Search result for

knicken

(56 entries)
(0.0372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knicken-, *knicken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา knicken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *knicken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Remember that time we went on that picnic at Culpepper Creek?Weißt du noch, als wir zum Picknicken am Culpepper Creek waren? The Pearls (1981)
When he goes down, that's our signal.Sein Einknicken ist unser Signal. Part Two (1984)
I'm picnicking. This is a picnic area.Hier kann man super picknickenBeverly Hills Cop (1984)
You see, it don't take much to push even the most peaceful soul over the edge.Seht ihr, es braucht nicht viel, bis selbst die Friedfertigsten einknickenDancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
Pushing people over the edge?Leute einknicken zu lassen. Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
have your picnic somewhere else?woanders picknickenDesperately Seeking Susan (1985)
If he succeeds, the other witnesses might fall in line.- Wenn er Erfolg hat, knicken die andere vielleicht auch ein. Santa Claus Is Coming to Steele (1986)
Why don't we all go on a picnic up at the hill?Wieso gehen wir nicht alle picknicken? - Oben auf dem Hügel? Invaders from Mars (1986)
But I'm sure that 20 meters further, there's a meadow and all you need for a picnic.Aber 20 m weiter gibt es sicher eine Wiese, wo man picknicken kann. Tandem (1987)
Don't bend the fern.Den Farn nicht knickenThrow Momma from the Train (1987)
Is there some law against having a picnic?Ist es vielleicht verboten, zu picknickenEpisode #1.1 (1989)
We'll go to a ball game, make us a picnic basket with crispy fried chicken.Wir gehen zum Basketball oder im Wald picknicken... mit knusprig gebratenen Hühnchen. Dance Show (1990)
We went there for picnics and stuff lots of times.Wir beide sind oft hingegangen, zum Picknicken und so. Future Imperfect (1990)
I mean they're going to have a picnic right here and I will have to go behind a tree.Die wollen hier picknicken. Und ich muss mal verschwinden. Voyager (1991)
Drop that leg. Roll. Drop this leg.Bein einknicken, abrollen. The Prince of Tides (1991)
That's the one with all the head-snap stuff in it.Da ist alles über das Kopf-Knicken drin. Slacker (1990)
The louts... They are trying to crush me - to get me to break up my brushes - to jump out of the window.Banausen... sie versuchen mich zu knicken, mich so weit zu bringen, dass ich meinen Pinsel zerbreche, aus dem Fenster springe. La Vie de Bohème (1992)
Any attempt to pull him up would snap him like a twig.Jeder Befreiungsversuch würde ihn wie einen Ast abknicken lassen. Radio Bart (1992)
Family picnics.familien picknickenFalling Down (1993)
We were gonna have a barbecue, like you guys...Wir wollten picknicken wie ihr... Falling Down (1993)
But it's not often Al offers to take us on a family picnic.Aber es passiert nicht oft, dass Al mit uns picknicken geht. How Green Was My Apple (1994)
Shall we have another picnic on the White Horse Hill?Sollen wir noch mal auf dem White Horse Hill picknickenCarrington (1995)
We can't picnic without our host. Come up to town tomorrow.Ohne Gastgeber können wir nicht picknickenSense and Sensibility (1995)
I think he'd fold.Er würde einknickenBroken Arrow (1996)
You know, to tell the truth, I thought you were gonna fold.Ehrlich gesagt, dachte ich mir, du würdest einknickenBroken Arrow (1996)
We didn't do the romantic things I'd planned like having a picnic in Central Park and coffee at Central Perk.Wir haben nichts von den romantischen Dingen getan wie im Central Park picknicken oder Kaffee trinken im Central Perk. The One with the Chicken Pox (1996)
What do you say we pack a picnic tomorrow and hike up to Mount Arecibo?Was meinst du sollen wir morgen auf dem Mount Arecibo picknickenContact (1997)
