Search result for

intersect

(83 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intersect-, *intersect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intersect[VT] ตัดกัน (ถนน), Syn. divide, bisect, Ant. join, unite
intersect[VI] ตัดกัน (เส้น), Syn. cross
intersection[N] จุดที่ทาง 2 สายมาบรรจบกัน, See also: จุดตัด, ชุมทาง, สี่แยก, Syn. junction, interchange

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intersection(อินเทอเซค'เชิน) n. ชุมทาง,ทางสี่แยก,ทางที่ถนนตั้งแต่2สายขึ้นไปพบกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
intersect(vt) ตัด,ตัดขวาง,แบ่ง,ตัดผ่าน
intersection(n) การตัด,การแบ่ง,สี่แยก,ชุมทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intersection๑. ส่วนร่วม๒. อินเตอร์เซกชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intersection of eventsเหตุการณ์ร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intersection of graphsส่วนร่วมของกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
intersection (of two sets)อินเตอร์เซกชัน (ของเซต 2 เซต), อินเตอร์เซกชันของเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
intersection of eventsอินเตอร์เซกชันของเหตุการณ์, อินเตอร์เซกซันของเหตุการณ์ E1 และ E2 คือเหตุการณ์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ทั้งในเหตุการณ์ E1 และ E2  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ E1 E2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intersectoral Actionกิจกรรมของสาขาต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But life being what it is, a series of intersecting lives and incidents, out of anyone's control, that taxi did not go by, and that driver was momentarily distracted.ชีวิตก็มักจะเป็นอย่างที่มันเป็น ลำดับของเหตุการที่เกิดขึ้นในชิวิต ใครก็กำหนดไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Uh, this intersection aboutนี่ตรงนี้มีสี่แยก Shutter (2008)
I'm gonna wait for him at this intersection.ฉันจะเราอยู่ที่สี่แยก The Price (2008)
At the intersection.อยู่ทีสี่แยก The Price (2008)
At that intersection? You know what, just becauseสี่แยกนั้น, รู้อะไรมั้ย แค่ The Price (2008)
We intersected a Decepticon.พวกเราตรวจพบดีเซฟติคอลอีกหนึ่งตัว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Okay, I'm coming up on the intersection Of allenford and auth.โอเค, ผมใกล้จะถึงทางแยก Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Ring any Intersect bells?เตรียมintersect ซะ Chuck Versus the Suburbs (2009)
They were like Intersect pictures, embedded files, like the ones that Bryce sent me, only... very different.มันเหมือนกับภาพจากอินเตอร์เซค ไฟล์ภาพ เหมือนอันที่ไบรซ์ส่งมาให้ผม แต่แค่ มันต่างกัน Chuck Versus the Suburbs (2009)
To rebuild the Intersect computer.สร้างคอมพิวเตอร์อินเตอร์เซคขึ้นใหม่ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Besides testing on humans, it appears that FULCRUM is perilously close to completing their own Intersect computer, making Bartowski more important than ever.นอกเหนือไปจากการทดลองกับมนุษย์ มันแสดงให้เห็นว่าfulcrum ใกล้ จะทำคอมพิวเตอร์อินเตอรเซคสำเร็จ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Martin Luther King Boulevard intersects with Route 441 about five miles north of here.แยก มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ตัดกับสาย 441 5 ไมล์จากที่นี่ไปทางเหนือ The Mother Lode (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intersectDrive to the next intersection and make a left turn.
intersectHe failed to see the stop sign at the intersection and hit an oncoming car.
intersectMy rusty Ford broke down, obstructing the intersection.
intersectSomeone ploughed into me from behind at an intersection yesterday.
intersectThe accident took place near that intersection.
intersectThe signal at the intersection didn't increase the number of the traffic accidents in the city.
intersectWalk along the street and turn left at the third intersection.
intersectWe ran out of gas in the middle of the intersection.
intersectWhat's the name of this intersection?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขว้[V] cross, See also: intersect, crisscross, alternate, Syn. ขัด, Example: เขาไขว้ไม้แกะสลักไว้ตรงกลางข้างบนสุดของหลังคา, Thai definition: ก่ายสับกันอยู่
ตัดกัน[V] intersect, See also: cross, Example: ถนนสองสายตัดกัน, Thai definition: ตัดผ่านขวางกัน
ตัดกัน[V] intersect, See also: cross, Example: ถนนสองสายตัดกัน, Thai definition: ตัดผ่านขวางกัน
