Search result for

intima

(106 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intima-, *intima*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intimacy[N] ความใกล้ชิด, See also: ความสนิทสนม, ความคุ้นเคย, Syn. closeness, familiarity
intimacy[N] ความสัมพันธ์ทางเพศ, Syn. sexual intercourse
intimate[ADJ] คุ้นเคย, See also: ใกล้ชิด, สนิทสนม, Syn. close, bosom, familiar, Ant. distant, cool
intimate[N] เพื่อนสนิท, Syn. close friend, confidant , crony
intimate[ADJ] ละเอียดลออ (ความรู้), Syn. detailed, thorough, profound
intimate[ADJ] ส่วนตัว (ทางเพศ), See also: ที่เป็นส่วนตัว, Syn. private, personal
intimate[VT] ประกาศ, See also: แจ้ง, บอก, Syn. announce, make known, declare, Ant. conceal, hide
intimate[VT] พูดเป็นนัย, See also: บอกใบ้, Syn. hint, imply, suggest, Ant. conceal, suppress
intimately[ADV] อย่างใกล้ชิด, See also: อย่างสนิทสนม, Syn. affectionately, familiarly
intimation[N] การพูดเป็นนัย, Syn. hint, insinuation, suggestion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intimacy(อิน'ทะมาซี) n. ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความเข้าใจลึกซึ้ง,ความสนิทสนมในทางเพศ,ความเป็นเรื่องส่วนตัว, Syn. closeness
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
intimacy(n) ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม
intimate(adj) คุ้นเคย,ใกล้ชิด,ส่วนตัว,สนิทสนม,ลึกซึ้ง
intimate(vt) แนะ,บอก,แจ้ง,แสดง,ประกาศ
intimation(n) การแนะ,การบอก,การแจ้ง,การแสดง,การชี้แจง,การประกาศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intimaชั้นใน, ชั้นในของหลอดโลหิต [การแพทย์]
Intimacyความใกล้ชิดสนิทกับผู้อื่น, อยากใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้าม, การเสียเอกลักษณ์ของตน [การแพทย์]
Intimacy (Psychology)ความใกล้ชิด (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Intimal Hyalinizationผนังชั้นในหนาโดยรอบ [การแพทย์]
Intimal Involvementการอักเสบของชั้นใน [การแพทย์]
Intimal Proliferationผนังชั้นในแบ่งตัวเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Intimal Sclerosisผนังชั้นในหนาตัวขึ้น [การแพทย์]
Intimal Thickeningผนังชั้นในหนาขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
An intimate gathering at the Dean's house tonight?ได้รับเชิญไปงานคืนนี้หรอคะ? New Haven Can Wait (2008)
There have been improper intimacies?พวกเจ้าได้มี ความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่ไม่สมควรกันไหม? The Other Boleyn Girl (2008)
That was kind of a powerful, intimate situation.นั่นเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ชิดกันแบบมีพลังดึงดูด New York, I Love You (2008)
What was intimate?อะไรใกล้ชิดหรอ New York, I Love You (2008)
I mean, that was... that was intimate.ผมหมายถึงว่า นั่นมันใกล้ิชิดกันมากเลยนะ New York, I Love You (2008)
It was intense, and it was intimate.มันลึกซึ้ง และก็ใกล้ชิดมากเลย New York, I Love You (2008)
intimate moment.และก็ได้มีช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกันอีก New York, I Love You (2008)
I speak of intimacy or "into-me-I-see".ผมพูดถึง \"สัมพันธ์ล้ำลึก\"\ หรือ \"เห็นลึกเข้ามาในตัวฉันเอง\" The Love Guru (2008)
Intimacy is like putting your viener on the table and having someone sayความสัมพันธ์ล้ำลึกก็เหมือน เอาแท่งไส้กรอกของคุณวางบนโต๊ะ The Love Guru (2008)
It says "Thank you for the gift of true intimacy, but we've decided to work with Deepak instead".เขาเขียนมาว่า "ขอบคุณ สำหรับของขวัญอันล้ำลึก แต่เราคิดว่าจะ ร่วมงานกับดีพาค โชปรา" The Love Guru (2008)
And the "u" of "guru" is intimacy.และ\"คุณ\"ในที่นี้ คือ ความสัมพันธ์ล้ำลึก The Love Guru (2008)
Without intimacy, you feel nowhere.ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ล้ำลึก\ ความรู้สึกคุณจะอยู่ \"ที่ไหนไม่รู้\" The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intimaAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
intimaChoose such friends as will benefit you, they say. That is why I am on intimate terms with Mr Aoki.
intimaHe is on intimate terms with her.
intimaI have known intimately a great many persons who were absorbed in the arts.
intimaMy acquaintance introduced me to his intimate fellows.
intimaThat topic is too intimate to share with casual acquaintances.
intimaTheir intimacy grew with the years.
intimaThe two boys became intimate friends at the camp.
intimaThis party is an intimate gathering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากี่นั้ง[N] one of us, See also: intimate friends, Syn. คนกันเอง, พวกเดียวกัน, Example: พวกเรามันเป็นกากี่นั้ง อยากทานอะไรก็หยิบเอาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ, Count unit: คน, Notes: (จีน)
สนิท[V] intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. ชอบพอ, ใกล้ชิด, สนิทสนม
สนิทสนม[V] intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. สนิท, คุ้นเคย, ชอบพอ, ใกล้ชิด
อย่างใกล้ชิด[ADV] closely, See also: intimately, Example: ชาวบ้านจะมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอย่างใกล้ชิด
รู้ใจ[ADJ] intimate, Syn. ใกล้ชิด, สนิทสนม, Example: กว่า 10 ปีแล้วที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ ตอนนี้เขากลายเป็นคนรู้ใจของเจ้านายไปแล้ว, Thai definition: ที่ใกล้ชิดสนิทสนม จนรู้จักความต้องการและนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดี
วิสาสะ[ADJ] familiar, See also: intimate, informal, acquainted, Example: ผมรู้สึกสบายใจกับรอยยิ้มวิสาสะของผู้คนรอบข้าง ที่อิ่มเอิบไปด้วยคำทักทายที่จริงใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ[N] familiarity, See also: intimacy, acquaintance, closeness, Example: ลมหายใจที่หลั่งรดให้กันคือความหวาดหวั่น ไม่มีวิสาสะแห่งการทักทาย, Thai definition: การถือว่าเป็นกันเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ[ADV] familiarly, See also: intimately, informally, Example: พวกเขาโปรยรอยยิ้มให้ผมกับเมียอย่างวิสาสะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซี้[ADJ] close, See also: intimate, Syn. สนิท, Example: ตอนนี้เขาสองคนกลายเป็นเพื่อนซี้กันไปแล้ว, Thai definition: ที่เข้ากันได้ดี, ที่รู้ใจกัน
คนใกล้ชิด[N] intimate, See also: intimate friend, Syn. คนสนิท, Example: เธอบอกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดของท่านประธานบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่อยู่ใกล้หรือสนิทสนมไปไหนมาไหนด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends   
กันเอง[adv.] (kan-ēng) EN: intimately ; amicably ; familiarly   FR: sans chichi (fam.)
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate   FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom   
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samphan thāng phēt) EN: intimacy[ ; sexual intercourse]   FR: relation sexuelle [f]
ใกล้ชิด[adj.] (klaichit) EN: close-knit ; close ; intimate ; relying on each other ; near   FR: intime ; proche ; très uni
เป็นกันเอง[adv.] (pen kan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   FR: cordialement

