abendmahls. Lady Jane (1986)
The sacraments of baptism, confirmation, Eucharist, penance, holy orders, matrimony, and last unction.Die Sakramente der Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, der Priesterweihe, des Ehestands und der Letzten Ölung. Lady Jane (1986)
Speak of the sacrament of Eucharist.Sprecht über das Sakrament der Eucharistie. Lady Jane (1986)
We had to dig through the hamper to find a shirt for Al.Wir mussten Al ein Hemd... aus der Schmutzwäsche kramenHave You Driven a Ford Lately (1987)
Marriage is a sacred commitment... designed on Earth and sanctified in heaven.Die Ehe ist ein heiliges Sakrament... auf Erden geschaffen und vom Himmel gesegnet. Blind Date (1987)
I can't keep entering these boxes all the time.Ich kann nicht ständig in diesen Schachteln rumkramenOverboard (1987)
In the name of Damballa Ouedda, master of heaven, accept the sacrament.Im Namen von Damballah Huedas, dem Meister des Himmels, empfange dieses Sakrament. The Voodoo Mambo (1988)
In the name of Papa Legba, master of the gate, accept the sacrament.Im Namen von Papa Legba, dem Hüter der Tore, empfange dieses Sakrament. The Voodoo Mambo (1988)
Andrzej's rucksack Why should somebody else bury it...Den Rucksack von Andrzej Warum sollte jemand kramenDekalog, dwa (1989)
By the mass, ere these eyes of mine take themselves to slumber, I'll do good service, or I'll lie in the ground for it.Beim heiligen Sakrament, ehe diese meine Augen in Schlaffallen werden, da werde ich gute Dienste verrichten, und wenn ich dabei zu Tode komme. Henry V (1989)
And you used the word, a "sacrament."Sie gebrauchten das Wort "Sakrament". We're No Angels (1989)
To the "Kramennium."Auf das "Kramennium". Seinfeld (1989)
In some cultures, it's considered almost a sacrament.In manchen Kulturen gilt das fast als Sakrament. Cape Fear (1991)
Welcome to this sacrament of forgiveness.Willkommen zu diesem Sakrament der Vergebung. F/X2 (1991)
He told me President Kennedy has been given the last rites.Er und noch ein Priester haben Präsident Kennedy die Sterbesakramente erteilt. JFK (1991)
Pull up a memory or two.Kramen wir Erinnerungen raus. The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
And while that inferno is raging, you're out in front mowing the lawn, tidying up, playing with your putz on my money!Und während das Inferno tobt, sind Sie im Vorgarten, mähen den Rasen, kramen rum, und wichsen sich auf meine Kosten einen! Other People's Money (1991)
It's the sacrament that matters, isn't it?Wichtig ist das Sakrament, Mutter. Belle Epoque (1992)
Everything that occurs between you... becomes a sacrament, don't you see?Alles, was zwischen den Liebenden passiert, wird zum Sakrament. Bitter Moon (1992)
She's receiving the last rites.Und dann erhält sie die letzten Sakramente. The Player (1992)
That's all right, we'll dig their little gates out. Good going, boys, all right!Wir kramen die Sicherheitstüren raus. The Trouble with Danny (1992)
I can do a nice puffy feature that reports exactly what you tell me, or I can delve so deeply into your background with an eye for every inconsistency, your mother would disavow any knowledge of your birth.Ich kann einen locker flockigen Artikel schreiben, genau, was ihr mir sagt, oder ich kann so tief in deiner Geschichte herumwühlen und jede Ungereimtheit hervorkramen, dass deine Mutterjede Kenntnis deiner Geburt abstreiten würde. CB4 (1993)
Have you been drinking the sacramental wine?Haben Sie wieder den Sakramentswein verkostet? Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
'Cause staying' free is better than livin' in a cage. Now we burn it.(Watty) Wir schwören beim Sakrament unseres eigenen Blutes... (Beide)... dass wir lieber sterben, als der Polizei in die Hände zu fallen. Love and a .45 (1994)
You have decided before Almighty God to accept the holy state of matrimony.Ihr seid also gewillt vor dem Angesicht des Allmachtigen das Sakrament des Ehestands anzunehmen. Saturnin (1994)
We the second souls of the first bodies... Bearers of the word and keepers of the sacraments of a new enlightenment...Wir, die zweiten Seelen der ersten Körper... ..Botschafter des Wortes und Beschützer der Sakramente der neuen Erleuchtung. Red Museum (1994)
And guess who was too scared to give him the Last Rites?Und wer verweigerte ihm aus Schiss die Sterbesakramente? Antonia's Line (1995)
hell's bells and buckets of blood!Himmel, Herrgott, Sakrament! Und Seichenfott! Brother of Sleep (1995)
Damn it all! Get moving, will you!Willst du jetzt vorwärts gehen, Himmel, Herrgott, Sakrament noch mal! Brother of Sleep (1995)
By the mass, I was about to say something.Beim Sakrament, ich wollte was sagen. Hamlet (1996)
You can probe around in my head all you want.Sie können gerne in meinem Kopf herumkramenBreaking Up Is Easy to Do: Part 1 (1997)
To the "Kramennium."Auf das "Kramennium". The Millennium (1997)
- Dusting off the old bald jokes?- Die Glatzen-Witze wieder hervorkramenThe Son Also Mooches (1998)
The sacrament confers the grace of God, bringing the soul into God's family.Das Sakrament verleiht die Gnade Gottes. Gott nimmt die unsterbliche Seele zu sich. All Souls (1998)
Sanctified by the ritual sacrament.Geweiht mit dem heiligen Sakrament. All Souls (1998)
I've seen a lot of attempted murders, but I've never seen anyone perform the last rites before.Ich habe viele Mordversuche gesehen. Aber noch nie wurden vorher die Sterbesakramente erteilt. End of Days (1999)
The blood of the sacrament washes it clean.Das Blut des Sakraments wäscht es rein. When Bad Warlocks Turn Good (1999)
I came to offer you the Holy Sacrament.Ich bin hier, um dir das heilige Sakrament zu erteilen. The Truth and Nothing But... (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sakrament {n} | Sakramente {pl}sacrament | sacraments [Add to Longdo]
Sterbesakramente {pl}last rites [Add to Longdo]
sakramentlich {adj}sacramental [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top