Search result for

kans

(81 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kans-, *kans*, kan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Kansas[N] รัฐแคนซัสในประเทศสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arkansas(อาร์'คันซัส) n. ชื่อมลรัฐในอเมริกา. -Arkansan, Arkansian n., adj.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But Kansas ain't what it used to be.แต่ตอนนี้แคนซัสไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว Babylon A.D. (2008)
You're just not in Kansas anymore.เธอไม่ได้อยู่ในแคนซัสแล้วล่ะจ้ะ Inkheart (2008)
- You have me in a Dodge Stratus in Kansas City.- นายให้ฉันนั่งรถเก๋งคันเล็กในแคนซัสซิตี้ Up in the Air (2009)
I dot think we're gonna be in kansas anymore.ฉันไม่คิดว่าเราจะได้อยู่ในแคนซัสอีกแล้ว To Hell... And Back (2009)
Kansas city.แคนซัส ซิตี้ The End (2009)
we celebrate kinro kansha, not thanksgiving.เราฉลองให้วัน kinro kansha(วันแรงงาน) ไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้า Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
You're not in Kansas anymore.นายไม่ได้อยู่ในแคนซัสแล้วนะ Avatar (2009)
We gotta get indoors. It's turning into fucking Kansas out here...เราต้องเข้าไปข้างใน นี่มันกลายเป็นแคนซัสไปเสียแล้ว Shutter Island (2010)
I'm actually gonna be in Kansas City next week.แต่อาทิตย์หน้าผมจะไปแคนซัส RED (2010)
Oh, Toto, I don't think we're in Kansas anymore.โตโต้ ฉันว่า เราไม่ได้อยู่ในแคนซัสแล้วล่ะ Sex and the City 2 (2010)
"We aren't in Kansas anymore.""เราไม่ได้อยู่ในแคนซัส อีกต่อไปแล้ว" The Witch in the Wardrobe (2010)
A Kansas song? !เพลงของแคนซัส! Appointment in Samarra (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kansThe plane should have arrived at Kansai Airport by now.
kansJudging from his accent, he is from Kansai.
kansJohn covers the Kanto area and Taro covers the Kansai area.
kansFew people know that Mr Itsumi is from Kansai.
kansWe have just received an inquiry from Kansas concerning your brother.
kansHe will leave Tokyo and come to Kansai in June.
kansI saw Tony off at Kansai International Airport.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชินคันเซ็น[TM] (Chinkansen) EN: Shinkansen   FR: Shinkansen

CMU English Pronouncing Dictionary
KANSAI    K AE0 N S AY1
KANSAN    K AE1 N Z AH0 N
KANSAS    K AE1 N Z AH0 S
KANSAS'    K AE1 N Z AH0 S
KANSIAN    K AE1 N Z IY0 AH0 N
KANSANS    K AE1 N Z AH0 N Z
KANSAN'S    K AE1 N Z AH0 N Z
KANSAS'S    K AE1 N Z AH0 S AH0 Z
KANSANS'    K AE1 N Z AH0 N Z
KANSALLIS    K AE2 N S AE1 L IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kansas    (n) (k a1 n z @ s)
Kansas City    (n) - (k a2 n z @ s - s i1 t ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
関西[かんさい, kansai] (n) เขตสามเมืองใหญ่ในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น (โอซาก้า เกียวโต โกเบ) โดยมักจะเทียบกับฝั่งตะวันออกที่เรียกว่า 関東, See also: S. 関東,
検察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) อัยการ
感染[かんせん, kansen] (vt) ติดเชื้อ
感染症[かんせんしょう, kansenshou] (n) โรคติดต่อ
感謝[かんしゃ, kansha] (n vt) ซาบซึ้ง, รู้สึกขอบคุณ
監視カメラ[かんしかめら, kanshikamera] (n) กล้องวงจรปิด
干渉[かんしょう, kanshou] (n) แทรกแซง ก้าวก่าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慣性[かんせい, kansei] Thai: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก English: inertia
関する[かんする, kansuru] Thai: เกี่ยวกับ English: to concern
関する[かんする, kansuru] Thai: สัมพันธ์กับ English: to be related

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kansuhäherling {m} [ornith.]Black-fronted Laughing Thrush [Add to Longdo]
Kansas (US-Bundesstaat)Kansas (KN) [Add to Longdo]
Kansas City (Stadt in USA)Kansas City (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇;○(iK)[かんすうじゼロ, kansuuji zero] (n) (See 漢数字) "kanji" zero [Add to Longdo]
Bスプライン関数[ビースプラインかんすう, bi-supurain kansuu] (n) {comp} B-spline [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
こだま[, kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
すいません;すんません;すんまへん[, suimasen ; sunmasen ; sunmahen] (exp) (col) (すんまへん is Kansai dialect) (See 済みません) excuse me [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
つばさ[, tsubasa] (n) extra-high-speed Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
とき[, toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
に関し[にかんし, nikanshi] (exp) (See に関する) related to; in relation to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堪萨斯[kān sà sī, ㄎㄢ ㄙㄚˋ ㄙ, / ] Kansas (US state) [Add to Longdo]
堪萨斯州[Kān sà sī zhōu, ㄎㄢ ㄙㄚˋ ㄙ ㄓㄡ, / ] Kansas, US state [Add to Longdo]
关西[Guān xī, ㄍㄨㄢ ㄒㄧ, 西 / 西] Kansai (city in Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
スイッチング関数[すいっちんぐかんすう, suicchingukansuu] switching function [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.) [Add to Longdo]
データ多重変換装置[データたじゅうへんかんそうち, de-ta tajuuhenkansouchi] data multiplexer [Add to Longdo]
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] network supervision [Add to Longdo]
ハッシュ関数[はっしゅかんすう, hasshukansuu] hash function [Add to Longdo]
ブール関数[ブールかんすう, bu-ru kansuu] Boolean function [Add to Longdo]
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
乾燥[かんそう, kansou] -trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
乾燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
勧奨[かんしょう, kanshou] Aufmunterung, Ermunterung, Foerderung [Add to Longdo]
勧心を買う[かんしんをかう, kanshinwokau] sich_bei_jemanden_einschmeicheln [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] Fertigstellung, Vollendung, Vollbringung, Vervollkommnung [Add to Longdo]
完遂[かんすい, kansui] Vollendung, Erfuellung, Ausfuehrung [Add to Longdo]
寒暑[かんしょ, kansho] Kaelte_und_Hitze [Add to Longdo]
寒村[かんそん, kanson] armes_Dorf, einsames_Dorf [Add to Longdo]
干渉[かんしょう, kanshou] sich_einmischen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  kans [kans]
     possibility
     chance; luck
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top