Search result for

khats

(54 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -khats-, *khats*, khat
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา khats มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *khats*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SJ, I'd get you a hawkhat, and for whole family a hawkhat.SJ ฉันจะให้หมวกเหยี่ยวกับเธอ และครอบครัของเธอทั้งหมด The Blind Side (2009)
After the election, we all thought that the Khatami regime would be more open to secular work, but I was expelled from school.หลีงจากการเลือกตั้ง เราทุกคนคิดว่าราชวงศ์คาทามี จะเปิดกว้างมากขึ้น The Bod in the Pod (2012)
She's selling khat up there.เธอขายคาดขึ้นมี. Captain Phillips (2013)
NAJEE: Give me some khat.Najee ให้ฉันคาดบาง. Captain Phillips (2013)
It has been 10 cycles since Dukhat left this world to join Valen and the nine who were.Vor 1 0 Z yklen verIies Dukhat diese WeIt, um zu VaIen und den ehemaligen 9 zu gehen. Babylon Squared (1994)
To avenge Dukhat's death, we had pursued your forces all the way back to your Homeworld.Um Dukhats Tod zu sühnen, hatten wir Ihre Streitkräfte bis zu Ihrer Heimatwelt verfolgt. Points of Departure (1994)
Rarest of all their leader, Dukhat, dying.Am seltensten ist ihr Anführer. Dukhat, lag im Sterben. Soul Hunter (1994)
You were there at the death of your leader, Dukhat.Du warst zugegen beim Tode eures Führers, DukhatSoul Hunter (1994)
They were arrested this morning in a major sting operation designed to expose the illegal manufacture of the drug "khat".Sie wurden heute Morgen im Rahmen einer Polizeiaktion festgenommen wobei die illegale Produktion der Droge "Khat" aufgedeckt wurde. Mission: Impossible (1996)
The attack destroyed two Minbari vessels and killed their leader, Dukhat and started the EarthSie zerstörten 2 Minbari-Schiffe und töteten den Anführer DukhatA Late Delivery from Avalon (1996)
I was the chosen of Dukhat to replace him.Ich bin die erwählte Dukhats, die ihn ersetzen soll. Severed Dreams (1996)
But luckily, I was blessed with the best fans in the league.AberzumGlückhatteich die besten Fans der Liga Fall (1997)
But luckily, I was blessed with the best God in the league, too.AberzumGlückhatteichauch den besten Gott der Liga. Fall (1997)
But luckily, I was blessed with the best fans in the league.AberzumGlückhatteich die besten Fans der Liga. Fall (1997)
But luckily. I was blessed with the best God in the league, too.AberzumGlückhatteichauch den besten Gott der Liga. Fall (1997)
Dukhat.DukhatAtonement (1997)
Somebody, help me!Dukhat ist verletzt! helft mir! Atonement (1997)
They killed Dukhat.Die Menschen hatten Dukhat getötet. Atonement (1997)
He was right.Dukhat hatte Recht. Atonement (1997)
Somebody, help me!Dukhat ist verletzt! helft mir! Atonement (1997)
Somebody, help me!Dukhat ist verletzt! helft mir! Atonement (1997)
Somebody, help me!Dukhat ist verletzt! helft mir! Atonement (1997)
But Dukhat knew.Dukhat war über all das informiert. Atonement (1997)
Dukhat says when there is good news, we always ask if it is true because it is so difficult to believe.Dukhat hat gesagt: ""Gute Nachrichten wecken in uns immer zweifel. Einfach, weil es gute Nachrichten sind. Lines of Communication (1997)
Before the war Dukhat wanted to know more about your people so I began studying your history.Vor dem Großen Krieg wollte Dukhat mehr über die Menschen erfahren, also begann ich, eure Geschichte zu studieren. Lines of Communication (1997)
Dukhat said that in every battle one side or the other must surrender eventually.Dukhat hat gesagt, dass in jeder schlacht die eine oder andere Seite irgendwann kapitulieren muss. Moments of Transition (1997)
I saw Delenn when Dukhat was alive.Ich kannte DeIenn schon, aIs Dukhat noch am Leben war. Rumors, Bargains and Lies (1997)
