Search result for

kardial

(53 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kardial-, *kardial*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kardial มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kardial*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's go intracardiac epinephrine.Los, intrakardiales Epinephrin. RoboCop (1987)
A pericardial membrane!Eine perikardiale Membran. Q-Less (1993)
...and some myocardial degeneration.Eine myokardiale Degeneration. Star Trek: Generations (1994)
Give him another amp of epi intracardial and go up to 400 again.Noch eine Ampulle Epi intrakardial! Und noch mal auf 400! Lazarus (1994)
Well, we have a myocardial infarction... of the interior wall of the left ventricle...Nun, es ist ein myokardialer Infarkt... der inneren Wand der linken Herzkammer... Schizopolis (1996)
which, when combined with a stressful work environment... leads to a myocardial infarction... of the interior wall of the left ventricle.die mit einer stressigen Arbeitsumgebung kombiniert... zu einem myokardialen Infarkt... der inneren Wand der linken Herzkammer führten. Schizopolis (1996)
The thing is, the apoptosis is just part of the cardial renewal process....denn die Apoptose ist nur ein Teil des kardialen Erneuerungsprozesses. What You Leave Behind (1999)
E.M.G. for peripheral neuropathy, tox screen to eliminate drugs, and echo to rule out cardiac emboli.Toxtest auf Drogen und ein Echo zum Ausschluss einer kardialen Embolie. Love Hurts (2005)
The key is to preserve effective tissue perfusion while avoiding excess myocardial oxygen consumption.Es geht darum, eine effektive Gewebsperfusion zu erhalten und einen exzessiven myokardialen Sauerstoffverbrauch zu vermeiden. Sea Change (2007)
I was able to reduce the heart almost all the way into the pericardial space.Ich war in der Lage, das Herz fast vollständig in den präkardialen Platz zu bringen. Piece of My Heart (2008)
- Cardiac bypass.- Ein kardialer Bypass. Atonement (2008)
Myocardial irrigation.Myokardiale Spülung. Heal Thyself (2008)
She's bicardic.Sie ist bi-kardialFranklyn (2008)
Love can't save you.Ihre Herzinsuffizienz wurde durch eine Pilzinfektion verursacht, genannt kardiale Blastomykose. Simple Explanation (2009)
All the tests were normal.Keine Anzeichen von myokardialer Mangeldurchblutung. Saviors (2009)
What are you talking about?Ein perikardiales Thoraxtrauma. Pilot (2009)
We need a pericardial window to drain the fluid from around her heart.Sie brauchen ein perikardiales Fenster, um die Flüssigkeit rund um ihr Herz auszusaugen. Right Here, Right Now (2009)
Dr. Altman. I, uh, set aside some saline implantsSein EKG und die kardialen Enzyme waren normal,... also ist ein Herzinfarkt unwahrscheinlich. Push (2010)
Just finishing up the pericardial repair.Nur noch die perikardiale Reparatur abschließen. Death and All His Friends (2010)
No cardiac risk factors, no angina.Keine kardialen Risikofaktoren, keine Angina. Golden Hour (2011)
- You got cardiac enzymes?- Sie haben die kardialen Enzyme? Golden Hour (2011)
You had a cardiac episode that required us to bring you into the O.R.Du hattest einen kardialen Vorfall, was es erforderlich machte, dich in den OP zu bringen. Last Temptation (2011)
No, because she needs a C.T. to assess her cardiac injuries.Nein, weil sie ein CT braucht, um ihre kardialen Verletzungen beurteilen zu können. Free Falling (2011)
Okay, I need 1 of intracardiac epi.Okay, ich brauche eine Einheit intrakardiales Epi. Free Falling (2011)
We tested her cardiac enzymes, ran an echo.Wir testeten ihre kardialen Enzyme und haben ein Echo gemacht. Take the Lead (2011)
Where's House?EKG, kardiale Enzyme und Katheterisierung sind normal. Love is Blind (2012)
I ordered a cardiac MRI, enlargement of the left ventricle suggests an infiltrative disease.Ich habe ein Kardial-MRT angeordnet. Vergrößerung der linken Herzkammer lässt eine infiltrative Krankheit vermuten. Post Mortem (2012)
We could start him on corticosteroids and do a cardiac biopsy to confirm.Wir geben ihm Corticosteroide und machen eine Kardialbiopsie zur Bestätigung. Post Mortem (2012)
