Search result for

intimst

(50 entries)
(1.3934 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intimst-, *intimst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา intimst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *intimst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her most intimate thoughts were for Lozano, while living a passionate affair with Vasconcelos.Ihre intimsten Gedanken teilte sie nur Lozano mit. Während sie mit Vasconcelas eine physische und leidenschaftliche Liebe erlebte. Antonieta (1982)
It knows even the most intimate secrets of our fellow citizens.Sie kann sogar die intimsten Geheimnisse eines Menschen dekuvrieren, eines jeden Mitbürgers. The Troops & Troop-ettes (1982)
It was a time when outer space was filled with incredible machines whose telescopic eyes and ears witnessed our most sensitive secrets.Es war in einer Zeit, als das All v oll unglaublicher Maschinen war... deren Telesk opaugen und -ohren unsere intimsten Geheimnisse kannten. Wrong Is Right (1982)
I've taken tο giving cοnducted tοurs and charging a cοuple οf bοb.Ich habe inzwischen den intimsten Bereich jeder echten Hausfrau in meine Führungen aufgenommen. Part 3 (1984)
He took her in his arms, probing her intimate depths, and found she was a virgin pearl.Nour umarmte sie heftig und fand beim Erkunden ihrer intimsten Tiefen eine Perle. Au Revoir les Enfants (1987)
You and these guys share the most intimate secrets of your lives, and then when there's a problem, you just walk away and leave them?Du teilst mit diesen Jungs deine intimsten Geheimnisse, und wenn es ein Problem gibt, lässt du sie im Stich? The Dream Team (1989)
- I told you my innermost secret feelings.Ich verriet dir meine intimsten Gefühle! - Ich weiß. Au! Nuns on the Run (1990)
I'm used to seeing the intimate details of people's lives, but looking at a guy's x-rays is as intimate as it gets.Ich bin es gewohnt, die Details im Leben der Leute zu sehen, aber die Röntgenbilder zu sehen ist das Allerintimste. The Two Jakes (1990)
Check it out, "Doogie Howser reveals his most intimate secrets."Guck mal: "Doogie Howser enthüllt seine intimsten Geheimnisse." Driving Miss D.J. (1992)
Not that I'm tired of hearing your thoughts.Nicht, dass ich lhre intimsten Gedanken leid wäre. Attached (1993)
If we want to know the most intimate details about your life... you'd better tell us.Wenn wir die intimsten Details wissen wollen, dann sagen Sie sie uns. True Lies (1994)
You mean I just gave you every intimate detail of my life for nothing?Heißt das, ich habe Ihnen gerade umsonst das Intimste von mir erzählt? Barbarians at the Planet (1994)
Sitting on a couch telling a complete stranger my most private thoughts.Einer völlig Fremden meine intimsten Gedanken mitzuteilen... Madame Ex (1994)
And I understand that these decisions will be probably the most intimate... personal, difficult decisions that you ever make in your life.Ich verstehe, dass diese die vielleicht intimsten persönlichsten und schwierigsten Entscheidungen Ihres Lebens sein werden. Village of the Damned (1995)
You're tapping into intimate emotions to make the scene work and... it's easy for the line between fiction and reality to get confused.Damit's echt wirkt, spricht man seine intimsten Gefühle an. Es ist dann schwer, die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit auseinanderzuhalten. The Last Temptation of Cybill (1995)
This man knows our most intimate secrets from the last half century:Er kennt die intimsten Geheimnisse Amerikas! The Rock (1996)
The final moment of life is the most sacred, most private time.Der letzte Moment des Lebens ist die heiligste und intimste Zeit. Innocence (1996)
His dreams, his desires, his most intimates of intimates.Seine Träume, seine Begierden. Bis hin zu seinen intimsten Intimitäten. The Fifth Element (1997)
You want your secrets exposed... your most private thoughts broadcast for the world to hear?wollen Sie, dass Ihre Geheimnisse bekannt werden? Dass man Ihre intimsten Gedanken in der öffentlichkeit ausposaunt? Exercise of Vital Powers (1997)
... itaffectsthepersonyou're the most intimate with.... Auswirkungenaufdenjenigen mit dem man am intimsten sein sollte. The Story of Us (1999)
Gentle tears in hands and voice. Gentleness of being nothing in the most serene seconds...Süße der Tränen in den Händen, der Stimme, süßes Wissen, in der ruhigsten, intimsten Minute nichts zu sein. It All Starts Today (1999)
I can't be with someone, if I don't feel, that he's a part of me, of what's sacred to me.Ich kann nicht mit jemandem gehen, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass er bereits ein Teil von mir ist, vom Intimsten, von dem, was mir heilig ist. Fleurs de sang (2002)
This is going to be a bit difficult because I might have to ask you to reveal some private thoughts.(Liza) Das könnte unangenehm werden... weil ich Sie darum bitten muss, Ihre intimsten Gedanken preiszugeben. What I'll Never Do for Love Again (2002)
You have turned our most private grief into... a kind of peep show, with my brother the pimp selling tickets!- Du hast aus unserem intimsten Kummer eine närrische Peepshow gemacht. Und mein Bruder, der Zuhälter, verkauft Eintrittskarten dafür! The Saddest Music in the World (2003)
