Search result for

informés

(111 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -informés-, *informés*, informé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา informés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *informés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
informed[ADJ] ซึ่งรอบรู้, See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ, Syn. knowledgeable, enlightened, expert
informer[N] คนแจ้งข่าว, Syn. accuser, betrayer, whistle-blower
uninformed[ADJ] ที่ไม่รู้, Ant. well-infomed
misinformer[N] ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
well-informed[ADJ] ซึ่งมีความรู้กว้างขวาง, See also: (ไม่ใส่เครื่องหมาย - เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา), Syn. knowledgeable
informed source[N] แหล่งข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
informed(อินฟอร์มดฺ') adj. รู้,ทราบข่าว,สันทัดกรณี
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้,สนเทศ,ผู้แจ้งข่าว
well-informed(เวล'อินฟอร์มดฺ') adj. รู้ข่าวดี,มีความรู้กว้างขวาง,พหูสูตร

English-Thai: Nontri Dictionary
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
art informelศิลปะนอกแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
informerผู้แจ้งความ (ว่ามีการกระทำความผิด), สายลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informed consent (Medical law)ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (กฎหมายการแพทย์) [TU Subject Heading]
Informed Consentการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รายงาน[N] reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
สันทัดกรณี[ADJ] skillful, See also: well-informed, Thai definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
รับทราบ[V] acknowledge, See also: be aware, be informed, Syn. ทราบ, รับรู้, Example: ผมเพียงแต่แจ้งให้รับทราบ ไม่จำเป็นต้องสนใจมาก
รอบรู้[V] be omniscient, See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well vers, Syn. รู้มาก, มีความรู้, Ant. รู้น้อย, Example: ท่านรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย, Thai definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง
ผู้รู้[N] knowledgeable people, See also: well-informed person, Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, Example: ผู้รู้ทางภาษาศึกษาค้นคว้างานไว้เป็นหลักฐานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีประสบการณ์มาก
ตื่นตัว[V] be awakened to, See also: be alert, be well-informed, be active, Syn. ทันเหตุการณ์, Example: ในระยะเริ่มต้นของยุคปัญญาประดิษฐ์นี้ มีนักวิจัยทางด้านนี้ตื่นตัวที่จะทำการวิจัยกันมาก, Thai definition: รู้และปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์
กระแสข่าว[N] informed sources, See also: dispatch, information, stream of information, Example: ขณะนี้มีกระเเสข่าวออกมาว่ารัฐบาลได้จับกลุ่มกบฏได้แล้ว
หูตาสว่าง[V] be well-informed, See also: be wide-awake, become enlightened, Syn. ตาสว่าง, Example: การอภิปรายครั้งนี้คงจะทำให้คนไทยหูตาสว่างขึ้นมากทีเดียว, Thai definition: รู้เหตุการณ์ดีขึ้น, เข้าใจชัดแจ้งแจ่มแจ้ง
หูป่าตาเถื่อน[ADJ] uninformed, See also: ignorant, unsophisticated, Syn. เซ่อซ่า, ไม่สีสา, Example: เขาไม่ใช่คนหูป่าตาเถื่อนนักดอก
แหล่งข่าว[N] informed source, Syn. ศูนย์ข่าว, Example: ข่าวนี้ได้จากแหล่งข่าวที่ไว้ใจได้, Count unit: แห่ง
ผู้สันทัดกรณี[N] well-informed person, See also: person in the know, Example: มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และเป็นผู้สันทัดกรณี เพื่อตรวจสอบกระบวนการเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างรอบคอบ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นดี
