Search result for

inkling

(43 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inkling-, *inkling*, inkl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inkling[N] ความเฉลียวใจ, See also: การระแคะระคายใจ, ความสะดุดใจ, Syn. intimation, indication, suspicion, hint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inkling(อิงค'ลิง) n. ความเฉลียว,ข้อสงสัย, Syn. hint
twinkling(ทวิง'คลิง) n. การส่องแสงระยิบระยับ,การกระพริบตา,การขยิบตา,ชั่วพริบตา,เวลาฉับพลัน, Syn. instant,second,moment

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not an inkling?ไม่เฉลียวใจเลยหรอ? A Few Good Men (2010)
Do you have the remotest inkling of what that means?คุณเคยคิดการไกลฉลาดพอไหมNว่านั่นมันหมายความว่ายังไง Caballo sin Nombre (2010)
Some of us had an inkling.พวกเราบางคนก็สงสัยน่ะ Proof (2011)
But only those deprived of it have the barest inkling of what it really is.hе ѕаyѕ thе рublіс wаntѕ mоrе ѕubѕtаnсе, ѕо... Cloud Atlas (2012)
I've got an inkling.ฉันพอรู้นะ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
But I have an inklingแต่ฉันเฉลียวใจ There Will Be Blood (2012)
I've got an inkling of it, because when I was watching Episodes, we've got a clip here which gives us a bit of an insight.เรามีตัวอย่างพวกนั้น เพราะว่าเวลาผมดูละคร เรามีคลิปนี่ที่ทำให้ เรารู้แจ้งนิดหน่อย Episode #18.2 (2012)
And if he has any inkling of this, he will not come. This is a dangerous game, M'Lady.แต่ถ้าเขาเฉลียวใจนิดเดียว เข้าก็จะไม่มา นี่เป็นเกมที่อันตรายนะ พระองค์ Arthur's Bane: Part Two (2012)
They have an inkling of what happens next.พวกเขาสงสัยว่าเกิดจะอะไรขึ้นอีก Dead Reckoning (2013)
Unlike the CIA, my employers have an inkling of what happens next.ไม่เหมือนกับซีไอเอ ผู้ว่าจ้างของผมเกิดเฉลียวใจขึ้นมาได้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป Zero Day (2013)
Don't you, Mona? I don't have the slightest inkling of what you're talking about.ใช่ไหมยัยโมน่า? ฉันไม่เเปลกใจสักนิด ว่านายกำลังพูดถึงเรื่องอะไร The Guilty Girl's Handbook (2013)
Bruno glimpsed the vastness of space but he had no inkling of the staggering immensity of time.บรูโน่เห็นความกว้าง ใหญ่ของพื้นที่ แต่เขาก็มีความเฉลียวของความ ใหญ่โตส่ายของเวลาไม่นาน Standing Up in the Milky Way (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inklingGet no inkling of his idea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระแคะระคาย[N] inkling, See also: hint, trace, clue, Syn. เค้า, เค้าเงื่อน, Thai definition: เค้าเงื่อนที่ทราบมานิดๆ หน่อยๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้
ระเค็ดระคาย[N] clue, See also: inkling, trace, hint, Syn. ระแคะระคาย, เค้าเงื่อน, เงื่อนความ, Thai definition: เค้าเงื่อนที่ทราบมานิดๆ หน่อยๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้
แกว[N] inkling, See also: hint, game, clue, Syn. เบาะแส, ระแคะระคาย, Example: ตำรวจรู้แกวคนร้ายว่าจะหลบหนีไปทางใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
เค้า[n.] (khao) EN: clue ; inkling   FR: preuve [v]
ละออง[n.] (la-øng) EN: dust ; particle ; dirt ; powder ; sprinkling   FR: poussière [f] ; particule [f]
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear   FR: entendre parler de ; entendre dire
แวว[n.] (waēo) EN: glitter ; light ; sparkle ; glint ; twinkling ; gleam   FR: lueur [f] ; étincelle [f] ; éclat [m]
แวววาว[adj.] (waēowāo) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining   
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening   
แวบวาบ[adj.] (waēpwāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening   

CMU English Pronouncing Dictionary
INKLING    IH1 NG K L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inkling    (n) (i1 ng k l i ng)
inklings    (n) (i1 ng k l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andeutung {f}; Ahnung {f} | Andeutungen {pl}; Ahnungen {pl} | nicht die leiseste Ahnunginkling | inklings | not the least inkling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
さっぱり分かりません[さっぱりわかりません, sappariwakarimasen] (exp) (See さっぱり分らない) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
さっぱり分らない[さっぱりわからない, sappariwakaranai] (exp,adj-i) (See さっぱり分かりません) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
ぱらり[, parari] (adv-to,adv) sprinkling; dropping in small light bits [Add to Longdo]
感付く;感づく[かんづく, kanduku] (v5k,vi) (uk) to apprehend; to get an inkling (of something); to smell (danger) [Add to Longdo]
再洗礼[さいせんれい, saisenrei] (n) baptism by sprinkling [Add to Longdo]
散水;撒水[さんすい;さっすい(撒水), sansui ; sassui ( san mizu )] (n,vs) sprinkling water over; irrigating [Add to Longdo]
散布(P);撒布[さんぷ(P);さっぷ(撒布), sanpu (P); sappu ( sanpu )] (n,vs) dissemination; scattering; sprinkling; spraying; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inkling \In"kling\, n.
   A hint; an intimation.
   [1913 Webster]
 
      The least inkling or glimpse of this island. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      They had some inkling of secret messages. --Clarendon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inkling
   n 1: a slight suggestion or vague understanding; "he had no
      inkling what was about to happen" [syn: {inkling},
      {intimation}, {glimmering}, {glimmer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top