Search result for

intakt

(56 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intakt-, *intakt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา intakt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *intakt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought maybe he had a vascular insult, a stroke, a flipped embolus but neurologically he's intact, so I'm thinking seizure now.Ich dachte an einen Gefäßinsult, einen Schlaganfall, einen Flipped-Embolus, aber neurologisch ist er intakt, also tippe ich auf einen Anfall. Altered States (1980)
Despite these anomalies the patient's genitals remain entirely intact and unaffected .Trotz der erwähnten Anomalien sind die Genitalien des Patienten intakt und nicht betroffen. The Elephant Man (1980)
- But she's completely intact.Aber sie ist völlig intakt... The Final Countdown (1980)
Up to that day, Ida's rib cage had been completely intact, which one couldn't say of this attractive little person herself,Idas Brustkorb war bis zu diesem Tag völlig intakt Die ganze kleine Person, die sehr nett anzublicken war, freilich nicht Die Strafe beginnt (1980)
Would it be too much to ask if we might have just one piece intact as a fond memento of better days?Wäre es zu viel verlangt, wenn wir nur ein einziges intaktes Teil als wertvolles Erinnerungsstück an bessere Zeiten behalten könnten? The Hot Rod (1981)
Those outside alarms weren't cut... so whoever went after that painting already had access to the museum.Der Außenalarm war intakt. Wer also hinter dem Bild her war, hatte Zugang zum Museum. Thou Shalt Not Steele (1982)
You don't find many with the lenses intact.Man findet nicht viele mit intakten Gläsern. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Brain intact.Das Gehirn intaktSwamp Thing (1982)
Coincidentally, I very much want the one remaining piece of him. The central processing unit. You're having a little trouble without it?Geben Sie mir den Prozessor für 24 Stunden, dann bekommen Sie ihn und das Auto intakt zurück. Soul Survivor (1983)
Thank heaven your Self Diagnostic Routine is still intact.Gott sei Dank ist dein Selbstdiagnose-System noch intaktKnight of the Drones (1984)
Seal intact.Die Versiegelung ist intaktDreams of Steele (1984)
The structure looks sound.Sieht intakt aus. 2010: The Year We Make Contact (1984)
You still got some ass.Ihr Arsch ist noch intaktBeverly Hills Cop (1984)
You're lucky to get away from that crowd with both your temper and honor intact.Kannst von Glück sagen, dass deine Stimmung und deine Ehre intakt sind. Episode #1.4 (1985)
Are any of his internal systems still intact?Sind seine internen Systeme noch intaktKnight of the Juggernaut (1985)
The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact.Die Molekularstrukturen sowohl Einsteins, als auch des Wagens, sind intaktBack to the Future (1985)
I was kind of glad it was partly intact.Ich war froh, dass sie noch intakt war. To Be a Man (1986)
Structure seems intact.Die Struktur scheint intakt zu sein. Aliens (1986)
Ignition intact.Die Zündung ist intaktBig Trouble (1986)
I'd rather keep the original bone structure of my face.Ich möchte, dass meine Gesichtsknochen intakt bleiben. One Crazy Summer (1986)
I'm not going to get fired... because we're going to find Number Five intact.Du wirst nicht gefeuert und ich werde auch nicht gefeuert. Weil wir nämlich Nr. 5 wiederfinden werden, und zwar intaktShort Circuit (1986)
- The lenses aren't intact.- Die Gläser sind nicht intaktStar Trek IV: The Voyage Home (1986)
KESSLER: His eyes were untouched.Seine Augen sind intaktThe Vindicator (1986)
Now, Lazarus here... has been under sedation all morning, under submission all morning. Came out. Personality completely intact.Lazarus war den ganzen Morgen ruhig gestellt und eingefroren, und seine Persönlichkeit blieb intaktThe Big Thaw (1987)
I don't want damage to the main building.Das Hauptgebäude soll intakt bleiben. One Flew East (1987)
We do have a minimum standard that the structure is intact and livable.Wir haben unsere Mindeststandards, wonach das Objekt intakt und bewohnbar sein muss. *batteries not included (1987)
If we use this foil, and you squeeze it between the two magnets, then take your gum to hold it in place. Now the magnets have the illusion that the connection's not broken.Wenn wir diese Folie zwischen die beiden Magnete fummeln und das Ganze mit dem Kaugummi fixieren, denken die Magnete, die Verbindung sei noch intaktBeverly Hills Cop II (1987)
Her memory's almost completely restored.Ihr Gedächtnis ist fast wieder intaktOverboard (1987)
But the seal that you made was still intact.Aber deine Dichtung war noch intaktCollision Course (1988)
You know what he does? He gets up, stark naked, and says "Mr Banducci, "this is not the pipe that needs fixing."Er stand splitternackt auf und sagte: "Mr. Banducci, dieses Rohr ist völlig intakt." Another Woman (1988)
-1 00 o/o intact?- 100 Prozent intaktShort Circuit 2 (1988)
His younger brother forced to live the rest of his life without the older brother he loved and idolised? A family torn apart?Sein Bruder muss für immer auf den Freund verzichten, eine intakte Familie wird einfach geteilt. Choices (1989)
The fuselage is intact.Der Rumpf ist intaktGold Rush (1989)
With its Lang-cycle fusion engines intact.Seine Lang-Cycle- Fusionsmaschinen sind intaktBooby Trap (1989)
There is little left on the surface of Iconia, but we have found a control centre which seems to have remained intact.Die Oberfläche von Iconia ist fast leer, aber wir entdeckten ein intaktes Kontrollzentrum. Contagion (1989)
Shields holding.Schutzschilde intaktThe Emissary (1989)
Styrolite is intact, Captain.Die Styrolithülle ist intaktUnnatural Selection (1989)
- His memory's intact.- Sein Gedächtnis ist intaktWho Watches the Watchers (1989)
Inner hatch looks intact.Die Innenluke scheint intakt zu sein. The Abyss (1989)
Warheads must still be intact.Sprengköpfe müssen noch intakt sein. The Abyss (1989)
Two for two.Beide sind intaktThe Abyss (1989)
We know that the mechanisms of repression are still intact.Der Unterdrückungsapparat ist immer noch intaktDesembarcos (1989)
But his central nervous system is still intact.Aber sein zentrales Nervensystem ist immer noch intaktBride of Re-Animator (1989)
Dr Crusher, is your quarantine intact?Dr Crusher, ist die Quarantäne intaktBrothers (1990)
Security code intact for all specified inquiries and orders.Sicherheitscode intakt für alle spezifizierten Anfragen und Befehle. Brothers (1990)
The experiment was designed to see if we could keep a bubble like this intact.Wir wollten wissen, ob wir die Blase intakt halten können. Remember Me (1990)
Computer, how long can life-support be maintained?Computer, wie lange bleibt das Lebenserhaltungssystem intaktRemember Me (1990)
Their subspace field is intact.Ihr Hyperraumfeld ist intaktThe Best of Both Worlds (1990)
With the pearls intact?Mit intakten Perlen? The Most Toys (1990)
The umbilical cord is virtually uncut!Die... ..geistige Nabelschnur ist noch intaktThe Offspring (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intakt {adj}intact [Add to Longdo]
intakt {adj} | intakter | am intaktestenin good order | in better order | in best order [Add to Longdo]
Mutismus {m}; Stummheit bei intaktem Sprechorgan [med.]mutism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  intakt [intakt]
     in good order
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top