หูไวตาไว[V] be fast knowledgeable, See also: be well-informed, Syn. หูตาไว, Ant. ล้าสมัย, ล้าหลัง, เชื่องช้า, Example: พวกเล่นหุ้นต้องหูไวตาไวจึงจะไม่ขาดทุน, Thai definition: รู้ทันเหตุการณ์
ผู้สันทัดกรณี[N] well-informed person, See also: person in the know, Example: มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และเป็นผู้สันทัดกรณี เพื่อตรวจสอบกระบวนการเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างรอบคอบ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกให้รู้[v. exp.] (bøk hai rū) FR: informer ; apprendre
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate   FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information   FR: donner des informations ; informer
หูป่าตาเถื่อน[adj.] (hūpātātheūoen) EN: uninformed   
หูตาสว่าง[v.] (hūtāsawāng) EN: be well-informed   
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้...ทราบ[v.] (jaēng hai ... sāp) EN: inform ... (s.o.) ; announce   FR: informer ... (qqn)
กันเอง[adj.] (kan-ēng) EN: informal   FR: informel ; familier
กึ่งทางการ[adj.] (keung thāngkān) EN: semi-formal   FR: informel ; officieux
กระแสข่าว[n. exp.] (krasaē khāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour   
ลำลอง[X] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual   FR: simplement ; sans façon ; informel
ไม่ได้รูป [adj.] (mai dāi rūp) FR: informe ; difforme
ไม่มีพิธีรีตอง[adj.] (mai mī phithīritøng) EN: informal   FR: informel
ไม่เป็นทางการ[adj.] (mai pen thāngkān) EN: informal   FR: informel
ภาษาระดับกันเอง[n. exp.] (phāsā radap kan-ēng) FR: langage informel [m] ; langue parlée [f]
ผู้แจ้งความ[n. exp.] (phū jaēngkhwām) EN: informer   
ผู้รู้ [n. exp.] (phūrū) EN: knowledgeable people ; well-informed person ; knower ; wise man ; scholar ; expert   
ผู้สันทัดกรณี[n. exp.] (phū santhatkaranī) EN: well-informed person ; person in the know ; authority ; specialist   FR: personne bien informée [f]
รายงาน[v.] (rāi-ngān) EN: report ; provide information ; give an account of ; inform   FR: rapporter ; rendre compte de ; faire un rapport ; donner un compte-rendu ; informer
รับทราบ[v.] (rapsāp) EN: acknowledge ; be aware ; be informed   
เรียน[v.] (rīen) EN: inform ; report   FR: informer ; rapporter
รอบรู้ [v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient   FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
รอบรู้ [adj.] (røprū) EN: omniscient ; well-read ; well-informed   FR: cultivé ; érudit ; instruit ; docte (litt.) ; versé (litt.) ; calé (fam.) ;
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant
สายลับ[n.] (sāilap) EN: secret agent ; spy ; undercover agent ; informer   FR: agent secret [m] ; espion [m] ; taupe (fam.) [f] ; informateur [m]
สันทัดกรณี[adj.] (santhatkaranī) EN: skillful ; well-informed   
ทราบ[v.] (sāp) EN: learn ; be informed ; be told ; hear of ; take due note   FR: être informé ; apprendre
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect   FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
เสียทรง[adj.] (sīasong) EN: misshapen ; out of shape   FR: informe
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert   FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller
แถลงข่าว[v. exp.] (thalaēngkhāo) EN: make a statement ; give information ; publish a statement ; publish news ; inform   FR: informer
ถาม[v.] (thām) EN: ask ; ask a question ; inquire ; question ; interrogate ; examine ; quizz   FR: demander ; interroger ; questionner ; poser une question ; s'informer sur qqch.
