Search result for

irrend

(102 entries)
(1.2369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irrend-, *irrend*, irren
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา irrend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *irrend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, when you're in a situation where you can't tell crazy from sane... that's pretty confusing for a soldier, but it's good stuff for an aspiring novelist.Wenn man nicht mehr zwischen verrückt und normal unterscheiden kann, ist das für einen Soldaten verwirrend, aber für einen aufstrebenden Autor ist es gutes Material. The Big Red One (1980)
The centre of all this fascination was the suspended egg, to Coppice, the symbol of the Violent Unknown Event, and the one perplexing feature for which he had no explanation.Im Zentrum all dieser Faszination stand das schwebende Ei, das Symbol für das Gewaltsame Unbekannte Ereignis und das einzige verwirrende Merkmal, für das er keine Erklärung hatte. The Falls (1980)
For example, at a time when the ink was running strong, she argued about the sexual quadrimorphism that was a perplexing characteristic of the VUE.Zum Beispiel argumentierte sie, als die Tinte stark floss, mit sich selbst über die sexuelle Viergestalt, die eine verwirrende Eigenschaft des GUE war. The Falls (1980)
Obsian Fallicutt had a theory that the VUE was an expensive hoax perpetrated by AJ Hitchcock to give some credibility to the unsettling and unsatisfactory ending of his film The Birds.Obsian Fallicutt vertrat die Ansicht, dass das GUE ein teurer Schwindel von A.J. Hitchcock war, um den verwirrenden Schluss seines Films Die Vögel glaubwürdiger zu machen. The Falls (1980)
It's confusing...Es ist so verwirrend... Inferno (1980)
So confusing.Es ist alles so verwirrendThe Mirror Crack'd (1980)
When the night comes, all that's left is the anxiety... ..for those who are lost in the world of the tower blocks.Wenn es Nacht wird, gibt es nur noch die Angst. Die Angst der Irrenden in der Welt der Hochhäuser. The Night of the Hunted (1980)
They're gonna find us wandering in the woods six months from now, living on locusts and wild honey.Man wird uns in sechs Monaten im Wald umherirrend finden, während wir uns von Heuschrecken und wildem Honig ernähren. Stardust Memories (1980)
It's kind of confusing.- Es ist recht verwirrendSuperman II (1980)
Sister, I think we should venture into this confusing new world gradually.Schwester, ich denke, wir sollten uns nur ganz vorsichtig in diese verwirrende neue Welt wagen. The Revel (1981)
It's all pretty confusing, sir.Es ist sehr verwirrend, Sir. Gallipoli (1981)
A vivid dream can be quite baffling, especially for you, ...and particularly the moment of awakening.Ein lebhafter Traum kann ziemlich verwirrend sein, besonders für Sie und ganz besonders der Moment des Aufwachens. The Nesting (1981)
But what you had was a dream, just a very confusing dream.Aber Sie hatten einen Traum, nur ein sehr verwirrenden Traum. The Nesting (1981)
I don't mean how to do it, though that can be enormously confusing at times.Ich meine nicht, wie man's macht, was aber auch sehr verwirrend sein kann. Rich and Famous (1981)
It's certainly been a confusing morning.Es war ein sehr verwirrender Morgen. Deadly Maneuvers (1982)
Very confusing.Sehr verwirrendDiner (1982)
It`s just, like, this new schedule`s totally confusing.Der neue Stundenplan ist so verwirrendFast Times at Ridgemont High (1982)
Things are sometimes confusing.Die Dinge sind manchmal verwirrendFirst Blood (1982)
In Vietnam it was pretty confusing for Rambo and me.In Vietnam war es ziemlich verwirrend für Rambo und mich. First Blood (1982)
It's very confusing when you try and think about it, isn't it?Es ist sehr verwirrend, wenn man darüber nachdenkt, nicht? A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
He's a space-lost freak lookin' for love.- Wer er ist? Ein herumirrender Freak. Breathless (1983)
So confusing.So verwirrendThe Man Who Loved Women (1983)
It's so confusing.Es ist so verwirrendThe Man Who Loved Women (1983)
When it comes to human emotions, my ultra-phonic analyzer can be quite confusing.Bezüglich menschlicher Emotionen kann mein ultraphonischer Analysator recht verwirrend sein. Big Iron (1984)
I am going crazy.Es ist alles so verwirrend und schmerzlich. Knights of the Fast Lane (1984)
It's very confusing.Das ist sehr verwirrendSecond Base Steele (1984)
Well, it's almost as confusing as our relationship.Fast so verwirrend wie unsere Beziehung. Second Base Steele (1984)
- Quite perplexing.- Etwas verwirrendLost and Found (1984)
