Search result for

kneel

(46 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kneel-, *kneel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kneel[N] การคุกเข่า
kneel[VI] คุกเข่า
kneel down[PHRV] คุกเข่าลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kneel(นีล) vi. คุกเข่า,คุกเข่าลง., See also: kneeler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
kneel(vi) คุกเข่าลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kneelingการคุกเข่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kneel!คุกเข่า! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Kneel.คุกเข่าลง Agora (2009)
Why would she kneel on a cold stone floor, morning after morning, when she could make these things happen with a snap of her fingers?ทำไมเธอต้องยอมคุกเข่าลงบนพื้นเย็นๆทุกค่ำเช้า ในเมื่อเธอสามารถทำงานพวกนี้ให้เสร็จได้โดยการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียว The Mark of Nimueh (2008)
I can't. You're kneeling on my balls.ลุงหายใจไม่ออก เข่าแกทับไข่ลุง Superhero Movie (2008)
If you want to save your younger brother, raise your hands and kneel before me, bastard!ถ้าแก อยากช่วยชีวิตน้องชายแก, ยกมือขึ้น และคุกเข่าต่อหน้าฉัน, ไอ้ลูกไม่มีพ่อ! Episode #1.5 (2008)
If you really had that kind of greed, go to President Guk immediately and kneel down on your knees.ถ้าแกมีความโลภอย่างนั้นจริงๆ, ไปพบประธานกุ๊ก เดี๋ยวนี้ และคุกเข่าของแก Episode #1.5 (2008)
- Here. Kneel.-คุกเข่าลง Body of Lies (2008)
Put your hands on your head and kneel on the ground.วางมือไว้บนหัว แล้วคุกเขากับพื้น Pilot (2008)
Kneel down!อะไร Goemon (2009)
I mean,when I kneel here before you and I ask for help, do you even listen?ฉันหมายความ เมื่อฉันคุกเข่าต่อหน้าคุณตรงนี้เพื่อให้คุณช่วย คุณจะฟังคำขอร้องนั้นไหม? Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
How about I just make it so every time you kneel in front of a glory hole, you think of me?เอางี้ไหม ฉันจะทำอย่างนี้ แล้วทุกครั้งที่นายคุกเข่า เพื่อดูแอบดูใครสักคนหนึ่งที่รูข้างฝาประตูห้องน้ำ จะได้คิดถึงฉัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
♪ and kneel and say an ave there for me.♪You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อเข่า[V] kneel, See also: bend the knee, go down on one's knee, Syn. งอเข่า, ย่อตัว, Ant. ยืดตัว, Example: ตำรวจย่อเข่าลงเพื่อพูดกับหนูน้อย, Thai definition: งอเข่าย่อตัวลง
คุกเข่า[V] kneel, See also: bend the knee, go down on one's knee, Syn. ย่อเข่า, ยอตัว, Example: เขาคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากพระ, Thai definition: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น
การนั่งคุกเข่า[N] kneeling, See also: sitting on the knees, Example: การนั่งคุกเข่าเป็นเวลานานอาจทำให้หัวเข่าด้านได้, Thai definition: การนั่งโดยวิธีย่อเข่าลงให้ติดพื้น แล้วหย่อนก้นลงบนส้นเท้า
นั่งคุกเข่า[V] kneel, Syn. คุกเข่า, Example: ลูกศิษย์นั่งคุกเข่าอยู่หน้าอาจารย์แล้วยื่นพานดอกไม้ให้ด้วยความเคารพ, Thai definition: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุกเข่า[v.] (khukkhao) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee   FR: s'agenouiller
คุกเข่าลง[v.] (khukkhao long) EN: kneel   FR: s'agenouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
KNEEL    N IY1 L
KNEELAND    N IY1 L AH0 N D
KNEELING    N IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kneel    (v) (n ii1 l)
kneels    (v) (n ii1 l z)
kneeled    (v) (n ii1 l d)
kneeling    (v) (n ii1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リフトバス[, rifutobasu] (n) kneeling bus (wasei [Add to Longdo]
額ずく;額づく;額突く;叩頭く;額衝く[ぬかずく(額ずく;額突く;叩頭く;額衝く);ぬかづく(額突く;叩頭く;額衝く);ぬかつく(額突く;叩頭く;額衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k,vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow [Add to Longdo]
坐り蒲団[すわりふとん, suwarifuton] (n) (arch) (See 座布団) flat floor cushion used when sitting or kneeling (usu. rectangular) [Add to Longdo]
座布団(P);座蒲団;座ぶとん;坐蒲団[ざぶとん, zabuton] (n) (See 布団) zabuton (flat floor cushion used when sitting or kneeling; usu. rectangular); (P) [Add to Longdo]
正座(P);正坐[せいざ, seiza] (n,vs) kneeling with the tops of the feet flat on the floor, and sitting on the soles; (P) [Add to Longdo]
石抱き[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap [Add to Longdo]
折り敷き[おりしき, orishiki] (n) kneeling [Add to Longdo]
叩頭[こうとう, koutou] (n,vs) kowtow (bow made from a kneeling position wherein the forehead touches the ground) [Add to Longdo]
土下座[どげざ, dogeza] (n,vs) kneeling down on the ground; prostrate oneself [Add to Longdo]
伏し拝む[ふしおがむ, fushiogamu] (v5m,vt) to kneel and worship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下跪[xià guì, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄨㄟˋ, ] kneel [Add to Longdo]
[guì, ㄍㄨㄟˋ, ] kneel [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] kneel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kneel \Kneel\ (n[=e]l), v. i. [imp. & p. p. {Knelt} (n[e^]lt) or
   {Kneeled} (n[=e]ld); p. pr. & vb. n. {Kneeling}.] [OE.
   knelen, cneolien; akin to D. knielen, Dan. kn[ae]le. See
   {Knee}.]
   To bend the knee; to fall or rest on the knees; -- sometimes
   with down.
   [1913 Webster]
 
   Note: The act of kneeling, when performed in front of a
      person, is often done as a sign of respect, humility,
      or supplication. It has a similar significance when
      performed in front of religious objects, such as an
      altar or shrine.
      [PJC]
 
         And he kneeled down, and cried with a loud voice,
         Lord, lay not this sin to their charge. --Acts
                          vii. 60.
      [1913 Webster]
 
         As soon as you are dressed, kneel and say the
         Lord's Prayer.           --Jer. Taylor.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kneel
   n 1: supporting yourself on your knees [syn: {kneel},
      {kneeling}]
   v 1: rest one's weight on one's knees; "In church you have to
      kneel during parts of the service"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top