ทางแยก[N] crossroad, See also: intersection, Syn. ทางตัด, ชุมทาง, Example: ชายชราเดินปล่อยอารมณ์เรื่อยมา จนถึงทางแยกที่จะผ่านหน้าสนามเด็กเล่น, Count unit: แห่ง, Thai definition: ทางที่แยกออกจากทางเดิม
สี่แยกไฟแดง[N] intersection, See also: junction, juncture, Example: เด็กนักเรียนหารายได้พิเศษโดยการขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดง, Count unit: แยก, แห่ง, Thai definition: เส้นทางจราจรที่เป็นสี่แยก ซึ่งมีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
อินเตอร์เซกชัน [n.] (intoēsēkchan) EN: intersection   FR: intersection [f]
อินเตอร์เซกชันของเซต[n. exp.] (intoēsēkchan khøng set) EN: intersection of sets   FR: intersection d'ensembles [f]
กั๊ก[n.] (kak) EN: crossing ; intersection   FR: intersection [f]
การตัดกัน[n. exp.] (kān tatkan) FR: intersection [m] ; croisement [m]
ไขว้[v.] (khwai) EN: cross ; intersect ; crisscross ; alternate   FR: croiser ; entrelacer
สี่แยก[n.] (sīyaēk) EN: crossroads ; intersection ; square   FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; croisée [f] ; intersection [f]
ตัดกัน[n.] (tatkan) EN: intersect ; cross   FR: s'entrecouper ; se croiser
ตัดกัน[X] (tatkan) EN: intersecting   
ทางแยก[n.] (thāngyaēk) EN: crossroads ; intersection (Am.) ; junction   FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; intersection [f] ; bifurcation [f] ; embranchement [m] ; jonction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERSECT    IH2 N T ER0 S EH1 K T
INTERSECT    IH2 N ER0 S EH1 K T
INTERSECTS    IH2 N T ER0 S EH1 K S
INTERSECTS    IH2 N ER0 S EH1 K T S
INTERSECTS    IH2 N ER0 S EH1 K S
INTERSECTS    IH2 N T ER0 S EH1 K T S
INTERSECTED    IH2 N ER0 S EH1 K T AH0 D
INTERSECTED    IH2 N T ER0 S EH1 K T AH0 D
INTERSECTION    IH2 N T ER0 S EH1 K SH AH0 N
INTERSECTING    IH2 N T ER0 S EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intersect    (v) (i2 n t @ s e1 k t)
intersects    (v) (i2 n t @ s e1 k t s)
intersected    (v) (i2 n t @ s e1 k t i d)
intersecting    (v) (i2 n t @ s e1 k t i ng)
intersection    (n) (i2 n t @ s e1 k sh @ n)
intersections    (n) (i2 n t @ s e1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクランブル交差点[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] (n) multiple intersection (lit [Add to Longdo]
共通集合[きょうつうしゅうごう, kyoutsuushuugou] (n) {math} (See 積集合) intersection [Add to Longdo]
碁盤の目[ごばんのめ, gobannome] (n) intersection on a Go board [Add to Longdo]
交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P) [Add to Longdo]
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection [Add to Longdo]
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P) [Add to Longdo]
交角[こうかく, koukaku] (n) angle of intersection [Add to Longdo]
交差(P);交叉[こうさ, kousa] (n,vs,adj-no) (1) crossing; intersection; (2) (genetic) crossing over; (P) [Add to Longdo]
交差点(P);交叉点[こうさてん, kousaten] (n) crossing; intersection; (P) [Add to Longdo]
交点[こうてん, kouten] (n) point of intersection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交集[jiāo jí, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, ] intersection (set theory) [Add to Longdo]
截线[jié xiàn, ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] intersecting line [Add to Longdo]
相交数[xiāng jiāo shù, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄠ ㄕㄨˋ, / ] intersection number (math.) [Add to Longdo]
马路口[mǎ lù kǒu, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] intersection (of roads) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
交差[こうさ, kousa] intersection [Add to Longdo]
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intersect \In`ter*sect"\, v. i.
   To cut into one another; to meet and cross each other; as,
   the point where two lines intersect.
   [1913 Webster] intersectant

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intersect \In`ter*sect"\, v. t. [imp. & p. p. {Intersected}; p.
   pr. & vb. n. {Intersecting}.] [L. intersectus, p. p. of
   intersecare to intersect; inter + secare to cut. See
   {Section}.]
   To cut into or between; to cut or cross mutually; to divide
   into parts; as, any two diameters of a circle intersect each
   other at the center.
   [1913 Webster]
 
      Lands intersected by a narrow frith
      Abhor each other.            --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intersect
   v 1: meet at a point [syn: {intersect}, {cross}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top