Search result for

knipsen

(55 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knipsen-, *knipsen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา knipsen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *knipsen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the same crowd, from all over the world... is being photographed by the sensational press.Kein Wunder, dass sich sensationslüsterne Fotografen die Finger wund knipsenThe Umbrella Coup (1980)
-We don't wanna hurt you.- Wir wollen dich nicht ausknipsenBlue Thunder (1983)
Jaunty toenail clipping little sod! Biking around!Dieser flotte Fußnägel knipsende Saukerl mit seinem Fahrrad. A Private Function (1984)
So was Whitney's manager... when someone tried to turn out Crunch's lights at Whitney's rehearsal.Ebenso Whitneys Manager, als jemand Crunchs Lichter bei den Proben ausknipsen wollte. Grappling Steele (1985)
You know, but then it occurs to them... somebody had to take these pictures.Doch dann merken sie, dass jemand die Bilder ja knipsen musste. Steele Blushing (1985)
Little girl, little girl, could you stand over there and take our picture?Kleines Mädchen, könntest du dich dorthin stellen und uns knipsenThe Computer Show (1989)
I don't believe this. I got tourists photographing the body.Touristen knipsen die Leiche! Pretty Woman (1990)
Dad, let me get one more picture of you.Dad, ich muss dich noch einmal knipsenHoney, I Broke the House (1990)
Take a good one.Knipsen Sie ein gutes. The Bodyguard (1992)
Unless you know what happened when a picture was taken you don't know shit.Aber wenn man nicht weiß, was vor und nach dem Knipsen geschah, - weiß man gar nichts. White Sands (1992)
This isn't a game. You fuck up, they're gonna kill ya.Wenn du es vermasselst, knipsen sie dich aus. Beyond the Law (1993)
- Are you gonna smoke him or what?- Willst du ihn nun ausknipsenBeyond the Law (1993)
You know what? Drop a couple of chicks.Wir knipsen ein paar von den Hühnern aus. Killing Zoe (1993)
I had to get my shots.Ich musste knipsenThe Bridges of Madison County (1995)
I've gotta stop giving her ID bracelets, subtle innuendoes, taking Polaroids outside her window late at night.Ich muss mit den Armbändchen und den subtilen Anmerkungen aufhören,... ..spätabends keine Fotos von ihrem Fenster knipsenWitch (1997)
It's perfect.Voll und ganz. Nun knipsen Sie schon. Kuch Kuch Hota Hai (1998)
You know, just clip and git, you know.Abknipsen und das war's. Edtv (1999)
(Scott) Derek had to think carefully about how he lights the corridors so he could simply switch the lights on and you"re lit.(Scott) Derek mußte sich genau überlegen, wie er die Gänge beleuchtet,... ..damit er nur das Licht anknipsen brauchte, und man beleuchtet war. The Alien Legacy (1999)
Talking about clipping him?Redest du davon, ihn auszuknipsenBoca (1999)
One of the reasons they tried to have me clipped is because I'm seeing a shrink.Deswegen wollten die mich ausknipsen weil ich zum Seelenklempner latsche. I Dream of Jeannie Cusamano (1999)
I mean, he can't just ignore you all night, stay glued to the TV like some zombie... and then expect you to turn it on like a lightbulb.Ach, kommen Sie! Er kann Sie nicht die ganze Zeit ignorieren und vor der Glotze kleben und dann von Ihnen verlangen, dass Sie sich anknipsen wie 'ne Glühbirne! What Women Want (2000)
Mosquitoes? Can you snap them?Schaffst du es, sie zu knipsenYi Yi (2000)
Well, you kind of held it up to your face, and I think you made a snapping motion.- Ich weiß nicht. Du hast die Hände so davor gehalten, als wenn du knipsen wolltest. Better Camera (2000)
We wait till Christmas? Well, if you give it to me now, I could actually take pictures during Christmas.- Naja, wenn du sie mir jetzt gibst, kann ich schon vor Weihnachten knipsenBetter Camera (2000)
Place a DND on Room 1 02, please.Knipsen Sie bitte das "Nicht stören" -Schild vor 1 02 an. A.I. Artificial Intelligence (2001)
Killing him isn't gonna solve anything.Diesen Kerl auszuknipsen hilft nicht weiter. Forgiving (2002)
Guests snap photos.Die Gäste knipsen rum. As You Were (2002)
Nice going, you picture-taking moron.Gut gemacht, du knipsender Perversling! Ich habe grad mit Samantha telefoniert. Flash Photography (2002)
The way you doing it... someone snapping pictures got the whole deal.So, wie du das machst,... kann jemand Fotos knipsen und hat dann den ganzen Deal auf Film. Sentencing (2002)
No, man, you gonna fall out... slamming that shit like that one of these days, boy.Nein, Mann, du wirst dich eines Tages ausknipsen,... wenn du dir das Zeug so reinknallst, Junge. The Target (2002)
Finish the film, Bacterio.Knipsen Sie endlich den Film zu Ende! Mortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
- Had to put her porch lights out.- Musste ihr das Licht ausknipsenDestiny (2003)
They ain't gonna pop fat man.Sie werden Fat Man nicht das Licht ausknipsenWe're So Screwed: Part 2: Hot to Katratzi (2003)
You can do whatever you want. Watch TV, clip your toenails, fire up the hibachi. Really?Fernsehen gucken, Zehnägel abknipsen, entspannt einen fahren lassen. Bed Spread (2003)
WHICH IS TERRIFYING ENOUGH, BUT IF I GET CAUGHT IN THERE,Gut gemacht, du knipsender Perversling ! Eggsit Strategy (2003)
Get a shot of my wife with the minister.Knipsen Sie meine Frau mit dem Herrn Pfarrer. Spider-Man 2 (2004)
If only we had a camera.Manmüßteeinen Fotoapparathaben und das hier knipsenG.O.R.A. (2004)
Anything over 500 pounds, start snapping.Bei allem über 500 Pfund, fängst du an zu knipsenMuffin Buffalo (2004)
- You're getting a vasectomy.- Du lässt dir was durchknipsenBlame Booze and Melville (2005)
We're cutting that tube, if it is a tube.Wir lassen die Leitung durchknipsenBlame Booze and Melville (2005)
You burst in and took a picture of a man in bed with his own wife? Yes, I did.Sie platzten da rein, um den Mann zu knipsen, der mit der eigenen Frau im Bett war? Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Snip it, doc.Knipsen Sie, Doc. My Lucky Charm (2005)
Snip it hard.Knipsen Sie los. My Lucky Charm (2005)
DARIUS: They have the advantage of cover. They can pick us off like sitting ducks.Die haben Deckung und können uns locker ausknipsenInside Man (2006)
"whack" me?Mich "ausknipsen"? Tut mir Leid. The Fleshy Part of the Thigh (2006)
[CAMERA clicking](KnipsenHell House (2006)
Kill the lights.Knipsen Sie das Licht aus. Lines in the Sand (2006)
- See anything you wanna take a picture of?- Siehst du was, das ich knipsen soll? Snow Angels (2007)
You're just gonna off me like nothing?Wirst du mich einfach ausknipsen wie Nichts? Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
If you wanted to shut me up, it should've been higher.Wenn du mich ausknipsen wolltest, hättest du höher zielen sollen. RocknRolla (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anknipsendswitching on [Add to Longdo]
knipsen; schnappen | knipsend; schnappend | knipst; schnapptto snap | snapping | snaps [Add to Longdo]
schnippen; anknipsento flick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  knipsen [knipsən]
     to snap
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top