Search result for

irrende

(50 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irrende-, *irrende*
Possible hiragana form: いっれんで
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา irrende มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *irrende*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The centre of all this fascination was the suspended egg, to Coppice, the symbol of the Violent Unknown Event, and the one perplexing feature for which he had no explanation.Im Zentrum all dieser Faszination stand das schwebende Ei, das Symbol für das Gewaltsame Unbekannte Ereignis und das einzige verwirrende Merkmal, für das er keine Erklärung hatte. The Falls (1980)
For example, at a time when the ink was running strong, she argued about the sexual quadrimorphism that was a perplexing characteristic of the VUE.Zum Beispiel argumentierte sie, als die Tinte stark floss, mit sich selbst über die sexuelle Viergestalt, die eine verwirrende Eigenschaft des GUE war. The Falls (1980)
Obsian Fallicutt had a theory that the VUE was an expensive hoax perpetrated by AJ Hitchcock to give some credibility to the unsettling and unsatisfactory ending of his film The Birds.Obsian Fallicutt vertrat die Ansicht, dass das GUE ein teurer Schwindel von A.J. Hitchcock war, um den verwirrenden Schluss seines Films Die Vögel glaubwürdiger zu machen. The Falls (1980)
When the night comes, all that's left is the anxiety... ..for those who are lost in the world of the tower blocks.Wenn es Nacht wird, gibt es nur noch die Angst. Die Angst der Irrenden in der Welt der Hochhäuser. The Night of the Hunted (1980)
Sister, I think we should venture into this confusing new world gradually.Schwester, ich denke, wir sollten uns nur ganz vorsichtig in diese verwirrende neue Welt wagen. The Revel (1981)
But what you had was a dream, just a very confusing dream.Aber Sie hatten einen Traum, nur ein sehr verwirrenden Traum. The Nesting (1981)
It's certainly been a confusing morning.Es war ein sehr verwirrender Morgen. Deadly Maneuvers (1982)
He's a space-lost freak lookin' for love.- Wer er ist? Ein herumirrender Freak. Breathless (1983)
What a confusing world.Was für eine verwirrende Welt. The Deception (1984)
It's just, uh, made things more confusing.Dadurch ist alles noch verwirrender. Have I Got a Steele for You (1985)
You're like a couple of bees buzzing around.MURRAY: Ich weiß es nicht. Sie sind wie herumschwirrende Bienen. A Lovely Little Affair (1985)
Bandied about by life, a wandering bohemianHin und hergetrieben vom Leben, irrender Bohemien Tangos, the Exile of Gardel (1985)
The assault, clinging like ivy to the ramparts, the target of whistling arrows.Der Angriff, wie Efeu hing ich an den Wällen, das Ziel der schwirrenden Pfeile. Otello (1986)
And he opened his eyes and almost yanked off his ear... because he found himself under a tree... which certainly wasn't where he'd fallen asleep... and more confusing... it was a tree from which he could see the edge of his kingdom.Als er seine Augen aufschlug, zupfte er sich fast das Ohr ab, denn er lag unter einem Baum, wo er ganz sicher nicht eingeschlafen war. Verwirrender war noch, dass er von diesem Baum aus die Ausläufer seines Königreichs sehen konnte. Hans My Hedgehog (1987)
Good old often-wrong Soong.Der sich oft irrende Soong. Datalore (1988)
You contribute... ..a confusing element to the Mantle brothers' saga.In die Saga der Mantle-Brüder bringst du ein verwirrendes Element. Dead Ringers (1988)
You make all these confounded mysteries, and it's useless asking you to explain.Diese verwirrende Geheimnistuerei ohne Aussicht auf eine Erklärung. Triangle at Rhodes (1989)
That is more significant than the object itself.Das ist noch verwirrender. The Royale (1989)
Like I said to the captain, sir, it was a very confusing day.Wie ich dem Hauptmann sagte... es war ein verwirrender Tag. Born on the Fourth of July (1989)
The forecast is for weeks of fearful cold.Es ist weiterhin klirrende Kälte angekündigt. Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)
This is a really confusing time in her life.Das ist eine verwirrende Zeit für sie. 13 Candles (1990)
