Search result for

interesting

(65 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interesting-, *interesting*, interest
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interesting[ADJ] น่าสนใจ, See also: น่าดึงดูดใจ, Syn. appealing, attractive, intriguing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring

English-Thai: Nontri Dictionary
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look who finally got a little interesting.ในที่สุดเธอก็ฟังดูน่าสนใจนิดหน่อย Pret-a-Poor-J (2008)
And you left right when things started to get interesting.และก็พอจะเดาออกว่าคุณต้องการอะไร Committed (2008)
You think this is interesting to me?คุณคิดว่านี่น่าสนใจสำหรับฉัน Not Cancer (2008)
Interestingly enough,สนใจแต่พอควร Adverse Events (2008)
And it'd be interesting to know which of those interactionsเราต้องสนใจที่จะรู้ยาอะไรที่ทำให้แพ้ยา Adverse Events (2008)
I just thought you seemed interesting.ฉันจะคิดว่าคุณแค่มีความสนใจ Adverse Events (2008)
Spider's not the only interesting thing I found.แมงมุมไม่ใช่อย่างเดียว ที่น่า่สนใจ Lucky Thirteen (2008)
That's because you haven't done anything stupid, spontaneous, or even vaguely interesting since you were 17.นั่นเพราะว่า คุณทำอะไรสำเร็จ งี่เง่า ปล่อยเป็นไปตามยถากรรม หรือกระทั่งสนใจอะไรจริงจัง ตั้งแต่คุณอายุ 17 Lucky Thirteen (2008)
And it's the screw-ups that make us interesting.ปัญหามีผลกับนาย และมันจะทำให้พังขณะ ทำให้เราสนใจ Lucky Thirteen (2008)
It is an interesting case.หมอเฮาส์ มันเป็นกรณีที่น่าสนใจ Joy (2008)
What they don't confess to is almost always more interesting. This is a mistake.อะไรที่พวกเขา\ ไม่ยอมรับเกือบตลอดเวลา\ จะน่าสนใจกว่า Joy (2008)
Interesting.น่าสนใจนี่ The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interestingA good biography is interesting and instructive.
interestingAll the stories are interesting.
interestingAll you have to do in writing is to keep it clear and interesting.
interestingAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
interestingAmong interesting games, Mahjong is the most interesting.
interestingAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
interestingAny book will do as long as it is interesting.
interestingAny book will do, so long as it is interesting.
interestingAre you reading an interesting book?
interestingAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
interestingBabies are interesting to watch.
interestingBaseball is an interesting sport.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ารู้[ADJ] interesting, See also: concerned, Syn. น่าสนใจ, Ant. น่าเบื่อ, Example: เจ้าของรายการมีหน้าที่สรรหาเรื่องน่ารู้สำหรับให้เด็กๆ เรียนรู้
น่าสนใจ[ADJ] interesting, Syn. น่ารู้, น่าศึกษา, น่าดึงดูด, Ant. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง, Example: ภาพยนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเด็กยุคใหม่
จุดสนใจ[N] attention, See also: interesting point, interesting remark, Example: อเมริกาทุ่มเทจุดสนใจมาให้เมืองไทยด้วยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังดูน่าสนใจ[v. exp.] (fangdū nāsonjai) EN: it sounds interesting   FR: ça semble intéressant
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting   FR: monotone ; lassant ; répétitif
จืดตา[v.] (jeūttā) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull   
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune   FR: insipide
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīwit) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame   FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīwitchiwā) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune   
มีอะไรที่น่าสนใจ[xp] (mī arai thī nāsonjai) EN: what's interesting ?   FR: qui a-t-il d'intéressant ?
น่ารู้[adj.] (nārū) EN: interesting   FR: intéressant
น่าสนใจ[v.] (nāsonjai) EN: be interesting ; be remarkable ; be concerned   FR: être intéressant ; s' intéresser ; se sentir concerné
น่าสนใจ[adj.] (nāsonjai) EN: interesting   FR: intéressant ; digne d'intérêt

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERESTING    IH1 N T R AH0 S T IH0 NG
INTERESTING    IH1 N T ER0 AH0 S T IH0 NG
INTERESTINGLY    IH1 N T ER0 EH2 S T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interesting    (v) (i1 n t r @ s t i ng)
interestingly    (a) (i1 n t r @ s t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
interessant {adj} | interessanter | am interessantesteninteresting | more interesting | most interesting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
マジ受ける[マジうける;マジウケる, maji ukeru ; majiuke ru] (v1) (sl) to be amused; to find something interesting [Add to Longdo]
縁は異なもの味なもの[えんはいなものあじなもの, enhainamonoajinamono] (exp) (See 縁は異なもの) inscrutable and interesting are the ways people are brought together [Add to Longdo]
佳境[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P) [Add to Longdo]
佳賓[かひん, kahin] (n) good guest; interesting guest [Add to Longdo]
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有趣[yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ, ] interesting; fascinating; amusing, #4,432 [Add to Longdo]
有意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] interesting; meaningful; enjoyable; fun, #4,970 [Add to Longdo]
[qù, ㄑㄩˋ, ] interesting; to interest, #10,231 [Add to Longdo]
好玩儿[hǎo wán er, ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ ㄦ˙, / ] interesting; delightful; amusing, #34,720 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interest \In"ter*est\, v. t. [imp. & p. p. {Interested}; p. pr.
   & vb. n. {Interesting}.] [From interess'd, p. p. of the older
   form interess, fr. F. int['e]resser, L. interesse. See
   {Interest}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To engage the attention of; to awaken interest in; to
    excite emotion or passion in, in behalf of a person or
    thing; as, the subject did not interest him; to interest
    one in charitable work.
    [1913 Webster]
 
       To love our native country . . . to be interested in
       its concerns is natural to all men.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A goddess who used to interest herself in marriages.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To be concerned with or engaged in; to affect; to concern;
    to excite; -- often used impersonally. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Or rather, gracious sir,
       Create me to this glory, since my cause
       Doth interest this fair quarrel.   --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause or permit to share. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The mystical communion of all faithful men is such
       as maketh every one to be interested in those
       precious blessings which any one of them receiveth
       at God's hands.            --Hooker.
 
   Syn: To concern; excite; attract; entertain; engage; occupy;
     hold.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interesting \In"ter*est*ing\, a.
   Engaging the attention; exciting, or adapted to excite,
   interest, curiosity, or emotion; as, an interesting story;
   interesting news. --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interesting
   adj 1: arousing or holding the attention [ant: {uninteresting}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 interesting
  adj.
 
   In hacker parlance, this word has strong connotations of ?annoying?, or
   ?difficult?, or both. Hackers relish a challenge, and enjoy wringing all
   the irony possible out of the ancient Chinese curse ?May you live in
   interesting times?. Oppose {trivial}, {uninteresting}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top