Search result for

informe

(63 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -informe-, *informe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
informed[ADJ] ซึ่งรอบรู้, See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ, Syn. knowledgeable, enlightened, expert
informer[N] คนแจ้งข่าว, Syn. accuser, betrayer, whistle-blower
informed source[N] แหล่งข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
informed(อินฟอร์มดฺ') adj. รู้,ทราบข่าว,สันทัดกรณี
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้,สนเทศ,ผู้แจ้งข่าว
well-informed(เวล'อินฟอร์มดฺ') adj. รู้ข่าวดี,มีความรู้กว้างขวาง,พหูสูตร

English-Thai: Nontri Dictionary
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
informerผู้แจ้งความ (ว่ามีการกระทำความผิด), สายลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informed Consentการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร [การแพทย์]
Informed consent (Medical law)ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (กฎหมายการแพทย์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just wanted to keep you informed.ฉันแค่ต้องการให้คุณ มีอาการทรงตัว The Itch (2008)
None of my informers.ไม่ใช่สายข่าวของผมสักคน The Bank Job (2008)
You can rely on it. I'll keep you informed.คุณวางใจได้เลย ผมจะคอยส่งข่าวไปให้คุณ The Bank Job (2008)
We're searching the grid now. Keep me informed.คอยแจ้งข่าวผม ผมจะลองหาทางอื่นดู Jumper (2008)
It seems this neighborhood was not informed.ดูเหมือนว่า จะไม่ได้แจ้งให้คนแถวนี้ทราบ Episode #1.7 (2008)
Have the rest been informed too?คนที่เหลือ ได้รับการเตือนหรือยัง? Episode #1.7 (2008)
It was me who informed Cao's army.ข้าเป็นคนบอกข่าวแก่กองทัพโจโฉ. Three Kingdoms (2008)
Presumably, if that was the case with your father, you will have informed your superiors, as is your duty.ถ้านั่นเป็นกรณของพ่อคุณจริงๆนะ คุณมีหน้าที่ ต้องรายงาน แก่ผู้บังคับบัญชาของคุณ.. The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I'll expect to be informed.ฉันหวังว่า จะได้ข้อมูล City of Ember (2008)
I've been informed he's going indigent.ผมได้รับแจ้งว่าเขาเป็นผู้ยากไร้ Blow Out (2008)
So why don't you give me that informed decision right now,แล้วทำไมคุณถึงไม่ให้ฉันหล่ะ ? มันเป็นการตัดสินใจลมๆแล้ง แล้วในตอนนี้ Five the Hard Way (2008)
Please keep me informed of your progress, General.ได้โปรดแจ้งความคืบหน้าให้รู้ด้วย ท่านนายพล G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
informeAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
informeHaving been informed that plywood is sufficient I will be making it as taught with plywood.
informeHe complained that he had not been informed of the committee's decision.
informeHe is a well informed person.
informeHe was relieved when she informed him that she has a new rich boyfriend.
informeI informed her about the success.
informeI informed her of my arrival.
informeI informed her of my departure.
informeI informed her of my success.
informeI informed him of her arrival.
informeI informed him of the result.
informeInformed of her safety, he breathed a sigh of relief.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รายงาน[N] reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
กระแสข่าว[N] informed sources, See also: dispatch, information, stream of information, Example: ขณะนี้มีกระเเสข่าวออกมาว่ารัฐบาลได้จับกลุ่มกบฏได้แล้ว
แหล่งข่าว[N] informed source, Syn. ศูนย์ข่าว, Example: ข่าวนี้ได้จากแหล่งข่าวที่ไว้ใจได้, Count unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกให้รู้[v. exp.] (bøk hai rū) FR: informer ; apprendre
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate   FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information   FR: donner des informations ; informer
หูป่าตาเถื่อน[adj.] (hūpātātheūoen) EN: uninformed   
หูตาสว่าง[v.] (hūtāsawāng) EN: be well-informed   
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้...ทราบ[v.] (jaēng hai ... sāp) EN: inform ... (s.o.) ; announce   FR: informer ... (qqn)
กันเอง[adj.] (kan-ēng) EN: informal   FR: informel ; familier

CMU English Pronouncing Dictionary
INFORMED    IH2 N F AO1 R M D
INFORMER    IH2 N F AO1 R M ER0
INFORMERS    IH2 N F AO1 R M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
informed    (v) (i1 n f oo1 m d)
informer    (n) (i1 n f oo1 m @ r)
informers    (n) (i1 n f oo1 m @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
インフォーマー[, info-ma-] (n) informer [Add to Longdo]
インフォームドコンセント[, info-mudokonsento] (n) informed consent [Add to Longdo]
益者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius) [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
事情通[じじょうつう, jijoutsuu] (n) (See 通) having good knowledge of a certain matter; a person who has good knowledge of a certain matter; informed source [Add to Longdo]
識者[しきしゃ, shikisha] (n) well-informed person; thinking person; intelligent person; (P) [Add to Longdo]
熟知[じゅくち, jukuchi] (n,vs) being familiar with; having a thorough knowledge of; being well-informed about; (P) [Add to Longdo]
消息筋[しょうそくすじ, shousokusuji] (n) informed circles; (P) [Add to Longdo]
消息通[しょうそくつう, shousokutsuu] (n) well-informed person; insider [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top