CMU English Pronouncing Dictionary
INTIMACY    IH1 N T AH0 M AH0 S IY0
INTIMATE    IH1 N T AH0 M AH0 T
INTIMATE    IH1 N T AH0 M EY2 T
INTIMATE    IH1 N AH0 M AH0 T
INTIMATED    IH1 N T AH0 M EY2 T AH0 D
INTIMATES    IH1 N T AH0 M AH0 T S
INTIMATELY    IH1 N T AH0 M AH0 T L IY0
INTIMATION    IH2 N T AH0 M EY1 SH AH0 N
INTIMATIONS    IH2 N T AH0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intimacy    (n) (i1 n t i m @ s ii)
intimate    (n) (i1 n t i m @ t)
intimate    (v) (i1 n t i m ei t)
intimated    (v) (i1 n t i m ei t i d)
intimates    (n) (i1 n t i m @ t s)
intimates    (v) (i1 n t i m ei t s)
intimacies    (n) (i1 n t i m @ s i z)
intimately    (a) (i1 n t i m @ t l ii)
intimating    (v) (i1 n t i m ei t i ng)
intimation    (n) (i2 n t i m ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
インティメート[, inteime-to] (adj-no) intimate [Add to Longdo]
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [Add to Longdo]
急接近[きゅうせっきん, kyuusekkin] (n,vs) fast approach; quick intimacy [Add to Longdo]
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married [Add to Longdo]
近しい;親しい[ちかしい, chikashii] (adj-i) (See 親しい・したしい) intimate; close [Add to Longdo]
交情[こうじょう, koujou] (n) intimacy; friendship [Add to Longdo]
口ぶり(P);口振り[くちぶり, kuchiburi] (n) way of speaking; intimation; (P) [Add to Longdo]
口気[こうき, kouki] (n) bad breath; intimation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挚友[zhì yǒu, ㄓˋ ㄧㄡˇ, / ] intimate friend; close friend [Add to Longdo]
昵比[nì bì, ㄋㄧˋ ㄅㄧˋ, ] intimate [Add to Longdo]
梯己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, ] intimate; private saving of family members [Add to Longdo]
腻友[nì yǒu, ㄋㄧˋ ㄧㄡˇ, / ] intimate friend [Add to Longdo]
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, ] intimate friendship; bosom buddies [Add to Longdo]
兰言[lán yán, ㄌㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] intimate conversation [Add to Longdo]
亲密[qīn mì, ㄑㄧㄣ ㄇㄧˋ, / ] intimate; close [Add to Longdo]
亲昵[qīn nì, ㄑㄧㄣ ㄋㄧˋ, / ] intimate [Add to Longdo]
贴心[tiē xīn, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄣ, / ] intimate; close [Add to Longdo]
体己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, / ] intimate; private saving of family members [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 intima \intima\ n. (Anat.)
   the innermost coat of an organ, such as a blood vessel. It
   usually consists of an endothelial layer of cells, backed by
   connective tissue and elastic tissue.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intima
   n 1: the innermost membrane of an organ (especially the inner
      lining of an artery or vein or lymphatic vessel)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top