Search result for

investigative

(24 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -investigative-, *investigative*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
investigative powerอำนาจสืบสวน (ของสภานิติบัญญัติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investigative reportingการสื่อข่าวเชิงสืบสวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Leave the investigative work to me.ให้การสืบสวนเป็นงานของผม And How Does That Make You Kill? (2008)
Because David had succeeded on that final day in getting, for a fleeting moment, what no investigative journalist, no state prosecutor, no judiciary committee or political enemy had managed to get.เพราะว่า เดวิดได้ประสบความสำเร็จ ในวันสุดท้ัายวันนั้น ในช่วงเวลาเสี้ยวหนึ่ง ที่เขาได้ทำ ในสิ่งที่ไม่เคยมีนักข่าวคนไหน Frost/Nixon (2008)
I'm an investigative journalist, Rebecca.ฉันมันนักเขียนช่างสืบนะ/N รีเบคก้า Confessions of a Shopaholic (2009)
I'd like you to be the leader of the investigative team for this case.ฉันขอให้คุณเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนในคดีนี้นะคะ Episode #1.5 (2009)
In recognition of the many contributions we at IPS have made to the advancement of criminal investigative sciences in recent years we are to receive a certificate of commendation from the National Police Agency.เรา,IPS ได้รับการยอมรับอย่างมากจากการช่วยเหลือ การสืบสวนคดีที่ผ่านๆมา กรมตำรวจจึงจะมีการมอบรางวัลให้กับเรา Episode #1.7 (2009)
[Members of Police HQ's Investigative Division were caught in the blast...] [5:45 pm][ เวลา 17: Episode #1.7 (2009)
I'm Hayashida from the 1st Investigative unit.ผมฮายาชิดะจากหน่วยสืบสวนที่ 1 Episode #1.8 (2009)
At the time, Vice Commissioner Kawase and Ozaki-giin were head of the investigative unit.ในเวลานั้น,ท่านรองคาวาเสะและสส.โอซากิ เป็นหัวหน้าหน่วยสอบสวน Episode #1.8 (2009)
We have not authorized any invasive or investigative procedures on Anok.เราไม่ได้อนุมัติให้มี การรุกล้ำเข้าไปหรือเข้า ไปตรวจภายในร่างเอน็อค A Night at the Bones Museum (2009)
Am I the only one who thinks these investigative techniques seem a little closer to voodoo or fraud?ฉันเป็นคนเดียวรึ ที่คิดว่าเทคนิค การสืบสวนนี้ ดูเหมือนจะใกล้เคียง กับมนต์วูดูหรือการแหกตา Gimme Some Truth (2009)
And this is why your investigative efforts have either been ignored or undermined and why you and I will be quietly disposed of before any case against the bank ever reaches a court of law.นี่ล่ะคือสาเหตุ ว่าทำไมความพยายามของพวกคุณ ...ถึงกลายเป็นหมัน ไม่มีใครแยแส ไม่แน่คุณกับผม อาจถูกหมกท่อที่ไหนซักแห่ง The International (2009)
Uh, this is more, uh, investigative detention.การคุมตัวเพื่อสอบสวน Bullet Proof (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
INVESTIGATIVE    IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T IH0 V

Japanese-English: EDICT Dictionary
検討委員会[けんとういいんかい, kentouiinkai] (n) investigative commission [Add to Longdo]
検討会[けんとうかい, kentoukai] (n) investigative commission [Add to Longdo]
調査機関[ちょうさきかん, chousakikan] (n) research organization; investigative body [Add to Longdo]
調査隊[ちょうさたい, chousatai] (n) research team; investigative team; survey team; reconnaissance team; investigative commission; fact-finding party [Add to Longdo]
調査報告[ちょうさほうこく, chousahoukoku] (n) report (of an investigation); investigation (investigative) report [Add to Longdo]
調査法[ちょうさほう, chousahou] (n) investigative approach; research method; survey method [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采访记者[cǎi fǎng jì zhě, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 访 / ] investigative reporter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Investigative \In*ves"ti*ga*tive\, a.
   Given to investigation; inquisitive; curious; searching.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 investigative
   adj 1: designed to find information or ascertain facts; "a fact-
       finding committee"; "investigative reporting" [syn:
       {fact-finding}, {investigative}, {investigatory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top