Some kids found a cooler, like you'd take camping or on a picnic, floating in Onondaga Lake.Kinder hatten eine Kühltasche gefunden, so eine zum Zelten oder zum Picknicken. Sie war im Onondaga-See umhergetrieben. The Beginning and the End (1997)
Well, she and Martin went off on a picnic around noon...yesterday.Sie und Martin sind picknicken gegangen. Gestern, etwa gegen Mittag. The Parent Trap (1998)
Well, you can kiss that goodbye because I'm not going.Das kannst du knicken, denn ich fliege nicht. Tool-Thousand-One: A Space Odyssey (1998)
Okay, bye!Das kannst du knickenGateway Shuffle (1998)
I'm assuming the cave-in begins with the threat of litigation from Big Tobacco.Das Einknicken hat wohl mit der Klage-Androhung von Big Tobacco zu tun? The Insider (1999)
BERGMAN: This news division has been vilified in The New York Times, in print, on television for caving to corporate interests.Diese Redaktion wurde niedergemacht, in der New York Times, im Fernsehen, wegen Einknickens vor Kapitalinteressen! The Insider (1999)
The support struts go first.Die Stützbalken knicken zuerst. Deep Blue Sea (1999)
Your Majesty... being as the rain has stopped, the children hoped you might join them for a picnic.Eure Majestät? Da es aufgehört hat zu regnen, hofften die Kinder, Ihr würdet mit ihnen picknickenAnna and the King (1999)
Say, don't you just love a picnic?Findest du picknicken nicht auch toll? Something Blue (1999)
They have little picnics down by the pond.Da kann man am See picknickenA Better Way to Die (2000)
Lift through here, but not tucked, dear.Hier durch, aber nicht einknicken, Kleines. Center Stage (2000)
Fuck,we'll have to bend him.- Der geht nicht um die Ecke. Den müssen wir knickenCommon Wealth (2000)
Bend him? Just raise him a bit.- Von wegen knickenCommon Wealth (2000)
And the shin splints, those are angry. Whoop.Und das Umknicken war einfach nur fies. Big Dougie (2000)
There goes your Christmas gift, you Judas!Dein Weihnachtsgeschenk kannst du knicken, Judas! Evolution (2001)
I had an invitation from Mummy to have a picnic.Mutter lud mich ein, hier zu picknickenAttila (2001)
Be careful not to slip.- Vorsicht! Knicken Sie nicht um. Senso '45 (2002)
Go. I got a call from my landlord reminding me my lease is up... at the end of this month.Dann sagen wir Mutter, wir wollen im Park picknicken, wo um 2 das Münztelefon klingelt und Henry auf grünes Licht wartet. A-Tisket, A-Tasket (2002)
- That's terrible, Kirk. - Twelve brothers and sisters. The only one without a basket, me.Ja, und wenn ich Fotos von Leuten beim Picknicken auf der Erde seh, denke ich: "Was, zum Henker, macht ihr da auf der Erde?" A-Tisket, A-Tasket (2002)
I want to go on a picnic out in nature.- Was fehlt dir? Was ist mit Picknicken, in der Natur sein oder allein sein? Buddy (2003)
My dad had a picnic, but now she's in Metropolis with your dad.Dad wollte picknicken, aber Mom ist in Metropolis mit deinem Dad. Insurgence (2003)
Then you won't be able to go on your boat trip to Alaska.Dann kannst du deine große Seereise nach Alaska knicken50 First Dates (2004)
But the recurrent nerve is in the way, and if we kink that--Aber der Stimmbandnerv ist im Weg, und wenn wir den knicken... Something the Lord Made (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knick {m}; Knicken {n}; Stauchung {f}buckling [Add to Longdo]
abknicken | abknickend | abgeknicktto snap off | snapping off | snapped off [Add to Longdo]
abweichen; abschwenken; abknicken; ablenken; abkommen | abweichend; abschwenkend; abknickend; ablenkend; abkommend | abgewichen; abgeschwenkt; abgeknickt; abgelenkt; abgekommen | er/sie/es weicht ab | ich/er/sie/es wich ab | von der Wahrheit abweichento deviate | deviating | deviated | he/she/it deviates | I/he/she/it deviated | to deviate from the truth [Add to Longdo]
nachknicken; eine Schraube mit Drehmomentschlüssel nachziehen [techn.]to retorque [Add to Longdo]
mit dem Fuß umknickento twist one's ankle [Add to Longdo]
Einknicken {n} (Lkw mit Anhänger oder Sattelanhänger)jack-knifing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top