I realize all this must be terribly confusing to you.Das muss bestimmt alles sehr verwirrend für Sie sein. The Three Faces of Emily (1984)
It's a little confusing because I'm invited to this lovely party.Es ist etwas verwirrend, weil ich auf diese Party eingeladen werde. The Three Faces of Emily (1984)
Look, Lee, I don't know who I'm supposed to be and I don't know why I'm going there and, well, you have to admit, it's a little confusing.Hör zu, Lee, ich weiß nicht, wer ich sein soll, und ich weiß nicht, warum ich das mache. Du musst zugeben, das ist etwas verwirrendWeekend (1984)
- Unsettling and confusing.- Beunruhigend und verwirrendWeekend (1984)
What a confusing world.Was für eine verwirrende Welt. The Deception (1984)
Here, it's too confusing.Hier ist alles verwirrendMoscow on the Hudson (1984)
Oh, this place is so confusing.Oh, dieses Haus ist so verwirrendSixteen Candles (1984)
It's just, uh, made things more confusing.Dadurch ist alles noch verwirrender. Have I Got a Steele for You (1985)
You're like a couple of bees buzzing around.MURRAY: Ich weiß es nicht. Sie sind wie herumschwirrende Bienen. A Lovely Little Affair (1985)
-It's too confusing.- Es ist zu verwirrendMurder Between Friends (1985)
This is getting way out of hand.Das wird jetzt total verwirrendOdds on a Dead Pigeon (1985)
It's all a bit confusing, but it seems she was killed resisting arrest.Es ist alles etwas verwirrend. Anscheinend erschoss man sie bei der Verhaftung. Brazil (1985)
It would cut down all the confusion.Das wäre weniger verwirrendCommando (1985)
Bandied about by life, a wandering bohemianHin und hergetrieben vom Leben, irrender Bohemien Tangos, the Exile of Gardel (1985)
Come and get it, runt.Ich weiß, das hört sich verwirrend an und das ist es auch, aber, oh, Gott, ich wünschte, ich hätte mir nie gewünscht, sie zu sein. Change of Life (1986)
(KITT) Michael, sometimes I find your colloquialisms colorful... But confusing.Manchmal finde ich Ihre Umgangssprache zwar sehr farbig, aber verwirrendRedemption of a Champion (1986)
This is really confusing to me.Das ist sehr verwirrendSteele Blue Yonder (1986)
I know how confusing this must seem to you, Mrs. West.Ich weiß, wie verwirrend das auf Sie wirken muss, Mrs. West. One Bear Dances, One Bear Doesn't (1986)
"Situation confusing. " No shit!"Situation verwirrend." Das kannst du laut sagen! Jumpin' Jack Flash (1986)
The assault, clinging like ivy to the ramparts, the target of whistling arrows.Der Angriff, wie Efeu hing ich an den Wällen, das Ziel der schwirrenden Pfeile. Otello (1986)
A lot of things are confusing right now.Viele Dinge sind im Moment sehr verwirrendPeggy Sue Got Married (1986)
Being young is just as confusing as being old.Jung zu sein ist ebenso verwirrend wie alt zu sein. Peggy Sue Got Married (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abirren | abirrend | abgeirrtto stray | straying | strayed [Add to Longdo]
(Aufmerksamkeit) ablenken; verwirren; stören | ablenkend; verwirrend; störend | abgelenkt; verwirrt; gestörtto distract; to divert | distracting; diverting | distracted; diverted [Add to Longdo]
anschirrendharnessing [Add to Longdo]
beirren; irreführen | beirrend; irreführendto mislead | misleading [Add to Longdo]
durcheinander bringen; aus dem Gleichgewicht bringen; verwirren | durcheinander bringend; aus dem Gleichgewicht bringend; verwirrend | durcheinander gebracht; aus dem Gleichgewicht gebracht; verwirrtto unsettle | unsettling | unsettled [Add to Longdo]
durcheinander bringen; verwechseln; verwirren | durcheinander bringend; verwechselnd; verwirrend | durcheinander gebracht; verwechselt; verwirrtto muddle | muddling | muddled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto disentangle | disentangling | disentangled | disentangles | disentangled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto unravel | unraveling | unraveled | unravels | unraveled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto unsnarl | unsnarling | unsnarled | unsnarls | unsnarled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto untangle | untangling | untangled | untangles | untangled [Add to Longdo]
sich irren | irrend | geirrt | du irrst | er/sie irrt | er/sie irrte | wir irrtento be wrong; to be mistaken | being mistaken | mistaken | you are mistaken | he/she is mistaken | he/she was mistaken | we were mistaken [Add to Longdo]
irren | irrend | irrt | irrteto err; to wander; to stray | erring | errs | erred [Add to Longdo]
irrenderrant [Add to Longdo]
irrendmistaking [Add to Longdo]