ถามเรื่อง[v. exp.] (thām reūang) EN: asking about   FR: s'informer de
ตกข่าว[v. exp.] (tok khāo) EN: miss the news ; leave out the news ; miss out on the news (of) ; be uninformed ;   FR: ne pas être au courant

CMU English Pronouncing Dictionary
INFORMED    IH2 N F AO1 R M D
INFORMER    IH2 N F AO1 R M ER0
INFORMERS    IH2 N F AO1 R M ER0 Z
UNINFORMED    AH2 N IH2 N F AO1 R M D
MISINFORMED    M IH2 S IH2 N F AO1 R M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
informed    (v) (i1 n f oo1 m d)
informer    (n) (i1 n f oo1 m @ r)
informers    (n) (i1 n f oo1 m @ z)
uninformed    (j) (uh2 n i n f oo1 m d)
misinformed    (v) (m i2 s i n f oo1 m d)
well-informed    (j) - (w e2 l - i n f oo1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
インフォーマー[, info-ma-] (n) informer [Add to Longdo]
インフォームドコンセント[, info-mudokonsento] (n) informed consent [Add to Longdo]
益者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius) [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
事情通[じじょうつう, jijoutsuu] (n) (See 通) having good knowledge of a certain matter; a person who has good knowledge of a certain matter; informed source [Add to Longdo]
識者[しきしゃ, shikisha] (n) well-informed person; thinking person; intelligent person; (P) [Add to Longdo]
熟知[じゅくち, jukuchi] (n,vs) being familiar with; having a thorough knowledge of; being well-informed about; (P) [Add to Longdo]
消息筋[しょうそくすじ, shousokusuji] (n) informed circles; (P) [Add to Longdo]
消息通[しょうそくつう, shousokutsuu] (n) well-informed person; insider [Add to Longdo]
情報通[じょうほうつう, jouhoutsuu] (n) well-informed person [Add to Longdo]
浅学寡聞[せんがくかぶん, sengakukabun] (n) shallow learning and limited information; ignorant and badly informed [Add to Longdo]
通じる[つうじる, tsuujiru] (v1,vi) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed; (P) [Add to Longdo]
通ずる[つうずる, tsuuzuru] (vz) (See 通じる) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
通人[つうじん, tsuujin] (n) man of the world; man about town; dilettante; well-informed person [Add to Longdo]
通報者[つうほうしゃ, tsuuhousha] (n) person who notifies the police; informer; whistleblower; delator [Add to Longdo]
拝承[はいしょう, haishou] (n,vs) hearing; understanding; learning; being informed [Add to Longdo]
博雅[ばくが;はくが, bakuga ; hakuga] (adj-na,n) well-informed; accomplished (individual); extensive knowledge [Add to Longdo]
博聞[はくぶん, hakubun] (adj-na,n) well-informed; erudite [Add to Longdo]
博覧多識[はくらんたしき, hakurantashiki] (n,adj-no) erudition and extensive knowledge; widely-read and well-informed [Add to Longdo]
物知り;物識り[ものしり, monoshiri] (n) well-informed person; walking dictionary; extensive knowledge [Add to Longdo]
密告者[みっこくしゃ, mikkokusha] (n) informer; betrayer [Add to Longdo]
有識[ゆうしき, yuushiki] (n) well-informed; learned [Add to Longdo]
裏切り者(P);裏切者[うらぎりもの, uragirimono] (n) betrayer; traitor; turncoat; informer; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般见识[yī bān jiàn shi, ㄧ ㄅㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] to lower oneself to sb's level; to argue with someone less well-informed [Add to Longdo]
博古通今[bó gǔ tōng jīn, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] conversant with things past and present; erudite and informed [Add to Longdo]
博物多闻[bó wù duō wén, ㄅㄛˊ ˋ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ, / ] wide and knowledgeable; well-informed and experienced [Add to Longdo]
告密者[gào mì zhě, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ ㄓㄜˇ, ] tell-tale; informer (esp. to police); whistle-blower; grass [Add to Longdo]
孤陋[gū lòu, ㄍㄨ ㄌㄡˋ, ] ignorant; ill-informed [Add to Longdo]
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, / ] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded [Add to Longdo]
得悉[dé xī, ㄉㄜˊ ㄒㄧ, ] to learn about; to be informed [Add to Longdo]
愚鲁[yú lǔ, ㄩˊ ㄌㄨˇ, / ] simple-minded and ill-informed [Add to Longdo]
消息灵通人士[xiāo xī líng tōng rén shì, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] a well-informed source; a person with inside information [Add to Longdo]
眼线[yǎn xiàn, ㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] police informer [Add to Longdo]
通气[tōng qì, ㄊㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] ventilation; aeration; to keep each other informed; to release information [Add to Longdo]
顺风耳[shùn fēng ěr, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ ㄦˇ, / ] sb with preternaturally good hearing (in fiction); fig. a well informed person [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top