Search result for

jobbt

(50 entries)
(0.973 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jobbt-, *jobbt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jobbt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jobbt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I worked at this and that.Habe hier und da gejobbtBad Timing (1980)
If you must know, he's out working an IBM machine in a primo brokerage house.Wenn du es unbedingt wissen willst, er jobbt als Tippse bei einer Maklerfirma. Cruising (1980)
You think you could put on here that I worked for a while here at the hospital?Könnten Sie vermerken, ich hätte eine Weile hier im Krankenhaus gejobbtJohnny Handsome (1989)
However, since you guys do work for Pretzels 'N' Cheese, I'll give you a shot.Weil ihr in meinem Lieblingsimbiss jobbt, dürft ihr spielen. Bill & Ted's Bogus Journey (1991)
Really? Just sleep... You've been a waitress long enough!Du hast lange genug als Kellnerin gejobbtOnce Around (1991)
I earned my bread working odd jobs here and there.Ich war immer auf Achse, wie man bei Ihnen sagt, und habe hier und da gejobbtLe mirage (1992)
You've been working in that video shop too long.Du hast zu lange im Videoladen gejobbtSerial Mom (1994)
Pumped gas two years to buy this. Laser sighting.Ich habe gejobbt, um sie kaufen zu können. Higher Learning (1995)
I worked my way through college as a short-order cook.He, ich jobbte während der Uni in einer Schnellküche. The Look (1995)
I worked on a shrimper like this.Ich hab mal auf einem Krabbenfänger gejobbtCity Hall (1996)
I told you, I candy-striped.Ich habe hier mal gejobbtMidnight in the Garden of Good and Evil (1997)
Matt worked the night shift at Kinko's, so he didn't go in till four. We hung out a lot.Matt jobbte immer ab vier, also waren wir viel zusammen. The Opposite of Sex (1997)
And see if he works for Corwin.- Und sehen, ob er für Corwin jobbtCharlie's Angels (2000)
Moonlights as a cocktail waitress... at the Kaleidoscope on West sixty-third.Jobbt abends als Kellnerin im Kaleidoscope, 63ste West. Frequency (2000)
Learned how to butter bagels for a living.Habe als Bagelschmierer gejobbtBoys and Girls (2000)
Gimme a break.Die auch mal als Krankenschwester jobbtThe Curse of the Jade Scorpion (2001)
We worked at Penguins Yoghurt.Wir haben zusammen gejobbtMy Best Friend's Mistake (2001)
WHOSE LAST JOBWo hast du zuletzt gejobbtThe Mangler 2 (2002)
That girl remembers a group of UkrainiansAlso, die Frau kann sich erinnern, eine Gruppe aus der Ukraine. Und 'n Student namens Kamil, der hier jobbt, hat mit ihnen gesprochen. Distant Lights (2003)
Dude, remember when Goldstein used to work at that burger place?Goldstein hat auch mal in so 'ner Bude gejobbtHarold & Kumar Go to White Castle (2004)
Could you show me that photo?Schau mal. Gejobbt' hab' ich als Schlafwagenschaffner zu der Zeit. Muxmäuschenstill (2004)
- She was pulling double duty as a hooker?- Jobbte sie nebenher als Prostituierte? Risen (2004)
Ever worked at the Softy Freeze, Andy? No.Schon mal gejobbt bei "Softy Freeze", Andy? The Amateurs (2005)
Living for a half a year in Austria on a student visa.Studiert seit 6 Monaten in Österreich. Hat hier und da gejobbtThe Road Home (2005)
Spent summers working in a vineyard in California.Habe im Sommer in den kalifornischen Weinbergen gejobbtA Good Year (2006)
and is jobbing.-... Jobbt sogar. Tough Enough (2006)
Well, I've been doing some part-time work.Also, ich hab auch ein bisschen gejobbtLorelai's First Cotillion (2006)
Did a little DJ work back in college. Went by the moniker Kap'n K.Auf dem College hab ich als DJ gejobbt, als "Captain K". Bon Voyage (2007)
