Search result for

invers

(84 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invers-, *invers*, inver
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inverse[ADJ] ตรงกันข้าม, See also: กลับกัน, Syn. opposite, contrary, reverse, Ant. direct
inverse[N] สิ่งที่ตรงกันข้าม, Syn. opposite, reverse
inversely[ADV] อย่างตรงกันข้าม, See also: อย่างกลับกัน
inversion[N] การกลับกัน, See also: การสับเปลี่ยนที่กัน, สิ่งที่กลับกัน, Syn. reverse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inverse(อินเวิร์ส',อิน'เวิร์ส) adj. กลับกัน,ตรงกันข้าม,กลับหัวกลับหาง,คว่ำ. n. สภาพที่กลับกัน,สิ่งที่กลับกัน,สิ่งที่ตรงกันข้าม., See also: inversely adj., Syn. opposite
inverse textตัวหนังสือเจาะขาวหมายถึงตัวอักษรที่พิมพ์แบบเจาะขาวบนพื้นที่เป็นสีอื่น ส่วนมากจะเป็นสีเข้ม ๆ มักนำมาใช้เมื่อต้องการเน้น เช่น เป็นหัวข้อ มีความหมายเหมือน reverse text
inversion(อินเวอ'เชิน) n. การกลับกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่กลับกัน,ส่วนที่กลับกัน,การรักร่วมเพศ,การเปลี่ยนกระแสตรงเป็นกระแสสลับ, See also: inversive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inverse(adj) ผกผัน,กลับกัน,กลับเพศ,คว่ำ,ตรงกันข้าม
inversion(n) การกลับกัน,สิ่งตรงกันข้าม,การพลิกกลับ,การรักร่วมเพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inverse๑. -ผกผัน๒. ตัวผกผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inverse functionฟังก์ชันผกผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inverse transformationการแปลงผกผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inversely proportionalเป็นสัดส่วนผกผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inversionการผกผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inversionการผกผัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inversionการพลิกเข้า, การพลิกกลับ, การพลิกผวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inversionการสลับคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
inversion, footเท้าพลิกเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inverseหมุนฝ่าเท้าเข้าใน [การแพทย์]
inverse functionฟังก์ชันผกผัน, ฟังก์ชันที่ได้จากการสลับที่สมาชิกตัวหน้าและตัวหลังในแต่ละคู่อันดับของความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inverse variationการแปรผกผัน, การแปรผกผัน เมื่อ x และ y แทนปริมาณใด ๆ y แปรผกผันกับ x เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึง เมื่อ k เป็นค่าคงตัวและ k ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inversionการผกผัน [TU Subject Heading]
Inversionการหันฝ่าเท้าเข้า, ม้วนลง, เอาก้นขึ้นเอาปากลงสลับกันไป, พลิกกลับไปมา, การต่อใหม่, เท้าพลิกเข้าใน, การพลิกด้านใน [การแพทย์]
Inversion cloudเมฆอินเวอร์ชั่น [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In college, my friends and I came up with an inverse-Square law.ในวิทยาลัยผมกับเพื่อนชอบหลีกเลี่ยงกฎ Adverse Events (2008)
Put sentry satellite into inverse orbit over millennium atlantic flight 3923.สั่งให้ดาวเทียมกันภัย โคจรย้อนกลับ มาอยู่เหนือเที่ยวบินที่ 3923 Chuck Versus First Class (2010)
She used a variable band inversion, so the wave is broken up into hundreds of small sections, each section scrambled with different frequency sequencing.เธอใช้แถบเสียงแทรกซ้อน ดังนั้นคลื่นเสียง เลยแตกกระซ่านออกเป็นแถบๆ นับร้อยๆ แล้วแต่ละแถบเสียง ก็แตกพร่าไปหมด คลื่ีนระดับเสียงแต่ละห้วงจังหวะ ที่แตกต่างกันออกไปอีก The Boy with the Answer (2010)
Okay, this encryption is a rolling code split band voice inversion.โอเค นี่เป็นการนำข้อความ มาเข้ารหัส ซึ่งเป็นรหัสแบบหมุน แบ่งแถบเสียงสลับที่กันไปมา The Boy with the Answer (2010)
It's the exact inverse of some of our early n.L.A.P. Computations.นี่มันตรงกันข้าม อย่างสิ้นเิชิง กับผลการคำนวณของเรา ก่อนหน้านี้ที่ N.L.A.P. Queen Sacrifice (2010)
inverse-matter.วัตถุตรงกันข้าม Upside Down (2012)
After a few hours of contact, matter in contact with inverse-matter ...burns.วัตถุที่สัมผัสกับวัตถุตรงกันข้าม จะลุกเป็นไฟ Upside Down (2012)
Up top had grown rich and prosperous while here, down below, we stole inverse-metal from up top to heat our homes and to survive risking everything, even our own lives.โลกด้านบนเต็มไปด้วย ความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง และเรา คนจากโลกข้างล่าง ต้องคอยขโมยจากพวกเขา เพื่อให้บ้านอบอุ่น และเพื่อความอยู่รอด Upside Down (2012)
But I have a little secret of my own... I used to go chase inverse-rain from up top.ผมเคยวิ่งจับสายฝนจากโลกข้างบน Upside Down (2012)
- Inverse-matter to pay my debts.ตรงกันข้าม เอามาจ่ายหนี้ค่ะ Upside Down (2012)
If they find any inverse-matter on you, you'll be fired and jailed on the spot.ถ้าพบวัตถุโน้มถ่วงตรงกันข้ามกับตัวคุณ คุณจะถูกไล่ออกและถูกจำคุกโดยทันที Upside Down (2012)
And here's your very first allocation... of inverse-matter.และนี่ - คือส่วนแบ่งงวดแรกของคุณนะ วัตถุตรงกันข้าม Upside Down (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิโลม[ADJ] reverse, See also: inverse, turned, against the hair, Syn. ย้อนขน, ทวนกลับ, ทวน, กลับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอากลับกัน[v. exp.] (ao klapkan) FR: intervertir ; inverser
เครื่องหมายทับ [n. exp.] (khreūangmāi thap) EN: « » ; backslash   FR: « » ; antislash [m] ; barre oblique inverse [f]
กินทาง[v. exp.] (kin thāng) EN: transgress the white line ; stride over other people's driving lane   FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse
กลับกัน[v.] (klapkan) EN: reverse ; invert   FR: inverser ; intervertir
สัดส่วนผกผัน[n. exp.] (satsūan phokphan) EN: inversely proportional ; inverse proportion   
ทวนเข็มนาฬิกา[X] (thūan khem nālikā) EN: anticlockwise ; counterclockwise (Am.)   FR: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
ตรงกันข้าม[adj.] (trongkankhām) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse   FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse
ตรงกันข้าม[adv.] (trongkankhām) EN: on the contrary ; conversely ; vice versa ; against ; right across   FR: à l'opposé ; au contraire ; en revanche ; inversement ; réciproquement ; vice versa = vice-versa