He has an intrapericardial diaphragmatic hernia.Er hat eine intraperikardiale Zwerchfellhernie. All You Need Is Love (2012)
My preliminary examination indicates that he experienced a cardiac event.Meine vorläufige Untersuchung deutet hin auf ein ischämisches kardiales Ereignis. Money Maker (2012)
He has a pericardial tumor compressing on his heart.Er hat einen perikardialen Tumor, der auf sein Herz drückt. One Step Too Far (2012)
Rough day, big guy... pericardial tumor and a grade-3 bleed.Schlimmer Tag, großer Kerl... perikardialer Tumor und eine Blutung Stufe 3. One Step Too Far (2012)
We had to restart internal cardiac massage, give her an intracardiac epi, and fortunately, we were able to resuscitate her.Wir mussten interne Herzmassage von neuem beginnen, gaben ihr intrakardial Epi, und glücklicherweise waren wir in der Lage sie wiederzubeleben. The Girl with No Name (2012)
He has a cardiac tumor, which looks like it might have invaded into the right ventricle.Er hat eine kardialen Tumor, welcher wie es aussieht, in die rechte Herzkammer eingedrungen ist. Let the Bad Times Roll (2012)
We're waiting on your cardiac enzymes.Wir warten auf Ihre kardialen Enzyme. Family Secrets (2012)
People do not get better from metastasized cardiac cancer.Menschen erholen sich nicht von metastasierendem kardialen Krebs. Lesser Evils (2012)
He's convinced she was suffering from terminal cardiac cancer.Er ist überzeugt das sie kardialen Krebs im Endstadium hatte Lesser Evils (2012)
His notes on Samantha Cropsey's condition say that cardiac cancer was discovered during her bypass surgery.Seine Notizen über den Zustand von Samantha Cropseys sagen das der kardiale Krebs während der Bypass Operation entdeckt wurde. Lesser Evils (2012)
He needs sustained cardiac I.C.U.Er braucht kardiale Intensivbeobachtung. Seal Our Fate (2013)
Ross is doing a pericardial window in the E.R.Ross macht gerade eine Perikardial-Spiegelung in der Notaufnahme. Puttin' on the Ritz (2013)
Pericardial window is a pretty risky move for an intern.Eine Perikardial-Spiegelung ist ein ziemlich riskanter Zug für einen Assistenzarzt. Puttin' on the Ritz (2013)
a heart that has had a previous surgery to correct the defect, is currently in poor cardiac health, and is in the body of a kid between the ages of 1 and 12.ein Herz, bei dem bereits zuvor eine OP durchgeführt wurde, um den Defekt zu beheben, das im Moment in einem schlechten kardialen Zustand ist, und das sich im Körper eines Kindes im Alter zwischen 1 und 12 befindet. We Gotta Get Out of This Place (2014)
No medical history or cardiac risk factors.Keine medizinische Vergangenheit oder kardiale Risikofaktoren. Puzzle with a Piece Missing (2014)
Additional subendocardial hemorrhages in the left ventricle.Außerdem subendokardiale Blutungen in der linken Herzkammer. Gumshoe (2015)
Okay, I'll need 4-0 prolene and a pericardial patch, please.Okay, ich werde 4-0 Prolene und einen perikardialen Patch brauchen, bitte. Sledgehammer (2015)
Cardiac event didn't cause his fall.Ein kardiales Ereignis ist nicht die Ursache für seinen Fall. Win Loss (2016)
And one of the tests was C-reactive protein, there was a scale of one to three, one being low for cardiac event, three being high for cardiac event.Und es wurde zum einen auf C-reaktives Protein getestet. Auf einer Skala von eins zu drei weist eins auf ein geringes kardiales Risiko, drei auf ein hohes Risiko hin. What the Health (2017)
In a groundbreaking study published by Dr. Esselstyn following patients suffering from cardiovascular disease, 99.4% were able to avoid major cardiac events by going plant-based.Eine bahnbrechende Studie von Dr. Esselstyn zeigte, dass Patienten mit Herzkreislaufstörungen 99,4 % kardiale Komplikationen vermeiden konnten, nachdem sie auf pflanzliche Ernährung umgestiegen sind. What the Health (2017)
Boone, get me a cc of adrenaline and a cardiac needle.Boone, hol mir einen ccm Adrenalin und eine Kardialnadel. MASH (1970)
I said a cardiac needle.Ich sagte Kardialnadel. MASH (1970)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kardial {adj}cardial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  kardial [kardiːaːl]
     cardial
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top