I worked on a farm for a summer because I was saving up to go to college.Ich habe auf einer Farm gejobbt, um fürs College zu sparen. Dirty Hands (2007)
"Julie Powell, once the editor of the Amherst literary magazine, "the one we all knew would be 'The One,' "temped for eight years before giving up on her novel,"Julie Powell, Ex-Redakteurin des Amhearst-Literaturmagazins, aus unserer Sicht die Karrierefrau, jobbte acht Jahre lang, gab dann ihren Roman auf... und arbeitet jetzt im mittleren Dienst als Sachbearbeiterin... im Kampf um die Nachwirkungen des 11. September." Julie & Julia (2009)
I worked in a club near Clichy.Dort hab ich in einem Club gejobbt in der Nähe von Clichy. The Girl Who Played with Fire (2009)
He'll be working with us part-time.Er jobbt bei uns Teilzeit. My Geeky Girlfriend (2009)
I've been temping and watching daytime telly as usual.Ich hab gejobbt und tagsüber ferngesehen wie üblich. Episode #1.6 (2010)
- I worked here as a teenager.- Ich habe hier als Teenager gejobbtAlt som stiger opp, kommer en gang ned (2011)
All I see is a stoner who works in a convenience store.Ich sehe nur einen Kiffer, der in einem Lebensmittelladen jobbtSmall Apartments (2012)
We ended up working at the same restaurant.Wir jobbten im selben Restaurant. Safety Not Guaranteed (2012)
He worked at Anderson's, which was the restaurant I waited at all throughout college, and he was really nice.Er arbeitete bei Anderson's. Das war das Restaurant, in dem ich während der Collegezeit gejobbt habe. Safety Not Guaranteed (2012)
I used to kill Parwans for a living.Ich hab mal 'ne Weile als Parwankiller gejobbtThe Box (2012)
I was working at this, uh, bar downtown to help pay for school, and he kept coming in after work.Ich hab in einer Bar in Downtown gejobbt, um mir mein Studium zu verdienen, und... er kam nach der Arbeit vorbei. Side Effects (2013)
I temped on your desk years back, and I thought about telling you, but then you got fired for the masturbation video, and I missed my chance.Ich jobbte mal an der Rezeption vor ein paar Jahren und habe überlegt, es dir zu sagen, doch dann wurdest du wegen dem Masturbationsvideo gefeuert und ich habe meine Chance verpasst. Hell Bent for Leather (2013)
Worked the whole time.Die ganze Zeit gejobbtThe Garden of Words (2013)
Back in high school, I volunteered at a nursing home in Tyler.Damals in der Highschool, da habe ich als Freiwillige in einem Altenheim gejobbtYou're Not You (2014)
But I worked at Animal Rescue one summer as a tech.Aber ich hab einen Sommer beim Tierschutzverein gejobbt. Vorsichtig. The Drop (2014)
Part-time job that she Pakistan Embassy.Er hat in der pakistanischen Botschaft gejobbtPK (2014)
Mikey ' s scholarship and works part-time as a dishwasher at " Denny's ".Mikey hat 'n Stipendium und Jobbt als Tellerwäscher bei "Denny's". Rage (2014)
So my cousin, he graduated from Newcastle with a first. He applied to every law firm in the country with roughly 6,000 applicants per job. He now works in a bar.Mein Cousin absolvierte in Newcastle mit einer eins, er bewarb sich bei jeder Kanzlei im Land mit circa 6.000 Bewerbern pro Stelle, jetzt jobbt er in einer Bar. Plastic (2014)
Did she have a part-time job?Hat sie gejobbtThe World of Kanako (2014)
Did she have a part-time job?Hat sie gejobbt? Tja... The World of Kanako (2014)
I went to learn Spanish and do volunteer work.Ich bin hin und hab Spanisch gelernt und gejobbtAlbatross (2015)
I started at the bottom working every club in New York.Ich habe ganz unten angefangen, in allen Clubs in New York gejobbtPilot (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top