klingeln; klimpern; klirren; bimmeln | klingelnd; klimpernd; klirrend; bimmelnd | geklingelt; geklimpert; geklirrt; gebimmelt | klingelt; klimpert; klirrt; bimmelt | klingelte; klimperte; klirrte; bimmelteto jingle | jingling | jingled | jingles | jingled [Add to Longdo]
klirren | klirrend | geklirrt | klirrt | klirrteto clank | clanking | clanked | clanks | clanked [Add to Longdo]
klirrendchinking [Add to Longdo]
klirren | klirrend | klirrtto clang | clanging | clangs [Add to Longdo]
klirrend {adv}jingly [Add to Longdo]
nervös machen; verwirren | nervös machend; verwirrend | nervös gemacht; verwirrtto fluster | flustering | flustered [Add to Longdo]
rasseln; klirren; schmettern | rasselnd; klirrend; schmetternd | rasselt; klirrt; schmettert | rasselte; klirrte; schmetterteto clash | clashing | clashes | clashed [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | schwirrt | schwirrteto ping | pinging | pings | pinged [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | geschwirrt | schwirrtto twang | twanging | twanged | twangs [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | schwirrt | schwirrteto zip | zipping | zips | zipped [Add to Longdo]
schwirrendwhiring; whirring [Add to Longdo]
verblüffen; verwirren | verblüffend; verwirrend | verblüfft; verwirrt | er/sie verblüfft | ich/er/sie verblüffte | er/sie hat/hatte verblüfftto baffle | baffling | baffled | he/she baffles | I/he/she baffled | he/she has/had baffled [Add to Longdo]
verblüffen; verwirren | verblüffend; verwirrend | verblüfft; verwirrtto puzzle | puzzling | puzzled [Add to Longdo]
verdutzen; verwirren | verdutzend; verwirrend {adj} | verdutzt; verwirrt | verdutzt; verwirrt | verdutzte; verwirrteto disconcert | disconcerting | disconcerted | disconcerts | disconcerted [Add to Longdo]
verirrend; verirrend {adj}aberrant [Add to Longdo]
verirrendgetting astray [Add to Longdo]
vernebeln; trüben; verdunkeln; verwirren | vernebelnd; trübend; verdunkelnd; verwirrendto obfuscate | obfuscating [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander kommen; durcheinanderkommen [alt]; verheddern | verwirrend | verwirrt | verwirrteto tangle up | tangling | tangles | tangled [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander bringen; in Unordnung bringen | verwirrend | verwirrt | er/sie verwirrt | ich/er/sie verwirrte | er/sie hat/hatte verwirrt | er/sie ist/war verwirrtto confuse | confusing | confused | he/she confuses | I/he/she confused | he/she has/had confused | he/she is/was confused [Add to Longdo]
verwirren; irritieren | verwirrend; irritierend | verwirrt; irritiert | er/sie verwirrt | ich/er/sie verwirrte | er/sie hat/hatte verwirrtto bemuse | bemusing | bemused | he/she bemuses | I/he/she bemused | he/she has/had bemused [Add to Longdo]
verwirren; konfus machen | verwirrend; konfus machend | verwirrt; konfus gemachtto bewilder | bewildering | bewilderd [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto fuddle | fuddling | fuddled [Add to Longdo]
verwirren; verrückt machen; durcheinander bringen | verwirrend; verrückt machend; durcheinander bringend | verwirrt; verrückt gemacht; durcheinander gebracht | verwirrt | verwirrteto derange | deranging | deranged | deranges | deranged [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander bringen | verwirrend; durcheinander bringend | verwirrt; durcheinander gebracht | verwirrt | verwirrteto disarrange | disarranging | disarranged | disarranges | disarranged [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto discombobulate | discombobulating | discombobulated [Add to Longdo]
verwirren; zerzausen | verwirrend; zerzausend | verwirrt; zerzaustto dishevel | dishevelling | dishevelled [Add to Longdo]
verwirren; disorientieren | verwirrend; disorientierend | verwirrt; disorientiertto disorient; to disorientate | disorienting; disorientating | disoriented; disorientated [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto dizzy | dizzying | dizzied [Add to Longdo]
verwirrend; verworren; unübersichtlich {adj}confusing [Add to Longdo]
verwirrend {adv}distractedly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}snarly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}bafflingly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}bewilderingly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}confusingly [Add to Longdo]
zerzausen; zausen; verwirren | zerzausen; zausend; verwirrend | zerzaust; verwirrt | er/sie zerzaust | ich/er/sie zerzauste | er/sie hat/hatte zerzaustto tousle | tousling | tousled | he/she tousles | I/he/she tousled | he/she has/had tousled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  irrend [irənt]
     being mistaken; errant; erring; mistaking
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top