หรือคุณหมายถึง kaü?
Search result for

kaue

(16 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kaue-, *kaue*
Possible hiragana form: かうえ
CMU English Pronouncing Dictionary
KAUER    K AW1 ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
kauen(vt) |kaute, gekaut| เคี้ยว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kauen {n}chewing [Add to Longdo]
Kauen {n}mastication [Add to Longdo]
Kauende {m,f}; Kauendermasticator [Add to Longdo]
Kauer {m}chewer [Add to Longdo]
kauen | kauend | gekaut | er/sie kaut | ich/er/sie kaute | er/sie hat/hatte gekaut | nicht gekautto chew | chewing | chewed | he/she chews | I/he/she chewed | he/she has/had chewed | unchewed [Add to Longdo]
kauen; zerkauen | kauend; zerkauend | gekaut | kaut | kauteto masticate | masticating | masticated | masticates | masticated [Add to Longdo]
kauen; mampfen | kauend; mampfend | gekaut; gemampft | kaut | kauteto champ | champing | champed | champs | champed [Add to Longdo]
kauen | kauend | gekaut | kautto chaw | chawing | chawed | chaws [Add to Longdo]
kauern | kauernd | gekauert | er/sie kauertto squat | squatting | squatted | he/she squats [Add to Longdo]
kauern; sich hocken; sich ducken | kauernd; hockend; duckend | gekauert; gehockt; geduckt | er/sie kauert; er/sie hockt sich | ich/er/sie kauerte; ich/er/sie hockte sich | er/sie hat/hatte gekauert; er/sie hat/hatte gehocktto cower | cowering | cowered | he/she cowers | I/he/she cowered | he/she has/had cowered [Add to Longdo]
kauernto huddle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
床上[ゆかうえ, yukaue] (n) on a floor; above floor level [Add to Longdo]
床上浸水[ゆかうえしんすい, yukaueshinsui] (n) inundation above floor level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  kaue [kauə]
     chew
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top