Search result for

informative

(32 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -informative-, *informative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
informative[ADJ] ซึ่งให้ความรู้, See also: ซึ่งแจ้งให้ทราบ, ซึ่งให้ข้อมูล, Syn. instructive, educative, advisory, Ant. uneducational

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
informative(อินฟอร์ม'มะทิฟว) adj. ให้ความรู้,ซึ่งแจ้งให้ทราบ, See also: informatively adv. informativeness n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informative abstractสาระสังเขปให้ความรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informative abstractสาระสังเขปประเภทให้ความรู้, สาระสังเขปให้ความรู้
หมายถึง สาระสังเขปที่เขียนถึงประเด็นสำคัญๆ จุดเด่นของเนื้อเรื่อง และเป็นการย่อเรื่องให้ผู้อ่านทราบโดยกล่าวถึงบทความหรือต้นฉบับอย่างสมบูรณ์ เป็นสาระสังเขปที่ให้รายละเอียดมากกว่าสาระสังเขปประเภทพรรณนา

ตัวอย่างสาระสังเขปประเภทให้ความรู้ จาก ประชากรศึกษา : โครงสร้างและวิธีการนวัตกรรม : รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค

เอกสารฉบับนี้ รายงานรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและวิธีการนวัตกรรมสู่ประชากรศึกษา จัดโดยองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ค.ศ. 1979 มีผู้เข้าร่วมในการประชุม จำนวน 35 คน จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การประชุมครั้งนี่้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีโครงการประชากรศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2)เพื่อช่วยให้ประเทศที่เริ่มมีประชากรศึกษาสามารถวางโครงสร้าง วิธีการ ทางเลือกของนวัตกรรมเพื่อประสิทธิผลในการดำเนินการต้้านต่างๆ ของโครงการประชากรศึกษา รายงานนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะเป็นบทปริทัศน์และบทวิเคราะห์ของประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ทางด้้านโครงการ และวิธีการนวัตกรรมประชากรเพื่อรับสนองโครงการทางประชากรศึกษา โดยจัดกลุ่มประสบการณ์ดังกล่าวภายใต้หัวข้อดังนี้ ก) การพัฒนาและวางแผนโครงการ ข) ความตื่นตัวและการปฐมนิเทศ ค) องค์การทางการบริหารของโครงการการศึกษาของทั้งระบบในและนอกโรงเรียน ทั้งนี้่โดยจัดแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่มตามประสบการณ์ข้างต้น เพื่ออภิปรายในรายละเอียดของ 4 หัวข้อย่อยของโครงการ คือ (1) การพัฒนาโครงการและการวิจัยและประเมินผล (2) ความตื่นตัว การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม (3) การพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณ์ และ (4) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบ และปัญหาของโครงสร้างและวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะตัวแบบทางเลือก และแบบแผนของโครงการแต่ละหัวข้อ ส่วนที่สองของรายงานประกอบด้วย รายงานเฉพาะประเทศที่แต่ละประเทศได้บรรยายถึงสถานการณ์ประชากรและประสบการณ์นวัตกรรมของประชากรศึกษาของการศึกษาในและนอกโรงเรียน ส่วนที่สามเป็นภาคผนวก

กุลธิดา บุญอิต. "การทำสาระสังเขป" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 12-15 การวิเคราะห์สารสนเทศฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think you'll find it very informative, claire.ฉันว่าเธอคงได้รู้อะไรเยอะแยะ แคลร์ Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Very informative.คุยเฟื่องเรื่องลับเลยทีเดียว Communication Studies (2010)
You know, I try very hard to make our lunch hours educational and informative, but your insistence on talking about your own lives stymies me at every turn.ฉันรู้, ฉัน ก็ลำบากเหมือนกันนะ ที่จะทำให้เวลาพักเที่ยงของเรา เต็มไปด้วยความรู้และสาระ แต่นายกลับพูดถึงแต่เรื่องของนายเอง The Apology Insufficiency (2010)
It was, uh, very informative. Where are you taking her?คุณจะพาเธอไปไหน? It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Very informative, too.ให้ความรู้ดี The Help (2011)
Very informative.ตอบสนองได้ดีมาก Gauntlet (2011)
It's very informative.มันเป็นประโยชน์นะ The Angel of Death (2011)
Thank you, Gaius. It's been most informative.ขอบคุณ,ไกอัส \ ข้าได้รับข้อมูลมากเลยทีเดียว The Secret Sharer (2011)
Helpful and informative or ghost of V-Day future?ก็ดี ได้ข้อมูลเยอะ หรือจะพูดว่าเป้นฝันร้ายของวาเลนไทน์ดี Crazy, Cupid, Love (2012)
Thank you, Eira. You've been most informative.ขอบใจ ไอร่า เจ้าให้ข้อมมูลได้เยอะทีเดียว The Diamond of the Day: Part One (2012)
Informative.ข้อมูลลึกมาก Prisoners (2013)
It's fun. It's informative.สนุกให้ข้อมูลของ สนุกของมันความคิดของคุณ thats of fun We're the Millers (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาระประโยชน์[N] informativeness, See also: benefit, utility, helpfulness, Syn. สาระ, Example: งานแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อให้เกิดความรู้ ความบันเทิง และสาระประโยชน์นานัปการ, Thai definition: ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์
สาระประโยชน์[N] informativeness, See also: instructiveness, useful/helpful/beneficial information, Syn. สาระ, Example: งานแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อให้เกิดความรู้ ความบันเทิง และสาระประโยชน์นานัปการ, Thai definition: ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาระประโยชน์[n. exp.] (sāra prayōt) EN: informativeness ; benefit ; utility ; helpfulness   FR: utilité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFORMATIVE    IH2 N F AO1 R M AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
informative    (j) (i1 n f oo1 m @ t i v)
informatively    (a) (i1 n f oo1 m @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufschlussreich {adj} | aufschlussreicher | am aufschlussreichsteninformative | more informative | most informative [Add to Longdo]
informativer Besuchexploratory visit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
情報量が多い[じょうほうりょうがおおい, jouhouryougaooi] (exp,adj-i) (See 情報量の多い) having high information content; informative [Add to Longdo]
情報量の多い[じょうほうりょうのおおい, jouhouryounoooi] (adj-i) (See 情報量が多い) informative [Add to Longdo]
勉強になる[べんきょうになる, benkyouninaru] (exp,v5r) (1) to gain knowledge; to be illuminated; (exp,adj-pn) (2) enlightening; informative; illuminating [Add to Longdo]
報知抄録[ほうちしょうろく, houchishouroku] (n) {comp} informative abstract [Add to Longdo]
連絡事項[れんらくじこう, renrakujikou] (n) message; informative matter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
報知抄録[ほうちしょうろく, houchishouroku] informative abstract [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Informative \In*form"a*tive\, a.
   Having power to inform, animate, or vivify. --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 informative
   adj 1: tending to increase knowledge or dissipate ignorance; "an
       enlightening glimpse of government in action"; "an
       illuminating lecture" [syn: {enlightening},
       {informative}, {illuminating}] [ant: {unenlightening},
       {unilluminating}]
   2: serving to instruct or enlighten or inform [syn:
     {instructive}, {informative}] [ant: {uninstructive}]
   3: providing or conveying information [syn: {informative},
     {informatory}] [ant: {uninformative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top