CMU English Pronouncing Dictionary
INVERSE    IH2 N V ER1 S
INVERSELY    IH2 N V ER1 S L IY0
INVERSION    IH2 N V ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inverse    (n) (i1 n v @@ s)
inverse    (j) (i1 n v @@1 s)
inversely    (a) (i1 n v @@1 s l ii)
inversion    (n) (i1 n v @@1 sh @ n)
inversions    (n) (i1 n v @@1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
einverstanden(adj pp.) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ , See also: Related: zustimmen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inverse {f} [math.]inverse [Add to Longdo]
inversreverse [Add to Longdo]
inverse Tangentearc tangent [Add to Longdo]
inverser Schrägstrichinversed slant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P) [Add to Longdo]
ぱいおつ;パイオツ[, paiotsu ; paiotsu] (n) (X) (col) tits (trendy inverse of oppai) [Add to Longdo]
インバース[, inba-su] (n) inverse [Add to Longdo]
インヴァース[, inva-su] (n) inverse [Add to Longdo]
逆2乗の法則;逆二乗の法則[ぎゃくにじょうのほうそく, gyakunijounohousoku] (n) inverse square law [Add to Longdo]
逆さ(P);倒さ(P)[さかさ, sakasa] (n,adj-no) (See 逆様) reverse; inversion; upside down; (P) [Add to Longdo]
逆しま(P);倒[さかしま, sakashima] (n,adj-na) (1) reverse; inversion; upside down; (2) unreasonable; absurd; wrong; (P) [Add to Longdo]
逆フーリェ変換[ぎゃくフーリェへんかん, gyaku fu-rie henkan] (n) {comp} inverse fourier transform [Add to Longdo]
逆換[ぎゃっかん;ぎゃくかん, gyakkan ; gyakukan] (n) (logical) inversion [Add to Longdo]
逆関数[ぎゃくかんすう, gyakukansuu] (n) {math} the inverse function [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒位[dǎo wèi, ㄉㄠˇ ㄨㄟˋ, ] inversion [Add to Longdo]
倒装[dào zhuāng, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ, / ] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe [Add to Longdo]
倒装句[dào zhuāng jù, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄐㄩˋ, / ] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe [Add to Longdo]
[diān, ㄉㄧㄢ, ] inversion; mistake [Add to Longdo]
反函数[fǎn hán shù, ㄈㄢˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] inverse function (math.) [Add to Longdo]
反比[fǎn bǐ, ㄈㄢˇ ㄅㄧˇ, ] inversely proportional; inverse ratio [Add to Longdo]
反演[fǎn yǎn, ㄈㄢˇ ㄧㄢˇ, ] inversion (geometry) [Add to Longdo]
平方反比律[píng fāng fǎn bǐ lǜ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄈㄢˇ ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, ] inverse square law (phys.); gravitational force varies as the inverse square of the distance [Add to Longdo]
逆序[nì xù, ㄋㄧˋ ㄒㄩˋ, ] inverse order [Add to Longdo]
逆运算[nì yùn suàn, ㄋㄧˋ ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] inverse operation; inverse calculation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform [Add to Longdo]
鏡像[きょうぞう, kyouzou] reflected image, math image by inversion, , mirror image [Add to Longdo]
転置を行う[てんちをおこなう, tenchiwookonau] to take the inverse (e.g. of a matrix) [Add to Longdo]
反転[はんてん, hanten] inversion (vs), reversal [Add to Longdo]
逆フーリェ変換[ぎゃくふーりぇへんかん, gyakufu-riehenkan] inverse fourier transform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  invers [invɛrs]
     reverse
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top