So where do you want to eat? Later, without direction, Smith tried the most intimate hand position of all.Später versuchte Smith die intimste aller Handpositionen. The Domino Effect (2003)
The only danger is that all the lonely private places you have been to might dissolveDu musst riskieren, dass die intimsten Orte, die du bisher gesehen, sich auflösen Yes (2004)
He cannot suffer intimates and will eventually turn against them.Er erträgt seine intimsten Freunde nicht mehr und lässt sie fallen. Power Play (2004)
Okay, are you two buddy-buddies starting to read each other?Teilt ihr zwei neuerdings eure intimsten Visionen? Witchness Protection (2004)
Paris Geller, whose interview with Prof. Asher Flemming... was the most intimate, revealing portrait of a complex man... that I have ever read.Paris Geller. Ihr Interview mit Professor Asher Flemming war das intimste Porträt eines komplizierten Menschen, das ich jemals gelesen habe. The Nanny and the Professor (2004)
I send you most intimate photographs.Ich schickte dir intimste Fotos. Lovesick Ass (2004)
Now if you'll just step right on through to the next tent here, where Miss Lulu will reveal her most intimate of secrets!Wenn ihr jetzt alle einfach in das nächste Zelt gleich hier rübergehen wollt, wo Miss Lulu ihre intimsten Geheimnisse offenbaren wird! Outskirts, Damascus, NE (2005)
You do not know this, but I am intimately familiar with your work.Ich bin mit lhrer Arbeit auf intimste Weise vertraut. The Pink Panther (2006)
What do you mean?Sie haben doch meine intimsten Stellen schon gesehen! Bloody Tie (2006)
I can't believe you've been prying into my most intimate moments...Ich kann nicht glauben, dass du mich in meinem intimsten Momenten bespitzelt hast... Chuck Versus the Sandworm (2007)
- She let you have access to the most intimate of her areas, she didn't give you her name?- Sie hat Dich an ihre intimsten Stellen gelassen und Dir nicht ihren Namen verraten? Absinthe Makes the Heart Grow Fonder (2007)
I was just wondering, since we're in such an honest mood here tonight, laying naked beside one another, just having shared the most intimate of body fluids, I thought we could just kind of...wshhhh, just get everything out in the open.Ich dachte nur, weil wir in so einer ehrlichen Stimmung sind, hier nebeneinander auf dem Bett liegen, nachdem wir intimste Körpersäfte ausgetauscht haben. After Sex (2007)
You shared the most intimate details of your life with me.Sie teilten die intimsten Details... ihres Lebens mit mir. A Clean Escape (2007)
In his most intimate acts, he doesn't seem... either good... or bad.Seine intimsten Handlungen sind weder gut noch schlecht, His Majesty Minor (2007)
This trust and openness encouraged her to share her most intimate feelings with him.Dieses Vertrauen, diese Offenheit... brachte sie ihrerseits dazu, ihm ihre intimsten Gedanken mitzuteilen. Shall We Kiss? (2007)
Face it, Peter, you not marrying Lois was the best thing that ever happened to the world. I don't care.Ihr Herz pulsiert zum Bass, während ihre Augen eine maßlose Lasershow erfassen vom intimsten VIP Platz überhaupt Meet the Quagmires (2007)
And I'm expected to tell you, a perfect stranger, the most intimate things about my life.Und man erwartet von mir das ich einem absolut Fremden, die intimsten Dinge meines Lebens erzähle. Alex: Week One (2008)
I mean, you're kind enough to grant me access to your -- your most intimate of areas, and what do I do?Ich meine, du warst so freundlich, mir den Zugang zu deinen ... deinen intimsten Bereichen zu gestatten. Und was mache ich? In Utero (2008)
I'm stabbing her private parts, and it's not fun, and it causes anxiety.Ich durchbohre ihre Intimstellen, und es macht keinen Spaß, es verursacht Angst. Forgetting Sarah Marshall (2008)
My most personal secret.Nardella! Nach meinem intimsten Geheimnis? City Island (2009)
You asked me about my worst secret my most personal secret The secret of all my secrets.Sie fragen mich nach meinem schlimmsten Geheimnis, meinem intimsten Geheimnis, dem Geheimnis meiner Geheimnisse? City Island (2009)
I am Vince Rizzo, you asked me about my worst secret... my most personal secret.Ich bin Vince Rizzo. Sie fragen mich nach meinem schlimmsten Geheimnis, nach meinem intimsten Geheimnis? City Island (2009)
You know the day, you asked me about my worst secret my most personal secret the secret of all my secrets.Sie wollen etwas über mein schlimmstes Geheimnis erfahren. Mein intimstes Geheimnis. Das Geheimnis meiner Geheimnisse. City Island (2009)
And then you move into the people that you trust with your most intimate secrets.Nun kommen Sie zu den Menschen denen Sie Ihre intimsten Geheimnisse anvertrauen. Up in the Air (2009)
This is a field about the most intimate details in life.Das ist eine Fachrichtung, in der es um die intimsten Details im Lebens geht. The Gypsy and the Hobo (2009)
Even the people we trust most keep secrets.Selbst die Menschen, denen wir unsere intimsten Geheimnisse anvertrauen... The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top