A lot of confusing readings here.Eine Vielfalt verwirrender Anzeigen. Future Imperfect (1990)
In the name of Blanche de Fleur unhand that errant knight!Im Namen der Weißen Rose... lasst diesen umherirrenden Ritter frei! The Fisher King (1991)
It is a confusing and difficult process.Es ist ein verwirrender und schwieriger Prozess. Episode #2.20 (1991)
But, Barry, Scott's shenanigans have been causing... a lot of distracting chat down our way.Aber, Barry, Scotts Faxen haben zu viel verwirrendem Gerede im Verband geführt. Strictly Ballroom (1992)
I've just had a disturbing encounter with Alkar's mother.Ich hatte gerade eine verwirrende Begegnung mit Alkars Mutter. Man of the People (1992)
And we have a lost soul who needs to come in. That's all.Wir haben eine umherirrende Seele die hereinkommen muss das ist alles. Heaven & Earth (1993)
There's nothing more confused or unresolved than a suicide.Nichts ist verwirrender, oder ungeklärter, als Selbstmord. Knight of Shadows (1993)
It is perhaps the strangest passage in the bible, in which he writes:Nichts in der Bibel könnte verwirrender sein. The Prophecy (1995)
You said to call if something came up that confused me and shrinks need shrinks...Sie sagten, ich solle Sie anrufen, wenn etwas Verwirrendes passiert... und ein Psychiater selbst einen braucht. Tin Cup (1996)
But love is a spice with many tastes a dizzying array of textures and moments.Aber die Liebe ist ein Gewürz mit vielen Geschmacksrichtungen. Verwirrende Strukturen und Momente. The Soul Mate (1996)
Learn it well for it's the chilling sound of your doom.Behalten Sie den Namen. Das ist der klirrende Klang des Verderbens. Batman & Robin (1997)
Your dyke-courting ass just got me scored on.Dein Kampflesben-umschwirrender Arsch hat gegen mich gepunktet. Chasing Amy (1997)
With folded hands, I beseech the Buddhas of all directions... to shine the lamp of Dharma for all bewildered in the gloom of misery."Mit gefalteten Händen, flehe ich zu den Buddhas allerorten, das Licht des Dharma scheinen zu lassen, für alle Verlorenen und Irrenden. Kundun (1997)
The panic. The people lost in the streets.Die Panik, die umher irrenden Leute. Angel (1997)
Your..."brig." It's a puzzling concept-- shutting someone away as punishment.Ihre Arrestzelle... Ein verwirrendes Konzept. Sie sperren jemand ein, um ihn zu bestrafen. Random Thoughts (1997)
I followed good tracks for the two surveyors, but the trails became confused.Ich bin den Spuren der Vermesser gefolgt. Sie werden immer verwirrender. Detour (1997)
What I hear is the confusing and troubling sound of...Ich höre nur verwirrende, Besorgnis erregende... Never Again (1997)
Why don't you come in from the entire lack of cold?Komm doch endlich rein aus dieser klirrenden Wärme. Amends (1998)
This is a very confusing situation.Eine sehr verwirrende Situation. Being John Malkovich (1999)
I'm sure Amy is lovely and complicated but there are a million girls out there and just one project like this, so I'm begging you, please, please stay away from Amy and her bewildering ass.aber es gibt millionen Mädchen... Bitte, bitte, vergiss Amy! Und ihren verwirrenden Arsch. Three to Tango (1999)
What's scary is that when you get older, it gets more confusing.Wenn man älter wird, wird es noch verwirrender. Never Been Kissed (1999)
It's a real confusing time to be a man.Sind verwirrende Zeiten für Männer. She's a Man, Baby, a Man! (1999)
Same damn confusing rules, you know what I mean?Verdammt verwirrende Regeln, verstehst du? She's a Man, Baby, a Man! (1999)
That school bus with all the distracting stickers.Der Schulbus mit verwirrenden Aufklebern. Court Date (1999)
When it hit the floor... it made this ringing sound.Als es auf dem Boden aufschlug ... machte es so ein klirrendes Geräusch. U.S. Male (1999)
(whoosh)(schwirrendes Geräusch) Legacy (1999)
(whoosh)(schwirrendes Geräusch) Legacy (1999)
Or maybe some of that special sauce you like so much here in Canada!(klirrendes Glas) Oder diese kanadische Spezialsauce. The Whole Nine Yards (2000)
Does it produce some kind of dizzying high or...?Produziert es irgendeine Art verwirrenden Rausch oder ..? The Big Lock-Out (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top