But to strike down one of our own one who led the Grey Council, the chosen of Dukhat it would tear our caste apart and guarantee our loss to the warriors.Aber jemanden von uns stürzen zu wollen, eine Frau, die den Grauen Rat leitete, die von Dukhat ausgewählt wurde, das würde unsere Kaste zerstören. Wir müssten uns unterwerfen. Rumors, Bargains and Lies (1997)
I have been training him as Dukhat trained me.Ja, ich habe ihn ausgebildet, so wie Dukhat mich. Rumors, Bargains and Lies (1997)
Dukhat chose you above all to follow him.Dukhat hat aus vielen dich als seine NachfoIgerin erwählt. Rumors, Bargains and Lies (1997)
I'm told they came from Dukhat himself.Ich hörte, sie kämen von DukhatBabylon 5: In the Beginning (1998)
There's no reason to concern Dukhat with it until we know more.Es gibt keinen Grund, Dukhat zu belästigen, bevor wir nicht mehr wissen. Babylon 5: In the Beginning (1998)
With the death of their leader, Dukhat, the Minbari went mad.Der Tod ihres Führers Dukhat machte die Minbari verrückt. Babylon 5: In the Beginning (1998)
You were the chosen of Dukhat, after all.Du warst schließlich Dukhats Liebling. Babylon 5: In the Beginning (1998)
Dukhat would have never approved of this slaughter!Dukhat hätte diesem Gemetzel nie zugestimmt! Babylon 5: In the Beginning (1998)
I made arrangements to transfer all of Dukhat's belongings to this ship.Ich traf Vorkehrungen, Dukhats Besitz auf dieses Schiff zu bringen. Babylon 5: In the Beginning (1998)
I know what's in Dukhat's sacred place.Ich weiß, was in Dukhats heiligem Ort ist. Babylon 5: In the Beginning (1998)
I know what's in Dukhat's... I know what's in Dukhat's sacred place!Ich weiß, was in Dukhats... lch weiß, was in Dukhats heiligem Ort ist! Babylon 5: In the Beginning (1998)
What is in Dukhat's sacred place?Was ist in Dukhats heiligem Ort? Babylon 5: In the Beginning (1998)
Only the Minbari succeeded, when we came for their leader, Dukhat.Nur die Minbari hatten erfolg, aIs wir ihren Führer Dukhat holen wollten. Babylon 5: The River of Souls (1998)
Dukhat once told me, "If you can create sufficient fear in your enemies you may not have to fight them.Dukhat Iehrte mich: ""Wenn du den Feind genügend einschüchterst, musst du ihn vielleicht nicht bekämpfen. The Paragon of Animals (1998)
Just because Leo has his wings back doesn't change anything.Nur weil Leo seine Flügel zurückhat, ändert das nichts. Murphy's Luck (2000)
Afternoon when they're all fucked up on khat...Tageslicht statt Nacht, Nachmittag, wenn sie alle high auf Khat sind... Black Hawk Down (2001)
Marko Khatami.Marko Khatami. Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2002)
- Who's Marko Khatami? - I have no idea.- Wer ist Marko Khatami? Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2002)
It once belonged to Khushal Khan Khattak. The great 17 th-century warrior-poet.Sie gehörte einst Khushal Khan Khattak, dem großen Krieger und Poeten. Firebomb (2003)
- Captain Khata'n Zshaar.- Captain Khata'n Zshaar. Dawn (2003)
I see students marching in the streets. I hear Khatami making the right sounds.Ich sehe Studenten demonstrieren und Khatami schlägt den richtigen Ton an. Syriana (2005)
Wait, Prince Sangkhathat.Wartet, Prinz Sangkhathat! The Legend of Naresuan: Part 2 (2007)
Today, Tony Stark has changed the face of the weapons industry by ensuring freedom and protecting America and her interests around the globe.Tony Starkhat das Ansehen der Waffenindustrie verändert, indem er die Freiheit, Amerika und seine Interessen schützt, weltweit. Iron Man (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัตติยะ สวัสดิผล, พล.ต. ดร.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ.แดง)[n. prop.] (Khattiya Sawatdiphon) EN: Maj-Gen Khattiya Sawasdipol (Seh Daeng, Sae Daeng)   

CMU English Pronouncing Dictionary
MKHATSHWA    M AH0 K AE1 CH W AH0
KHAT K AA1 T   

Japanese-English: EDICT Dictionary
カト[, kato] (n) (1) cat; (2) kat; qat; quat; khat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top