Search result for

items

(46 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -items-, *items*, item
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Items, Lineหมวดรายการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are many, um, unique items down here.ในนี้มีของไม่ธรรมดาอยู่ด้วย Downfall of a Droid (2008)
These must be the unique items we were warned about.นั่นต้องเป็นของไม่ธรรมดา ที่เขาเตือนเราแน่ Downfall of a Droid (2008)
I heard that all smuggling items are hidden in the bottom of the boatข้าได้ยินมาว่ามีการลักลอบนำสิ่ิงของซุกซ่อนไว้ใต้ท้องเรือ Iljimae (2008)
- Some items.-ของบางอย่าง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I have a very good success rate at finding items. And discreetly.ฉันประสบความสำเร็จที่ดีมากค่ะ ตามหาของที่หายไปและอย่างรอบครอบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Someone loses some items, whatever, you will find them.ถ้ามีคนโดนขโมยของบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอะไร คุณจะตามหาจนเจอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Eight hundred items in two months, is our request.คุณเห็นแบบแล้ว ค่าตอบแทนดี Gomorrah (2008)
- Could you put this to one side...? - I can't hold sale items.คุณช่วยเก็บนี่ให้ก่อนได้มั้ยคะ ขออภัยคะ ไม่รับจองสินค้าลดราคานะคะ Confessions of a Shopaholic (2009)
They don't hold items. It's a desperately important scarf. Desperately important scarf.ฉันต้องเอาของชิ้นนี้ให้ได้ มันคือผ้าพันคอที่สำคัญอย่างมาก รู้อะไรมั้ย? Confessions of a Shopaholic (2009)
Though weren't items one through nine something to do with him pretty much being gay?ส่วนมากที่ผ่าน หนึ่งในเก้า ..แบบนั่นมักจะเป็นเกย์ The Ugly Truth (2009)
The reaper took items From each victim And placed them on the next,มัจจุราชจะเอาของจากเหยื่อแต่ละรายไป แล้วเอาไปใส่ให้เหยื่อรายต่อไป Omnivore (2009)
True Blood and other glass items go in the blue container.ทรูบลัดกับขวดแก้ว ทิ้งถังสีฟ้า Nothing But the Blood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
itemsBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
itemsComputer technology is indispensable to access many pertinent items of data.
itemsDid you check all the items on the shopping list?
itemsFor a display where the data items increase and decrease I think you are best making use of a spreadsheet program, not Access.
itemsHere are the proposed agenda items for the meeting on January 28.
itemsHere are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.
itemsI always buy expensive items on credit.
itemsI don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items.
itemsI need the following items.
itemsLet's proceed with the items on the agenda.
itemsPlease check all the items on this list.
itemsPlease pay the tax on the items over there.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนิด[n.] (chanit) EN: [classifier : types of items]   
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: [classifier : sizes (of items)]   FR: [classificateur : tailles]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items   
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classifier : cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs ...)]   FR: [classificateur : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
ประการ[n.] (prakān) EN: [classifier : numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects]   FR: [classificateur : éléments, points, aspects, espèces, sortes, lieux...)
สินค้าเคลม[n. exp.] (sinkhā khlēm) EN: returns ; goods returned ; returned items   

CMU English Pronouncing Dictionary
ITEMS    AY1 T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
items    (n) (ai1 t @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
にょきりにょきり[, nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other [Add to Longdo]
べんべら[, benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items [Add to Longdo]
までなら[, madenara] (exp) up to ... (e.g. items) (nuance of comparison); until ... (times); as far as; (P) [Add to Longdo]
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty [Add to Longdo]
グッズ[, guzzu] (n) goods; promotional items; (P) [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連続項目[れんぞくこうもく, renzokukoumoku] contiguous items [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top